EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0143

Uredba Komisije (EU) št. 143/2013 z dne 19. februarja 2013 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede določanja emisij CO 2 vozil v postopku večstopenjske homologacije Besedilo velja za EGP

OJ L 47, 20.2.2013, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 301 - 305

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/143/oj

20.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/51


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 143/2013

z dne 19. februarja 2013

o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede določanja emisij CO2 vozil v postopku večstopenjske homologacije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (1) ter zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (2) ter zlasti člena 39(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 715/2007 določa skupne tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil in nadomestnih delov glede na njihove emisije, določa pa tudi pravila za skladnost v uporabi, trajnost naprav za uravnavanje onesnaževanja, vgrajene sisteme za diagnostiko na vozilu (OBD), merjenje porabe goriva ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (3) določa upravne določbe za preverjanje skladnosti vozil glede emisij CO2 ter zahteve za merjenje emisij CO2 in porabo goriva takih vozil.

(3)

Uredba (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (4) določa obveznost vzpostavitve postopka za pridobitev reprezentativnih vrednosti emisij CO2, učinkovitosti porabe goriva in mase dodelanih vozil ter hkrati zagotovi, da ima proizvajalec osnovnega vozila pravočasen dostop do mase in specifičnih emisij CO2 dodelanega vozila.

(4)

V skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 se specifične emisije dodelanega vozila dodelijo proizvajalcu osnovnega vozila. Pri določanju postopka spremljanja za zagotovitev reprezentativnosti vrednosti emisij CO2, učinkovitosti porabe goriva in mase dodelanih vozil bi bilo po potrebi treba določiti metodo za določanje mase in vrednosti CO2 bodisi na podlagi tabele vrednosti CO2, ki ustrezajo različnim končnim inercijsko-masnim razredom, bodisi na podlagi ene same vrednosti CO2, izpeljane iz osnovnega vozila, ter privzete dodane mase razreda N1.

(5)

Na podlagi navedenih alternativnih metod iz točke 7 dela B Priloge II k Uredbi (EU) št. 510/2011 so bile pretehtane in ocenjene različne možnosti glede na natančnost, reprezentativnost in izvedljivost. Možnost, ki temelji na preskusu osnovnega vozila z enotno ocenjeno vrednostjo mase, pri kateri se sestavni del, ki ustreza nadgradnji vozila, izračuna s polinomno formulo, odvisno od referenčne mase osnovnega vozila, predstavlja najboljše ravnovesje med natančnostjo glede določanja emisij CO2 dodelanega vozila, stroški in enostavnostjo izvedbe.

(6)

Da bi se zagotovilo primerno in učinkovito spremljanje uspešnosti proizvajalcev vozil pri zmanjševanju emisij CO2 v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011, je potrebno v certifikat o skladnosti vključiti ustrezne podatke.

(7)

Proizvajalcem in nacionalnim organom bi bilo treba dati na voljo dovolj časa, da svoje postopke prilagodijo novim pravilom.

(8)

Glede na izkušnje iz uporabe postopka za določanje emisij CO2 dodelanih vozil in za spremljanje teh emisij je primerno, da se najkasneje do konca leta 2016 pregleda postopek in oceni reprezentativnost emisij CO2 ter učinkovitost in natančnost njihovega spremljanja.

(9)

Direktivo 2007/46/ES in Uredbo (ES) št. 692/2008 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in IX k Direktivi 2007/46/ES se spremenita v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prilogi I in XII k Uredbi (ES) št. 692/2008 se spremenita v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Komisija oceni potrebo po pregledu postopka iz točk 5.1 do 5.7 Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, kakor je spremenjena s to uredbo.

Komisija na podlagi navedene ocene in najpozneje do 31. decembra 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki mu po potrebi priloži ustrezne predloge.

Člen 4

1.   V prehodnem obdobju do 1. januarja 2014 certifikati o skladnosti osnovnih vozil kategorije N1, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 715/2007, objavljene v skladu z Direktivo 2007/46/ES in Uredbo (ES) št. 692/2008 pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba, ostanejo veljavni.

2.   V prehodnem obdobju do 1. januarja 2014 certifikati o skladnosti dodelanih vozil kategorije N1, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 715/2007, objavljene v skladu z Direktivo 2007/46/ES in Uredbo (ES) št. 692/2008 pred spremembami, ki jih uvaja ta uredba, ostanejo veljavni.

3.   S 1. Januarjem 2013 nacionalni organi za veljavne štejejo certifikate o skladnosti, ki so v skladu z zahtevami iz te uredbe.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014, razen člena 4(3), ki se uporablja od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. februarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  UL L 199, 28.7.2008, str. 1.

(4)  UL L 145, 31.5.2011, str. 1.


PRILOGA I

Prilogi I in IX k Direktivi 2007/46/ES se spremenita:

1.

Prilogi I se dodajo naslednje točke 2.17, 2.17.1 in 2.17.2:

2.17   Vozila v postopku večstopenjske homologacije (samo za nedodelana ali dodelana vozila kategorije N1, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 715/2007): da/ne (1)

2.17.1   Masa osnovnega vozila, pripravljenega za vožnjo: …kg.

2.17.2   Privzeta dodana masa, izračunana v skladu z oddelkom 5 Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008: …kg.“

2.

Priloga IX se spremeni:

(a)

Del I, Dokončana in dodelana vozila, se spremeni:

(i)

V Vzorec B – stran 1, Dodelana vozila, ES-certifikat o skladnosti se vstavi naslednja točka 0.2.2:

„0.2.2

Homologacijska dokumentacija osnovnega vozila (q):

tip: …

varianta (a): …

izvedenka (a): …

Številka homologacije, vključno s številko razširitve …“

(ii)

V Vzorec B – stran 1, Dodelana vozila, ES-certifikat o skladnosti se vstavi naslednja točka 0.5.1:

„0.5.1

Ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila (q) …“

(iii)

Na strani 2 – Vozila kategorije N1 (Dokončana in dodelana vozila) se vstavi naslednja točka 14:

„14.

Masa osnovnega vozila, pripravljenega za vožnjo: …kg(1)(q)“;

(b)

V „Pojasnila v zvezi s Prilogo IX“ se vstavi naslednje pojasnilo (q):

„(q)

Pri dodelanih vozilih kategorije N1 v okviru Uredbe (ES) št. 715/2007.“


PRILOGA II

Prilogi I in XII k Uredbi (ES) št. 692/2008 se spremenita:

1.

V Dodatek 3 k Prilogi I se vstavijo naslednje točke 2.17, 2.17.1 in 2.17.2:

2.17   Vozila v postopku večstopenjske homologacije (samo za nedodelana ali dodelana vozila kategorije N1, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 715/2007: da/ne (1)

2.17.1   Masa osnovnega vozila, pripravljenega za vožnjo: … kg.

2.17.2   Privzeta dodana masa, izračunana v skladu z Oddelkom 5 Priloge XII k Uredbi (ES) št. 692/2008: … kg“;

2.

Prilogi XII se doda naslednji oddelek 5:

„5.   DOLOČANJE EMISIJ CO2 IN PORABE GORIVA VOZIL KATEGORIJE N1 V POSTOPKU VEČSTOPENJSKE HOMOLOGACIJE

5.1   Za namene določanja emisij CO2 in porabe goriva vozila v postopku večstopenjske homologacije, kot je opredeljena v členu 3(7) Direktive 2007/46/ES, se v skladu s točkama 2 in 3 te Priloge preskusi osnovno vozilo, kot je opredeljeno s členom 3(18) navedene direktive.

5.2   Referenčna masa, ki se uporabi za preskušanje, se izračuna po naslednji formuli:

Formula,

kjer je:

RM

=

referenčna masa v kg, ki se uporablja za preskušanje,

RMOsnovno vozilo

=

referenčna masa osnovnega vozila v kg, kot je opredeljena v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 715/2007,

DAM

=

privzeta dodana masa v kg, izračunana v skladu s formulo, določeno v točki 5.3, ki ustreza ocenjeni teži nadgradnje, nameščene na osnovno vozilo.

5.3   Privzeta dodana masa se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

DAM: Formula,

kjer je:

DAM

=

privzeta dodana masa v kg,

a

=

množilni factor, izračunan v skladu s formulo iz točke 5.4,

TPMLM

=

tehnično dovoljena največja masa obremenjenega vozila v kg, ki jo navaja proizvajalec osnovnega vozila,

RMOsnovno vozilo

=

referenčna masa osnovnega vozila v kg, kot je opredeljena v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 715/2007.

5.4   Množilni faktor se izračuna v skladu z naslednjo formulo:

Formula

kjer je:

a

=

množilni faktor,

RMOsnovno vozilo

=

referenčna masa osnovnega vozila v kg, kot je opredeljena v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 715/2007.

5.5   Proizvajalec osnovnega vozila je odgovoren za pravilno uporabo zahtev iz točk 5.1 do 5.4.

5.6   Proizvajalec dodelanega vozila v certifikat o skladnosti vključi podatke o osnovnem vozilu v skladu s Prilogo IX k Direktivi 2007/46/ES.

5.7   Pri vozilih v postopku posamične odobritve vozila certifikat o posamični odobritvi vozila vključuje naslednje podatke:

(a)

emisije CO2, izmerjene v skladu z metodologijo iz točk 5.1 do 5.4;

(b)

maso dodelanega vozila, pripravljenega za vožnjo;

(c)

identifikacijsko kodo, ki ustreza tipu, varianti in izvedenki osnovnega vozila;

(d)

številko homologacije osnovnega vozila, vključno s številko razširitve;

(e)

ime in naslov proizvajalca osnovnega vozila;

(f)

maso osnovnega vozila, pripravljenega za vožnjo.

5.8   Postopek iz točk 5.1 do 5.7 velja za osnovna vozila kategorije N1, kot so opredeljena v točki 1.2.1 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 715/2007.“


Top