EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2013_060_R_0129_01

2013/106/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 11. maja 2012 o preučitvi – s strani konference predstavnikov vlad držav članic – spremembe Pogodb, ki jih predlaga irska vlada v obliki Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi, ki se bo priložil Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter o tem, da se ne skliče Konvencija
Protokol o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi

OJ L 60, 2.3.2013, p. 129–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/129


SKLEP EVROPSKEGA SVETA

z dne 11. maja 2012

o preučitvi – s strani konference predstavnikov vlad držav članic – spremembe Pogodb, ki jih predlaga irska vlada v obliki Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi, ki se bo priložil Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter o tem, da se ne skliče Konvencija

(2013/106/EU)

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 48(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga spremembe Pogodb, ki ga je 20. julija 2011 irska vlada predložila Svetu, Svet pa ga je nato 12. oktobra 2011 predložil Evropskemu svetu,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta, da se ne skliče Konvencija (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

po uradni obvestitvi nacionalnih parlamentov o predlogu,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Voditelji držav ali vlad 27 držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta, so na zasedanju 18. in 19. junija 2009 sprejeli Sklep o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi in izjavili, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe določbe navedenega sklepa vključili v protokol, ki bo v skladu z njihovimi ustavnimi pravili priložen Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

(2)

Irska vlada je 20. julija 2011 v skladu s prvim stavkom člena 48(2) PEU predlagala spremembo Pogodb v obliki Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi.

(3)

Svet je 12. oktobra 2011 v skladu s tretjim stavkom člena 48(2) PEU predlog irske vlade predložil Evropskemu svetu. O njem so bili uradno obveščeni tudi nacionalni parlamenti.

(4)

Evropski svet je na zasedanju 23. oktobra 2011 v skladu s prvim pododstavkom člena 48(3) PEU odločil, da se bo o predlaganih spremembah posvetoval z Evropskim parlamentom in Komisijo. Prav tako je v skladu z drugim pododstavkom člena 48(3) PEU odločil, da bo prosil za odobritev Evropskega parlamenta, da se ne skliče Konvencija, saj meni, da obseg predlaganih sprememb tega ne upravičuje.

(5)

Evropski parlament je 18. aprila 2012 sprejel pozitivno mnenje o predlaganih spremembah. Prav tako je odobril, da se ne skliče Konvencija, saj obseg predlaganih sprememb tega ne upravičuje. Komisija je 4. maja 2012 sprejela pozitivno mnenje o predlaganih spremembah.

(6)

Zato je ustrezno, da Evropski svet v skladu z drugim pododstavkom člena 48(3) PEU odloči, da bi morala konferenca predstavnikov vlad držav članic preučiti spremembe, ki jih predlaga irska vlada, določiti mandat konference in skleniti, da se Konvencija ne skliče –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropski svet je odločil, da konferenca predstavnikov vlad držav članic preuči spremembe, ki jih predlaga irska vlada v obliki Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi, ki se bo priložil Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in sicer kot besedilo, ki je priloženo temu sklepu, ki določa mandat navedene konference. Ob upoštevanju obsega predlaganih sprememb se v skladu s členom 48(3) Pogodbe o Evropski uniji Konvencija ne skliče.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 11. maja 2012

Za Evropski svet

Predsednik

H. VAN ROMPUY


(1)  Odobritev z dne 18. aprila 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 18. aprila 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje z dne 4. maja 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PROTOKOL

o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljnjem besedilu: VISOKE POGODBENICE, so se –

OB SKLICEVANJU na Sklep voditeljev držav ali vlad 27 držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Evropskega sveta 18. in 19. junija 2009, o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi,

OB SKLICEVANJU na izjavo voditeljev držav ali vlad, ki so se 18. in 19. junija 2009 sestali v okviru Evropskega sveta, da bodo ob sklenitvi naslednje pristopne pogodbe določbe navedenega sklepa vključili v protokol, ki bo v skladu z ustavnimi pravili držav članic priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

OB UGOTOVITVI, da so visoke pogodbenice podpisale Pogodbo med visokimi pogodbenicami in Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji –

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki bodo priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije:

NASLOV I

PRAVICA DO ŽIVLJENJA, DRUŽINA IN IZOBRAŽEVANJE

Člen 1

Lizbonska pogodba, ki podeljuje Listini Evropske unije o temeljnih pravicah pravni status, ali določbe te pogodbe v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice v ničemer ne vplivajo na področje uporabe in uveljavljanje varstva pravice do življenja iz člena 40.3.1, 40.3.2 in 40.3.3, varstva družine iz člena 41 in varstva pravic do izobraževanja v členih 42 ter 44.2.4 in 44.2.5 irske ustave.

NASLOV II

OBDAVČITEV

Člen 2

Lizbonska pogodba v ničemer in za nobeno državo članico ne spreminja obsega ali uveljavljanja pristojnosti Evropske unije v zvezi z obdavčitvijo.

NASLOV III

VARNOST IN OBRAMBA

Člen 3

Dejavnosti Unije na mednarodnem prizorišču temeljijo na načelih demokracije, pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju človekovega dostojanstva, načelih enakosti in solidarnosti ter na spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava.

Skupna varnostna in obrambna politika Unije je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike ter Uniji zagotavlja operativne zmogljivosti za misije zunaj njenih meja za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine Združenih narodov.

Ne posega v varnostno in obrambno politiko držav članic, vključno z Irsko, niti v obveznosti držav članic.

Lizbonska pogodba ne vpliva na irsko tradicionalno politiko vojaške nevtralnosti niti vanjo ne posega.

Države članice, vključno z Irsko, bodo v duhu solidarnosti in brez poseganja v tradicionalno politiko vojaške nevtralnosti določile vrsto pomoči ali podpore posamezni državi članici, na katero je izvršen teroristični napad ali je žrtev oboroženega napada na njeno ozemlje.

Vsako odločitev o prehodu na skupno obrambo bo moral soglasno sprejeti Evropski svet. Države članice, vključno z Irsko, se bodo v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in svojimi zadevnimi ustavnimi pravili odločile, ali bodo sprejele skupno obrambo ali ne.

Ta naslov v ničemer ne vpliva na stališče ali politiko katere koli druge države članice o varnosti in obrambi niti v to stališče ali politiko ne posega.

Prav tako se vsaka država članica v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in svojimi notranjepravnimi zahtevami sama odloči, ali bo sodelovala v stalnem strukturnem sodelovanju ali Evropski obrambni agenciji.

Lizbonska pogodba ne predvideva ustanovitve evropske vojske ali nabora za kakršno koli vojaško formacijo.

Ravno tako ne vpliva na pravico Irske ali katere koli druge države članice, da določi naravo in obseg svoje obrambe ter sredstev, ki jih nameni za varnost, in naravo svojih obrambnih zmogljivosti.

Irska oziroma vsaka država članica bo v skladu s svojimi notranjepravnimi zahtevami sama odločila, ali bo sodelovala v kateri koli vojaški operaciji.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 4

Protokol bo na voljo za podpis visokim pogodbenicam do 30. junija 2012.

Visoke pogodbenice in Republika Hrvaška, v primeru, če ta protokol še ne začne veljati na dan pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, ratificirajo ta protokol v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri vladi Italijanske republike.

Ta Protokol, če je to mogoče, začne veljati 30. junija 2013, če so bile deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvi dan meseca, ki sledi deponiranju listine o ratifikaciji zadnje države članice.

Člen 5

Ta protokol, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala overjeno kopijo vladam drugih držav članic.

Ko postane Republika Hrvaška v skladu s členom 2 Akta o pogojih pristopa Republike Hrvaške zavezana s tem protokolom, se hrvaško besedilo tega protokola, ki je enako verodostojno kot besedila iz prvega odstavka, prav tako deponira v arhivu vlade Italijanske republike, ki bo poslala overjeno kopijo vsem vladam drugih držav članic.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top