EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0392

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

OJ L 118, 30.4.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 243 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/392/oj

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 392/2013

z dne 29. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(c) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 28(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 morajo izvajalci, ki pridelujejo, pripravljajo, skladiščijo, dajejo v promet, uvažajo ali izvažajo proizvode v skladu s pravili pridelave iz navedene Uredbe, svojo dejavnost podrediti nadzornemu sistemu iz člena 27 navedene Uredbe. Podrobna pravila za izvajanje navedenega nadzornega sistema so določena v naslovu IV Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (2).

(2)

V skladu z navedenim nadzornim sistemom morajo izvajalci o svoji dejavnosti obvestiti pristojne organe in priložiti informacije o ustreznem izvajalcu nadzora ter podpisati izjavo, da dejavnost izvajajo v skladu s pravili za ekološko pridelavo in da v primeru kršitev ali nepravilnosti privolijo v izvrševanje ukrepov.

(3)

Člen 30(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 določa obveščanje o primerih kršitev ali nepravilnosti glede ekološkega statusa proizvoda. Za večjo učinkovitost bi morali izvajalci svoje nadzorne organe ali izvajalce nadzora obvestiti o kakršnih koli nepravilnostih ali kršitvah glede ekološkega statusa svojega proizvoda, vključno z ekološkimi proizvodi, ki jih dobijo od drugih izvajalcev.

(4)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi nadzornega sistema, in v interesu ekološkega sektorja je primerno, da se na podlagi splošne ocene tveganja neizpolnjevanja pravil za ekološko pridelavo določi najmanjše število vzorcev, ki jih nadzorni organi ali izvajalci nadzora vsako leto odvzamejo in analizirajo. Kadar nadzorni organi ali izvajalci nadzora sumijo, da se uporabljajo proizvodi, ki niso dovoljeni za ekološko pridelavo, bi morali odvzeti in analizirati vzorce zadevnih proizvodov. V takšnih primerih se najmanjše število vzorcev ne uporabi. Tudi v kakršnem koli drugem primeru lahko nadzorni organi ali izvajalci nadzora za namen odkrivanja neizpolnjevanja zahtev Unije glede ekološke pridelave odvzamejo vzorce in jih analizirajo.

(5)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi nadzornega sistema, in v interesu ekološkega sektorja je primerno, da se določi prenos ustreznih informacij v primerih, ko kontrolni pregled izvajalca ali njegovih podizvajalcev opravljajo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora ali ko izvajalci ali njihovi podizvajalci zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora. Za zagotovitev upravljanja nadzornega sistema bi bilo treba omogočiti ustrezno izmenjavo informacij in prenos nadzorne dokumentacije teh izvajalcev ter hkrati upoštevati zahteve glede varstva osebnih podatkov, določene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3). Izvajalci bi morali sprejeti prenos in izmenjavo svojih podatkov in vseh informacij v zvezi z svojimi dejavnostmi v okviru nadzornega sistema.

(6)

Da bi zagotovili enotno uporabo nadzornega sistema in se izognili dvoumnostim, bi bilo treba v Uredbo (ES) št. 889/2008 vključiti opredelitev pojma „nadzorna dokumentacija“.

(7)

V členu 29(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 je v zvezi z obliko dokazila navedeno elektronsko izdajanje potrdil. Primerno je poudariti, da v primeru elektronske izdaje potrdil podpis dokazila ni potreben, če se verodostojnost dokazila potrdi z elektronsko metodo, zaščiteno proti ponarejanju.

(8)

Izkušnje kažejo, da so potrebna pojasnila v zvezi z izmenjavo informacij med državami članicami v primerih, ko država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvodov, uvoženih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007 ali členom 19 Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (4).

(9)

Poleg tega je primerno, da se jasno določi postopek za izmenjavo informacij med državami članicami v primerih nepravilnosti ali kršitev, pri tem pa se upoštevajo najboljše prakse, vzpostavljene od leta 2009.

(10)

Za zagotovitev skladnosti s členom 33(1) Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (5) je treba poudariti, da bi morale v primeru, ko pregledov ne izvede plačilna agencija, države članice zagotoviti, da ta plačilna agencija prejme dovolj informacij o izvedenih pregledih.

(11)

V skladu s členom 44(1)(a) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) morajo države članice v svojem letnem poročilu navesti morebitne spremembe svojih večletnih nacionalnih načrtov nadzora, da se med drugim upošteva tudi nova zakonodaja. Komisija bi morala imeti na razpolago potrebne podatke in informacije o nadzoru, ki ga pristojni organi držav članic izvajajo nad ekološko pridelavo. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da spremenijo svoje nacionalne načrte nadzora tako, da upoštevajo navedeni nadzor ter vnesejo navedene spremembe in ustrezne podatke o ekološki pridelavi v letno poročilo iz člena 44 Uredbe (ES) št. 882/2004. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da predložijo te podatke o ekološki pridelavi kot ločeno poglavje v nacionalnem načrtu nadzora in v letnem poročilu.

(12)

Poleg obveznosti v zvezi z nadzorom, določenimi v Uredbi (ES) št. 882/2004, naslov V Uredbe (ES) št. 834/2007 in Uredba (ES) št. 889/2008 določata podrobnejše določbe o nadzoru v ekološkem sektorju. V primeru, ko pristojni organ prenese naloge nadzora na izvajalce nadzora, ki so zasebni subjekti, Uredba (ES) št. 834/2007 določa podrobnejše zahteve in obveznosti, ki jih mora izpolniti vsak izvajalec nadzora.

(13)

Izkušnje kažejo, da morajo biti posebne določbe za nadzor ekološke pridelave opredeljene podrobneje, zlasti zato, da imajo pristojni organi večji nadzor nad izvajalci nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora. Te določbe bi bilo treba kot enotne minimalne zahteve vključiti v nadzorni sistem držav članic, vzpostavljen v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007.

(14)

Pristojni organi držav članic bi morali imeti dokumentirane postopke za prenos nalog na izvajalce nadzora in njihov nadzor, da bi zagotovili spoštovanje uredbenih zahtev.

(15)

Izboljšati bi bilo treba izmenjavo informacij znotraj držav članic, med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo v zvezi z nadzorom, ki ga izvajajo pristojni organi, in sprejeti enotne minimalne zahteve.

(16)

Uredbo (ES) št. 889/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(17)

Zaradi učinkovitosti pravil nadzora bi morale dodatne navedbe, dodane s to uredbo, ki se morajo upoštevati v obveznosti, vključeni v izjavo, ki jo podpiše izvajalec, kot je določeno v členu 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008, veljati tudi za izvajalce, ki so navedeno izjavo podpisali pred datumom začetka uporabe te uredbe.

(18)

Za zagotovitev gladkega prehoda s trenutnega nadzornega sistema na spremenjeni sistem bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2014.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 889/2008

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni:

1.

V členu 2 se doda naslednja točka (s):

„(s)

‚nadzorna dokumentacija‘ pomeni vse informacije in dokumente, ki jih za uporabo v nadzornem sistemu izvajalec, podvržen nadzornemu sistemu, kot je določeno v členu 28 Uredbe (ES) št. 834/2007, prenese pristojnim organom države članice ali nadzornim organom in izvajalcem nadzora, vključno z vsemi relevantnimi informacijami in dokumenti, ki se nanašajo na navedenega izvajalca ali dejavnosti navedenega izvajalca in ki jih hranijo pristojni organi, nadzorni organi in izvajalci nadzora, z izjemo informacij ali dokumentov, ki ne vplivajo na delovanje nadzornega sistema.“

2.

V prvem pododstavku člena 63(2) se dodajo naslednje točke (d) do (h):

„(d)

v primerih, ko izvajalca in/ali podizvajalce navedenega izvajalca preverijo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora v skladu z nadzornim sistemom, ki ga je vzpostavila zadevna država članica, privolil v izmenjavo informacij med temi organi ali izvajalci nadzora;

(e)

v primerih, ko izvajalec in/ali podizvajalci navedenega izvajalca zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora, privolil v prenos svoje nadzorne dokumentacije naslednjemu nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora;

(f)

v primerih, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, nemudoma obvestil ustrezen pristojni organ in nadzorni organ ali izvajalca nadzora;

(g)

v primerih, ko se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, privolil, da se nadzorna dokumentacija hrani vsaj pet let;

(h)

sprejel obvezo, da bo nemudoma obvestil ustrezni nadzorni organ/organe ali izvajalca/izvajalce nadzora o kakršnih koli nepravilnostih ali kršitvah glede ekološkega statusa svojega proizvoda ali ekoloških proizvodov, ki jih dobi od drugih izvajalcev ali podizvajalcev.“

3.

V členu 65 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora odvzame in analizira vzorce, da bi ugotovil prisotnost proizvodov, ki niso odobreni za ekološko pridelavo, za preverjanje postopkov pridelave, ki niso skladni s pravili za ekološko pridelavo, ali za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo. Število vzorcev, ki jih vsako leto odvzame in analizira nadzorni organ ali izvajalec nadzora, je enako vsaj 5 % števila izvajalcev pod njegovim nadzorom. Izbor izvajalcev, pri katerih se vzorci odvzamejo, temelji na podlagi splošne ocene tveganja neizpolnjevanja pravil za ekološko pridelavo. V tej splošni oceni se upoštevajo vse stopnje pridelave, priprave in distribucije.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora odvzame in analizira vzorce vedno, ko obstaja sum, da se uporabljajo proizvodi ali tehnike, ki niso dovoljeni za ekološko pridelavo. V takšnih primerih se najmanjše število vzorcev za odvzem in analizo ne uporabi.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora lahko odvzame in analizira vzorce tudi v kakršnem koli drugem primeru, da bi ugotovil prisotnost proizvodov, ki niso odobreni za ekološko pridelavo, za preverjanje postopkov pridelave, ki niso skladni s pravili za ekološko pridelavo, ali za odkrivanje morebitne kontaminacije s proizvodi, ki niso odobreni za ekološko pridelavo.“

4.

V členu 68(1) se doda naslednji pododstavek:

„V primeru elektronske izdaje potrdil iz člena 29(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 podpis v polju št. 8 dokazila ni potreben, če se verodostojnost dokazila potrdi z elektronsko metodo, zaščiteno proti ponarejanju.“

5.

Člena 92 in 92a se nadomestita z naslednjim besedilom:

„Člen 92

Izmenjava informacij med nadzornimi organi, izvajalci nadzora in pristojnimi organi

1.   Kadar kontrolni pregled izvajalca in/ali njegovih podizvajalcev opravljajo različni nadzorni organi ali izvajalci nadzora, si nadzorni organi ali izvajalci nadzora izmenjajo ustrezne informacije o operacijah pod svojim nadzorom.

2.   Kadar izvajalec in/ali podizvajalci zamenjajo svoj nadzorni organ ali izvajalca nadzora, zadevni nadzorni organi ali izvajalci nadzora o spremembi nemudoma obvestijo pristojni organ.

Prejšnji nadzorni organ ali izvajalec nadzora izroči ustrezne dele nadzorne dokumentacije zadevnega izvajalca in poročila iz drugega pododstavka člena 63(2) naslednjemu nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora.

Novi nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi, da je izvajalec popravil ali popravlja neskladnosti iz poročila prejšnjega nadzornega organa ali izvajalca nadzora.

3.   Kadar se izvajalec umakne iz nadzornega sistema, nadzorni organ ali izvajalec nadzora navedenega izvajalca nemudoma obvesti pristojni organ.

4.   Kadar nadzorni organ ali izvajalec nadzora odkrije nepravilnosti ali kršitve glede ekološkega statusa proizvodov, nemudoma obvesti pristojni organ države članice, ki ga je država članica imenovala ali odobrila v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007.

Navedeni pristojni organ lahko na lastno pobudo zahteva tudi kakršne koli druge informacije o nepravilnostih ali kršitvah.

Navedene organe ali izvajalce nadzora prav tako obvesti v primeru, če odkrije nepravilnosti ali kršitve v zvezi s proizvodi, ki jih nadzirajo drugi nadzorni organi ali izvajalci nadzora.

5.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe in uvedejo dokumentirane postopke, ki omogočijo izmenjavo informacij med vsemi nadzornimi organi, ki so jih imenovale, in/ali vsemi izvajalci nadzora, ki so jih odobrile v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 834/2007, vključno s postopki za izmenjavo informacij, ki se uporabljajo za preverjanje dokazil iz člena 29(1) navedene uredbe.

6.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe in uvedejo dokumentirane postopke ter tako zagotovijo, da se informacije o rezultatih pregledov in obiskov iz člena 65 te uredbe sporočijo plačilni agenciji v skladu s potrebami te plačilne agencije, kot je določeno v členu 33(1) Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 (7).

Člen 92a

Izmenjava informacij med različnimi državami članicami in Komisijo

1.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve v zvezi z uporabo te uredbe pri določenem proizvodu, ki prihaja iz druge države članice in na katerem so navedbe iz naslova IV Uredbe (ES) št. 834/2007 ter naslova III in/ali Priloge XI k tej uredbi, nemudoma obvesti državo članico, ki je imenovala nadzorni organi ali odobrila izvajalca nadzora, druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe.

2.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvoda, uvoženega v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007, z zahtevami iz navedene uredbe ali Uredbe (ES) št. 1235/2008, nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe.

3.   Kadar država članica odkrije nepravilnosti ali kršitve, kar se tiče skladnosti proizvoda, uvoženega v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008, z zahtevami iz navedene uredbe in Uredbe (ES) št. 834/2007, nemudoma obvesti državo članico, ki je izdala dovoljenje, druge države članice in Komisijo prek računalniškega sistema iz člena 94(1) te uredbe. Če se odkrije nepravilnost ali kršitev v zvezi s proizvodom, za katerega je država članica sama izdala dovoljenje iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008, se drugim državam članicam in Komisiji pošlje obvestilo.

4.   Država članica, ki prejme obvestilo v zvezi z neskladnimi proizvodi v skladu z odstavkom 1 in 3, ali država članica, ki je izdala dovoljenje iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008 za proizvod, v zvezi s katerim je bila odkrita nepravilnost ali kršitev, razišče vzroke nepravilnosti ali kršitev. Nemudoma sprejme ustrezne ukrepe.

O rezultatih raziskave in ukrepih, ki jih je sprejela, obvesti državo članico, ki je obvestilo poslala, druge države članice in Komisijo, in sicer tako, da odgovori na prvotno obvestilo prek računalniškega sistema iz člena 94(1). Odgovor se pošlje v 30 koledarskih dneh od datuma prvotnega obvestila.

5.   Država članica, ki je poslala prvotno obvestilo, lahko državo članico, ki je poslala odgovor, po potrebi zaprosi za dodatne informacije. V vsakem primeru država članica, ki je poslala prvotno obvestilo, vnese potrebne navedbe in posodobitve v računalniški sistem iz člena 94(1), potem ko prejme odgovor ali dodatne informacije od obveščene države članice.

Člen 92b

Objava informacij

Države članice dajo javnosti na primeren način – tudi prek objave na svetovnem spletu – na voljo posodobljene sezname iz člena 28(5) Uredbe (ES) št. 834/2007, ki vsebujejo posodobljena dokazila o posameznih izvajalcih, kot določa člen 29(1) navedene uredbe, z uporabo vzorca iz Priloge XII k tej uredbi. Države članice ustrezno upoštevajo zahteve o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8).

6.

V naslov IV se vstavi naslednje poglavje 9:

POGLAVJE 9

Nadzor, ki ga izvajajo pristojni organi

Člen 92c

Nadzorne dejavnosti, ki se tičejo izvajalcev nadzora

1.   Pristojni organi, ki prenesejo naloge nadzora na izvajalce nadzora v skladu s členom 27(4)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007, osredotočijo svoje nadzorne dejavnosti na oceno operativne učinkovitosti teh izvajalcev nadzora, pri tem pa upoštevajo rezultate dela nacionalnega akreditacijskega organa iz člena 2(11) Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta (9).

Te nadzorne dejavnosti vključujejo oceno notranjih postopkov izvajalcev nadzora, ki se uporabljajo za preglede, upravljanje in proučitev nadzorne dokumentacije glede na obveznosti iz Uredbe (ES) št. 834/2007, ter preverjanje ukrepanja v primeru neskladnosti in ukrepanja v primeru ugovorov in pritožb.

2.   Pristojni organi zahtevajo, da izvajalci nadzora predložijo dokumentacijo o svojem postopku analize tveganja.

Postopek analize tveganja je zasnovan tako, da:

(a)

je rezultat analize tveganja podlaga za določitev intenzivnosti nenapovedanih ali napovedanih letnih pregledov in obiskov;

(b)

se izvedejo dodatni naključni nadzorni obiski, izvedeni v skladu s členom 65(4), pri vsaj 10 % izvajalcev s sklenjeno pogodbo v skladu s kategorijo tveganja;

(c)

je nenapovedanih vsaj 10 % vseh pregledov in obiskov, ki se izvedejo v skladu s členom 65(1) in (4);

(d)

je izbor izvajalcev, pri katerih bodo nenapovedani pregledi in obiski izvedeni, določen na podlagi analize tveganja, in da se ti nenapovedani pregledi in obiski načrtujejo glede na raven tveganja.

3.   Pristojni organi, ki prenesejo naloge nadzora na izvajalce nadzora, preverijo, da ima osebje izvajalca nadzora dovolj znanja in je seznanjeno tudi z elementi tveganja, ki vplivajo na ekološki status proizvodov, da je kvalificirano, usposobljeno in ima izkušnje z ekološko pridelavo na splošno, zlasti pa z ustreznimi pravili Unije, ter da veljajo ustrezna pravila glede menjave inšpektorjev.

4.   Pristojni organi imajo dokumentirane postopke za prenos nalog na izvajalce nadzora v skladu s členom 27(5) Uredbe (ES) št. 834/2007 in za nadzor v skladu s tem členom, kjer so podrobno opredeljene informacije, ki jih morajo predložiti izvajalci nadzora.

Člen 92d

Katalog ukrepov v primeru nepravilnosti in kršitev

Pristojni organi sprejmejo katalog z seznamom, ki vsebuje vsaj kršitve in nepravilnosti glede ekološkega statusa proizvodov, skupaj z ustreznimi ukrepi, ki jih izvajalci nadzora izvedejo v primeru, ko pri izvajalcih pod svojim nadzorom ugotovijo kršitve ali nepravilnosti, ter ga predložijo izvajalcem nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora.

Pristojni organi lahko na lastno pobudo v katalog vnesejo druge ustrezne informacije.

Člen 92e

Letni pregled izvajalcev nadzora

Pristojni organi organizirajo letni pregled izvajalcev nadzora, na katere so prenesli naloge nadzora v skladu s členom 27(4)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007. Pri letnem pregledu pristojni organ upošteva rezultate dela nacionalnega akreditacijskega organa iz člena 2(11) Uredbe (ES) št. 765/2008. Med letnim pregledom pristojni organ preveri zlasti:

(a)

da je uporabljeni postopek v skladu s standardnim postopkom nadzora izvajalca nadzora, ki ga je ta predložil pristojnemu organu v skladu s členom 27(6)(a) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(b)

da ima izvajalec nadzora zadostno število ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja v skladu s členom 27(5)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007 in da je bilo izvedeno usposabljanje v zvezi s tveganji, ki vplivajo na ekološki status proizvodov;

(c)

da izvajalec nadzora ima in upošteva dokumentirane postopke in predloge za:

(i)

letno analizo tveganja v skladu s členom 27(3) Uredbe (ES) št. 834/2007;

(ii)

pripravo strategije vzorčenja na podlagi tveganja, izvedbo vzorčenja in laboratorijsko analizo;

(iii)

izmenjavo informacij z drugimi izvajalci nadzora in s pristojnim organom;

(iv)

začetne preglede in nadaljnje preglede za spremljanje stanja izvajalcev pod njegovim nadzorom;

(v)

uporabo in nadaljnje spremljanje kataloga ukrepov, ki se izvajajo v primeru kršitev ali nepravilnosti;

(vi)

izpolnjevanje zahtev glede varstva osebnih podatkov v zvezi z izvajalci pod njegovim nadzorom, kot jih je določila država članica, v kateri navedeni pristojni organ deluje, in v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Člen 92f

Ekološki podatki v večletnem nacionalnem načrtu nadzora in letnem poročilu

Države članice zagotovijo, da je v njihov večletni nacionalni načrti nadzora iz člena 41 Uredbe (ES) št. 882/2004 vključen nadzor pregledov ekološke pridelave v skladu s to uredbo in da letno poročilo iz člena 44 Uredbe (ES) št. 882/2004 vsebuje posebne podatke v zvezi z navedenim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: ekološki podatki). Ekološki podatki vključujejo teme iz Priloge XIIIb k tej uredbi.

Osnova za ekološke podatke so informacije v zvezi s pregledi, ki jih izvajajo izvajalci nadzora in/ali nadzorni organi, ter revizije, ki jih izvajajo pristojni organi.

Podatki se za leto 2014 predložijo od leta 2015 dalje v obliki predloge iz Priloge XIIIc k tej uredbi.

Države članice lahko vnesejo ekološke podatke v obliki ekološkega poglavja svojega nacionalnega načrta nadzora in svojega letnega poročila.

7.

Dodata se prilogi XIIIb in XIIIc iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe

Točke (d) do (h) prvega pododstavka člena 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008, kot so bile dodane s točko 2 člena 1 te uredbe, prav tako veljajo za izvajalce, ki so podpisali izjavo iz člena 63(2) Uredbe (ES) št. 889/2008 pred datumom začetka uporabe te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 250, 18.9.2008, str. 1.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(4)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(5)  UL L 25, 28.1.2011, str. 8.

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 25, 28.1.2011, str. 8.

(8)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.“

(9)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.“


PRILOGA

PRILOGA XIIIb

Teme, ki jih pristojni nacionalni organi vključijo v ekološke podatke iz člena 92f

1.   Informacije o pristojnem organu za ekološko pridelavo:

kateri organ je pristojni organ,

sredstva, ki so na voljo pristojnemu organu,

opis revizij, ki jih opravi pristojni organ (kako, kdo),

dokumentirani postopki pristojnega organa.

2.   Opis nadzornega sistema za ekološko pridelavo:

sistem izvajalcev nadzora in/ali nadzornih organov,

registrirani izvajalci v sistemu nadzora – najmanjše število letnih pregledov,

kako se izvede pristop, ki temelji na tveganju.

3.   Informacije o izvajalcih nadzora/nadzornih organih:

seznam izvajalcev nadzora/nadzornih organov,

naloge, ki se prenesejo na izvajalce nadzora/ dodelijo nadzornim organom,

nadzor izvajalcev nadzora, na katere se prenesejo naloge nadzora (kdo in kako),

usklajevanje dejavnosti v primeru več kot enega izvajalca nadzora/organa,

izobraževanje osebja, ki izvaja preglede,

napovedani/nenapovedani pregledi in obiski.

PRILOGA XIIIc

Predloge za ekološke podatke iz člena 92f

Poročilo o uradnih pregledih v ekološkem sektorju

Država:

Leto:

1.   Informacije o pregledih izvajalcev

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev na izvajalca nadzora ali nadzorni organ

Število registriranih izvajalcev

Število letnih pregledov

Število dodatnih obiskov, ki temeljijo na tveganjih

Skupno število pregledov/obiskov

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

Kmetijski pridelovalci (1)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (2)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa ali ime pristojnega organa

Število registriranih izvajalcev

Število analiziranih vzorcev

Število vzorcev, ki kažejo na kršitev Uredbe (ES) št. 834/2007 in Uredbe (ES) št. 1235/2008

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

Kmetijski pridelovalci (4)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (5)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev

Število ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev (10)

Število ukrepov, izvedenih na pošiljko ali proizvodno serijo (11)

Število ukrepov, izvedenih na izvajalca (12)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

Kmetijski pridelovalci (7)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (8)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informacije o nadzoru in revizijah

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Število registriranih izvajalcev na izvajalca nadzora ali nadzorni organ

Število registriranih izvajalcev

Pregled dokumentov in revizija v pisarni (16)

(število preverjenih dokumentacij izvajalcev)

Število revizij s pregledom (17)

Število opazovalnih revizij (18)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

Kmetijski pridelovalci (13)

Proizvodne enote živali iz ribogojstva

Predelovalci (14)

Uvozniki

Izvozniki

Drugi izvajalci (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Zaključki v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo

Številka oznake izvajalca nadzora ali nadzornega organa

Odvzem dovoljenja

Ukrepi, sprejeti za zagotovitev učinkovitega delovanja nadzornega sistema za ekološko pridelavo (izvrševanje)

Da/ne

Od

(datum)

Do

(datum)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Rezultat delovanja nadzornega sistema za ekološko pridelavo na splošno:


(1)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(2)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(3)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(4)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(5)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(6)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(7)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(8)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(9)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(10)  Vključene so samo nepravilnosti in kršitve, ki vplivajo na ekološki status proizvodov in/ali ki so bile podlaga za izvedbo ukrepa.

(11)  Če se odkrije nepravilnost pri izpolnjevanju zahtev, ki jih predpisuje ta uredba, nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi, da označevanje in oglaševanje celotne serije ali proizvodne serije, pri kateri se je pojavila nepravilnost, ne vsebuje sklicevanja na ekološko pridelavo, če je tak ukrep sorazmeren glede na pomembnost zahteve, ki ni bila izpolnjena, na naravo in posebne okoliščine nepravilnosti (kot je navedeno v prvem pododstavku člena 30(1) Uredbe (ES) št. 834/2007).

(12)  Če se odkrije huda kršitev ali kršitev z dolgoročnim učinkom, nadzorni organ ali izvajalec nadzora zadevnemu izvajalcu prepove trženje proizvodov, ki se pri označevanju in oglaševanju sklicujejo na postopek ekološke pridelave, za obdobje, ki se ga določi skupaj s pristojnim organom države članice (kot je navedeno v drugem pododstavku člena 30(1) Uredbe (ES) št. 834/2007).

(13)  Kmetijski pridelovalci so samo kmetijski pridelovalci, pridelovalci, ki so tudi predelovalci, pridelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani pridelovalci, drugje neuvrščeni (d. n.).

(14)  Predelovalci so samo predelovalci, predelovalci, ki so tudi uvozniki, in drugi mešani predelovalci (d. n.).

(15)  Drugi izvajalci so trgovci (na debelo in na drobno) in drugi izvajalci (d. n.).

(16)  Pregled ustreznih splošnih dokumentov, ki opisujejo strukturo, delovanje in vodenje kakovosti izvajalcev nadzora. Revizija v pisarni izvajalca nadzora, vključno s preverjanjem dokumentacije izvajalcev in preverjanjem ukrepanja v primeru neskladnosti in pritožb, skupaj z najmanjšo pogostostjo pregledov, uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, nenapovedanimi obiski in obiski za spremljanje stanja, politiko vzorčenja in izmenjavo informacij z drugimi izvajalci nadzora in nadzornimi organi.

(17)  Revizija s pregledom: pregled izvajalca, ki ga izvede pristojni organ, da bi preveril, če so uporabljeni postopki skladni z operativnimi postopki izvajalca nadzora, in njegovo učinkovitost.

(18)  Revizija s pregledom: pristojni organ opazuje pregled, ki ga opravlja inšpektor izvajalca nadzora.


Top