EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/EU: Smernica Evropske centralne banke z dne 5. decembra 2012 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/1


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 5. decembra 2012

o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)

(prenovitev)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prve in četrte alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 in členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (1) je bila večkrat spremenjena. Ker so sedaj potrebne dodatne spremembe te smernice, da bi se vključila ureditev, ki je bila prej zajeta v notranjih dokumentih Eurosistema, in da se dodajo potrebne opredelitve pojmov ter tudi določbe o neuporabi sankcij za banke zunaj Unije, izmenjavi informacij glede začasne izključitve ali prenehanja dostopa do operacij denarne politike ter posledicah take začasne izključitve ali prenehanja, bi jo bilo treba zaradi jasnosti in preglednosti prenoviti.

(2)

Sistem TARGET2 ima decentralizirano strukturo, ki med seboj povezuje nacionalne sisteme bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in plačilni mehanizem ECB.

(3)

Za sistem TARGET2 je značilna enotna tehnična platforma, imenovana enotna skupna platforma (ESP). Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, pri čemer so komponente sistema TARGET2 usklajene v največji možni meri, z nekaterimi izjemami v primeru nacionalnih pravnih omejitev.

(4)

Obstajajo tri ločene ravni upravljanja sistema TARGET2. Raven 1 (Svet ECB) ima končno pristojnost v zvezi s sistemom TARGET2 in varuje njegovo javno funkcijo. Raven 2 (centralne banke Eurosistema) ima podrejeno pristojnost v zvezi s sistemom TARGET2, medtem ko raven 3 (NCB-ponudnice ESP) oblikuje in upravlja ESP v korist Eurosistema.

(5)

Evropska centralna banka (ECB) v imenu Eurosistema z izvajalcem omrežnih storitev, ki ga določi Svet ECB, sklene Okvirni sporazum ter Sporazum o zaupnosti in nerazkritju informacij, ki določa glavne elemente v zvezi zagotavljanjem omrežja udeležencem, vključno z oblikovanjem cen.

(6)

Sistem TARGET2 je bistven za opravljanje nekaterih temeljnih nalog Eurosistema, tj. izvajanje denarne politike Unije in podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Sistem TARGET2 zagotavlja bruto poravnavo plačil v eurih v realnem času s poravnavo v centralnobančnem denarju. Sistem je vzpostavljen in deluje na podlagi ESP, preko katere so vsi plačilni nalogi predloženi in obdelani ter vsa plačila na koncu prejeta na tehnično enak način.

2.   Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica sistemov BPRČ.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

1.

„enotna skupna platforma (ESP)“ pomeni infrastrukturo enotne tehnične platforme, ki jo zagotavljajo NCB-ponudnice ESP,

2.

„komponenta sistema TARGET2“ pomeni katerega koli od sistemov BPRČ centralnih bank Eurosistema, ki so del sistema TARGET2,

3.

„centralna banka (CB)“ pomeni CB Eurosistema in/ali priključeno NCB,

4.

„NCB-ponudnice ESP“ pomenijo centralno banko Deutsche Bundesbank, centralno banko Banque de France in centralno banko Banca d’Italia v vlogi CB, ki oblikujejo in upravljajo ESP v korist Eurosistema,

5.

„izvajalec omrežnih storitev“ pomeni izvajalca računalniško podprtih omrežnih povezav za namen predložitve plačilnih sporočil v sistemu TARGET2,

6.

„udeleženec“ ali „neposredni udeleženec“ pomeni subjekt, ki ima najmanj en PM račun pri CB Eurosistema,

7.

„CB Eurosistema“ pomeni ECB ali NCB euroobmočja,

8.

„plačilni modul (PM)“ pomeni modul ESP, v katerem se na PM računih poravnajo plačila udeležencev v sistemu TARGET2,

9.

„PM račun“ pomeni račun, ki ga ima udeleženec v sistemu TARGET2 v PM pri CB Eurosistema in ga tak udeleženec v sistemu TARGET2 potrebuje, da:

(a)

predloži plačilne naloge ali prejme plačila preko sistema TARGET2; in

(b)

poravna taka plačila pri taki CB Eurosistema,

10.

„NCB euroobmočja“ pomeni nacionalno centralno banko (NCB) države članice, katere valuta je euro,

11.

„identifikacijska koda podjetja (BIC)“ pomeni kodo, kakor je opredeljena s standardom ISO št. 9362,

12.

„imetnik naslovljive BIC“ pomeni subjekt, ki:

(a)

ima BIC;

(b)

ni priznan kot posredni udeleženec;

(c)

je korespondent ali stranka neposrednega udeleženca ali podružnice neposrednega ali posrednega udeleženca ter je zmožen predložiti plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in prejeti plačila iz nje preko neposrednega udeleženca,

13.

„posredni udeleženec“ pomeni kreditno institucijo, ustanovljeno v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki je sklenila sporazum z neposrednim udeležencem, da bi preko PM računa tega neposrednega udeleženca predložila plačilne naloge in prejela plačila, in ki jo komponenta sistema TARGET2 priznava kot posrednega udeleženca,

14.

„podružnica“ pomeni podružnico v smislu člena 4(3) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (2), kakor je prenesen v nacionalno pravo,

15.

„delovni dan“ pomeni kateri koli dan, v katerem je sistem TARGET2 odprt za poravnavo plačilnih nalogov, kakor je določeno v Dodatku V Priloge II,

16.

„organi za potrjevanje“ pomenijo eno ali več NCB, ki jih kot take določi Svet ECB, da v imenu Eurosistema izdajajo, vodijo, preklicujejo in obnavljajo elektronska potrdila,

17.

„elektronska potrdila“ ali „potrdila“ pomenijo elektronsko datoteko, ki jo izdajo organi za potrjevanje in povezuje javni ključ z identiteto ter se uporablja za naslednje: za preverjanje, ali javni ključ pripada posamezniku; za preverjanje istovetnosti imetnika; za preverjanje podpisa tega posameznika; ali za šifriranje sporočila, naslovljenega na tega posameznika. Potrdila se nahajajo na fizični napravi, kot je pametna kartica ali ključ USB, pri sklicevanjih na potrdila pa ta pojem vključuje tudi te fizične naprave. Potrdila so bistvenega pomena v postopku preverjanja istovetnosti udeležencev, ki preko interneta dostopajo do sistema TARGET2 in vnašajo plačilna sporočila ali kontrolna sporočila,

18.

„imetnik potrdila“ pomeni imenovano, posamezno osebo, ki jo udeleženec v sistemu TARGET2 identificira in določi kot pooblaščeno za internetni dostop do udeleženčevega računa v sistemu TARGET2. Udeleženčeve vloge za potrdila bo preverjala njegova domača NCB in jih posredovala organom za potrjevanje, ki bodo nato dostavljali potrdila, ki povezujejo javni ključ s poverilnico, ki identificira udeleženca,

19.

„priključena NCB“ pomeni NCB, razen NCB euroobmočja, ki je priključena k sistemu TARGET2 na podlagi posebnega sporazuma,

20.

„skupina AL“ pomeni skupino, sestavljeno iz članov skupine skupne likvidnosti (AL), ki uporabljajo način AL,

21.

„član skupine AL“ pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, ki izpolnjuje merila za uporabo načina AL in je sklenil sporazum AL,

22.

„sporazum AL“ pomeni večstranski sporazum o skupni likvidnosti, ki so ga sklenili člani skupine AL in njihove zadevne NCB AL za namene načina AL,

23.

„NCB AL“ pomeni NCB euroobmočja, ki je stranka sporazuma AL in deluje kot nasprotna stranka za člane skupine AL, ki so udeleženi v njeni komponenti sistema TARGET2,

24.

„način AL“ pomeni združitev razpoložljive likvidnosti na PM računih,

25.

„razpoložljiva likvidnost“ pomeni pozitivno stanje na PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 in, kjer je primerno, katero koli kreditno linijo čez dan, ki jo odobri zadevna CB Eurosistema v zvezi s takim računom,

26.

„posojilo čez dan“ pomeni posojilo, ki je odobreno za obdobje, krajše od enega delovnega dne,

27.

„vodja skupine AL“ pomeni člana skupine AL, ki ga drugi člani skupine AL imenujejo, da upravlja z razpoložljivo likvidnostjo znotraj skupine AL v delovnem dnevu,

28.

„obrestna mera mejnega posojanja“ pomeni obrestno mero, ki se uporablja pri odprti ponudbi mejnega posojanja,

29.

„odprta ponudba mejnega posojanja“ pomeni odprto ponudbo Eurosistema, ki jo lahko nasprotne stranke uporabijo, da od NCB prejmejo posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri mejnega posojanja,

30.

„poravnalna banka“ pomeni udeleženca, katerega PM račun ali podračun se uporablja za poravnavo plačilnih navodil, ki jih predloži podsistem preko ASI,

31.

„podsistem“ pomeni sistem, ki ga upravlja subjekt, ki je ustanovljen v EGP in je predmet nadzora in/ali pregleda s strani pristojnega organa ter izpolnjuje zahteve pregleda glede lokacije infrastruktur, ki ponujajo storitve v eurih, kot so občasno spremenjene in objavljene na spletni stani ECB (3), in v katerem se izmenjajo in/ali obračunajo plačila in/ali finančni instrumenti, nastale denarne obveznosti pa se poravnajo v sistemu TARGET2 v skladu s to smernico in dvostranskim dogovorom med podsistemom in zadevno CB Eurosistema,

32.

„vmesnik za podsisteme (ASI)“ pomeni tehnično napravo, ki podsistemu omogoča uporabo vrste posebnih, vnaprej opredeljenih storitev za predložitev in poravnavo plačilnih navodil podsistema; NCB euroobmočja ga lahko uporabi tudi za poravnavo gotovinskih operacij, ki izvirajo iz gotovinskih pologov in dvigov,

33.

„plačnik“ pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo obremenjen kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

34.

„prejemnik plačila“ pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo odobren kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

35.

„Usklajeni pogoji“ pomenijo pogoje, določene v Prilogah II in V,

36.

„temeljne storitve sistema TARGET2“ pomenijo obdelavo plačilnih nalogov v komponentah sistema TARGET2, poravnavo transakcij, povezanih s podsistemom, in funkcije združevanja likvidnosti,

37.

„domači račun“ pomeni račun, ki ga NCB euroobmočja odpre zunaj PM za subjekt, ki je primeren, da postane posredni udeleženec,

38.

„prehodno obdobje“ pomeni pri vsaki CB Eurosistema obdobje štirih let, ki začne teči od trenutka, ko CB Eurosistema migrira na ESP, razen če Svet ECB v zvezi s posebnimi funkcijami ali storitvami za vsak posamezen primer odloči drugače,

39.

„upravljavska NCB“ pomeni NCB AL komponente sistema TARGET2, v kateri je udeležen vodja skupine AL,

40.

„izvršitveni razlog“ pomeni, v odnosu do člana skupine AL, kar koli od naslednjega:

(a)

kateri koli primer neizpolnitve, naveden v členu 34(1) Priloge II;

(b)

kateri koli drug primer neizpolnitve ali dogodek, naveden v členu 34(2) Priloge II, v zvezi s katerim se je CB odločila, ob upoštevanju resnosti primera neizpolnitve ali dogodka, da je treba izvršiti zastavo v skladu s členom 25b te priloge, uveljaviti zavarovanje v skladu s členom 25c te priloge ali sprožiti pobot terjatev v skladu s členom 26 te priloge;

(c)

katero koli odločitev o začasni ali trajni zavrnitvi dostopa do posojila čez dan,

41.

„vmesnik za udeležence (PI)“ pomeni tehnično napravo, ki neposrednim udeležencem omogoča predložitev in poravnavo plačilnih nalogov preko storitev, ponujenih v PM,

42.

„internetni dostop“ pomeni, da se je udeleženec odločil za PM račun, do katerega se lahko dostopa samo preko interneta, in da udeleženec predloži plačilna sporočila ali kontrolna sporočila v sistem TARGET2 s pomočjo interneta,

43.

„postopek zaradi insolventnosti“ pomeni postopek zaradi insolventnosti v smislu člena 2(j) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (4),

44.

„informacijski in kontrolni modul (ICM)“ pomeni modul ESP, ki udeležencem omogoča pridobiti takojšnje spletne informacije in jim daje možnost, da predložijo naloge za prenos likvidnosti, da upravljajo z likvidnostjo in da v izrednih situacijah sprožijo rezervne plačilne naloge,

45.

„koordinator sistema TARGET2“ pomeni osebo, ki jo imenuje ECB za zagotavljanje dnevnega operativnega upravljanja sistema TARGET2, vodenje in usklajevanje dejavnosti v primeru nastopa neobičajne situacije ter usklajevanje razširjanja informacij udeležencem,

46.

„vodja poravnave v sistemu TARGET2“ pomeni osebo, ki jo imenuje CB Eurosistema za spremljanje delovanja njene komponente sistema TARGET2,

47.

„krizni vodja v sistemu TARGET2“ pomeni osebo, ki jo imenuje CB Eurosistema, da v njenem imenu ureja izpade ESP in/ali neobičajne zunanje dogodke,

48.

„tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2“ pomenijo katero koli težavo, okvaro ali izpad tehnične infrastrukture in/ali računalniških sistemov ESP ali omrežnih povezav v zvezi z ESP, ali kateri koli drug dogodek, zaradi katerega je nemogoče izvršiti in v istem dnevu zaključiti obdelavo plačil v zadevni komponenti sistema TARGET2,

49.

„neporavnan plačilni nalog“ pomeni plačilni nalog, ki ni poravnan v istem delovnem dnevu, v katerem je sprejet,

50.

„medsistemska poravnava“ pomeni poravnavo navodil za obremenitev v realnem času, s katero se plačila izvršijo s poravnalne banke enega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6, na poravnalno banko drugega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6, kot je določeno v Prilogi IV,

51.

„gotovinska poravnava“ pomeni poravnavo bankovcev in kovancev.

Člen 3

Komponente sistema TARGET2

1.   Vsaka CB Eurosistema upravlja svojo lastno komponento sistema TARGET2.

2.   Vsaka komponenta sistema TARGET2 je sistem, ki je kot tak določen po zadevni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES.

3.   Imena komponent sistema TARGET2 vključujejo samo „TARGET2“ in ime ali kratico zadevne CB Eurosistema ali države članice, v kateri je taka CB Eurosistema. Komponenta sistema TARGET2 za ECB se imenuje sistem TARGET2-ECB.

Člen 4

Priključitev NCB držav članic, katerih valuta ni euro

NCB držav članic, katerih valuta ni euro, se lahko priključijo k sistemu TARGET2 samo, če sklenejo sporazum s CB Eurosistema. Tak sporazum mora določati, da bodo priključene NCB ravnale v skladu to smernico, ob upoštevanju katerih koli medsebojno dogovorjenih ustreznih specifikacij in sprememb.

Člen 5

Transakcije znotraj ESCB

Transakcije znotraj Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) se obdelujejo preko sistema TARGET2, razen plačil, za katera se CB dvostransko ali večstransko dogovorijo, da jih bodo obdelovale preko korespondenčnih računov, kjer je to primerno.

Člen 6

Poravnava znotraj Eurosistema

1.   Z vsako poravnavo plačil med udeleženci v različnih komponentah sistema TARGET2 samodejno nastane obveznost znotraj Eurosistema, ki jo ima CB Eurosistema plačnika do CB Eurosistema prejemnika plačila.

2.   Vse obveznosti znotraj Eurosistema, ki nastanejo v skladu z odstavkom 1, se samodejno združijo in so del enotne obveznosti v razmerju do vsake CB Eurosistema. Vsakič, ko se poravna plačilo med udeležencema v različnih komponentah sistema TARGET2, se enotna obveznost zadevne CB Eurosistema ustrezno prilagodi. Na koncu delovnega dneva se vse take enotne obveznosti vključijo v večstransko izravnavo, po kateri ima vsaka NCB euroobmočja obveznost ali terjatev do ECB, kakor je določeno v sporazumu med CB Eurosistema.

3.   Vsaka NCB euroobmočja vodi račun, na katerem evidentira svojo obveznost ali terjatev do ECB, ki izhaja iz poravnave plačil med komponentami sistema TARGET2.

4.   ECB v svojih poslovnih knjigah odpre za vsako NCB euroobmočja račun, na katerem se na koncu dneva odrazi taka obveznost ali terjatev NCB euroobmočja do ECB.

ODDELEK II

UPRAVLJANJE

Člen 7

Ravni upravljanja

1.   Brez poseganja v člen 8 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) upravljanje sistema TARGET2 temelji na shemi treh ravni upravljanja. Naloge, dodeljene Svetu ECB (raven 1), CB Eurosistema (raven 2) in NCB-ponudnicam ESP (raven 3), so določene v Prilogi I.

2.   Svet ECB je odgovoren za usmerjanje, upravljanje in kontroliranje sistema TARGET2. Naloge, dodeljene ravni 1, so v izključni pristojnosti Sveta ECB. Svetu ECB pri vseh zadevah, povezanih s sistemom TARGET2, pomaga Odbor ESCB za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC) kot svetovalno telo.

3.   V skladu s tretjim odstavkom člena 12.1 Statuta ESCB so CB Eurosistema odgovorne za naloge, dodeljene ravni 2, znotraj splošnega okvira, kakor ga opredeli Svet ECB. PSSC poleg svoje svetovalne vloge vodi izvrševanje nalog, dodeljenih ravni 2. Priključene NCB sodelujejo pri vprašanjih, povezanih z ravnjo 2, vendar nimajo glasovalnih pravic. NCB držav članic, ki niso niti CB Eurosistema niti priključene NCB, imajo status opazovalca samo na ravni 2.

4.   CB Eurosistema se same organizirajo s sklenitvijo ustreznih sporazumov. V okviru takih sporazumov sprejemanje odločitev temelji na navadni večini in vsaka CB Eurosistema ima en glas.

5.   V skladu s tretjim odstavkom člena 12.1 Statuta ESCB so NCB-ponudnice ESP odgovorne za naloge, dodeljene ravni 3, znotraj splošnega okvira, kakor ga opredeli Svet ECB.

6.   NCB-ponudnice ESP sklenejo s CB Eurosistema sporazum, ki določa storitve, ki jih morajo prve zagotoviti slednjim. Tak sporazum po potrebi vključuje tudi priključene NCB.

ODDELEK III

DELOVANJE SISTEMA TARGET2

Člen 8

Usklajeni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2

1.   Vsaka NCB euroobmočja sprejme ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev. Te ureditve izključno urejajo razmerje med zadevno NCB euroobmočja in njenimi udeleženci v zvezi z obdelavo plačil v PM. Do PM računa je mogoče dostopati bodisi z uporabo internetnega dostopa bodisi preko izvajalca omrežnih storitev. Ta dva načina dostopanja do PM računa se med seboj izključujeta, vendar pa se lahko udeleženec odloči za enega ali več PM računov, pri čemer bo vsak od njih dostopen bodisi preko interneta bodisi preko izvajalca omrežnih storitev.

2.   ECB sprejme pogoje za sistem TARGET2-ECB tako, da implementira Prilogo II, z izjemo, da sistem TARGET2-ECB zagotavlja storitve samo organizacijam, ki opravljajo storitve obračuna in poravnave, vključno s subjekti, ustanovljenimi zunaj EGP, pod pogojem, da so ti predmet pregleda s strani pristojnega organa in je njihov dostop do sistema TARGET2-ECB odobril Svet ECB.

3.   Ureditve, ki jih sprejmejo CB Eurosistema za izvajanje Usklajenih pogojev, se objavijo.

4.   CB Eurosistema lahko na podlagi nacionalnih pravnih omejitev zahtevajo odstopanja od Usklajenih pogojev. Svet ECB preuči take zahteve za vsak posamezni primer in odobri odstopanja, kjer je primerno.

5.   V skladu z zadevnim denarnim sporazumom lahko ECB določi ustrezne pogoje za udeležbo subjektov, navedenih v členu 4(2)(e) Priloge II, v sistemu TARGET2.

6.   CB Eurosistema ne smejo nobenemu subjektu dovoliti, da je posredni udeleženec ali da je registriran kot imetnik naslovljive BIC v njihovih komponentah sistema TARGET2, če ta subjekt deluje preko neposrednega udeleženca, ki je NCB države članice, vendar ni niti CB Eurosistema niti priključena NCB.

Člen 9

Oblikovanje cen

1.   CB Eurosistema zagotovijo, da:

(a)

so nadomestila za temeljne storitve sistema TARGET2, ki jih zagotavljajo svojim posrednim udeležencem in imetnikom naslovljive BIC, ki so primerni za udeležbo v sistemu TARGET2 kot posredni udeleženci, višja od nadomestil za neposredne udeležence, določenih v odstavku 1(a) Dodatka VI Priloge II;

(b)

so nadomestila za plačila med kreditnimi institucijami, ustanovljenimi v EGP, ki se poravnavajo preko domačih računov, višja od nadomestil za neposredne udeležence, določenih v odstavku 1(a) Dodatka VI Priloge II;

(c)

za plačila v zvezi z operacijami odprtega trga, ki se poravnavajo preko domačih računov, zaračunajo nadomestila v skladu z Dodatkom VI Priloge II;

(d)

se seznam nadomestil, ki je določen v Dodatku VI Priloge II, ne uporablja za oblikovanje cen za vse naslednje operacije in transakcije:

(i)

prenose likvidnosti, ki so sproženi in se obdelajo znotraj domačih računov;

(ii)

operacije v zvezi z upravljanjem obveznih rezerv in odprtimi ponudbami;

(iii)

gotovinske transakcije, ki se poravnavajo preko domačih računov.

2.   Za transakcije, povezane s podsistemom, ki se v prehodnem obdobju poravnavajo preko domačih računov, se zaračuna: fiksno nadomestilo I, fiksno nadomestilo II in nadomestilo za transakcijo, ki je višje od nadomestila za transakcijo podsistema, določenega v odstavku 18(1) Priloge IV. CB Eurosistema lahko za transakcije, povezane s podsistemom, ki se v prehodnem obdobju poravnavajo preko domačih računov, uporabijo druge sheme oblikovanja cen, pod pogojem, da so prihodki enaki ali višji od prihodkov, kot bi jih CB Eurosistema prejela, če bi uporabila shemo iz prvega stavka tega odstavka.

Člen 10

Ureditev v zvezi z združevanjem likvidnosti

1.   NCB AL si izmenjujejo vse informacije, ki so potrebne za izvrševanje njihovih nalog in obveznosti v skladu s sporazumom AL. NCB AL nemudoma obvestijo upravljavsko NCB o vsakem izvršitvenem razlogu, za katerega izvedo in se nanaša na skupino AL ali katerega koli člana skupine AL, vključno z njegovim sedežem in podružnicami.

2.   Ko upravljavska NCB prejme obvestilo, da je nastopil izvršitveni razlog, ob upoštevanju sporazuma AL izda navodilo zadevnim NCB AL glede izvršitvenih ukrepov, ki jih je treba sprejeti v zvezi s skupino AL ali zadevnim članom skupine AL. NCB AL so odgovorne za uveljavitev svojih pravic v skladu s sporazumom AL in ureditvami za izvajanje Priloge II. Upravljavska NCB je odgovorna za izračun in izdajo navodil v zvezi s porazdelitvijo terjatev.

3.   Če ob nastopu izvršitvenega razloga posojilo čez dan, ki je bilo zagotovljeno kateremu koli članu skupine AL, ni v celoti povrnjeno, NCB AL po prejemu navodil upravljavske NCB uveljavi svoje morebitne pravice v razmerju do svojih članov skupine AL, vključno s pravicami, ki izhajajo iz zadevne zastave, pobota, pobota zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditev za izvajanje Priloge II, da se v celoti in pravočasno poplačajo morebitne terjatve, ki jih ima ta NCB AL do svojih članov skupine AL v skladu s sporazumom AL. Te terjatve se uveljavijo pred uveljavitvijo katerih koli drugih terjatev, ki jih ima zadevna NCB AL do svojih članov skupine AL.

4.   Vsa plačila, prejeta na podlagi izvršitvenega ukrepa za poplačilo terjatve v skladu s sporazumom AL, se posredujejo NCB AL, ki so zadevnim članom skupine AL odobrile posojilo čez dan. Ta plačila se dodelijo NCB AL v sorazmerju z zneskom posojila čez dan, ki ga člani skupine AL niso povrnili svojim zadevnim NCB AL.

5.   Vsaka NCB AL, ki želi uveljavljati, da ji je nastala škoda, ki bi jo morale nositi vse NCB AL, pošlje upravljavski NCB obrazloženo zahtevo. Upravljavska NCB posreduje to zahtevo zadevnim NCB AL in izračuna odškodnino, ki jo mora vsaka taka NCB AL plačati v enakih deležih.

Člen 11

Računi jamstvenega sklada in obrestovanje

1.   V obsegu, kolikor mora centralna nasprotna stranka po predpisih, vključno iz razlogov pregleda, imeti račun jamstvenega sklada, se sredstva na takem računu centralne nasprotne stranke obrestujejo po obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja, zmanjšani za 15 bazičnih točk.

2.   Druga sredstva, knjižena v dobro računa jamstvenega sklada centralne nasprotne stranke, se obrestujejo po obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita.

Člen 12

Posojilo čez dan

1.   NCB euroobmočja lahko odobrijo posojilo čez dan, pod pogojem, da se to stori v skladu z ureditvami za izvajanje pravil o zagotavljanju posojila čez dan, določenimi v Prilogi III. Posojilo čez dan se ne sme odobriti udeležencu, katerega primernost kot nasprotne stranke v operacijah denarne politike Eurosistema je bila začasno izključena ali je prenehala.

2.   Merila primernosti nasprotnih strank ECB za posojilo čez dan so opredeljena v Sklepu ECB/2007/7 z dne 24. julija 2007 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (5). Posojilo čez dan, ki ga odobri ECB, ostane omejeno na zadevni dan in ga ni mogoče podaljšati v posojilo čez noč.

Člen 13

Podsistemi

1.   CB Eurosistema zagotovijo podsistemom storitve prenosa sredstev v centralnobančnem denarju v PM z dostopom preko izvajalca omrežnih storitev ali, v prehodnem obdobju in po potrebi, na domačih računih. Take storitve morajo biti urejene z dvostranskimi dogovori med CB Eurosistema in zadevnimi podsistemi.

2.   Dvostranski dogovori s podsistemi, ki uporabljajo ASI, morajo biti v skladu s Prilogo IV. Poleg tega morajo CB Eurosistema zagotoviti, da se v takih dvostranskih dogovorih smiselno uporabljajo naslednje določbe Priloge II:

člen 8(1) (tehnične in pravne zahteve),

člen 8(2) do (5) (postopek prijave), z izjemo, da se od podsistema zahteva, da namesto meril za dostop iz člena 4 izpolnjuje merila za dostop v opredelitvi „podsistema“, določeni v členu 1 Priloge II,

urnik delovanja iz Dodatka V,

člen 11 (zahteve za sodelovanje in izmenjavo informacij), razen odstavka 8,

člena 27 in 28 (postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih ter varnostne zahteve),

člen 31 (sistem odgovornosti),

člen 32 (pravila glede dokazil),

člena 33 in 34 (trajanje ter trajna in začasna izključitev iz udeležbe), razen člena 34(1)(b),

člen 35, kjer je primerno (zaprtje PM računov),

člen 38 (pravila glede zaupnosti),

člen 39 (zahteve Unije za varstvo podatkov, preprečevanje pranja denarja in s tem povezana vprašanja),

člen 40 (zahteve za obvestila),

člen 41 (pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev),

člen 44 (pravila glede veljavnega prava, jurisdikcije in kraja izvedbe).

3.   Dvostranski dogovori s podsistemi, ki uporabljajo PI, morajo biti v skladu s:

(a)

Prilogo II, z izjemo naslova V ter Dodatkov VI in VII; ter

(b)

členom 18 Priloge IV.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 morajo biti dvostranski dogovori s podsistemi, ki uporabljajo PI, a poravnavajo samo plačila za račun svojih strank, v skladu s:

(a)

Prilogo II, z izjemo naslova V, člena 36 ter Dodatkov VI in VII, ter

(b)

členom 18 Priloge IV.

Člen 14

Financiranje in metodologija stroškov

1.   Svet ECB določi pravila, ki veljajo za financiranje ESP. Kakršen koli presežek ali primanjkljaj, ki izvira iz delovanja ESP, se razdeli med NCB euroobmočja v skladu s ključem za vpis kapitala ECB po členu 29 Statuta ESCB.

2.   Svet ECB določi skupno metodologijo stroškov in strukturo oblikovanja cen za temeljne storitve sistema TARGET2.

Člen 15

Določbe o varnosti

1.   Svet ECB določi varnostno politiko, varnostne zahteve in kontrole za ESP in, v prehodnem obdobju, za tehnično infrastrukturo domačih računov. Svet ECB določi tudi načela za varnost potrdil, ki se uporabljajo za internetni dostop.

2.   CB Eurosistema morajo upoštevati ukrepe, navedene v odstavku 1, ter zagotoviti, da jih upošteva ESP.

Člen 16

Pravila o reviziji

Revizijske ocene se opravijo v skladu z načeli in ureditvami, določenimi v revizijski politiki ESCB Sveta ECB.

Člen 17

Obveznosti v primeru začasne ali trajne izključitve

1.   CB Eurosistema nemudoma in brez predhodnega obvestila trajno ali začasno izključijo udeleženca iz svoje komponente sistema TARGET2, če:

(a)

je v zvezi z udeležencem uveden postopek zaradi insolventnosti; ali

(b)

udeleženec ne izpolnjuje več meril za dostop, potrebnih za udeležbo v tej komponenti sistema TARGET2.

2.   Če CB Eurosistema začasno ali trajno izključi udeleženca iz sistema TARGET2 v skladu z odstavkom 1 ali zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja v skladu s členom 19, o tem nemudoma obvesti vse ostale CB Eurosistema in pri tem navede:

(a)

ime udeleženca, njegovo kodo denarne finančne institucije in njegovo BIC;

(b)

informacije, na podlagi katerih je NCB euroobmočja sprejela odločitev, vključno z vsemi informacijami ali mnenji, ki jih je prejela od zadevnega nadzornega organa;

(c)

ukrep, ki ga je sprejela, in predlagani časovni okvir za njegovo uveljavitev.

Vsaka CB Eurosistema, če tako zahteva druga CB Eurosistema, izmenja informacije v zvezi s takim udeležencem, vključno z informacijami o plačilih, ki so naslovljena nanj.

3.   CB Eurosistema, ki je trajno ali začasno izključila udeleženca iz svoje komponente sistema TARGET2 v skladu z odstavkom 1, je odgovorna drugim CB Eurosistema, če:

(a)

naknadno odobri poravnavo plačilnih nalogov, naslovljenih na udeležence, ki jih je začasno ali trajno izključila; ali

(b)

ne izpolni obveznosti iz odstavkov 1 in 2.

4.   Obveznosti CB Eurosistema, določene v odstavkih 1 do 3, veljajo tudi v primeru začasne ali trajne izključitve podsistema iz uporabe ASI.

Člen 18

Postopki za zavrnitev prijave za udeležbo v sistemu TARGET2 zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja

Kadar CB Eurosistema v skladu s členom 8(4)(c) Priloge II zavrne prijavo za vključitev v sistem TARGET2 zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja, o tej zavrnitvi nemudoma obvesti ECB.

Člen 19

Postopki za začasno ali trajno izključitev iz sistema TARGET2 in začasno ali trajno zavrnitev ali omejitev dostopa do posojila čez dan zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja

1.   Kadar zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja NCB euroobmočja začasno ali trajno zavrne ali omeji dostop udeleženca do posojila čez dan v skladu z odstavkom 12(d) Priloge III ali CB Eurosistema začasno ali trajno izključi udeleženca iz sistema TARGET2 v skladu s členom 34(2)(e) Priloge II, ta odločitev, kolikor je mogoče, učinkuje hkrati v vseh komponentah sistema TARGET2.

2.   NCB euroobmočja brez odlašanja pošlje informacije iz člena 17(2) zadevnim nadzornim organom v državi članici te NCB euroobmočja in jih zaprosi, da informacije posredujejo nadzornim organom v drugih državah članicah, kjer ima udeleženec hčerinsko družbo ali podružnico. Druge NCB euroobmočja ob upoštevanju odločitve iz odstavka 1 sprejmejo ustrezne ukrepe in informacije o tem brez odlašanja pošljejo ECB.

3.   Izvršilni odbor ECB lahko predlaga Svetu ECB, da sprejme katero koli odločitev, s katero bi zagotovil enotno izvajanje ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

4.   NCB euroobmočja v državah članicah, kjer je treba to odločitev izvesti, o odločitvi obvestijo udeleženca in sprejmejo vse potrebne izvedbene ukrepe.

Člen 20

Postopki sodelovanja CB Eurosistema v povezavi z upravnimi ali omejevalnimi ukrepi

V povezavi z izvajanjem člena 39(3) Priloge II:

(a)

vsaka CB Eurosistema nemudoma posreduje vse informacije, ki jih prejme v povezavi s predlaganim kreditnim plačilnim nalogom, vsem CB, na katere to lahko vpliva;

(b)

vsaka CB Eurosistema, ki od udeleženca prejme dokazilo o obvestitvi ali prejemu soglasja katerega koli pristojnega organa, to dokazilo nemudoma posreduje vsem drugim CB, ki delujejo kot ponudniki plačilnih storitev plačnika oziroma prejemnika plačila, kot je primerno;

(c)

CB Eurosistema, ki deluje kot ponudnik plačilnih storitev plačnika, nato nemudoma obvesti plačnika, da lahko vnese kreditni plačilni nalog v sistem TARGET2.

Člen 21

Neprekinjeno poslovanje

1.   Če dogodki iz člena 27 Priloge II vplivajo na delovanje modulov ESP razen PM in ICM, zadevna CB Eurosistema te dogodke spremlja in upravlja, da prepreči prenos vplivov na nemoteno delovanje ESP.

2.   Če nastopi dogodek, ki vpliva na normalno delovanje PM in/ali ICM, zadevna CB Eurosistema nemudoma obvesti koordinatorja sistema TARGET2, ki skupaj z vodjo poravnave v zadevni CB Eurosistema odloči o nadaljnjih ukrepih. Vodje poravnave v sistemu TARGET2 se dogovorijo, katere informacije je treba sporočiti udeležencem v sistemu TARGET2.

3.   CB Eurosistema poročajo o izpadu udeleženca koordinatorju sistema TARGET2, če bi ta izpad lahko vplival na poravnavo podsistemov ali povzročil sistemsko tveganje. Zaradi izpada udeleženca se običajno ne odloži zaprtje ESP.

4.   O izpadu, ki vpliva na podsistem, CB Eurosistema zaradi seznanitve poročajo koordinatorju sistema TARGET2. Koordinator sistema TARGET2 sproži telekonferenco vodij poravnave v sistemu TARGET2, če se ni mogoče izogniti sistemskemu vplivu, zlasti kadar je ta čezmejne narave.

5.   V izjemnih okoliščinah se lahko v primeru izpada, ki vpliva na podsistem, odloži zaprtje ESP. Prošnjo za odložitev zaprtja ESP sporočijo CB Eurosistema kriznim vodjem v sistemu TARGET2.

Člen 22

Obravnava terjatev po odškodninski shemi v sistemu TARGET2

1.   Razen če Svet ECB odloči drugače, se odškodninski postopek, določen v Dodatku II Priloge II, vodi v skladu s tem členom.

2.   CB udeleženca, ki je vložil odškodninski zahtevek, opravi predhodno presojo odškodninskega zahtevka in v zvezi s to presojo komunicira z udeležencem. Tej CB pomagajo druge zadevne CB, če je to potrebno za presojo zahtevkov. CB obvesti ECB in druge zadevne CB takoj, ko izve za vložene zahtevke.

3.   V devetih tednih po tehničnih motnjah v delovanju sistema TARGET2 mora CB udeleženca, ki je vložil zahtevek:

(a)

pripraviti poročilo o predhodni presoji, ki vsebuje presojo CB glede prejetih zahtevkov; in

(b)

predložiti poročilo o predhodni presoji ECB in drugim zadevnim CB.

4.   V petih tednih po prejemu poročila o predhodni presoji Svet ECB opravi končno presojo vseh prejetih zahtevkov in odloči o ponudbah odškodnine, ki bodo dane zadevnim udeležencem. V petih delovnih dneh po zaključku končne presoje ECB sporoči rezultat končne presoje zadevnim CB. Te CB brez odlašanja obvestijo svoje udeležence o rezultatu končne presoje in, kjer pride v poštev, o podrobnostih ponudbe odškodnine, skupaj z obrazcem za pisni sprejem ponudbe.

5.   V dveh tednih po izteku roka iz zadnjega stavka člena 4(d) Dodatka II Priloge II CB obvesti ECB in vse druge zadevne CB o tem, katere ponudbe odškodnine so bile sprejete in katere zavrnjene.

6.   CB obvestijo ECB o vseh zahtevkih, ki so jih pri njih vložili njihovi udeleženci in ne sodijo v okvir odškodninske sheme v sistemu TARGET2, se pa nanašajo na tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2.

Člen 23

Obravnava škode zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2

1.   V primeru tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2:

(a)

ima na strani plačnika vsaka CB, pri kateri je plačnik vložil depozit, določeno finančno korist, ki je enaka obrestim po razliki med obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema in obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita, ki se izračunajo od mejnega povečanja uporabe odprte ponudbe mejnega depozita Eurosistema za čas trajanja tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2, a največ do zneska neporavnanih plačilnih nalogov. Kadar plačniku ostanejo neobrestovana presežna denarna sredstva, je finančna korist enaka obrestim po obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki se izračunajo od zneska neobrestovanih presežnih denarnih sredstev za čas trajanja tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2, a največ do zneska neporavnanih plačilnih nalogov;

(b)

ima na strani prejemnika plačila CB, pri kateri je prejemnik plačila najel posojilo v okviru odprte ponudbe mejnega posojila, določeno finančno korist, ki je enaka obrestim po razliki med obrestno mero za mejno posojilo in obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki se izračunajo od mejnega povečanja uporabe odprte ponudbe mejnega posojila za čas trajanja tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2, a največ do zneska neporavnanih plačilnih nalogov.

2.   Finančne koristi ECB obsegajo:

(a)

zaslužek v razmerju do priključenih NCB, ki izvira iz drugačnega obrestovanja stanj teh priključenih NCB ob koncu dneva v razmerju do ECB; in

(b)

znesek kazenskih obresti, ki jih ECB prejme od priključenih NCB, kadar katera od teh priključenih NCB udeležencu naloži kazen, ker ni uspel pravočasno povrniti posojila čez dan, kakor je določeno v sporazumu med CB Eurosistema in priključenimi NCB.

3.   CB združijo finančne koristi iz odstavkov 1 in 2 in tako združeni znesek se uporabi za poplačilo tistih CB, ki imajo stroške zaradi izplačila odškodnine svojim udeležencem. Vse preostale finančne koristi ali stroški, ki so jih imele CB zaradi izplačila odškodnine svojim udeležencem, se razdelijo med CB Eurosistema v skladu s ključem za vpis kapitala ECB.

Člen 24

Pravice v zvezi z zavarovanjem sredstev na podračunih in jamstvo znotraj Eurosistema

1.   Za potrebe poravnave plačilnih navodil, povezanih s podsistemom, mora vsaka CB Eurosistema, ki je odprla podračune za svoje udeležence, zagotoviti, da se stanja na teh podračunih (vključno s povečanji ali zmanjšanji zamrznjenega stanja zaradi knjiženja plačil medsistemske poravnave v dobro ali breme podračuna ali knjiženja prenosov likvidnosti v dobro podračuna), ki se zamrznejo med ciklom obdelave podsistema, lahko uporabijo za poravnavo plačilnih navodil, povezanih s podsistemom. To velja ne glede na postopke zaradi insolventnosti zadevnega udeleženca in ne glede na posamezne izvršilne ukrepe v zvezi s podračunom takega udeleženca.

2.   Vsakič, ko se prenese likvidnost na podračun udeleženca in CB Eurosistema ni CB podsistema, ta CB Eurosistema na podlagi obvestila podsistema (preko sporočila o začetku cikla) temu podsistemu potrdi zamrznitev stanja na podračunu in s tem jamči CB podsistema plačilo do zneska tega določenega stanja. Potrditev zamrznitve podsistemu vključuje tudi pravno zavezujočo izjavo volje CB podsistema, s katero ta jamči podsistemu plačilo do zneska zamrznjenega stanja. S potrditvijo povečanja ali zmanjšanja zamrznjenega stanja zaradi knjiženja plačil medsistemske poravnave v dobro ali breme podračuna ali knjiženja prenosov likvidnosti v dobro podračuna tako CB Eurosistema, ki ni CB podsistema, kot tudi CB podsistema izjavita, da se je jamstvo povečalo ali zmanjšalo za znesek plačila. Obe jamstvi sta nepreklicni, brezpogojni in izplačljivi na prvi poziv. Obe jamstvi in zamrznitve stanj prenehajo po obvestilu podsistema, da je bila poravnava zaključena (preko sporočila o zaključku cikla).

ODDELEK IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Reševanje sporov in veljavno pravo

1.   V primeru spora med CB Eurosistema v zvezi s to smernico si morajo prizadete stranke prizadevati za rešitev spora v skladu z Memorandumom o soglasju o postopku reševanja sporov znotraj ESCB.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je za rešitev spora pristojen Svet ECB, če prizadeti stranki spora v zvezi z delitvijo nalog med ravnjo 2 in ravnjo 3 ne moreta rešiti sporazumno.

3.   V primeru spora take vrste, kakor je navedena v odstavku 1, se zadevne pravice in obveznosti strank v prvi vrsti določijo po pravilih in postopkih, določenih v tej smernici. V sporih glede plačil med komponentami sistema TARGET2 se kot dopolnilni vir uporablja pravo države članice, v kateri ima sedež CB Eurosistema prejemnika plačila, pod pogojem, da to ni v nasprotju s to smernico.

Člen 26

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta smernica začne veljati 7. decembra 2012. Uporablja se od 1. januarja 2013, ob upoštevanju prehodnih določb iz člena 27.

2.   Smernica ECB/2007/2 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2013.

3.   Sklicevanja na razveljavljeno smernico se razlagajo kot sklicevanja na to smernico in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VII.

Člen 27

Druge in prehodne določbe

1.   Računi, ki jih NCB euroobmočja odpre zunaj PM za kreditne institucije in podsisteme, so urejeni s pravili take NCB euroobmočja, ob upoštevanju določb te smernice, ki se nanašajo na domače račune, in drugih odločitev Sveta ECB. Računi, ki jih NCB euroobmočja odpre zunaj PM za subjekte, ki niso kreditne institucije in podsistemi, so urejeni s pravili take NCB euroobmočja.

2.   Vsaka CB Eurosistema lahko v svojem prehodnem obdobju še naprej poravnava plačila in druge transakcije na svojih domačih računih, vključno s:

(a)

plačili med kreditnimi institucijami;

(b)

plačili med kreditnimi institucijami in podsistemi; ter

(c)

plačili v zvezi z operacijami odprtega trga Eurosistema.

3.   Ob izteku prehodnega obdobja preneha naslednje:

(a)

registracija subjektov, navedenih v členu 4(1)(a) in (b) Priloge II, kot imetnikov naslovljive BIC pri CB Eurosistema;

(b)

posredna udeležba pri CB Eurosistema; in

(c)

poravnava vseh plačil, navedenih v odstavku 2(a) do (c), na domačih računih.

Člen 28

Naslovniki, izvedbeni ukrepi in letna poročila

1.   Ta smernica velja za vse CB Eurosistema.

2.   NCB euroobmočja pošljejo ECB do 20. decembra 2012 ukrepe, s katerimi se nameravajo uskladiti s členom 39 Priloge II, Dodatkom VI Priloge II, odstavki 9(a) in 12(a)(v) ter 13 Priloge III, odstavkom 18(1)(c)(ii) Priloge IV in Dodatkom IIA Priloge V te smernice.

3.   ECB pripravi letna poročila o splošnem delovanju sistema TARGET2, ki jih pregleda Svet ECB.

V Frankfurtu na Majni, 5. decembra 2012

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 237, 8.9.2007, str. 1.

(2)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(3)  Trenutna politika Eurosistema glede lokacije infrastrukture je navedena v naslednjih izjavah, ki so dostopne na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu: (a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z dne 3. novembra 1998; (b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z dne 27. septembra 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z dne 19. julija 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ z dne 20. novembra 2008; (e) okvir politike nadzora Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), julij 2011.

(4)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(5)  UL L 237, 8.9.2007, str. 71.


PRILOGA I

UREDITVE UPRAVLJANJA SISTEMA TARGET2

Raven 1 – Svet ECB

Raven 2 – CB Eurosistema

Raven 3 – NCB-ponudnice ESP

0.   Splošne določbe

Raven 1 ima končno pristojnost v zvezi z domačimi in čezmejnimi vprašanji sistema TARGET2 ter je odgovorna za varovanje javne funkcije sistema TARGET2.

Raven 2 ima podrejeno pristojnost v zvezi z vprašanji, ki jih v njeno odločanje prepusti raven 1.

Raven 3 sprejema odločitve o dnevnem delovanju enotne skupne platforme (ESP) na podlagi obsega storitev, opredeljenega v sporazumu iz člena 7(6) te smernice.

1.   Politika stroškov in oblikovanja cen

Odločanje o skupni metodologiji stroškov

Odločanje o enotni strukturi cen

Odločanje o oblikovanju cen za dodatne storitve in/ali module

(Ne pride v poštev)

2.   Obseg storitev

Odločanje o temeljnih storitvah

Odločanje o dodatnih storitvah in/ali modulih

Zagotavljanje prispevkov glede na potrebe ravni 1/ravni 2

3.   Upravljanje s tveganji

Odločanje o splošnem okviru za upravljanje s tveganji in sprejetje preostalih tveganj

Izvajanje dejanskega upravljanja s tveganji

Izvajanje analize tveganja in nadaljnje spremljanje

Zagotavljanje potrebnih informacij za analizo tveganja glede na zahteve ravni 1/ravni 2

4.   Upravljanje in financiranje

Opredeljevanje pravil v zvezi z lastništvom, odločanjem in financiranjem ESP

Vzpostavljanje in zagotavljanje primernega izvajanja pravnega okvira Evropskega sistema centralnih bank za sistem TARGET2

Priprava pravil o upravljanju in financiranju, kakor je bilo odločeno na ravni 1

Priprava proračuna, njegova odobritev in izvajanje

Lastništvo in/ali nadzor nad uporabo

Zbiranje sredstev in nadomestila za storitve

Zagotavljanje podatkov o stroških za zagotavljanje storitev ravni 2

5.   Razvoj

Posvetovanje z ravnjo 2 o lokaciji ESP

Odobritev celotnega projektnega načrta

Odločanje o prvotni projektni zasnovi in razvoju ESP

Odločanje med vzpostavitvijo z ničle in vzpostavitvijo na podlagi obstoječe platforme

Odločanje o izbiri upravljavca ESP

Vzpostavljanje, v dogovoru z ravnjo 3, obsega storitev ESP

Odločanje o lokaciji ESP po posvetovanju z ravnjo 1

Odobritev metodologije specifikacijskega procesa in „končnih izsledkov“ ravni 3, ki štejejo za primerne, da bi določili ter pozneje preizkusili in sprejeli proizvod (zlasti splošne in podrobne uporabniške specifikacije)

Vzpostavitev projektnega načrta z določitvijo ciljev

Ocenjevanje in sprejetje končnih izsledkov

Vzpostavljanje preizkusnih scenarijev

Usklajevanje preizkusov centralnih bank in uporabnikov, v tesnem sodelovanju z ravnjo 3

Predlaganje prvotne projektne zasnove ESP

Predlaganje vzpostavitve z ničle ali vzpostavitve na podlagi obstoječe platforme

Predlaganje lokacije ESP

Priprava osnutkov splošnih in podrobnih funkcionalnih specifikacij (interne podrobne specifikacije in podrobne uporabniške specifikacije)

Priprava osnutkov podrobnih tehničnih specifikacij

Zagotavljanje prvotnih in nadaljnjih prispevkov za projektno načrtovanje z določitvijo ciljev in nadzor

Tehnična in operativna podpora za preizkuse (opravljanje preizkusov na ESP, prispevanje pri preizkusnih scenarijih, povezanih z ESP, podpiranje CB Eurosistema pri njihovih dejavnostih preizkušanja ESP)

6.   Izvajanje in migracija

Odločanje o strategiji migracije

Priprava in usklajevanje migracije na ESP, v tesnem sodelovanju z ravnjo 3

Zagotavljanje prispevkov pri vprašanjih v zvezi z migracijo v skladu z zahtevami ravni 2

Opravljanje nalog, povezanih z migracijo na ESP; dodatna podpora za NCB, ki se vključujejo

7.   Delovanje

Obvladovanje resnih kriznih situacij

Odobritev vzpostavitve in delovanja TARGET2 Simulatorja

Imenovanje organov za potrjevanje za internetni dostop

Določanje varnostnih politik, zahtev in kontrol za ESP

Določanje načel za varnost potrdil, ki se uporabljajo za internetni dostop

Upravljanje v zvezi z odgovornostmi lastnika sistema

Ohranjanje stikov z uporabniki na evropski ravni (ob upoštevanju izključne odgovornosti CB Eurosistema za poslovno razmerje z njihovimi strankami) in spremljanje dnevne dejavnosti uporabnikov s poslovnega vidika (naloga CB Eurosistema)

Spremljanje poslovnega razvoja

Proračunski postopki, financiranje in izdajanje računov (naloga CB Eurosistema) ter druge upravne naloge

Upravljanje sistema na podlagi sporazuma iz člena 7(6) te smernice


PRILOGA II

USKLAJENI POGOJI ZA UDELEŽBO V SISTEMU TARGET2

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V teh usklajenih pogojih (v nadaljnjem besedilu: Pogoji) se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

„identifikacijska koda podjetja (BIC)“ (Business Identifier Code – BIC) pomeni kodo, kakor je opredeljena s standardom ISO št. 9362,

„CB Eurosistema“ (Eurosystem CB) pomeni ECB ali nacionalno centralno banko (NCB) euroobmočja,

„centralne banke (CB)“ (central banks – CBs) pomenijo CB Eurosistema in priključene NCB,

„član skupine AL“ (AL group member) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, ki je sklenil sporazum AL,

„delovni dan“ (business day) pomeni kateri koli dan, v katerem je sistem TARGET2 odprt za poravnavo plačilnih nalogov, kakor je določeno v Dodatku V,

„domači račun“ (Home Account) pomeni račun, ki ga CB odpre zunaj PM za subjekt, ki je primeren, da postane posredni udeleženec,

„dostop za več naslovnikov“ (multi-addressee access) pomeni sredstvo, preko katerega lahko podružnice ali kreditne institucije, ustanovljene v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), dostopijo do ustrezne komponente sistema TARGET2, tako da neposredno predložijo plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in/ali prejmejo plačila iz nje; to sredstvo tem subjektom omogoča, da svoje plačilne naloge predložijo preko PM računa neposrednega udeleženca brez udeležbe tega udeleženca,

„enotna skupna platforma (ESP)“ (Single Shared Platform – SSP) pomeni infrastrukturo enotne tehnične platforme, ki jo zagotavljajo NCB-ponudnice ESP,

„ICM oddajno sporočilo“ (ICM broadcast message) pomeni informacije, ki so preko ICM istočasno dane na voljo vsem udeležencem ali izbrani skupini udeležencev v sistemu TARGET2,

„imetnik naslovljive BIC“ (addressable BIC holder) pomeni subjekt, ki: (a) ima identifikacijsko kodo podjetja (BIC); (b) ni priznan kot posredni udeleženec; in (c) je korespondent ali stranka neposrednega udeleženca ali podružnice neposrednega ali posrednega udeleženca ter je zmožen predložiti plačilne naloge v komponento sistema TARGET2 in prejeti plačila iz nje preko neposrednega udeleženca,

„informacijski in kontrolni modul (ICM)“ (information and control module – ICM) pomeni modul ESP, ki udeležencem omogoča pridobiti takojšnje spletne informacije in jim daje možnost, da predložijo naloge za prenos likvidnosti, da upravljajo z likvidnostjo in da v izrednih situacijah sprožijo rezervne plačilne naloge,

„investicijsko podjetje“ (investment firm) pomeni investicijsko podjetje v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(1)(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS in 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (1)], razen institucij, navedenih v [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 2(1) Direktive 2004/39/ES], pod pogojem, da je zadevno investicijsko podjetje:

(a)

pooblaščeno in nadzirano s strani priznanega pristojnega organa, ki je bil kot tak določen po Direktivi 2004/39/ES; in

(b)

upravičeno opravljati dejavnosti, navedene v [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo točke 2, 3, 6 in 7 oddelka A Priloge I k Direktivi 2004/39/ES],

„izvajalec omrežnih storitev“ (network service provider) pomeni podjetje, ki ga imenuje Svet ECB za zagotavljanje računalniško podprtih omrežnih povezav za namen predložitve plačilnih sporočil v sistemu TARGET2,

„izvršitveni razlog“ (enforcement event) pomeni, v odnosu do člana skupine AL: (a) kateri koli primer neizpolnitve, naveden v členu 34(1); (b) kateri koli drug primer neizpolnitve ali dogodek, naveden v členu 34(2), v zvezi s katerim se je [vstaviti ime CB] odločila, ob upoštevanju resnosti primera neizpolnitve ali dogodka, da je treba [po potrebi vstaviti: [izvršiti zastavo v skladu s členom 25b] [uveljaviti zavarovanje v skladu s členom 25c] in] sprožiti pobot terjatev v skladu s členom 26; ali (c) katero koli odločitev o začasni ali trajni zavrnitvi dostopa do posojila čez dan;

„komponenta sistema TARGET2“ (TARGET2 component system) pomeni katerega koli od sistemov bruto poravnave v realnem času (BPRČ) centralnih bank, ki so del sistema TARGET2,

„kreditna institucija“ (credit institution) pomeni: (a) kreditno institucijo v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(1)(a) in po potrebi člen 2 Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (2)], ki je pod nadzorom pristojnega organa; ali (b) drugo kreditno institucijo v smislu člena 123(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnega organa,

„kreditni plačilni nalog“ (credit transfer order) pomeni navodilo plačnika, da se prejemniku plačila dajo na razpolago sredstva z vknjižbo na PM račun,

„mnenje o sposobnosti“ (capacity opinion) pomeni mnenje, ki se nanaša posebej na udeleženca in vsebuje oceno njegove pravne sposobnosti, da prevzame in izpolnjuje obveznosti po teh pogojih,

„modul za izredne razmere“ (Contingency Module) pomeni modul ESP, ki omogoča obdelavo kritičnih in zelo kritičnih plačil v izrednih situacijah,

„način AL“ (AL mode) pomeni združitev razpoložljive likvidnosti na PM računih,

„način CAI“ (CAI mode) pomeni zagotavljanje konsolidiranih informacij o računih v zvezi s PM računi preko ICM,

„nalog za prenos likvidnosti“ (liquidity transfer order) pomeni plačilni nalog, katerega glavni namen je prenesti likvidnost med različnimi računi istega udeleženca ali znotraj skupine CAI ali AL,

„navodilo za direktno obremenitev“ (direct debit instruction) pomeni navodilo prejemnika plačila njegovi CB, v skladu s katerim CB plačnika na podlagi pooblastila za direktno obremenitev obremeni račun plačnika za znesek, določen v navodilu,

„NCB AL“ (AL NCB) pomeni NCB euroobmočja, ki je stranka sporazuma AL in deluje kot nasprotna stranka za člane skupine AL, ki so udeleženi v njeni komponenti sistema TARGET2,

„NCB euroobmočja“ (euro area NCB) pomeni NCB države članice, katere valuta je euro,

„NCB-ponudnice ESP“ (SSP-providing NCBs) pomenijo centralno banko Deutsche Bundesbank, centralno banko Banque de France in centralno banko Banca d’Italia v vlogi CB, ki oblikujejo in upravljajo ESP v korist Eurosistema,

„neporavnan plačilni nalog“ (non-settled payment order) pomeni plačilni nalog, ki ni poravnan v istem delovnem dnevu, v katerem je sprejet,

„obrazec za zbiranje statističnih podatkov“ (static data collection form) pomeni obrazec, ki ga pripravi [vstaviti ime CB] za registracijo prijaviteljev za storitve sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in registracijo vseh sprememb v zvezi z zagotavljanjem takih storitev,

„obrestna mera mejnega posojanja“ (marginal lending rate) pomeni obrestno mero, ki se uporablja pri odprti ponudbi mejnega posojanja,

„odprta ponudba mejnega posojanja“ (marginal lending facility) pomeni odprto ponudbo Eurosistema, ki jo lahko nasprotne stranke uporabijo, da od CB Eurosistema prejmejo posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri mejnega posojanja,

„organ javnega sektorja“ (public sector body) pomeni subjekt v „javnem sektorju“, kakor je slednji opredeljen v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (3),

„plačilni modul (PM)“ (Payments Module – PM) pomeni modul ESP, v katerem se na PM računih poravnajo plačila udeležencev v sistemu TARGET2,

„plačilni nalog“ (payment order) pomeni kreditni plačilni nalog, nalog za prenos likvidnosti ali navodilo za direktno obremenitev,

„plačnik“ (payer) pomeni, razen ko je uporabljen v členu 39 te priloge, udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo obremenjen kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

„PM račun“ (PM account) pomeni račun, ki ga ima udeleženec v sistemu TARGET2 v PM pri CB Eurosistema in ga tak udeleženec v sistemu TARGET2 potrebuje, da:

(a)

predloži plačilne naloge ali prejme plačila preko sistema TARGET2; in

(b)

poravna taka plačila pri taki CB,

„podružnica“ (branch) pomeni podružnico v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 4(3) Direktive 2006/48/ES,

„podsistem“ (ancillary system) pomeni sistem, ki ga upravlja subjekt, ki je ustanovljen v EGP in je predmet nadzora in/ali pregleda s strani pristojnega organa ter izpolnjuje zahteve pregleda glede lokacije infrastruktur, ki ponujajo storitve v eurih, kot so občasno spremenjene in objavljene na spletni stani ECB (4), in v katerem se izmenjajo in/ali obračunajo plačila in/ali finančni instrumenti, nastale denarne obveznosti pa se poravnajo v sistemu TARGET2 v skladu s Smernico ECB/2012/27) o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (5) in dvostranskim dogovorom med podsistemom in zadevno CB,

„pooblastilo za direktno obremenitev“ (direct debit authorisation) pomeni splošno navodilo plačnika njegovi CB, ki to CB upravičuje in zavezuje, da na podlagi navodila prejemnika plačila za direktno obremenitev obremeni račun plačnika,

„posojilo čez dan“ (intraday credit) pomeni posojilo, ki je odobreno za obdobje, krajše od enega delovnega dne,

„posredni udeleženec“ (indirect participant) pomeni kreditno institucijo, ustanovljeno v EGP, ki je sklenila sporazum z neposrednim udeležencem, da bi preko PM računa tega neposrednega udeleženca predložila plačilne naloge in prejela plačila, in ki jo komponenta sistema TARGET2 priznava kot posrednega udeleženca,

„postopek zaradi insolventnosti“ (insolvency proceedings) pomeni postopek zaradi insolventnosti v smislu člena 2(j) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (6),

„prejemnik plačila“ (payee) pomeni, razen ko je uporabljen v členu 39 te priloge, udeleženca v sistemu TARGET2, katerega PM račun bo odobren kot rezultat poravnave plačilnega naloga,

„priključena NCB“ (connected NCB) pomeni NCB, razen CB Eurosistema, ki je priključena k sistemu TARGET2 na podlagi posebnega sporazuma,

„primer neizpolnitve“ (event of default) pomeni kateri koli preteč ali obstoječ dogodek, ki lahko, če se zgodi, ogrozi udeleženčevo izpolnjevanje obveznosti po teh pogojih ali katerih koli drugih pravilih, ki se uporabljajo za razmerje med tem udeležencem in [vstaviti ime CB] ali katero koli drugo CB, in vključuje naslednje:

(a)

če udeleženec ne izpolnjuje več meril za dostop iz člena 4 ali zahtev iz člena 8(1)(a)(i);

(b)

uvedbo postopkov zaradi insolventnosti v zvezi z udeležencem;

(c)

vložitev vloge v zvezi s postopkom, navedenim v pododstavku (b);

(d)

izdajo pisne izjave udeleženca o njegovi nezmožnosti plačila vseh ali katerega koli dela njegovih dolgov ali izpolnitve njegovih obveznosti, nastalih v zvezi s posojilom čez dan;

(e)

sklenitev prostovoljnega splošnega sporazuma ali dogovora med udeležencem in njegovimi upniki;

(f)

če je udeleženec insolventen ali nezmožen plačila svojih dolgov ali če ga za insolventnega ali nezmožnega plačila njegovih dolgov šteje njegova CB;

(g)

če je udeleženčevo pozitivno stanje na njegovem PM računu ali če so vsa udeleženčeva sredstva ali njihov bistven del predmet naloga za zamrznitev sredstev, prepovedi razpolaganja, rubeža ali katerega koli drugega postopka, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice udeleženčevih upnikov;

(h)

če je bil udeleženec začasno ali trajno izključen iz druge komponente sistema TARGET2 in/ali podsistema;

(i)

če je katero koli vsebinsko zagotovilo ali druga predpogodbena izjava, ki jo je dal udeleženec ali za katero se po veljavnem pravu domneva, da jo je dal udeleženec, nepravilna ali neresnična;

(j)

prenos vseh ali bistvenega dela udeleženčevih sredstev,

„razpoložljiva likvidnost“ (ali „likvidnost“) (available liquidity (or liquidity)) pomeni pozitivno stanje na PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 in, kjer je primerno, katero koli kreditno linijo čez dan, ki jo odobri zadevna CB v zvezi s takim računom,

„razporeditev ob vstopu“ (entry disposition) pomeni fazo obdelave plačila, v kateri poskuša sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po posebnih postopkih, kakor so opisani v členu 20, poravnati plačilni nalog, ki je bil sprejet po členu 14,

„sistem TARGET2“ (TARGET2) pomeni celoto, ki jo tvorijo vse komponente sistema TARGET2 centralnih bank,

„sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) pomeni komponento sistema TARGET2 [vstaviti ime CB],

„skupina“ (group) pomeni:

(a)

sestav kreditnih institucij, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze matičnih družb, kjer je matična družba zavezana k predložitvi konsolidiranih računovodskih izkazov po mednarodnem računovodskem standardu 27 (MRS 27), sprejetem na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2238/2004 (7), in vključuje bodisi: (i) matično družbo in eno ali več hčerinskih družb; bodisi (ii) dve ali več hčerinskih družb matične družbe; ali

(b)

sestav kreditnih institucij, kakor je navedeno v pododstavkih (a)(i) ali (ii), kjer matična družba ne predloži konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MRS 27, vendar je zmožna izpolniti merila, opredeljena v MRS 27, za vključitev v konsolidirane računovodske izkaze, kar preveri CB neposrednega udeleženca ali, v primeru skupine AL, upravljavska NCB;

(c)

dvostransko ali večstransko mrežo kreditnih institucij: (i) ki je organizirana s statutarnim okvirom, ki določa vključitev kreditnih institucij v tako mrežo; ali (ii) za katero so značilni samoorganizirani mehanizmi sodelovanja (spodbujanje, podpiranje in predstavljanje poslovnih interesov njenih članov) in/ali ekonomska solidarnost, ki presega redno sodelovanje, običajno med kreditnimi institucijami, pri čemer sta tako sodelovanje in solidarnost dopustna po predpisih kreditnih institucij ali statutih o ustanovitvi ali vzpostavljena na podlagi ločenih sporazumov;

in je svet ECB v vsakem primeru, navedenem v (c), odobril vlogo, ki jo je treba šteti za vzpostavitev skupine,

„skupina AL“ (AL group) pomeni skupino, sestavljeno iz članov skupine AL, ki uporabljajo način AL,

„skupina CAI“ (CAI group) pomeni skupino, sestavljeno iz udeležencev v sistemu TARGET2, ki uporabljajo način CAI,

„skupina TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) pomeni podmnožico strank izvajalca omrežnih storitev, združenih z namenom njihove uporabe zadevnih storitev in proizvodov izvajalca omrežnih storitev pri dostopu do PM,

„sporazum AL“ (AL agreement) pomeni večstranski sporazum o skupni likvidnosti, ki so ga sklenili člani skupine AL in njihove zadevne NCB AL za namene načina AL,

„tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) pomenijo katero koli težavo, okvaro ali izpad tehnične infrastrukture in/ali računalniških sistemov, ki jih uporablja sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], ali kateri koli drug dogodek, zaradi katerega je nemogoče izvršiti in v istem dnevu zaključiti obdelavo plačil v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo],

„udeleženec“ (ali „neposredni udeleženec“) (participant (or direct participant)) pomeni subjekt, ki ima najmanj en PM račun pri [vstaviti ime CB],

„udeleženec nalogodajalec“ (instructing participant) pomeni udeleženca v sistemu TARGET2, ki je sprožil plačilni nalog,

„udeleženec v sistemu TARGET2“ (TARGET2 participant) pomeni katerega koli udeleženca v kateri koli komponenti sistema TARGET2,

„Podrobne uporabniške specifikacije (UDFS)“ (User Detailed Functional Specifications – UDFS) pomenijo najnovejšo različico UDFS, tehnične dokumentacije, ki podrobno določa način interakcije udeleženca s sistemom TARGET2,

„upravljavska NCB“ (managing NCB) pomeni NCB AL komponente sistema TARGET2, v kateri je udeležen vodja skupine AL,

„vodja skupine AL“ (AL group manager) pomeni člana skupine AL, ki ga drugi člani skupine AL imenujejo, da upravlja z razpoložljivo likvidnostjo znotraj skupine AL v delovnem dnevu,

„vodja skupine CAI“ (CAI group manager) pomeni člana skupine CAI, ki ga drugi člani skupine CAI imenujejo, da spremlja in razporeja razpoložljivo likvidnost znotraj skupine CAI v delovnem dnevu,

„začasna izključitev“ (suspension) pomeni začasno zamrznitev pravic in obveznosti udeleženca za časovno obdobje, ki ga določi [vstaviti ime CB].

Člen 2

Dodatki

1.   Naslednji dodatki so sestavni del teh pogojev:

 

Dodatek I: Tehnične specifikacije za obdelavo plačilnih nalogov

 

Dodatek II: Odškodninska shema v sistemu TARGET2

 

Dodatek III: Referenčni okvir za mnenja o sposobnosti in o državi

 

Dodatek IV: Postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih

 

Dodatek V: Urnik delovanja

 

Dodatek VI: Seznam nadomestil in izdajanje računov

 

Dodatek VII: Sporazum o skupni likvidnosti

2.   V primeru kakršnega koli nasprotja ali nedoslednosti med vsebino katerega koli dodatka in vsebino katere koli druge določbe iz teh pogojev prevladajo slednje.

Člen 3

Splošni opis sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in sistema TARGET2

1.   Sistem TARGET2 zagotavlja bruto poravnavo plačil v eurih v realnem času s poravnavo v centralnobančnem denarju.

2.   V sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] se obdelajo naslednji plačilni nalogi:

(a)

plačilni nalogi, ki neposredno izhajajo iz operacij denarne politike Eurosistema ali so dani s tem v zvezi;

(b)

poravnava eurskega dela deviznih poslov, ki vključujejo Eurosistem;

(c)

poravnava prenosov v eurih, ki izhajajo iz transakcij v čezmejnih sistemih neto poravnave za plačila velikih vrednosti;

(d)

poravnava prenosov v eurih, ki izhajajo iz transakcij v sistemsko pomembnih sistemih plačil malih vrednosti v eurih; in

(e)

kateri koli drugi plačilni nalogi v eurih, naslovljeni na udeležence v sistemu TARGET2.

3.   Sistem TARGET2 je vzpostavljen in deluje na podlagi ESP. Eurosistem določi tehnično konfiguracijo in funkcije ESP. NCB-ponudnice ESP zagotavljajo storitve ESP v korist CB Eurosistema na podlagi ločenih sporazumov.

4.   [Vstaviti ime CB] je izvajalka storitev po teh pogojih. Ravnanja in opustitve NCB-ponudnic ESP štejejo za ravnanja in opustitve [vstaviti ime CB], za katera ta prevzame odgovornost v skladu s členom 31 spodaj. Udeležba po teh pogojih ne vzpostavlja pogodbenega razmerja med udeleženci in NCB-ponudnicami ESP, kadar slednje delujejo v tej vlogi. Navodila, sporočila ali informacije, ki jih udeleženci prejmejo od ali jih pošljejo ESP v zvezi s storitvami, zagotovljenimi po teh pogojih, štejejo za prejete od ali poslane [vstaviti ime CB].

5.   Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, sestavljenih iz vseh komponent sistema TARGET2, ki so določene kot „sistemi“ po nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES. Sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] je določen kot „sistem“ po [vstaviti ustrezni predpis, ki prenaša Direktivo 98/26/ES].

6.   Udeležba v sistemu TARGET2 poteka preko udeležbe v komponenti sistema TARGET2. Ti pogoji opisujejo medsebojne pravice in obveznosti udeležencev v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in [vstaviti ime CB]. Pravila o obdelavi plačilnih nalogov (naslov IV) se nanašajo na vse plačilne naloge, ki jih predloži, ali na vsa plačila, ki jih prejme kateri koli udeleženec v sistemu TARGET2.

NASLOV II

UDELEŽBA

Člen 4

Merila za dostop

1.   Za neposredno udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] so primerne naslednje vrste subjektov:

(a)

kreditne institucije, ustanovljene v EGP, vključno kadar delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP;

(b)

kreditne institucije, ustanovljene zunaj EGP, pod pogojem, da delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP;

(c)

NCB držav članic in ECB;

pod pogojem, da za subjekte iz pododstavkov (a) in (b) ne veljajo omejevalni ukrepi, ki jih je sprejel Svet Evropske unije ali države članice v skladu s členom 65(1)(b), členom 75 ali členom 215 Pogodbe in katerih izvajanje je po mnenju [sklic na CB/državo], potem ko je obvestila ECB, nezdružljivo z nemotenim delovanjem sistema TARGET2.

2.   [Vstaviti ime CB] lahko po lastnem preudarku sprejme kot neposredne udeležence tudi naslednje subjekte:

(a)

zakladniške oddelke držav članic na centralni ali regionalni ravni, ki delujejo na denarnih trgih;

(b)

organe javnega sektorja držav članic, ki so pooblaščeni za vodenje računov strank;

(c)

investicijska podjetja, ustanovljena v EGP;

(d)

subjekti, ki upravljajo s podsistemi in delujejo v tej vlogi;

(e)

kreditne institucije ali katere koli subjekte vrst, naštetih v pododstavkih (a) do (d), ki so v obeh primerih ustanovljeni v državi, s katero je Unija sklenila denarni sporazum, ki kateremu koli od takih subjektov omogoča dostop do plačilnih sistemov v Uniji, ob upoštevanju pogojev, določenih v denarnem sporazumu, in pod pogojem, da je zadevna pravna ureditev, ki velja v državi, enakovredna ustrezni zakonodaji Unije.

3.   Institucije za izdajo elektronskega denarja v smislu [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo člen 2(1) Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (8)] niso upravičene do udeležbe v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

Člen 5

Neposredni udeleženci

1.   Neposredni udeleženci v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo izpolniti zahteve, določene v členu 8(1) in (2). Imeti morajo najmanj en PM račun pri [vstaviti ime CB].

2.   Neposredni udeleženci lahko določijo imetnike naslovljive BIC, ne glede na njihovo mesto ustanovitve.

3.   Neposredni udeleženci lahko določijo subjekte kot posredne udeležence, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz člena 6.

4.   Dostop za več naslovnikov preko podružnic se lahko zagotovi, kakor sledi:

(a)

Kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b), ki je bila sprejeta kot neposredni udeleženec, lahko odobri dostop do svojega PM računa eni ali več svojim podružnicam, ustanovljenim v EGP, da bi te tako neposredno predložile plačilne naloge in/ali prejele plačila, pod pogojem, da je bila [vstaviti ime CB] ustrezno obveščena.

(b)

Kadar je bila podružnica kreditne institucije sprejeta kot neposredni udeleženec, lahko druge podružnice istega pravnega subjekta in/ali njegov sedež, v obeh primerih pod pogojem, da so ustanovljeni v EGP, dostopijo do PM računa podružnice, pod pogojem, da je ta obvestila [vstaviti ime CB].

Člen 6

Posredni udeleženci

1.   Kreditne institucije, ustanovljene v EGP, lahko sklenejo pogodbo z enim neposrednim udeležencem, ki je bodisi kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b) bodisi CB, da bi predložila plačilne naloge in/ali prejela plačila ter jih poravnala preko PM računa tega neposrednega udeleženca. Sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] prizna posredne udeležence z registracijo take posredne udeležbe v imeniku sistema TARGET2, kakor je slednji opisan v členu 9.

2.   Kadar neposredni udeleženec, ki je kreditna institucija v smislu člena 4(1)(a) ali (b), in posredni udeleženec pripadata isti skupini, lahko neposredni udeleženec izrecno pooblasti posrednega udeleženca, da neposredno uporabi PM račun neposrednega udeleženca za predložitev plačilnih nalogov in/ali prejem plačil preko dostopa za več naslovnikov, povezanega s skupino.

Člen 7

Odgovornost neposrednega udeleženca

1.   V izogib dvomu, plačilni nalogi, ki jih predložijo, ali plačila, ki jih prejmejo posredni udeleženci po členu 6 in podružnice po členu 5(4), štejejo za predložene oziroma prejete s strani samega neposrednega udeleženca.

2.   Taki plačilni nalogi zavezujejo neposrednega udeleženca ne glede na vsebino ali kakršno koli neupoštevanje pogodbenih ali drugih dogovorov med tem udeležencem in katerim koli od subjektov, navedenih v odstavku 1.

Člen 8

Postopek prijave

1.   Za vključitev v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo prijavitelji za udeležbo:

(a)

izpolniti naslednje tehnične zahteve:

(i)

namestiti, voditi, upravljati, spremljati in zagotoviti varnost potrebne informacijske infrastrukture za priključitev k sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in za predložitev plačilnih nalogov v sistem. Pri tem lahko prijavljeni za udeležbo vključijo tretje stranke, vendar ohranijo izključno odgovornost. Zlasti morajo prijavljeni za udeležbo skleniti sporazum z izvajalcem omrežnih storitev, da pridobijo potrebno povezavo in dovoljenja za dostop, v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka I; in

(ii)

uspešno opraviti preizkuse, ki jih zahteva [vstaviti ime CB]; ter

(b)

izpolniti naslednje pravne zahteve:

(i)

zagotoviti mnenje o sposobnosti na obrazcu, določenem v Dodatku III, razen če je [vstaviti ime CB] informacije in izjave, ki jih je treba navesti v takem mnenju o sposobnosti, že pridobila v drugih okoliščinah; in

(ii)

v primeru subjektov, navedenih v členu 4(1)(b), zagotoviti mnenje o državi na obrazcu, določenem v Dodatku III, razen če je [vstaviti ime CB] informacije in izjave, ki jih je treba navesti v takem mnenju o državi, že pridobila v drugih okoliščinah.

2.   Prijavitelji se morajo pisno prijaviti pri [vstaviti ime CB] in priložiti najmanj naslednje dokumente/informacije:

(a)

izpolnjene obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB],

(b)

mnenje o sposobnosti, če tako zahteva [vstaviti ime CB], in

(c)

mnenje o državi, če tako zahteva [vstaviti ime CB].

3.   [Vstaviti ime CB] lahko zahteva tudi kakršne koli dodatne informacije, za katere meni, da so potrebne za odločitev o prijavi za udeležbo.

4.   [Vstaviti ime CB] zavrne prijavo za udeležbo, če:

(a)

merila za dostop, navedena v členu 4, niso izpolnjena;

(b)

eno ali več meril za udeležbo, navedenih v odstavku 1, ni izpolnjenih; in/ali

(c)

bi po oceni [vstaviti ime CB] taka udeležba ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali katere koli druge komponente sistema TARGET2 ali bi ogrozila [vstaviti ime CB] pri izvajanju njenih nalog, kakor so opisane v [navesti zadevni nacionalni predpis] ter v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ali pa predstavlja tveganja zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja.

5.   [Vstaviti ime CB] mora svojo odločitev o prijavi za udeležbo sporočiti prijavitelju v enem mesecu od dne, ko je [vstaviti ime CB] prejela prijavo za udeležbo. Kadar [vstaviti ime CB] zahteva dodatne informacije v skladu z odstavkom 3, mora biti odločitev sporočena v enem mesecu od dne, ko je [vstaviti ime CB] prejela te informacije od prijavitelja. Vsaka odločitev o zavrnitvi mora vsebovati razloge za zavrnitev.

Člen 9

Imenik sistema TARGET2

1.   Imenik sistema TARGET2 je podatkovna baza BIC, ki se uporablja za usmerjanje plačilnih nalogov, naslovljenih na:

(a)

udeležence v sistemu TARGET2 in njihove podružnice z dostopom za več naslovnikov;

(b)

posredne udeležence v sistemu TARGET2, vključno s tistimi z dostopom za več naslovnikov; in

(c)

imetnike naslovljive BIC v sistemu TARGET2.

Imenik se osvežuje tedensko.

2.   Razen če udeleženec zahteva drugače, se njegove BIC objavijo v imeniku sistema TARGET2.

3.   Udeleženci lahko posredujejo imenik sistema TARGET2 samo njihovim podružnicam in subjektom z dostopom za več naslovnikov.

4.   Subjekti, določeni v odstavku 1(b) in (c), lahko svojo BIC uporabijo samo v zvezi z enim neposrednim udeležencem.

5.   Udeleženci priznavajo, da lahko [vstaviti ime CB] in druge CB objavijo njihova imena in BIC. Poleg tega se lahko objavijo imena in BIC posrednih udeležencev, ki jih registrirajo udeleženci, slednji pa zagotovijo, da se posredni udeleženci s tako objavo strinjajo.

NASLOV III

OBVEZNOSTI STRANK

Člen 10

Obveznosti [vstaviti ime CB] in udeležencev

1.   [Vstaviti ime CB] ponuja storitve, opisane v naslovu IV. Če v teh pogojih ali z zakonodajo ni določeno drugače, mora [vstaviti ime CB] uporabiti vsa razumna sredstva v okviru svojih pristojnosti, da izpolni svoje obveznosti po teh pogojih, pri čemer ne jamči za rezultat.

2.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] plačati nadomestila, določena v Dodatku VI.

3.   Udeleženci zagotovijo, da so v delovnih dneh povezani s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v skladu z urnikom delovanja iz Dodatka V.

4.   Udeleženec izjavi in jamči [vstaviti ime CB], da z izpolnjevanjem svojih obveznosti po teh pogojih ne krši nobenega zakona ali drugega predpisa, ki velja zanj, in nobenega sporazuma, ki ga zavezuje.

Člen 11

Sodelovanje in izmenjava informacij

1.   [Vstaviti ime CB] in udeleženci pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in uveljavljanju njihovih pravic po teh pogojih tesno sodelujejo, da bi zagotovili stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. Med seboj si zagotavljajo kakršne koli informacije ali dokumente, ki so pomembni za izpolnjevanje njihovih zadevnih obveznosti in uveljavljanje njihovih zadevnih pravic po teh pogojih, brez poseganja v katero koli obveznost varovanja bančne tajnosti.

2.   [Vstaviti ime CB] vzpostavi in vzdržuje pisarno za podporo sistemu, ki udeležencem pomaga v zvezi s težavami, ki nastanejo v povezavi z operacijami sistema.

3.   Najnovejše informacije o stanju delovanja ESP so na voljo v informacijskem sistemu TARGET2 (T2IS). T2IS se lahko uporabi za pridobitev informacij o katerem koli dogodku, ki vpliva na normalno delovanje sistema TARGET2.

4.   [Vstaviti ime CB] lahko pošilja sporočila udeležencem z oddajo preko ICM ali s pomočjo katerih koli drugih komunikacijskih sredstev.

5.   Udeleženci so odgovorni za pravočasno posodobitev obstoječih obrazcev za zbiranje statičnih podatkov in predložitev novih obrazcev za zbiranje statičnih podatkov [vstaviti ime CB]. Udeleženci so odgovorni za preverjanje točnosti informacij, ki se nanašajo nanje in ki jih [vstaviti ime CB] vnese v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

6.   [Vstaviti ime CB] se šteje za pooblaščeno, da NCB-ponudnicam ESP sporoči kakršne koli informacije, ki se nanašajo na udeležence in ki bi jih NCB-ponudnice ESP lahko potrebovale v njihovi vlogi upravljavk storitev, v skladu s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem omrežnih storitev.

7.   Udeleženci morajo o kakršni koli spremembi njihove pravne sposobnosti in o ustreznih zakonodajnih spremembah, ki vplivajo na vprašanja, obravnavana v mnenju o državi, ki se nanaša nanje, obvestiti [vstaviti ime CB].

8.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] obvestiti o:

(a)

katerem koli novem posrednem udeležencu, imetniku naslovljive BIC ali subjektu z dostopom za več naslovnikov, ki ga registrirajo; in

(b)

kakršnih koli spremembah v zvezi s subjekti, naštetimi v odstavku (a).

9.   Udeleženci morajo nemudoma obvestiti [vstaviti ime CB], če nastopi primer neizpolnitve v zvezi z njimi.

NASLOV IV

VODENJE PM RAČUNOV IN OBDELAVA PLAČILNIH NALOGOV

Člen 12

Odprtje in vodenje PM računov

1.   [Vstaviti ime CB] za vsakega udeleženca odpre in vodi najmanj en PM račun. Na zahtevo udeleženca, ki deluje kot poravnalna banka, [vstaviti ime CB] v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] odpre enega ali več podračunov, ki se uporabljajo za namenjanje likvidnosti.

2.   [Po potrebi vstaviti: Negativno stanje na PM računih ni dovoljeno].

3.   [Po potrebi vstaviti: Na začetku in koncu delovnega dne mora biti na PM računih ničelno stanje. Za udeležence šteje, da so [vstaviti ime CB] dali navodilo za prenos katerega koli stanja ob koncu delovnega dneva na račun, ki ga določi udeleženec].

4.   [Po potrebi vstaviti: Na začetku naslednjega delovnega dne se tako stanje povratno prenese na udeleženčev PM račun].

5.   PM računi in njihovi podračuni so brezobrestni, razen če se uporabljajo za izpolnjevanje obveznih rezerv. V takem primeru izračun in izplačilo obresti na imetje obveznih rezerv ureja Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (9) in Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (10).

6.   Poleg poravnave plačilnih nalogov v plačilnem modulu se lahko PM račun uporabi za poravnavo plačilnih nalogov za plačilo na domače račune ali z njih, v skladu s pravili, ki jih določi [vstaviti ime CB].

7.   Udeleženci uporabljajo ICM za pridobitev informacij o njihovi likvidnostni poziciji. [Vstaviti ime CB] zagotovi dnevni izpisek kateremu koli udeležencu, ki se je odločil za tako storitev.

Člen 13

Vrste plačilnih nalogov

Za namene sistema TARGET2 je kot plačilni nalog opredeljeno naslednje:

(a)

kreditni plačilni nalogi;

(b)

navodila za direktno obremenitev, izvršena na podlagi pooblastila za direktno obremenitev; in

(c)

nalogi za prenos likvidnosti.

Člen 14

Sprejetje in zavrnitev plačilnih nalogov

1.   Plačilni nalogi, ki jih predložijo udeleženci, štejejo za sprejete s strani [vstaviti ime CB], če:

(a)

je plačilno sporočilo v skladu s pravili, ki jih je vzpostavil izvajalec omrežnih storitev;

(b)

je plačilno sporočilo v skladu s pravili in pogoji formatiranja v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in uspešno opravi preverjanje dvojnega vpisa, kakor je opisano v Dodatku I; in

(c)

je bilo v primerih, kadar je bil plačnik ali prejemnik plačila začasno izključen iz udeležbe, pridobljeno izrecno soglasje CB začasno izključenega udeleženca.

2.   [Vstaviti ime CB] nemudoma zavrne kateri koli plačilni nalog, ki ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 1. [Vstaviti ime CB] obvesti udeleženca o kakršni koli zavrnitvi plačilnega naloga, kakor je določeno v Dodatku I.

3.   ESP določi časovno oznako za obdelavo plačilnih nalogov na podlagi trenutka, ko prejme in sprejme plačilni nalog.

Člen 15

Pravila o prioriteti

1.   Udeleženci nalogodajalci določijo vsak plačilni nalog kot enega izmed naslednjih:

(a)

normalni plačilni nalog (prioritetni razred 2);

(b)

nujni plačilni nalog (prioritetni razred 1);

(c)

zelo nujni plačilni nalog (prioritetni razred 0).

Če plačilni nalog na izkazuje prioritete, se obravnava kot normalni plačilni nalog.

2.   Zelo nujne plačilne naloge lahko določijo samo:

(a)

CB; in

(b)

udeleženci, v primerih plačil v dobro in v breme CLS International Bank ter prenosov likvidnosti v povezavi s poravnavo podsistemov, ki uporabljajo ASI.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko ASI z namenom obremenitve ali odobritve PM računov udeležencev, štejejo za zelo nujne plačilne naloge.

3.   Nalogi za prenos likvidnosti, sproženi preko ICM, so nujni plačilni nalogi.

4.   V primeru nujnih in normalnih plačilnih nalogov lahko plačnik spremeni prioriteto preko ICM s takojšnjim učinkom. Prioritete zelo nujnega plačilnega naloga ni mogoče spremeniti.

Člen 16

Limiti likvidnosti

1.   Udeleženec lahko omeji uporabo razpoložljive likvidnosti za plačilne naloge v zvezi z drugimi udeleženci v sistemu TARGET2, razen v zvezi s katero koli od CB, z določitvijo dvostranskih ali večstranskih limitov. Taki limiti so lahko določeni samo v zvezi z normalnimi plačilnimi nalogi.

2.   Limite lahko določi samo skupina AL v celoti ali so lahko določeni v zvezi s skupino AL v celoti. Limiti se ne smejo določiti v zvezi s posameznim PM računom člana skupine AL niti s strani članov skupine AL v zvezi z drug drugim.

3.   Z določitvijo dvostranskega limita udeleženec da navodilo [vstaviti ime CB], da se sprejeti plačilni nalog ne poravna, če bi vsota njegovih odhodnih normalnih plačilnih nalogov, oddanih na PM račun drugega udeleženca v sistemu TARGET2, zmanjšana za vsoto vseh dohodnih nujnih in normalnih plačil, prejetih s PM računa takega udeleženca v sistemu TARGET2, presegla ta dvostranski limit.

4.   Udeleženec lahko določi večstranski limit za katero koli razmerje, za katero ne velja dvostranski limit. Večstranski limit je mogoče določiti samo, če je udeleženec določil najmanj en dvostranski limit. Če udeleženec določi večstranski limit, da navodilo [vstaviti ime CB], da se sprejeti plačilni nalog ne poravna, če bi vsota njegovih odhodnih normalnih plačilnih nalogov, oddanih na PM račune udeležencev v sistemu TARGET2, v zvezi s katerimi ni bil določen noben dvostranski limit, zmanjšana za vsoto vseh dohodnih nujnih in normalnih plačil, prejetih s takih PM računov, presegla ta večstranski limit.

5.   Najmanjši znesek katerega koli od limitov znaša 1 milijon EUR. Dvostranski in večstranski limit z zneskom nič se obravnava tako, kakor da ni določen noben limit. Limiti med nič in 1 milijonom EUR niso mogoči.

6.   Limiti se lahko v realnem času spremenijo s takojšnjim učinkom ali z učinkom od naslednjega delovnega dne preko ICM. Če je limit spremenjen na nič, ga istega delovnega dne ni mogoče ponovno spremeniti. Določitev novega dvostranskega ali večstranskega limita učinkuje samo od naslednjega delovnega dne.

Člen 17

Možnosti rezervacije likvidnosti

1.   Udeleženci lahko preko ICM rezervirajo likvidnost za zelo nujne ali nujne plačilne naloge.

2.   Vodja skupine AL lahko rezervira likvidnost samo za skupino AL v celoti. Likvidnosti ni mogoče rezervirati za posamezne račune znotraj skupine AL.

3.   Z zahtevo po rezervaciji določenega zneska likvidnosti za zelo nujne plačilne naloge da udeleženec [vstaviti ime CB] navodilo, da poravna nujne in normalne plačilne naloge samo, če po odštetju zneska, rezerviranega za zelo nujne plačilne naloge, obstaja razpoložljiva likvidnost.

4.   Z zahtevo po rezervaciji določenega zneska likvidnosti za nujne plačilne naloge da udeleženec [vstaviti ime CB] navodilo, da poravna normalne plačilne naloge samo, če po odštetju zneska, rezerviranega za nujne in zelo nujne plačilne naloge, obstaja razpoložljiva likvidnost.

5.   [Vstaviti ime CB] po prejemu zahteve po rezervaciji preveri, ali znesek likvidnosti na udeleženčevem PM računu zadostuje za rezervacijo. V nasprotnem primeru se rezervira samo likvidnost, ki je na razpolago na PM računu. Preostali del zahtevane likvidnosti se rezervira, če postane razpoložljiva dodatna likvidnost.

6.   Raven rezervacije likvidnosti je mogoče spremeniti. Udeleženci lahko preko ICM zahtevajo rezervacijo novih zneskov s takojšnjim učinkom ali z učinkom od naslednjega delovnega dne.

Člen 17a

Trajna navodila za rezervacijo likvidnosti in namenjanje likvidnosti

1.   Udeleženci lahko preko ICM vnaprej določijo privzeti znesek likvidnosti, ki je rezerviran za zelo nujne ali nujne plačilne naloge. Tako trajno navodilo ali sprememba takega navodila začne učinkovati naslednji delovni dan.

2.   Udeleženci lahko preko ICM vnaprej določijo privzeti znesek likvidnosti, ki se da na stran za poravnavo podsistemov. Tako trajno navodilo ali sprememba takega navodila začne učinkovati naslednji delovni dan. Šteje se, da so udeleženci dali navodilo [vstaviti ime CB], da nameni likvidnost v njihovem imenu, če tako zahteva zadevni podsistem.

Člen 18

Vnaprej določen čas poravnave

1.   Udeleženci nalogodajalci lahko vnaprej določijo čas poravnave plačilnih nalogov znotraj delovnega dne z uporabo indikatorja najzgodnejšega trenutka obremenitve (Earliest Debit Time Indicator) ali indikatorja najpoznejšega trenutka obremenitve (Latest Debit Time Indicator).

2.   Pri uporabi indikatorja najzgodnejšega trenutka obremenitve se sprejeti plačilni nalog shrani in vnese v razporeditev ob vstopu samo na navedeni trenutek.

3.   Pri uporabi indikatorja najpoznejšega trenutka obremenitve se sprejeti plačilni nalog vrne kot neporavnan, če ga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati. 15 minut pred opredeljenim trenutkom obremenitve se udeležencu nalogodajalcu pošlje samodejno obvestilo preko ICM. Udeleženec nalogodajalec lahko uporabi indikator najpoznejšega trenutka obremenitve tudi izključno kot opozorilni indikator. V takih primerih se zadevni plačilni nalog ne vrne.

4.   Udeleženci nalogodajalci lahko preko ICM spremenijo indikator najzgodnejšega trenutka obremenitve in indikator najpoznejšega trenutka obremenitve.

5.   Nadaljnje tehnične podrobnosti so vsebovane v Dodatku I.

Člen 19

Vnaprej predloženi plačilni nalogi

1.   Plačilne naloge je mogoče predložiti do pet delovnih dni pred določenim dnevom poravnave (skladiščeni plačilni nalogi).

2.   Skladiščeni plačilni nalogi se sprejmejo in vnesejo v razporeditev ob vstopu na dan, ki ga določi udeleženec nalogodajalec na začetku dnevne obdelave, kakor je navedeno v Dodatku V. Uvrstijo se pred plačilne naloge enake prioritete.

3.   Za skladiščene plačilne naloge se smiselno uporabljajo členi 15(3), 22(2) in 29(1)(a).

Člen 20

Poravnava plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu

1.   Razen če so udeleženci nalogodajalci navedli čas poravnave na način, opisan v členu 18, se sprejeti plačilni nalogi poravnajo nemudoma ali najpozneje do konca delovnega dne, v katerem so bili sprejeti, pod pogojem, da je na plačnikovem PM računu na razpolago dovolj sredstev, in ob upoštevanju katerih koli limitov in rezervacij likvidnosti, kakor je navedeno v členih 16 in 17.

2.   Sredstva se lahko zagotovijo:

(a)

z razpoložljivo likvidnostjo na PM računu; ali

(b)

s plačili, prejetimi od drugih udeležencev v sistemu TARGET2, ob upoštevanju veljavnih procesov optimizacije.

3.   Za zelo nujne plačilne naloge velja načelo „prvi noter, prvi ven“ (first in, first out – FIFO). To pomeni, da se zelo nujni plačilni nalogi poravnajo v kronološkem vrstnem redu. Nujni in normalni plačilni nalogi se ne poravnajo tako dolgo, dokler so v prioritetnem vrstnem redu zelo nujni plačilni nalogi.

4.   Tudi za nujne plačilne naloge velja načelo FIFO. Normalni plačilni nalogi se ne poravnajo, če so v prioritetnem vrstnem redu nujni in zelo nujni plačilni nalogi.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 se lahko plačilni nalogi z nižjo prioriteto (ali z enako prioriteto, vendar sprejeti pozneje) poravnajo pred plačilnimi nalogi z višjo prioriteto (ali z enako prioriteto, ki so bili sprejeti prej), če bi se plačilni nalogi z nižjo prioriteto izravnali s plačili, ki morajo biti prejeta, in bi se stanje likvidnosti pri plačniku povečalo.

6.   Normalni plačilni nalogi se poravnajo v skladu z izogibanjem načelu FIFO. To pomeni, da se lahko poravnajo nemudoma (neodvisno od drugih normalnih plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu, sprejetih prej) in lahko zato kršijo načelo FIFO, pod pogojem, da je na razpolago dovolj sredstev.

7.   Nadaljnje podrobnosti o poravnavi plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu so vsebovane v Dodatku I.

Člen 21

Poravnava in vrnitev plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu

1.   Plačilni nalogi, ki niso poravnani nemudoma pri razporeditvi ob vstopu, se uvrstijo v prioritetne vrstne rede v skladu s prioriteto, ki jim jo je določil zadevni udeleženec, kakor je navedeno v členu 15.

2.   Za optimizacijo poravnave plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu lahko [vstaviti ime CB] uporabi postopke optimizacije, opisane v Dodatku I.

3.   Plačnik lahko plačilnim nalogom v prioritetnem vrstnem redu, razen zelo nujnim plačilnim nalogom, preko ICM spremeni mesto v prioritetnem vrstnem redu, tj. jih prerazporedi. Plačilne naloge je mogoče premakniti na začetek ali na konec zadevnega prioritetnega vrstnega reda s takojšnjim učinkom v katerem koli trenutku med dnevno obdelavo, kakor je navedeno v Dodatku V.

4.   [Vstaviti ime CB] ali, v primeru skupine AL, CB vodje skupine AL lahko na zahtevo plačnika odloči spremeniti mesto zelo nujnega plačilnega naloga v prioritetnem vrstnem redu (razen zelo nujnih plačilnih nalogov v okviru postopkov poravnave 5 in 6), če taka sprememba ne bi vplivala na nemoteno poravnavo podsistemov v sistemu TARGET2 ali drugače povzročila sistemskega tveganja.

5.   Nalogi za prenos likvidnosti, sproženi v ICM, se nemudoma vrnejo kot neporavnani, če ni dovolj likvidnosti. Drugi plačilni nalogi se vrnejo kot neporavnani, če se ne morejo poravnati do zaključka sprejemanja zadevne vrste sporočil, kakor je določeno v Dodatku V.

Člen 22

Vstop plačilnih nalogov v sistem in njihova nepreklicnost

1.   Za namene prvega stavka člena 3(1) Direktive 98/26/ES in [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo ta člen Direktive 98/26/ES] štejejo plačilni nalogi za vnesene v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v trenutku, ko je obremenjen zadevni udeleženčev PM račun.

2.   Plačilne naloge je mogoče preklicati, dokler niso vneseni v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] v skladu z odstavkom 1. Plačilnih nalogov, ki so vključeni v algoritem, kakor je navedeno v Dodatku I, ni mogoče preklicati v času teka algoritma.

NASLOV V

ZDRUŽEVANJE LIKVIDNOSTI

Člen 23

Načini združevanja likvidnosti

[Vstaviti ime CB] ponuja način konsolidiranih informacij o računih (CAI) in način skupne likvidnosti (AL).

Člen 24

Način konsolidiranih informacij o računih

1.   Način CAI lahko uporabljajo:

(a)

kreditna institucija in/ali njene podružnice (ne glede na to, ali so taki subjekti udeleženi v isti komponenti sistema TARGET2), pod pogojem, da imajo zadevni subjekti več PM računov, identificiranih z različnimi BIC; ali

(b)

dve ali več kreditnih institucij, ki pripadajo isti skupini, in/ali njihove podružnice, pri čemer ima vsaka enega ali več PM računov, identificiranih z različnimi BIC.

2.

(a)

Po načinu CAI se vsakemu članu skupine CAI in njihovim zadevnim CB zagotovijo seznam PM računov članov skupine in naslednje dodatne informacije, konsolidirane na ravni skupine CAI:

(i)

kreditne linije čez dan (če je primerno);

(ii)

stanja, vključno s stanji na podračunih;

(iii)

promet;

(iv)

poravnana plačila;

(v)

plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu.

(b)

Vodja skupine CAI in njegova zadevna CB imata dostop do informacij o vsaki izmed zgoraj navedenih postavk v zvezi s katerim koli PM računom skupine CAI.

(c)

Informacije, navedene v tem odstavku, se zagotovijo preko ICM.

3.   Vodja skupine CAI je upravičen, da preko ICM sproži prenose likvidnosti med PM računi, ki so del iste skupine CAI, vključno z njihovimi podračuni.

4.   Skupina CAI lahko vključuje tudi PM račune, ki so vključeni v skupini AL. V takem primeru so vsi PM računi skupine AL del skupine CAI.

5.   Kadar sta dva ali več PM računov del skupine AL in hkrati skupine CAI (obsegajoč dodatne PM račune), glede razmerja znotraj skupine AL prevladajo pravila, ki veljajo za skupino AL.

6.   Skupina CAI, ki vključuje PM račune skupine AL, lahko imenuje vodjo skupine CAI, ki se razlikuje od vodje skupine AL.

7.   Postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo načina AL, določen v členu 25(4) in (5), se smiselno uporablja za postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo načina CAI. Vodja skupine CAI ne pošlje upravljavski NCB sklenjenega sporazuma o načinu CAI.

Člen 25

Način skupne likvidnosti

1.   Način AL lahko uporabljajo:

(a)

kreditna institucija in/ali njene podružnice (ne glede na to, ali so taki subjekti udeleženi v isti komponenti sistema TARGET2), pod pogojem, da so zadevni subjekti ustanovljeni v euroobmočju in imajo več PM računov, identificiranih z različnimi BIC;

(b)

v euroobmočju ustanovljene podružnice (ne glede na to, ali so take podružnice udeležene v isti komponenti sistema TARGET2) kreditne institucije, ustanovljene zunaj euroobmočja, pod pogojem, da imajo take podružnice več PM računov, identificiranih z različnimi BIC; ali

(c)

dve ali več kreditnih institucij, navedenih v pododstavku (a), in/ali podružnice, navedene v pododstavku (b), ki pripadajo isti skupini.

V vsakem primeru, navedenem v pododstavkih (a) do (c), se zahteva tudi, da so zadevni subjekti z zadevno NCB euroobmočja vzpostavili ureditve v zvezi s posojili čez dan.

2.   Pri načinu AL se z namenom preverjanja, ali je za plačilni nalog dovolj kritja, združi razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL. Ne glede na zgoraj navedeno je dvostransko razmerje PM računa med članom skupine AL in njegovo NCB AL še naprej urejeno z ureditvijo zadevne komponente sistema TARGET2, ob upoštevanju sprememb, določenih v sporazumu AL. Posojilo čez dan, ki je odobreno kateremu koli članu skupine AL na njegovem PM računu, se lahko krije z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima tak član skupine AL, ali na PM računih, ki jih imajo kateri koli drugi člani skupine AL pri isti ali kateri koli drugi NCB AL.

3.   Za uporabo načina AL mora en ali več udeležencev v sistemu TARGET2, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1, z [vstaviti ime CB] in po potrebi z drugimi CB komponent sistema TARGET2, v katerih so udeleženi drugi člani skupine AL, skleniti sporazum AL. Udeleženec v sistemu TARGET2 lahko v povezavi s posameznim PM računom sklene samo en sporazum AL. Sporazum AL mora biti v skladu z ustreznim obrazcem iz Dodatka VII.

4.   Vsaka skupina AL določi vodjo skupine AL. V primeru, da skupino AL sestavlja samo en udeleženec, ta udeleženec deluje kot vodja skupine AL. Vodja skupine AL naslovi na upravljavsko NCB pisno zahtevo za uporabo načina AL (ki vsebuje obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB]), skupaj s sklenjenim sporazumom AL na podlagi obrazca, ki ga zagotovi upravljavska NCB. Preostali člani skupine AL naslovijo svoje pisne zahteve (ki vsebujejo obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor jih zagotovi [vstaviti ime CB]) na njihove zadevne NCB AL. Upravljavska NCB lahko zahteva kakršne koli dodatne informacije ali dokumente, za katere meni, da so primerni za odločanje o zahtevi. Poleg tega lahko upravljavska NCB, v dogovoru z drugimi NCB AL, zahteva, da se v sporazum AL doda kakršna koli dodatna določba, za katero meni, da je primerna za zagotovitev pravilnega in pravočasnega izpolnjevanja katere koli obstoječe in/ali bodoče obveznosti vseh članov skupine AL, ki jih imajo slednji do katere koli NCB AL.

5.   Upravljavska NCB preveri, ali prijavitelji izpolnjujejo zahteve za oblikovanje skupine AL in ali je bil sporazum AL pravilno sklenjen. V ta namen se lahko upravljavska NCB poveže z drugimi NCB AL. Odločitev upravljavske NCB se pisno naslovi na vodjo skupine AL v enem mesecu od dne, ko je upravljavska NCB prejela zahtevo, navedeno v odstavku 4, ali, če je upravljavska NCB zahtevala dodatne informacije, v enem mesecu od dne, ko je upravljavska NCB prejela take informacije. Vsaka odločitev o zavrnitvi mora vsebovati razloge za zavrnitev.

6.   Člani skupine AL imajo samodejno dostop do načina CAI.

7.   Dostop do informacij in vseh interaktivnih kontrolnih ukrepov znotraj skupine AL se zagotovi preko ICM.

[Po potrebi vstaviti:

Člen 25a

Zastava/izvršitev

1.   Obstoječe in bodoče terjatve [vstaviti ime CB], ki izvirajo iz pravnega razmerja med članom skupine AL in [vstaviti ime CB], ter so zavarovane z [vstaviti pojem, ki se uporablja: zastava/obremenitev vseh sredstev (floating charge)] po členu 36(1) in (2) teh pogojev, vključujejo terjatve [vstaviti ime CB] nasproti takemu članu skupine AL, ki izvirajo iz sporazuma AL, katerega stranki sta udeleženec in [vstaviti ime CB].

2.   [Vstaviti, če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije: Brez poseganja v sporazum AL taka zastava udeležencu ne preprečuje, da v delovnem dnevu uporabi denar, deponiran na njegovih PM računih.]

3.   [Vstaviti, če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije: Posebna klavzula o alokaciji: Član skupine AL alocira denar, deponiran na njegovem PM računu, za izpolnitev vseh njegovih obveznosti, ki izvirajo iz [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].]

[Po potrebi in če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije:

Člen 25b

Izvršitev zastave

Ob nastopu izvršitvenega razloga ima [vstaviti ime CB] neomejeno pravico, da brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila realizira zastavo [vstaviti, če je primerno po zakonodaji zadevne jurisdikcije: v skladu z [vstaviti ustrezne določbe nacionalnega prava, ki urejajo izvršitev zastave].]

[Po potrebi in če tako zahteva zakonodaja zadevne jurisdikcije:

Člen 25c

Uveljavitev zavarovanja

Ob nastopu izvršitvenega razloga ima [vstaviti ime CB] pravico, da realizira zavarovanje po členu 36.]

Člen 26

Pobot terjatev po členu 36(4) in (5)

Ob nastopu izvršitvenega razloga so vse terjatve [vstaviti ime CB], ki jih ima slednja do takega člana skupine AL, samodejno in nemudoma prednostne ter zanje velja člen 36(4) in (5) teh pogojev.

NASLOV VI

VARNOSTNE ZAHTEVE IN NEPREDVIDLJIVI DOGODKI

Člen 27

Postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih

V primeru neobičajnega zunanjega dogodka ali katerega koli drugega dogodka, ki vpliva na delovanje ESP, se uporabljata postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih, opisana v Dodatku IV.

Člen 28

Varnostne zahteve

1.   Udeleženci vzpostavijo ustrezne varnostne kontrole, da zavarujejo svoje sisteme pred nepooblaščenim dostopom in uporabo. Udeleženci so izključno odgovorni za ustrezno varstvo zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti svojih sistemov.

2.   Udeleženci morajo [vstaviti ime CB] obvestiti o kakršnih koli varnostnih incidentih v svoji tehnični infrastrukturi in, kjer je primerno, o varnostnih incidentih, ki nastanejo v tehnični infrastrukturi drugih izvajalcev. [Vstaviti ime CB] lahko zahteva nadaljnje informacije o incidentu in po potrebi zahteva, da udeleženec sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev ponovnega nastanka takega dogodka.

3.   [Vstaviti ime CB] lahko vsem udeležencem in/ali udeležencem, ki jih [vstaviti ime CB] šteje za kritične, naloži dodatne varnostne zahteve.

NASLOV VII

INFORMACIJSKI IN KONTROLNI MODUL

Člen 29

Uporaba ICM

1.   ICM:

(a)

omogoča udeležencem dostop do informacij v zvezi z njihovimi računi in upravljanje z likvidnostjo;

(b)

se lahko uporabi za sprožitev nalogov za prenos likvidnosti; in

(c)

omogoča udeležencem, da v primeru izpada udeleženčeve plačilne infrastrukture sprožijo rezervno prerazporeditev likvidnosti in rezervna izredna plačila.

2.   Nadaljnje tehnične podrobnosti v zvezi z ICM so vsebovane v Dodatku I.

NASLOV VIII

ODŠKODNINA, SISTEM ODGOVORNOSTI IN DOKAZILA

Člen 30

Odškodninska shema

Če plačilnega naloga zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni mogoče poravnati v istem delovnem dnevu, v katerem je bil sprejet, [vstaviti ime CB] zadevnim neposrednim udeležencem ponudi odškodnino v skladu s posebnim postopkom, določenim v Dodatku II.

Člen 31

Sistem odgovornosti

1.   [Vstaviti ime CB] in udeležence pri izpolnjevanju njihovih obveznosti po teh pogojih zavezuje splošna dolžnost, da med seboj ravnajo s primerno skrbnostjo.

2.   [Vstaviti ime CB] je v primerih goljufije (ki med drugim vključuje naklep) ali hude malomarnosti svojim udeležencem odgovorna za kakršno koli škodo, ki izvira iz delovanja sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. V primeru lahke malomarnosti je odgovornost [vstaviti ime CB] omejena na udeleženčevo neposredno škodo, tj. na znesek zadevne transakcije in/ali izgubo obresti na tej podlagi, brez kakršne koli posredne škode.

3.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za nobeno škodo, nastalo zaradi kakršnih koli motenj v delovanju ali izpada tehnične infrastrukture (kar med drugim vključuje računalniško infrastrukturo [vstaviti ime CB], programe, podatke, aplikacije ali omrežja), če take motnje v delovanju ali izpad nastane kljub temu, da je [vstaviti ime CB] sprejela tiste ukrepe, ki so razumno potrebni za zaščito take infrastrukture pred motnjami v delovanju ali izpadom ter za odpravo posledic takih motenj v delovanju ali izpada (slednje med drugim vključuje uvedbo in končanje postopka neprekinjenega poslovanja in postopka ob nepredvidljivih dogodkih, navedenih v Dodatku IV).

4.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna:

(a)

kolikor je škodo povzročil udeleženec; ali

(b)

če škoda izvira iz zunanjih dogodkov, ki so zunaj razumnega nadzora [vstaviti ime CB] (višja sila).

5.   Ne glede na [vstaviti določbe nacionalnega prava, ki prenašajo Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (11)] se v primeru, ko je mogoče izključiti odgovornost [vstaviti ime CB], uporabljajo odstavki 1 do 4.

6.   [Vstaviti ime CB] in udeleženci sprejmejo vse razumne in izvedljive ukrepe za zmanjšanje kakršne koli škode ali izgube, navedene v tem členu.

7.   [Vstaviti ime CB] lahko pri izpolnjevanju nekaterih ali vseh svojih obveznosti po teh pogojih v svojem lastnem imenu pooblasti tretje osebe, zlasti ponudnike telekomunikacij in druge ponudnike omrežij ali druge subjekte, če je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti [vstaviti ime CB] ali je to standardna tržna praksa. Obveznost [vstaviti ime CB] je omejena na izbiro in pooblaščanje katerih koli takih tretjih oseb in temu ustrezno mora biti omejena odgovornost [vstaviti ime CB]. Za namene tega odstavka NCB-ponudnice ESP ne štejejo za tretje osebe.

Člen 32

Dokazila

1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, se vsa s plačili in z obdelavo plačil povezana sporočila v zvezi s sistemom TARGET2, kot so potrditve obremenitev ali odobritev ali sporočila z izpiski, med [vstaviti ime CB] in udeleženci opravijo preko izvajalca omrežnih storitev.

2.   Kot dokazilo o plačilih, obdelanih preko [vstaviti ime CB], se sprejmejo elektronske ali pisne evidence sporočil, ki jih hrani [vstaviti ime CB] ali izvajalec omrežnih storitev. Kot dokazilo se sprejmejo shranjene ali natisnjene verzije izvirnih sporočil izvajalca omrežnih storitev, ne glede na obliko izvirnega sporočila.

3.   Če se udeleženčeva povezava z izvajalcem omrežnih storitev prekine, mora udeleženec uporabiti druga možna sredstva prenosa sporočil, določena v Dodatku IV. V takih primerih imajo shranjene ali natisnjene verzije sporočil, ki jih izda [vstaviti ime CB], enako dokazno vrednost kakor izvirno sporočilo, ne glede na njegovo obliko.

4.   [Vstaviti ime CB] mora celotno evidenco plačilnih nalogov, ki so jih predložili, in plačil, ki so jih prejeli udeleženci, hraniti [vstaviti obdobje, ki se zahteva po zadevnem nacionalnem pravu] od trenutka, ko so bili taki plačilni nalogi predloženi oziroma taka plačila prejeta, pri čemer pa mora taka celotna evidenca zajemati najmanj pet let za katerega koli udeleženca v sistemu TARGET2, ki je pod stalnim nadzorom na podlagi omejevalnih ukrepov, ki jih je sprejel Svet Evropske unije ali države članice, ali več, če tako zahtevajo posebni predpisi.

5.   Kot dokazilo o katerih koli obveznostih udeležencev ter katerih koli dejstvih in dogodkih, na katere se opirajo stranke, se sprejmejo poslovne knjige in evidence [vstaviti ime CB] (hranjene na papirju, mikrofilmu, mikrofišu, z elektronskimi ali magnetnimi zapisi ali v kateri koli drugi obliki, ki jo je mogoče mehansko reproducirati, ali kako drugače).

NASLOV IX

TRAJNA IZKLJUČITEV IZ UDELEŽBE IN ZAPRTJE RAČUNOV

Člen 33

Trajanje in redna trajna izključitev iz udeležbe

1.   Brez poseganja v člen 34 je udeležba v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] za nedoločen čas.

2.   Udeleženec lahko kadar koli trajno prekine svojo udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] z odpovednim rokom 14 delovnih dni, razen če se z [vstaviti ime CB] dogovori o krajšem roku.

3.   [Vstaviti ime CB] lahko udeleženca kadar koli trajno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] s trimesečnim odpovednim rokom, razen če se z udeležencem dogovori o drugačnem roku.

4.   Po trajni izključitvi iz udeležbe ostanejo dolžnosti varovanja zaupnosti, določene v členu 38, v veljavi še pet let od dneva trajne izključitve.

5.   Po trajni izključitvi iz udeležbe se PM računi zadevnega udeleženca zaprejo v skladu s členom 35.

Člen 34

Začasna izključitev in izredna trajna izključitev iz udeležbe

1.   Udeleženec je nemudoma in brez predhodnega obvestila trajno ali začasno izključen iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], če nastopi eden od naslednjih primerov neizpolnitve:

(a)

uvedba postopka zaradi insolventnosti; in/ali

(b)

udeleženec ne izpolnjuje več meril za dostop iz člena 4.

2.   [Vstaviti ime CB] lahko udeleženca brez predhodnega obvestila trajno ali začasno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], če:

(a)

nastopi eden ali več primerov neizpolnitve (razen tistih, navedenih v odstavku 1);

(b)

udeleženec bistveno krši te pogoje;

(c)

udeleženec ne izpolni katere koli bistvene obveznosti, ki jo ima do [vstaviti ime CB];

(d)

je udeleženec izključen iz skupine TARGET2 CUG ali kako drugače preneha biti njen član;

(e)

nastopi kateri koli drug z udeležencem povezan dogodek, ki bi po oceni [vstaviti ime CB] ogrozil splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali katere koli druge komponente sistema TARGET2, ali bi ogrozil [vstaviti ime CB] pri izvajanju njenih nalog, kakor so opisane v [navesti zadevni nacionalni predpis] ter v Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ali pa predstavlja tveganja zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja; in/ali

(f)

NCB udeležencu začasno ali trajno zavrne dostop do posojila čez dan v skladu z odstavkom 12 Priloge III.

3.   Pri odločanju po odstavku 2 mora [vstaviti ime CB] med drugim upoštevati resnost primera neizpolnitve ali dogodkov, navedenih v pododstavkih (a) do (c).

4.

(a)

V primeru, da [vstaviti ime CB] udeleženca začasno ali trajno izključi iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po odstavku 1 ali 2, mora [vstaviti ime CB] o taki začasni ali trajni izključitvi nemudoma obvestiti tega udeleženca, druge CB in druge udeležence preko ICM oddajnega sporočila.

(b)

V primeru, da druga CB obvesti [vstaviti ime CB] o začasni ali trajni izključitvi udeleženca iz druge komponente sistema TARGET2, mora [vstaviti ime CB] o taki začasni ali trajni izključitvi nemudoma obvestiti svoje udeležence preko ICM oddajnega sporočila.

(c)

Ko udeleženci prejmejo tako ICM oddajno sporočilo, zanje šteje, da so bili obveščeni o trajni/začasni izključitvi udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali druge komponente sistema TARGET2. Udeleženci krijejo vse izgube, ki izvirajo iz predložitve plačilnega naloga udeležencem, ki so bili začasno ali trajno izključeni, če je bil tak plačilni nalog vnesen v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] po prejemu ICM oddajnega sporočila.

5.   Po trajni izključitvi udeleženca iz udeležbe sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ne sprejme nobenih novih plačilnih nalogov od takega udeleženca. Plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu, skladiščeni plačilni nalogi ali novi plačilni nalogi v korist takega udeleženca se vrnejo.

6.   Če je udeleženec začasno izključen iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], se vsa dohodna plačila in vsi odhodni plačilni nalogi shranijo in vnesejo v razporeditev ob vstopu šele, ko jih je izrecno sprejela CB začasno izključenega udeleženca.

Člen 35

Zaprtje PM računov

1.   Udeleženci lahko kadar koli zaprejo svoje PM račune, pod pogojem, da o tem obvestijo [vstaviti ime CB] 14 delovnih dni vnaprej.

2.   Pri izključitvi iz udeležbe bodisi po členu 33 bodisi po členu 34 [vstaviti ime CB] zapre PM račune zadevnega udeleženca, potem ko:

(a)

je poravnala ali vrnila vse plačilne naloge v prioritetnem vrstnem redu; in

(b)

uveljavila svojo pravico do zastave in pobota po členu 36.

NASLOV X

KONČNE DOLOČBE

Člen 36

Pravica [vstaviti ime CB] do zastave in pobota

1.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima zastavno pravico na udeleženčevih obstoječih in bodočih pozitivnih stanjih na njegovih PM računih, s katero zavaruje vse obstoječe ali bodoče terjatve, ki izvirajo iz pravnega razmerja med strankama.]

1a.   [Po potrebi vstaviti: Udeleženčeve obstoječe in bodoče terjatve nasproti [vstaviti ime CB], ki izvirajo iz pozitivnega stanja na PM računu, se prenesejo na [vstaviti ime CB] kot zavarovanje, tj. kot fiduciarna cesija, za katero koli obstoječo ali bodočo terjatev [vstaviti ime CB] nasproti udeležencu, ki izvira iz [vstaviti sklic na ureditev za izvajanje teh pogojev]. Tako zavarovanje se vzpostavi že na podlagi samega dejstva, da so bila sredstva knjižena v dobro udeleženčevega PM računa.]

1b.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima pravico do obremenitve vseh sredstev (floating charge) na udeleženčevih obstoječih in bodočih pozitivnih stanjih na njegovih PM računih, s katero zavaruje vse obstoječe ali bodoče terjatve, ki izvirajo iz pravnega razmerja med strankama.]

2.   [Po potrebi vstaviti: [Vstaviti ime CB] ima pravico, navedeno v odstavku 1, četudi so njene terjatve samo pogojne ali še niso zapadle.]

3.   [Po potrebi vstaviti: Udeleženec, ki deluje v vlogi imetnika PM računa, s tem potrjuje vzpostavitev zastave v korist [vstaviti ime CB], pri kateri je bil ta račun odprt; ta potrditev predstavlja zagotovitev zastavljenega premoženja [vstaviti ime CB], kakor je določeno v [vstaviti zadevni pridevnik glede nacionalnosti] pravu. Vsi zneski, nakazani na PM račun, katerega stanje je zastavljeno, so že na podlagi samega dejstva, da so bili nakazani, in brez kakršne koli omejitve nepreklicno zastavljeni kot dodatno jamstvo za polno izpolnjevanje zavarovanih obveznosti.]

4.   Ob nastopu:

(a)

primera neizpolnitve, navedenega v členu 34(1); ali

(b)

katerega koli drugega primera neizpolnitve ali dogodka, navedenega v členu 34(2), zaradi katerega je bil udeleženec trajno ali začasno izključen iz udeležbe, postanejo, ne glede na uvedbo katerega koli postopka zaradi insolventnosti v zvezi z udeležencem in ne glede na kakršen koli odstop, sodno ali drugo prepoved razpolaganja ali drugo razpolaganje s pravicami udeleženca ali v zvezi z njimi, vse obveznosti udeleženca samodejno in nemudoma prednostne, brez predhodnega obvestila in brez potrebe po kakršni koli predhodni odobritvi katerega koli organa, tako da jih je treba nemudoma izpolniti. Poleg tega se medsebojne obveznosti udeleženca in [vstaviti ime CB] samodejno pobotajo ena z drugo in stranka, ki dolguje višji znesek, plača drugi razliko.

5.   [Vstaviti ime CB] mora udeleženca obvestiti o kakršnem koli pobotu po odstavku 4 nemudoma po takem pobotu.

6.   [Vstaviti ime CB] lahko brez predhodnega obvestila obremeni kateri koli udeleženčev PM račun za kakršen koli znesek, ki ga udeleženec dolguje [vstaviti ime CB] na podlagi pravnega razmerja med udeležencem in [vstaviti ime CB].

Člen 37

Pravice v zvezi z zavarovanjem sredstev na podračunih

1.   [Vstaviti ime CB] ima [vstaviti sklic na način zavarovanja po pravnem sistemu, ki se uporablja] na stanju na udeleženčevem podračunu, odprtem za poravnavo s podsistemom povezanih plačilnih navodil, po ureditvah med zadevnim podsistemom in njegovo CB. S takim stanjem se zavaruje udeleženčeva obveznost, navedena v odstavku 7, nasproti [vstaviti ime CB] v zvezi s tako poravnavo.

2.   [Vstaviti ime CB] zamrzne stanje na podračunu udeleženca na podlagi obvestila podsistema (preko sporočila o začetku cikla (start-of-cycle message)). Kjer to pride v poštev, [vstaviti ime CB] zatem poveča ali zmanjša zamrznjeno stanje s knjiženjem plačil medsistemske poravnave v dobro ali breme podračuna ali knjiženjem prenosov likvidnosti v dobro podračuna. Taka zamrznitev preneha na podlagi obvestila podsistema (preko sporočila o zaključku cikla (end-of-cycle message)).

3.   S potrditvijo zamrznitve stanja na udeleženčevem podračunu [vstaviti ime CB] jamči podsistemu plačilo do zneska tega določenega stanja. S potrditvijo povečanja ali zmanjšanja zamrznjenega stanja zaradi knjiženja plačil medsistemske poravnave v dobro ali breme podračuna ali knjiženja prenosov likvidnosti v dobro podračuna, kjer to pride v poštev, se jamstvo samodejno poveča ali zmanjša za znesek plačila. Brez poseganja v zgoraj navedeno povečanje ali zmanjšanje jamstva je jamstvo nepreklicno, brezpogojno in izplačljivo na prvi poziv. Če [vstaviti ime CB] ni CB podsistema, se za [vstaviti ime CB] šteje, da ima navodilo, da CB podsistema izda zgoraj navedeno jamstvo.

4.   Če v zvezi z udeležencem ni uveden noben postopek zaradi insolventnosti, se s podsistemom povezana plačilna navodila za izpolnitev udeleženčeve obveznosti poravnave poravnajo brez uporabe jamstva in brez izvršitve pravice v zvezi z zavarovanjem stanja na udeleženčevem podračunu.

5.   V primeru udeleženčeve insolventnosti predstavlja s podsistemom povezano plačilno navodilo za izpolnitev udeleženčeve obveznosti poravnave prvi poziv za plačilo v okviru jamstva; obremenitev udeleženčevega podračuna za naročeni znesek (in odobritev tehničnega računa podsistema) zato vključuje tako izpolnitev obveznosti jamstva s strani [vstaviti ime CB] kot realizacijo njegove pravice iz zavarovanja stanja udeleženčevega podračuna.

6.   Jamstvo preneha po sporočilu podsistema, da je bila poravnava zaključena (preko sporočila o zaključku cikla).

7.   Udeleženec je zavezan, da [vstaviti ime CB] povrne katero koli plačilo, ki ga je slednja opravila v okviru takega jamstva.

Člen 38

Zaupnost

1.   [Vstaviti ime CB] mora vse občutljive ali tajne informacije, vključno kadar se take informacije nanašajo na plačilne, tehnične ali organizacijske informacije udeleženca ali udeleženčevih strank, obravnavati kot zaupne, razen če udeleženec ali njegova stranka pisno soglaša z razkritjem [vstaviti naslednje besedilo, če pride v poštev po nacionalnem pravu: ali je tako razkritje dovoljeno ali zahtevano po [vstaviti pridevnik, ki se nanaša na ime države] pravu].

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 udeleženec soglaša, da [vstaviti ime CB] lahko razkrije plačilne, tehnične ali organizacijske informacije v zvezi z udeležencem ali udeleženčevimi strankami, pridobljene v okviru delovanja sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], drugim CB ali tretjim osebam, ki so vključene v delovanje sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], kolikor je to potrebno za učinkovito delovanje sistema TARGET2, ali nadzornim organom držav članic in Unije, kolikor je to potrebno za izvajanje njihovih javnih nalog, pod pogojem, da v vseh takih primerih razkritje ni v nasprotju z veljavnim pravom. [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za finančne in komercialne posledice takega razkritja.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 in pod pogojem, da to ne omogoča, bodisi neposredno bodisi posredno, identifikacije udeleženca ali udeleženčevih strank, lahko [vstaviti ime CB] v statistične, zgodovinske, znanstvene ali druge namene pri izvajanju njenih javnih funkcij ali funkcij drugih javnih subjektov, katerim so informacije razkrite, uporabi, razkrije ali objavi plačilne informacije v zvezi z udeležencem ali udeleženčevimi strankami.

4.   Informacije v zvezi z delovanjem sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], do katerega imajo udeleženci dostop, se lahko uporabijo samo za namene, določene v teh pogojih. Udeleženci morajo take informacije obravnavati kot zaupne, razen če [vstaviti ime CB] izrecno pisno soglaša z razkritjem. Udeleženci morajo zagotoviti, da za katere koli tretje osebe, ki v vlogi zunanjih izvajalcev, pooblaščencev ali podizvajalcev opravljajo naloge, ki imajo ali lahko imajo vpliv na izpolnjevanje njihovih obveznosti po teh pogojih, veljajo zahteve glede zaupnosti iz tega člena.

5.   [Vstaviti ime CB] sme, da bi lahko poravnala plačilne naloge, obdelati in prenesti potrebne podatke izvajalcu omrežnih storitev.

Člen 39

Varstvo podatkov, preprečevanje pranja denarja, upravni ali omejevalni ukrepi in s tem povezana vprašanja

1.   Za udeležence šteje, da so seznanjeni z vsemi svojimi obveznostmi, ki izhajajo iz predpisov o varstvu podatkov, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, dejavnostih, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, zlasti glede izvajanja ustreznih ukrepov glede kakršnih koli plačil, knjiženih v breme ali v dobro njihovih PM računov, ter morajo te obveznosti izpolnjevati. Udeleženci se morajo seznaniti tudi s politiko izvajalca omrežnih storitev glede pridobivanja podatkov, preden vstopijo v pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev.

2.   Za udeležence šteje, da so pooblastili [vstaviti ime CB] za pridobitev kakršnih koli informacij v zvezi z njimi od katerega koli finančnega ali nadzornega organa ali strokovnega organa, bodisi nacionalnega bodisi tujega, če so take informacije potrebne za udeleženčevo udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

3.   Kadar udeleženci delujejo kot ponudniki plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, morajo izpolnjevati vse zahteve, ki izhajajo iz upravnih ali omejevalnih ukrepov na podlagi člena 75 ali 215 Pogodbe in veljajo zanje, vključno glede obvestitve in/ali pridobitve soglasja pristojnega organa v povezavi z obdelavo transakcij. Poleg tega:

(a)

kadar je [vstaviti ime CB] ponudnik plačilnih storitev udeleženca, ki je plačnik:

(i)

udeleženec izvede zahtevano obvestitev ali pridobi soglasje v imenu centralne banke, ki je primarno odgovorna za obvestitev ali pridobitev soglasja, in [vstaviti ime CB] predloži dokazilo o obvestitvi ali prejemu soglasja;

(ii)

udeleženec ne vnese nobenega kreditnega plačilnega naloga v sistem TARGET2, dokler ne prejme potrditve [vstaviti ime CB], da je ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila ali drug subjekt v njegovem imenu izvedel zahtevano obvestitev ali pridobil soglasje;

(b)

kadar je [vstaviti ime CB] ponudnik plačilnih storitev udeleženca, ki je prejemnik plačila, udeleženec izvede zahtevano obvestitev ali pridobi soglasje v imenu centralne banke, ki je primarno odgovorna za obvestitev ali pridobitev soglasja, in [vstaviti ime CB] predloži dokazilo o obvestitvi ali prejemu soglasja.

V tem odstavku imajo pojmi „ponudnik plačilnih storitev“, „plačnik“ in „prejemnik plačila“ pomen, kot je določen v ustreznih upravnih ali omejevalnih ukrepih.

Člen 40

Obvestila

1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, morajo biti vsa obvestila, zahtevana ali dovoljena po teh pogojih, poslana s priporočeno pošto, po telefaksu ali drugače pisno ali z avtentificiranim sporočilom preko izvajalca omrežnih storitev. Obvestila za [vstaviti ime CB] morajo biti naslovljena na vodjo [vstaviti oddelek za plačilne sisteme ali ustrezno enoto CB] v [vstaviti ime CB], [vključiti zadevni naslov CB] ali na [vstaviti BIC naslov CB]. Obvestila za udeleženca morajo biti poslana na naslov, številko telefaksa ali na njegov BIC naslov, kakor ga udeleženec vsakokrat sporoči [vstaviti ime CB].

2.   Kot dokazilo, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj izkazati, da je bilo obvestilo dostavljeno na zadevni naslov ali da je bila ovojnica, ki je vsebovala tako obvestilo, pravilno naslovljena in odposlana.

3.   Vsa obvestila morajo biti napisana v [vstaviti zadevni nacionalni jezik in/ali „angleščini“].

4.   Udeležence zavezujejo vsi obrazci in dokumenti [vstaviti ime CB], ki so jih udeleženci izpolnili in/ali podpisali, kar med drugim vključuje obrazce za zbiranje statičnih podatkov, kakor so navedeni v členu 8(2)(a), in informacije, zagotovljene po členu 11(5), in so bili predloženi v skladu z odstavkoma 1 in 2 ter za katere je [vstaviti ime CB] razumno prepričana, da jih je prejela od udeležencev, njihovih zaposlenih ali zastopnikov.

Člen 41

Pogodbeno razmerje z izvajalcem omrežnih storitev

1.   V teh pogojih je izvajalec omrežnih storitev SWIFT. Vsak udeleženec mora skleniti ločen sporazum s SWIFT glede storitev, ki jih mora zagotoviti SWIFT v zvezi z udeleženčevo uporabo sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo]. Pravno razmerje med udeležencem in SWIFT urejajo izključno Pogoji SWIFT.

2.   Vsak udeleženec je udeležen tudi v skupini TARGET2 CUG, kakor določijo NCB-ponudnice ESP, ki delujejo kot administratorji SWIFT storitev za ESP. Sprejem udeleženca v skupino TARGET2 CUG in izključitev udeleženca iz nje učinkuje, ko administrator SWIFT storitev o tem obvesti SWIFT.

3.   Udeleženci morajo biti v skladu s profilom SWIFT storitev v sistemu TARGET2 (TARGET2 SWIFT Service Profile), kakor ga da na voljo [vstaviti ime CB].

4.   Storitve, ki jih mora zagotoviti SWIFT, niso del storitev, ki jih mora opraviti [vstaviti ime CB] v zvezi s sistemom TARGET2.

5.   [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za nobena ravnanja, napake ali opustitve SWIFT (vključno z njegovimi direktorji, osebjem in podizvajalci) kot izvajalka SWIFT storitev in za nobena ravnanja, napake ali opustitve ponudnikov omrežja, ki so jih izbrali udeleženci, da bi pridobili dostop do SWIFT omrežja.

Člen 42

Postopek spreminjanja

[Vstaviti ime CB] lahko kadar koli enostransko spremeni te pogoje, vključno z njihovimi dodatki. Spremembe teh pogojev, vključno z njihovimi dodatki, se objavijo v/na [vstaviti ustrezna sredstva obveščanja]. Spremembe štejejo za sprejete, razen če udeleženec izrecno ugovarja v 14 dneh od dne, ko je bil o takih spremembah obveščen. V primeru, da udeleženec ugovarja spremembi, je [vstaviti ime CB] upravičena, da nemudoma trajno izključi udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in zapre katerega koli od njegovih PM računov.

Člen 43

Pravice tretjih oseb

1.   Udeleženci ne smejo brez pisnega soglasja [vstaviti ime CB] prenesti, zastaviti ali odstopiti nobeni tretji osebi nobenih pravic, upravičenj, obveznosti, odgovornosti in terjatev, ki izvirajo iz teh pogojev ali se nanje nanašajo.

2.   Ti pogoji ne ustvarjajo nobenih pravic v korist katerega koli subjekta ali obveznosti v zvezi s katerim koli subjektom, razen za [vstaviti ime CB] in udeležence v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

Člen 44

Veljavno pravo, jurisdikcija in kraj izvedbe

1.   Dvostransko razmerje med [vstaviti ime CB] in udeleženci v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ureja [vstaviti pridevnik, ki se nanaša na ime države] pravo.

2.   Brez poseganja v pristojnost Sodišča Evropske unije so za kakršen koli spor, ki izvira iz vprašanj v zvezi z razmerjem, navedenim v odstavku 1, pristojna izključno pristojna sodišča [vstaviti kraj, v kateri je sedež CB].

3.   Kraj izvedbe glede pravnega razmerja med [vstaviti ime CB] in udeleženci je [vstaviti kraj, v kateri je sedež CB].

Člen 45

Neodvisnost

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali postane neveljavna, to ne posega v uporabljivost vseh drugih določb teh pogojev.

Člen 46

Začetek veljavnosti in zavezujoča narava

1.   Ti pogoji začnejo veljati [vstaviti ustrezni datum].

2.   [Vstaviti, če je primerno po zadevnem nacionalnem pravu: Z udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] udeleženci samodejno soglašajo s temi pogoji v razmerjih med njimi samimi in z [vstaviti ime CB].]


(1)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(3)  UL L 332, 31.12.1993, str. 1.

(4)  Trenutna politika Eurosistema glede lokacije infrastrukture je navedena v naslednjih izjavah, ki so dostopne na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu: (a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z dne 3. novembra 1998; (b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z dne 27. septembra 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z dne 19. julija 2007; in (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ z dne 20. novembra 2008; (e) okvir politike nadzora Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), julij 2011.

(5)  UL L 30, 30.1.2013, str. 1.

(6)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 2238/2004 z dne 29. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede IFRS 1, MRS št. 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 in 41 ter SIC št. 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27, 30 do 33 (UL L 394, 31.12.2004, str. 1).

(8)  UL L 267, 10.10.2009, str. 7.

(9)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(10)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(11)  UL L 319, 5.2.2007, str. 1.

Dodatek I

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA OBDELAVO PLAČILNIH NALOGOV

Poleg Usklajenih pogojev se za obdelavo plačilnih nalogov uporabljajo naslednja pravila:

1.   Tehnične zahteve za udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] glede infrastrukture, omrežja in formatov

1.

Sistem TARGET2 uporablja za izmenjavo sporočil SWIFT storitve. Zato vsak udeleženec potrebuje povezavo z zavarovanim IP omrežjem (Secure IP Network) SWIFT. Vsak udeleženčev PM račun se identificira z osem- ali 11-mestno BIC SWIFT. Poleg tega mora vsak udeleženec, preden je lahko udeležen v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], opraviti vrsto preizkusov, s katerimi dokaže svojo tehnično in operativno zmožnost.

2.

Za predložitev plačilnih nalogov in izmenjavo plačilnih sporočil v PM se uporabi storitev „SWIFTNet FIN Y-copy“. V ta namen se ustanovi namenska SWIFT zaprta uporabniška skupina (Closed User Group – CUG). Plačilni nalogi znotraj take skupine TARGET2 CUG se neposredno naslovijo na udeleženca prejemnika v sistemu TARGET2 z vnosom njegove BIC v glavo sporočila „SWIFTNet FIN“.

3.

Za informacijske in kontrolne storitve se lahko uporabijo naslednje storitve „SWIFTNet“:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; in/ali

(c)

SWIFTNet Browse.

4.

Varnost izmenjave sporočil med udeleženci temelji izključno na SWIFT storitvi infrastrukture javnih ključev (Public Key Infrastructure – PKI). Informacije o storitvi PKI so na voljo v dokumentaciji, ki jo zagotovi SWIFT.

5.

Storitev „upravljanja dvostranskih razmerij“, ki jo zagotavlja SWIFT aplikacija za upravljanje razmerij (Relationship Management Application – RMA), se uporablja samo z BIC glavne lokacije ESP in ne za plačilna sporočila med udeleženci v sistemu TARGET2.

2.   Vrste plačilnih sporočil

1.

Obdelajo se naslednje vrste SWIFTNet FIN/SWIFT sistemskih sporočil:

Vrsta sporočila

Vrsta uporabe

Opis

MT 103

Obvezno

Plačilo stranke

MT 103+

Obvezno

Plačilo stranke (obdelava brez ročnega posredovanja)

MT 202

Obvezno

Plačilo banke banki

MT 202COV

Obvezno

Plačila kritja

MT 204

Neobvezno

Plačilo z direktno obremenitvijo

MT 011

Neobvezno

Obvestilo o dostavi

MT 012

Neobvezno

Obvestilo pošiljatelju

MT 019

Obvezno

Obvestilo o prekinitvi

MT 900

Neobvezno

Potrditev obremenitve/Sprememba kreditne linije

MT 910

Neobvezno

Potrditev odobritve/Sprememba kreditne linije

MT 940/950

Neobvezno

Sporočilo izpisek (stranki)

Sporočila MT 011, MT 012 in MT 019 so SWIFT sistemska sporočila.

2.

Pri registraciji v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] morajo neposredni udeleženci navesti, katere vrste neobveznih sporočil bodo uporabljali, z izjemo sporočil MT 011 in MT 012, v zvezi s katerimi se neposredni udeleženci vsakokrat odločijo, ali jih bodo prejemali, z navedbo posebnega sporočila.

3.

Udeleženci morajo upoštevati strukturo SWIFT sporočil in specifikacije polj, kakor so opredeljene v SWIFT dokumentaciji in v omejitvah, določenih za sistem TARGET2, kakor je opisano v poglavju 9.1.2.2 Podrobnih uporabniških specifikacij (User Detailed Functional Specifications – UDFS), Knjiga 1.

4.

Vsebina polj mora biti potrjena na ravni sistema TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] v skladu z zahtevami UDFS. Udeleženci se lahko med seboj dogovorijo o posebnih pravilih glede vsebine polj. Vendar pa v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] ni nobenih posebnih preverjanj, ali udeleženci upoštevajo katera koli taka pravila.

5.

Sporočila MT 202COV se uporabljajo za izvedbo plačil kritja, tj. plačil, ki jih izvedejo korespondenčne banke, da poravnajo (pokrijejo) kreditna plačilna sporočila, ki se pošljejo banki stranke na drug, bolj neposreden način. Podatki o stranki v sporočilu MT 202COV se ne prikažejo v ICM.

3.   Preverjanje dvojnega vnosa

1.

Vsi plačilni nalogi morajo skozi preverjanje dvojnega vnosa, katerega namen je zavrniti plačilne naloge, ki so bili po pomoti predloženi več kakor enkrat.

2.

Preverijo se naslednja polja vrst SWIFT sporočil:

Podrobnosti

Del SWIFT sporočila

Polje

Pošiljatelj

Osnovna glava

Naslov LT

Vrsta sporočila

Glava aplikacije

Vrsta sporočila

Prejemnik

Glava aplikacije

Namembni naslov

Referenčna številka transakcije (TRN)

Sklop besedila

:20

Povezana referenca

Sklop besedila

:21

Datum valute

Sklop besedila

:32

Znesek

Sklop besedila

:32

3.

Če so vsa polja, opisana v pododstavku 2, v zvezi z na novo predloženim plačilnim nalogom enaka tistim v zvezi z že sprejetim plačilnim nalogom, se na novo predloženi plačilni nalog vrne.

4.   Kode za napake

Če je plačilni nalog zavrnjen, udeleženec nalogodajalec prejme obvestilo o prekinitvi (MT 019), ki navaja razlog zavrnitve z uporabo kod za napake. Kode za napake so opredeljene v poglavju 9.4.2 UDFS.

5.   Vnaprej določen čas poravnave

1.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najzgodnejšega trenutka obremenitve, se uporabi koda„/FROTIME/“.

2.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najpoznejšega trenutka obremenitve, sta na voljo dve možnosti.

(a)

Koda„/REJTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog vrne.

(b)

Koda„/TILTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog ne vrne, temveč se zadrži v ustreznem prioritetnem vrstnem redu.

Pri obeh možnostih velja, da se preko ICM samodejno pošlje obvestilo, če plačilni nalog z indikatorjem najpoznejšega trenutka obremenitve ni poravnan 15 minut pred navedenim trenutkom.

3.

Pri uporabi kode„/CLSTIME/“ se plačilo obravnava na enak način kakor plačilni nalog, naveden v pododstavku 2(b).

6.   Poravnava plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu

1.

Preverjanja možnosti izravnave in po potrebi dodatna preverjanja možnosti izravnave (pojma, kakor sta opredeljena v odstavkih 2 in 3) se opravijo v zvezi s plačilnimi nalogi, vnesenimi v razporeditev ob vstopu, z namenom zagotovitve hitre in likvidnostno varčne bruto poravnave plačilnih nalogov.

2.

Pri preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi prejemnika plačila, ki so na začetku zelo nujnega ali, če se ta ne uporablja, nujnega prioritetnega vrstnega reda, na razpolago za izravnavo s plačilnim nalogom plačnika (v nadaljnjem besedilu: plačilni nalogi za izravnavo). Če plačilni nalog za izravnavo ne zagotavlja dovolj sredstev za zadevni plačnikov plačilni nalog pri razporeditvi ob vstopu, je treba ugotoviti, ali je na plačnikovem PM računu dovolj razpoložljive likvidnosti.

3.

Če preverjanje možnosti izravnave ne uspe, lahko [vstaviti ime CB] uporabi dodatno preverjanje možnosti izravnave. Pri dodatnem preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi za izravnavo na razpolago v katerih koli prioritetnih vrstnih redih prejemnika plačila, ne glede na to, kdaj so bili uvrščeni v prioritetni vrstni red. Vendar pa se v primeru, da so v prioritetnem vrstnem redu prejemnika plačila plačilni nalogi z višjo prioriteto, ki so naslovljeni na druge udeležence v sistemu TARGET2, lahko krši načelo FIFO samo, če bi poravnava takega plačilnega naloga za izravnavo povzročila povečanje likvidnosti pri prejemniku plačila.

7.   Poravnava plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu

1.

Obravnava plačilnih nalogov, uvrščenih v prioritetnih vrstnih redih, je odvisna od prioritetnega razreda, v katerega jih je uvrstil udeleženec nalogodajalec.

2.

Plačilni nalogi v zelo nujnih in nujnih prioritetnih vrstnih redih se poravnajo z uporabo preverjanj možnosti izravnave, opisanih v odstavku 6, začenši s plačilnim nalogom na začetku prioritetnega vrstnega reda v primerih, kadar obstaja povečanje likvidnosti ali intervencija na ravni prioritetnega vrstnega reda (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu, časa poravnave ali prioritete ali preklic plačilnega naloga).

3.

Plačilni nalogi v normalnem prioritetnem vrstnem redu se redno poravnajo, vključno z vsemi zelo nujnimi in nujnimi plačilnimi nalogi, ki še niso bili poravnani. Uporabijo se različni mehanizmi (algoritmi) optimizacije. Če bo algoritem uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi poravnani; če algoritem ne bo uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi ostali v prioritetnem vrstnem redu. Za izravnavo plačilnih tokov se uporabljajo trije algoritmi (1 do 3). Preko algoritma 4 je za poravnavo plačilnih navodil podsistema na razpolago postopek poravnave 5 (kakor je opredeljen v poglavju 2.8.1 UDFS). Za optimizacijo poravnave zelo nujnih transakcij podsistema na podračunih udeležencev se uporablja posebni algoritem (algoritem 5).

(a)

Pri algoritmu 1 („vse ali nič“) mora [vstaviti ime CB] za vsako razmerje, v zvezi s katerim je bil določen dvostranski limit, pa tudi za skupno vsoto razmerij, za katere je bil določen večstranski limit:

(i)

izračunati celotno likvidnostno pozicijo vsakega PM računa udeleženca v sistemu TARGET2 z ugotovitvijo, ali je seštevek vseh odhodnih in dohodnih plačilnih nalogov, ki čakajo v prioritetnem vrstnem redu, negativen ali pozitiven, in v primeru negativnega seštevka preveriti, ali presega razpoložljivo likvidnost tega udeleženca (celotna likvidnostna pozicija pomeni „skupno likvidnostno pozicijo“); in

(ii)

preveriti, ali so limiti in rezervacije, ki jih je določil vsak udeleženec v sistemu TARGET2, v zvezi z vsakim zadevnim PM računom upoštevani.

Če je rezultat teh izračunov in preverjanj pozitiven za vsak zadevni PM račun, morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB poravnati vsa plačila istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

(b)

Pri algoritmu 2 („delna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

izračunati in preveriti likvidnostne pozicije, limite in rezervacije za vsak zadevni PM račun kakor pri algoritmu 1; in

(ii)

če je skupna likvidnostna pozicija enega ali več zadevnih PM računov negativna, izločiti posamezne plačilne naloge, dokler skupna likvidnostna pozicija vsakega zadevnega PM računa ni pozitivna.

Nato morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB, pod pogojem, da obstaja dovolj sredstev, poravnati vsa preostala plačila (razen izločenih plačilnih nalogov) istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

Pri izločanju plačilnih nalogov [vstaviti ime CB] začne pri PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 z najvišjo negativno skupno likvidnostno pozicijo in pri plačilnem nalogu na koncu prioritetnega vrstnega reda z najnižjo prioriteto. Postopek izbire teče samo kratek čas, ki ga določi [vstaviti ime CB] po lastnem preudarku.

(c)

Pri algoritmu 3 („večkratna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

primerjati pare PM računov udeležencev v sistemu TARGET2, da ugotovi, ali se lahko plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu poravnajo znotraj razpoložljive likvidnosti na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2 in znotraj limitov, ki sta jih določila (začenši s parom PM računov z najmanjšo razliko med plačilnimi nalogi, naslovljenimi drug na drugega), udeležene CB pa morajo vknjižiti ta plačila istočasno na PM račune teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2; in

(ii)

če v primeru para PM računov, kakor je opisano v točki (i), ni dovolj likvidnosti za financiranje dvostranske pozicije, izločiti posamezne plačilne naloge, dokler ni dovolj likvidnosti. V tem primeru udeležene CB poravnajo preostala plačila, razen izločenih, istočasno na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2.

Po opravljenih preverjanjih, določenih v pododstavkih (i) do (ii), [vstaviti ime CB] preveri večstranske pozicije za poravnavo (med udeleženčevim PM računom in PM računi drugih udeležencev v sistemu TARGET2, v odnosu do katerih je bil določen večstranski limit). V ta namen se smiselno uporablja postopek, opisan v pododstavkih (i) do (ii).

(d)

Pri algoritmu 4 („delna poravnava, skupaj s poravnavo podsistema“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 2, vendar brez izločanja plačilnih nalogov v zvezi s poravnavo podsistema (ki se poravna istočasno in večstransko).

(e)

Pri algoritmu 5 („poravnava podsistema preko podračunov“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 1, ob upoštevanju spremembe, da [vstaviti ime CB] sproži algoritem 5 preko ASI in preveri le, ali je na podračunih udeležencev na razpolago dovolj sredstev. Poleg tega se ne upoštevajo nobeni limiti in rezervacije. Algoritem 5 teče samo v času nočne poravnave.

4.

Plačilni nalogi, ki so vneseni v razporeditev ob vstopu po začetku katerega koli algoritma od 1 do 4, se lahko kljub temu poravnajo nemudoma pri razporeditvi ob vstopu, če so pozicije in limiti zadevnih PM računov udeležencev v sistemu TARGET2 združljivi tako s poravnavo teh plačilnih nalogov kot s poravnavo plačilnih nalogov v trenutnem postopku optimizacije. Vendar dva algoritma ne smeta teči istočasno.

5.

Med dnevno obdelavo algoritmi tečejo zaporedoma. Dokler ni v teku nobene istočasne večstranske poravnave podsistema, je zaporedje naslednje:

(a)

algoritem 1,

(b)

če algoritem 1 ne uspe, sledi algoritem 2,

(c)

če algoritem 2 ne uspe, sledi algoritem 3, ali če algoritem 2 uspe, sledi ponovno algoritem 1.

Dokler je v teku istočasna večstranska poravnava (postopek 5) v zvezi s podsistemom, teče algoritem 4.

6.

Algoritmi tečejo fleksibilno z določitvijo vnaprej opredeljenega časovnega zamika med uporabo različnih algoritmov, ki zagotavlja najmanjši časovni presledek med tekom dveh algoritmov. Časovno zaporedje se kontrolira samodejno. Mogoča je ročna intervencija.

7.

Kadar je plačilni nalog vključen v algoritem v teku, ne sme biti prerazporejen (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu) ali preklican. Zahteve za prerazporeditev ali preklic plačilnega naloga se vrstičijo, dokler se algoritem ne zaključi. Če je zadevni plačilni nalog poravnan, medtem ko algoritem teče, se katera koli zahteva za prerazporeditev ali preklic zavrne. Če plačilni nalog ni poravnan, se udeleženčeve zahteve upoštevajo nemudoma.

8.   Uporaba ICM

1.

ICM se lahko uporabi za pridobivanje informacij in upravljanje z likvidnostjo. Zavarovano IP omrežje (SIPN) SWIFT je temeljno tehnično komunikacijsko omrežje za izmenjavo informacij in izvajanje kontrolnih ukrepov.

2.

Z izjemo skladiščenih plačilnih nalogov in informacij o statičnih podatkih so preko ICM na voljo samo podatki za trenutni delovni dan. Zasloni so na voljo samo v angleščini.

3.

Informacije se zagotovijo na način „zagotoviti si“ (pull mode), kar pomeni, da mora vsak udeleženec zaprositi za zagotovitev informacij.

4.

Za uporabo ICM so na voljo naslednji načini:

(a)

način od aplikacije do aplikacije (application-to-application mode – A2A)

Pri A2A se informacije in sporočila prenesejo med PM in udeleženčevo interno aplikacijo. Zato mora udeleženec zagotoviti, da je za izmenjavo XML sporočil (zahteve in odzivi) z ICM preko standardiziranega vmesnika na voljo ustrezna aplikacija. Nadaljnje podrobnosti so vsebovane v Priročniku za uporabnike ICM in v Knjigi 4 UDFS.

(b)

način od uporabnika do aplikacije (user-to-application mode – U2A)

U2A omogoča neposredno komunikacijo med udeležencem in ICM. Informacije so prikazane v brskalniku, ki teče v PC sistemu („SWIFT Alliance WebStation“ ali drug vmesnik, ki ga morebiti zahteva SWIFT). Za dostop do U2A mora informacijska infrastruktura podpirati piškotke in JavaScript. Nadaljnje podrobnosti so opisane v Priročniku za uporabnike ICM.

5.

Vsak udeleženec mora imeti najmanj en SWIFT Alliance Webstation ali drug vmesnik, ki ga morebiti zahteva SWIFT, da lahko dostopa do ICM preko U2A.

6.

Pravice dostopa do ICM se zagotovijo z uporabo SWIFT „Role Based Access Control“. SWIFT storitev „Non Repudiation of Emission“ (NRE), ki jo lahko uporabijo udeleženci, prejemniku XML sporočila omogoča, da preveri, da tako sporočilo ni bilo spremenjeno.

7.

Če ima udeleženec tehnične težave in ne more predložiti nobenega plačilnega naloga, lahko z uporabo ICM ustvari vnaprej formatirano rezervno prerazporeditev likvidnosti in rezervna izredna plačila. [Vstaviti ime CB] odpre tako funkcionalnost na zahtevo udeleženca.

8.

Udeleženci lahko uporabijo ICM tudi za prenos likvidnosti:

(a)

[vstaviti po potrebi] z njihovega PM računa na njihov račun zunaj PM;

(b)

med PM računom in udeleženčevimi podračuni; in

(c)

s PM računa na zrcalni račun, ki ga vodi podsistem.

9.   UDFS in Priročnik za uporabnike ICM

Nadaljnje podrobnosti in primeri, ki razlagajo zgornja pravila, so vsebovani v UDFS in Priročniku za uporabnike ICM, kakor sta občasno spremenjena in objavljena na spletni strani [vstaviti ime CB] in na spletni strani ECB v angleščini.

Dodatek II

ODŠKODNINSKA SHEMA V SISTEMU TARGET2

1.   Splošna načela

(a)

V primeru tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 lahko neposredni udeleženci vložijo odškodninske zahtevke v skladu z odškodninsko shemo v sistemu TARGET2 iz tega dodatka.

(b)

Razen če Svet ECB odloči drugače, se odškodninska shema v sistemu TARGET2 ne uporabi, če tehnične motnje v delovanju sistema TARGET2 izvirajo iz zunanjih dogodkov, ki so zunaj razumnega nadzora zadevnih CB, ali so posledica ravnanj ali opustitev tretjih strank.

(c)

Odškodnina po odškodninski shemi v sistemu TARGET2 je edini odškodninski postopek, ki je na voljo v primeru tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2. Vendar pa lahko udeleženci uporabijo druga pravna sredstva, s katerimi zahtevajo odškodnino. Če udeleženec sprejme ponudbo odškodnine po odškodninski shemi v sistemu TARGET2, to pomeni njegovo nepreklicno strinjanje, da se s tem odpoveduje vsem zahtevkom, ki se nanašajo na plačilne naloge, v zvezi s katerimi sprejme odškodnino (vključno s kakršnimi koli zahtevki iz naslova posredne škode), in ki bi jih lahko imel do katere koli CB, in da njegov prejem odgovarjajočega izplačila odškodnine pomeni celotno in dokončno poravnavo vseh takih zahtevkov. Udeleženec mora zadevnim CB povrniti škodo do najvišjega zneska, prejetega po odškodninski shemi v sistemu TARGET2, nastalo zaradi morebitnih nadaljnjih zahtevkov, ki bi jih v zvezi z zadevnim plačilnim nalogom ali plačilom zahteval kateri koli drugi udeleženec ali katera koli druga tretja oseba.

(d)

Ponudba odškodnine ne pomeni, da [vstaviti ime CB] ali katera koli druga CB priznava odgovornost v zvezi s tehničnimi motnjami v delovanju sistema TARGET2.

2.   Pogoji za ponudbe odškodnine

(a)

Plačnik lahko vloži zahtevek za administrativno plačilo in obrestno nadomestilo, če zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 plačilni nalog ni bil poravnan v delovnem dnevu, v katerem je bil sprejet.

(b)

Prejemnik plačila lahko vloži zahtevek za administrativno plačilo, če zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni prejel plačila, ki ga je pričakoval na določen delovni dan. Prejemnik plačila lahko vloži tudi zahtevek za obrestno nadomestilo, če je izpolnjen eden ali več od naslednjih pogojev:

(i)

v primeru udeležencev, ki imajo dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja: prejemnik plačila je zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 uporabil odprto ponudbo mejnega posojanja; in/ali

(ii)

v primeru vseh udeležencev: tehnično se je bilo nemogoče obrniti na denarni trg ali tako refinanciranje ni bilo mogoče iz drugih objektivnih razlogov.

3.   Izračun odškodnine

(a)

V zvezi s ponudbo odškodnine za plačnika:

(i)

administrativno plačilo znaša 50 EUR za prvi neporavnani plačilni nalog, 25 EUR za vsakega od naslednjih štirih takih plačilnih nalogov in 12,50 EUR za vsak nadaljnji tak plačilni nalog. Administrativno plačilo se v zvezi z vsakim prejemnikom plačila izračuna ločeno;

(ii)

obrestno nadomestilo se določi z uporabo referenčne obrestne mere, ki se določi vsak dan posebej. Ta referenčna obrestna mera mora biti enaka nižji izmed obrestne mere EONIA (povprečje indeksov za transakcije čez noč v eurih) in obrestne mere mejnega posojanja. Referenčna obrestna mera se uporabi na znesek plačilnega naloga, ki zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2 ni bil poravnan, za vsak dan v obdobju od dne dejanske ali, v primeru plačilnih nalogov, navedenih v odstavku 2(b)(ii), nameravane predložitve plačilnega naloga, do dne, ko je plačilni nalog bil ali bi lahko bil uspešno poravnan. Kakršni koli prihodki iz naslova deponiranja sredstev, ki so posledica neporavnanih plačilnih nalogov, pri Eurosistemu se odštejejo od zneska odškodnine; in

(iii)

če in kolikor so bila sredstva, ki so posledica neporavnanih plačilnih nalogov, dana na trg ali uporabljena za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv, se obrestno nadomestilo ne izplača.

(b)

V zvezi s ponudbo odškodnine za prejemnika plačila:

(i)

administrativno plačilo znaša 50 EUR za prvi neporavnani plačilni nalog, 25 EUR za vsakega od naslednjih štirih takih plačilnih nalogov in 12,50 EUR za vsak nadaljnji tak plačilni nalog. Administrativno plačilo se v zvezi z vsakim plačnikom izračuna ločeno;

(ii)

za izračun obrestnega nadomestila se uporabi metoda, določena v pododstavku (a)(ii), pri čemer se obrestno nadomestilo izplača po stopnji, ki je enaka razliki med obrestno mero mejnega posojanja in referenčno obrestno mero, izračuna pa se na znesek katere koli uporabe odprte ponudbe mejnega posojanja, ki nastopi zaradi tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2.

4.   Postopkovna pravila

(a)

Odškodninski zahtevek se vloži na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani [vstaviti ime CB] v angleščini (glej [vstaviti sklic na spletno stran CB]). Plačniki predložijo ločen obrazec za vsakega prejemnika plačila, prejemniki plačila pa predložijo ločen obrazec za vsakega plačnika. Informacije, navedene v obrazcu, morajo biti podprte z zadostnimi dodatnimi informacijami in dokumenti. V zvezi z določenim plačilom ali plačilnim nalogom se lahko vloži samo en zahtevek.

(b)

Udeleženci morajo svoje obrazce predložiti [vstaviti ime CB] v štirih tednih od dneva tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2. Vse dodatne informacije in dokazila, ki jih zahteva [vstaviti ime CB], se morajo predložiti v dveh tednih od dneva take zahteve.

(c)

[Vstaviti ime CB] pregleda zahtevke in jih posreduje ECB. Razen če Svet ECB ne odloči drugače in to sporoči udeležencem, se presoja vseh prejetih zahtevkov opravi najpozneje v 14 tednih po nastopu tehničnih motenj v delovanju sistema TARGET2.

(d)

[Vstaviti ime CB] sporoči rezultat presoje, navedene v pododstavku (c), zadevnim udeležencem. Če presoja vsebuje ponudbo odškodnine, morajo zadevni udeleženci v štirih tednih od sporočitve take ponudbe to ponudbo sprejeti ali jo zavrniti glede vsakega plačila ali plačilnega naloga, vsebovanega v vsakem zahtevku, s podpisom standardnega pisnega sprejema ponudbe (na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani [vstaviti ime CB] (glej [vstaviti sklic na spletno stran CB])). Če [vstaviti ime CB] takega pisnega sprejema ponudbe v štirih tednih ne prejme, se šteje, da so zadevni udeleženci ponudbo odškodnine zavrnili.

(e)

[Vstaviti ime CB] izplača odškodnino po tem, ko od udeleženca prejme pisni sprejem ponudbe odškodnine. Izplačila odškodnine se ne obrestujejo.

Dodatek III

REFERENČNI OKVIR ZA MNENJA O SPOSOBNOSTI IN O DRŽAVI

[Vstaviti ime CB]

[naslov]

Udeležba v [ime sistema]

[kraj]

[datum]

Spoštovani!

Kot [interni ali zunanji] pravni svetovalci [navesti ime udeleženca ali podružnice udeleženca] smo bili v zvezi z vprašanji, ki izhajajo iz zakonodaje [jurisdikcije, pod katero je udeleženec ustanovljen; v nadaljnjem besedilu: jurisdikcija], zaprošeni za to mnenje v povezavi z udeležbo [navesti ime udeleženca] (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v [ime komponente sistema TARGET2] (v nadaljnjem besedilu: sistem).

To mnenje je omejeno na zakonodajo [jurisdikcije], obstoječo na datum izdaje tega mnenja. Preučili nismo nobene zakonodaje katere koli druge jurisdikcije, ki bi služila kot podlaga temu mnenju, in mnenje ne izraža ali pomeni kakršnega koli stališča s tem v zvezi. Vse izjave in stališča, predstavljena v nadaljevanju, so enako točna in veljavna po pravu [jurisdikcije], ne glede na to, ali udeleženec pri predložitvi plačilnih nalogov in prejemanju plačil deluje preko svojega sedeža ali ene ali več podružnic, ustanovljenih znotraj ali zunaj [jurisdikcije].

I.   PREGLEDANI DOKUMENTI

Za namene tega mnenja smo pregledali:

1.

overjeno kopijo [navesti ustrezne ustanovitvene dokumente] udeleženca, kakor velja(-jo) na datum tega mnenja;

2.

[če je primerno] izpisek iz [navesti ustrezni sodni register] in [če je primerno] [register kreditnih institucij ali podobni register];

3.

[če je primerno] kopijo dovoljenja udeleženca ali drugo dokazilo o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev, investicijskih storitev, prenosov sredstev ali drugih finančnih storitev v [jurisdikciji];

4.

[če je primerno] kopijo sklepa, ki ga je sprejela uprava ali ustrezni organ upravljanja udeleženca dne [vstaviti datum] [vstaviti leto] in ki dokazuje privolitev udeleženca k spoštovanju dokumentov sistema, kakor je opredeljeno v nadaljevanju; in

5.

[navesti vsa pooblastila za zastopanje in druge dokumente, ki dajejo ali dokazujejo potrebna pooblastila osebe ali oseb, ki so v imenu udeleženca podpisale ustrezne dokumente sistema (kakor je opredeljeno v nadaljevanju)];

in vse druge dokumente, ki se nanašajo na ustanovitev, pooblastila in dovoljenja udeleženca ter so potrebni ali ustrezni za izdajo tega mnenja (v nadaljnjem besedilu: dokumenti udeleženca).

Za namene tega mnenja smo pregledali tudi:

1.

[vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2] za sistem z dne [vstaviti datum] (v nadaljnjem besedilu: Pravila); in

2.

[…].

Pravila in […] so v nadaljevanju navedena kot dokumenti sistema (in skupaj z dokumenti udeleženca kot dokumenti).

II.   PREDPOSTAVKE

Za namene tega mnenja smo v zvezi z dokumenti predpostavljali, da:

1.

so dokumenti sistema, ki so nam bili predloženi, izvirniki ali verodostojne kopije;

2.

so določbe dokumentov sistema ter pravice in obveznosti, ki jih ti ustvarjajo, veljavne in pravno zavezujoče po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema], ki je navedena kot tista, v skladu s katero so urejene, in da je izbira zakonodaje [vstaviti sklic na državo članico sistema], v skladu s katero so dokumenti sistema urejeni, priznana po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema];

3.

so dokumenti udeleženca v okviru sposobnosti in pooblastil zadevnih strank ter so bili s strani teh strank pravilno odobreni, sprejeti ali podpisani in po potrebi dostavljeni; in

4.

dokumenti udeleženca zavezujejo stranke, na katere so naslovljeni, in da ni bilo nobene kršitve katere koli njihove določbe.

III.   MNENJA V ZVEZI Z UDELEŽENCEM

A.

Udeleženec je družba, pravilno ustanovljena in registrirana ali kako drugače pravilno ustanovljena ali organizirana po zakonodaji [jurisdikcije].

B.

Udeleženec ima vsa potrebna pooblastila družbe za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema, katerih stranka je.

C.

Udeleženčevo sprejetje ali uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema, katerih stranka je udeleženec, ne bo na noben način kršilo katere koli določbe zakonov ali drugih predpisov [jurisdikcije], ki veljajo za udeleženca ali dokumente udeleženca.

D.

Udeleženec v povezavi s sprejetjem, veljavnostjo ali izvršljivostjo katerega koli dokumenta sistema ali uveljavljanjem ali izvajanjem pravic in obveznosti na podlagi takega dokumenta sistema ne potrebuje nobenih dodatnih dovoljenj, odobritev, soglasij, vpisov, registracij, notarskih overitev ali drugih potrdil sodišča ali vladnih, sodnih ali javnih organov ali pri teh organih, ki so pristojni v [jurisdikciji].

E.

Udeleženec je sprejel vsa potrebna korporacijska dejanja in naredil druge korake, potrebne po zakonodaji [jurisdikcije] za zagotovitev, da so njegove obveznosti po dokumentih sistema zakonite, veljavne in zavezujoče.

To mnenje je dano na njegov datum in je naslovljeno izključno na [vstaviti ime CB] in [udeleženca]. Nobena druga oseba se ne sme opreti na to mnenje in vsebina tega mnenja ne sme biti razkrita drugim osebam, razen njegovim predvidenim prejemnikom in njihovim pravnim svetovalcem, brez našega predhodnega pisnega soglasja, z izjemo Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank [ter [nacionalne centralne banke/ustreznega regulativnega organa] [jurisdikcije]].

S spoštovanjem,

[podpis]

[Vstaviti ime CB]

[naslov]

[ime sistema]

[kraj],

[datum]

Spoštovani!

Kot [zunanji] pravni svetovalci [navesti ime udeleženca ali podružnice udeleženca] (udeleženec) smo bili v zvezi z vprašanji, ki izhajajo iz zakonodaje [jurisdikcije, pod katero je udeleženec ustanovljen; v nadaljnjem besedilu: jurisdikcija], zaprošeni za to mnenje po zakonodaji [jurisdikcije] v povezavi z udeležbo udeleženca v sistemu, ki je komponenta sistema TARGET2 (v nadaljnjem besedilu: sistem). Sklicevanja v tem mnenju na zakonodajo [jurisdikcije] vključujejo vse veljavne predpise [jurisdikcije]. V tem mnenju izražamo stališče po pravu [jurisdikcije], zlasti v zvezi z udeležencem, ustanovljenim zunaj [vstaviti sklic na državo članico sistema], glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz udeležbe v sistemu, kakor je predstavljeno v dokumentih sistema, opredeljenih v nadaljevanju.

To mnenje je omejeno na zakonodajo [jurisdikcije], obstoječo na datum izdaje tega mnenja. Preučili nismo nobene zakonodaje katere koli druge jurisdikcije, ki bi služila kot podlaga temu mnenju, in mnenje ne izraža ali pomeni kakršnega koli stališča s tem v zvezi. Predpostavili smo, da zakonodaja druge jurisdikcije ne vsebuje ničesar, kar bi vplivalo na to mnenje.

1.   PREGLEDANI DOKUMENTI

Za namene tega mnenja smo pregledali v nadaljevanju naštete dokumente in druge dokumente, za katere smo menili, da so potrebni ali ustrezni:

1.

[vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET2] za sistem z dne [vstaviti datum] (v nadaljnjem besedilu: Pravila); in

2.

vse druge dokumente, ki urejajo sistem in/ali razmerje med udeležencem in drugimi udeleženci v sistemu ter med udeleženci v sistemu in [vstaviti im CB].

Pravila in […] so v nadaljevanju navedena kot dokumenti sistema.

2.   PREDPOSTAVKE

Za namene tega mnenja smo v zvezi z dokumenti sistema predpostavljali, da:

1.

so dokumenti sistema v okviru sposobnosti in pooblastil zadevnih strank ter so bili s strani teh strank pravilno odobreni, sprejeti ali podpisani in po potrebi dostavljeni;

2.

so določbe dokumentov sistema ter pravice in obveznosti, ki jih ti ustvarjajo, veljavne in pravno zavezujoče po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema], ki je navedena kot tista, v skladu s katero so urejene, in da je izbira zakonodaje [vstaviti sklic na državo članico sistema], v skladu s katero so dokumenti sistema urejeni, priznana po zakonodaji [vstaviti sklic na državo članico sistema];

3.

imajo udeleženci v sistemu, preko katerega so kateri koli plačilni nalogi poslani ali katera koli plačila prejeta ali preko katerega so uveljavljene katere koli pravice ali izpolnjene katere koli obveznosti po dokumentih sistema, dovoljenje za opravljanje storitev prenosa sredstev v vseh zadevnih jurisdikcijah; in

4.

so dokumenti, ki so nam bili predloženi kot kopija ali vzorec, v skladu z izvirniki.

3.   MNENJE

Na podlagi in ob upoštevanju zgoraj navedenega ter v vsakem primeru ob upoštevanju stališč, izraženih v nadaljevanju, menimo naslednje:

3.1   Pravni vidiki, značilni za državo [kolikor je potrebno]

Naslednje značilnosti zakonodaje [jurisdikcije] so v skladu z obveznostmi udeleženca, ki izhajajo iz dokumentov sistema, in jih na noben način ne razveljavljajo: [seznam pravnih vidikov, značilnih za državo].

3.2   Splošna vprašanja glede insolventnosti

3.2(a)   Vrste postopkov zaradi insolventnosti

Edine vrste postopkov zaradi insolventnosti (vključno s postopkom poravnave ali sanacijskim postopkom), ki v tem mnenju vključujejo vse postopke v zvezi s premoženjem udeleženca ali katero koli podružnico, ki jo morda ima v [jurisdikciji], ki so lahko uvedene proti udeležencu v [jurisdikciji], so naslednje: [našteti postopke v izvirnem jeziku in njihov angleški prevod] (v nadaljnjem besedilu skupaj navedeni kot postopki zaradi insolventnosti).

Poleg postopkov zaradi insolventnosti lahko udeleženec, katero koli njegovo premoženje ali katera koli podružnica, ki jo morda ima v [jurisdikciji], v [jurisdikciji] postane predmet [navesti kateri koli veljavni moratorij, prisilno upravo ali kateri koli drugi postopek, katerega posledica so lahko odložitev plačil udeležencu in/ali od njega ali naložene omejitve v zvezi s takimi plačili, ali podobne postopke v izvirnem jeziku in njihov angleški prevod] (v nadaljnjem besedilu skupaj navedeni kot postopki).

3.2(b)   Pogodbe v zvezi z insolventnostjo

[Jurisdikcija] ali določene politične enote znotraj [jurisdikcije], kakor so določene, je stranka naslednjih pogodb v zvezi z insolventnostjo: [po potrebi navesti, katere vplivajo ali bi lahko vplivale na to mnenje].

3.3   Izvršljivost dokumentov sistema

Ob upoštevanju stališč, izraženih v nadaljevanju, bodo vse določbe dokumentov sistema zavezujoče in izvršljive v skladu z njihovimi določbami po zakonodaji [jurisdikcije], zlasti v primeru uvedbe katerega koli postopka zaradi insolventnosti ali postopka v zvezi z udeležencem.

Zlasti menimo naslednje:

3.3(a)   Obdelava plačilnih nalogov

Določbe o obdelavi plačilnih nalogov [navesti oddelke] Pravil so veljavne in izvršljive. Zlasti bodo vsi plačilni nalogi, obdelani po teh oddelkih, veljavni, zavezujoči in izvršljivi po zakonodaji [jurisdikcije]. Določba Pravil, ki določa točen trenutek, v katerem postanejo plačilni nalogi, ki jih je udeleženec predložil v sistem, izvršljivi in nepreklicni ([dodati oddelek Pravil]), je veljavna, zavezujoča in izvršljiva po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3(b)   Pristojnost [vstaviti ime CB] za izvajanje njenih nalog

Uvedba postopkov zaradi insolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem ne bo vplivala na pristojnost in pooblastila [vstaviti ime CB], ki izhajajo iz dokumentov sistema. [Navesti [kolikor je potrebno], da: isto mnenje velja tudi v zvezi s katerim koli drugim subjektom, ki udeležencem zagotavlja storitve, ki so neposredno ali nujno potrebne za udeležbo v sistemu, npr. izvajalec omrežnih storitev].

3.3(c)   Pravna sredstva v primeru neizpolnitve

[Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil glede pospešene izpolnitve nedospelih terjatev, pobota terjatev za uporabo vlog udeleženca, izvršitve zastave, začasne ali trajne izključitve iz udeležbe, terjatev za zamudne obresti ter odpovedi sporazumov in transakcij ([vstaviti druge ustrezne klavzule Pravil ali dokumentov sistema]), veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].]

3.3(d)   Začasna in trajna izključitev

Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil (glede začasne in trajne izključitve udeleženca iz sistema ob uvedbi postopkov zaradi insolventnosti ali postopkov ali v drugih primerih neizpolnitve, kakor je opredeljeno v dokumentih sistema, ali če udeleženec predstavlja kakršno koli sistemsko tveganje ali ima resne operativne težave), veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3(e)   Kazni

Kadar veljajo za udeleženca, so določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil glede kazni, naloženih udeležencu, ki ni zmožen pravočasno povrniti posojila čez dan ali, kjer je primerno, posojila čez noč, veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.3(f)   Odstop pravic in obveznosti

Udeleženec ne more odstopiti, spremeniti ali kako drugače prenesti svojih pravic in obveznosti na tretje stranke brez predhodnega pisnega soglasja [vstaviti ime CB].

3.3(g)   Izbira prava in jurisdikcija

Določbe, vsebovane v [navesti oddelke] Pravil, zlasti glede veljavnega prava, reševanja sporov, pristojnih sodišč in sodnih vročitev, so veljavne in izvršljive po zakonodaji [jurisdikcije].

3.4   Prejudiciranje izpodbojnosti

Menimo, da nobena obveznost, ki izhaja iz dokumentov sistema, izpolnjevanje ali upoštevanje te obveznosti pred uvedbo katerega koli postopka zaradi insolventnosti ali postopka v zvezi z udeležencem, ne sme biti razveljavljeno v nobenem takem postopku zaradi prednostnega obravnavanja, izpodbojnosti transakcije ali kako drugače po zakonodaji [jurisdikcije].

Zlasti in brez omejitev za zgoraj navedeno to stališče izražamo v zvezi s katerimi koli plačilnimi nalogi, ki jih kateri koli udeleženec predloži v sistem. Zlasti menimo, da bodo določbe [navesti oddelke] Pravil, ki vzpostavljajo izvršljivost in nepreklicnost plačilnih nalogov, veljavne in izvršljive ter da plačilni nalog, predložen s strani katerega koli udeleženca in obdelan po [navesti oddelke] Pravil, ne sme biti razveljavljen v nobenem postopku zaradi insolventnosti ali postopku zaradi prednostnega obravnavanja, izpodbojnosti transakcije ali kako drugače po zakonodaji [jurisdikcije].

3.5   Prepoved razpolaganja

Če upnik udeleženca od sodišča ali vladnega, sodnega ali javnega organa, pristojnega v [jurisdikciji], zahteva odredbo za prepoved razpolaganja (vključno s katerim koli nalogom za zamrznitev, odredbo za rubež ali katerim koli drugim javno- ali zasebnopravnim postopkom, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice udeleženčevih upnikov) – v nadaljnjem besedilu: prepoved razpolaganja – po zakonodaji [jurisdikcije], menimo, da [vstaviti analizo in razpravo].

3.6   Zavarovanje [po potrebi]

3.6(a)   Odstop pravic ali depozitov sredstev v zavarovanje, zastava in/ali repo

Odstop v zavarovanje bo veljaven in izvršljiv po zakonodaji [jursidikcije]. Predvsem bosta oblikovanje in izvršitev zastave ali repoja po [vstaviti sklic na ustrezno ureditev s CB] veljavna in izvršljiva po zakonodaji [jurisdikcije].

3.6(b)   Prednost interesov prejemnikov odstopljenih pravic, zastavnih upnikov ali strank v repo poslu pred interesi drugih vlagateljev zahtevkov

V primeru postopkov zaradi insolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem bodo pravice in premoženje, ki so bili odstopljeni v zavarovanje ali jih je udeleženec zastavil v korist [vstaviti sklic na CB] ali drugih udeležencev v sistemu, uvrščeni v prioritetni vrstni red plačil pred zahtevki vseh drugih upnikov udeleženca in ne bodo predmet prioritet ali prioritetnih upnikov.

3.6(c)   Uveljavljanje upravičenj do jamstva

Tudi v primeru postopkov zaradi insolventnosti ali postopkov v zvezi z udeležencem bodo drugi udeleženci v sistemu in [vstaviti ime CB] kot [prejemniki odstopljenih pravic, zastavni upniki ali stranke v repo poslih, kot je primerno] še vedno prosto uveljavljali in izvrševali pravice ali premoženje udeleženca preko delovanja [vstaviti ime CB] po Pravilih.

3.6(d)   Predpisane zahteve in zahteve za registracijo

Za odstop pravic ali premoženja udeleženca v zavarovanje ali za oblikovanje in izvršljivost zastave ali repoja nad pravicami ali premoženjem udeleženca ni nobenih predpisanih zahtev, prav tako za [odstop v zavarovanje, zastavo ali repo, kot je primerno], ali za katero koli podrobnost takega [odstopa, zastave ali repo posla, kot je primerno] ni potrebno biti registriran ali vpisan pri katerem koli sodišču ali vladnem, sodnem ali javnem organu, pristojnem v [jurisdikciji].

3.7   Podružnice [kolikor je potrebno]

3.7(a)   Mnenje velja za delovanje preko podružnic

Vse izjave in stališča, predstavljena zgoraj v zvezi z udeležencem, so enako točna in veljavna po zakonodaji [jurisdikcije] v primerih, kadar udeleženec deluje preko ene ali več njegovih podružnic, ustanovljenih zunaj [jurisdikcije].

3.7(b)   Skladnost s pravom

Niti uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema niti predložitev, prenos ali prejem plačilnih nalogov s strani podružnice udeleženca ne bodo v nobenem primeru kršili zakonodaje [jurisdikcije].

3.7(c)   Potrebna dovoljenja

Niti uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti po dokumentih sistema niti predložitev, prenos ali prejem plačilnih nalogov s strani podružnice udeleženca ne bodo zahtevala nobenih dodatnih dovoljenj, odobritev, soglasij, vpisov, registracij, notarskih overitev ali drugih potrdil sodišča ali vladnega, sodnega ali javnega organa, ki je pristojen v [jurisdikciji], ali pri takem organu.

To mnenje je dano na njegov datum in je naslovljeno izključno na [vstaviti ime CB] in [udeleženca]. Nobena druga oseba se ne sme opreti na to mnenje in vsebina tega mnenja ne sme biti razkrita drugim osebam, razen njegovim predvidenim prejemnikom in njihovim pravnim svetovalcem, brez našega predhodnega pisnega soglasja, z izjemo Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank [ter [nacionalne centralne banke/ustreznega regulativnega organa] [jurisdikcije]].

S spoštovanjem,

[podpis]

Dodatek IV

POSTOPEK NEPREKINJENEGA POSLOVANJA IN POSTOPEK OB NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH

1.   Splošne določbe

(a)

Ta dodatek določa ureditve med [vstaviti ime CB] in udeleženci ali podsistemi, če ena ali več komponent ESP ali telekomunikacijsko omrežje zaradi neobičajnega zunanjega dogodka izpade ali ta dogodek nanje vpliva ali če izpad vpliva na katerega koli udeleženca ali podsistem.

(b)

Vse navedbe določenih časov v tem dodatku pomenijo lokalni čas na sedežu ECB, tj. srednjeevropski čas (CET (1)).

2.   Ukrepi za neprekinjeno poslovanje in izredna obdelava

(a)

V primeru nastopa neobičajnega zunanjega dogodka in/ali izpada ESP ali telekomunikacijskega omrežja, ki vplivata na normalno delovanje sistema TARGET2, je za sprejetje ukrepov za neprekinjeno poslovanje in ukrepov za izredno obdelavo upravičena [vstaviti ime CB].

(b)

V sistemu TARGET2 so na voljo naslednji glavni ukrepi za neprekinjeno poslovanje in ukrepi za izredno obdelavo:

(i)

preusmeritev delovanja ESP na rezervno lokacijo;

(ii)

sprememba časa delovanja ESP; in

(iii)

sprožitev izredne obdelave zelo kritičnih in kritičnih plačil, kakor je opredeljeno v odstavku 6(c) in (d).

(c)

V zvezi z ukrepi za neprekinjeno poslovanje in ukrepi za izredno obdelavo ima [vstaviti ime CB] polno diskrecijsko pravico pri odločanju, ali in kateri ukrepi bodo sprejeti za poravnavo plačilnih nalogov.

3.   Obveščanje v primeru izrednih dogodkov

(a)

Informacije o izpadu ESP in/ali neobičajnem zunanjem dogodku se pošljejo udeležencem preko domačih komunikacijskih poti, ICM in T2IS. Zlasti obveščanje udeležencev vključuje naslednje informacije:

(i)

opis dogodka;

(ii)

pričakovano zamudo pri obdelavi (če je znana);

(iii)

informacije o že sprejetih ukrepih; in

(iv)

nasvet udeležencem.

(b)

Poleg tega lahko [vstaviti ime CB] udeležence obvesti o katerih koli drugih obstoječih ali pričakovanih dogodkih, ki bi lahko vplivali na normalno delovanje sistema TARGET2.

4.   Preusmeritev delovanja ESP na rezervno lokacijo

(a)

V primeru nastopa katerih koli dogodkov, navedenih v odstavku 2(a), se lahko delovanje ESP preusmeri na rezervno lokacijo, bodisi znotraj iste regije bodisi v drugi regiji.

(b)

V primeru preusmeritve delovanja ESP v drugo regijo udeleženci po najboljših močeh poravnajo svoje pozicije do izpada ali nastopa neobičajnega zunanjega dogodka ter zagotovijo [vstaviti ime CB] vse ustrezne informacije v zvezi s tem.

5.   Sprememba časa delovanja

(a)

Lahko se podaljša dnevna obdelava v sistemu TARGET2 ali odloži začetek novega delovnega dne. Med katerim koli podaljšanim delovanjem sistema TARGET2 se plačilni nalogi obdelajo v skladu z [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev], ob upoštevanju sprememb, vsebovanih v tem dodatku.

(b)

Dnevna obdelava se lahko podaljša in tako odloži čas zaprtja, če je izpad ESP nastopil tega dne, vendar je bil odpravljen pred 18.00. Taka odložitev zaprtja v normalnih okoliščinah ne sme preseči dveh ur in jo je treba udeležencem sporočiti čim prej. Če je taka odložitev objavljena pred 16.50, mora biti med zaključkom sprejemanja plačil strank in medbančnih plačilnih nalogov najmanj ena ura. Kadar je taka odložitev objavljena, je ni mogoče preklicati.

(c)

Čas zaprtja se odloži v primerih, kadar je izpad ESP nastopil pred 18.00 in do 18.00 ni bil odpravljen. [Vstaviti ime CB] mora o odložitvi zaprtja nemudoma obvestiti udeležence.

(d)

Po ponovni vzpostavitvi ESP je treba sprejeti naslednje ukrepe:

(i)

[Vstaviti ime CB] poskuša vsa plačila v prioritetnem vrstnem redu poravnati v eni uri; ta čas je skrajšan na 30 minut v primeru, če izpad ESP nastopi ob 17.30 ali pozneje (v primerih, ko je ob 18.00 izpad ESP še trajal).

(ii)

Končna stanja udeležencev se vzpostavijo v eni uri; ta čas je skrajšan na 30 minut v primeru, če izpad ESP nastopi ob 17.30 ali pozneje, v primerih, ko je ob 18.00 izpad ESP še trajal.

(iii)

Ob zaključku sprejemanja medbančnih plačil se izvede obdelava ob koncu dneva, vključno z uporabo odprtih ponudb Eurosistema.

(e)

Podsistemi, ki potrebujejo likvidnost zgodaj zjutraj, morajo imeti že zagotovljena sredstva za primere, ko se dnevna obdelava zaradi izpada ESP prejšnjega dne ne more pravočasno začeti.

6.   Izredna obdelava

(a)

Če [vstaviti ime CB] meni, da je to potrebno, sproži izredno obdelavo plačilnih nalogov v modulu za izredne razmere ESP. V takih primerih se udeležencem zagotovi le najnižja raven storitev. [Vstaviti ime CB] obvesti svoje udeležence o začetku izredne obdelave s pomočjo katerih koli razpoložljivih komunikacijskih sredstev.

(b)

Pri izredni obdelavi plačilne naloge ročno obdela [vstaviti ime CB].

(c)

Naslednji plačilni nalogi veljajo za „zelo kritične“ in [vstaviti ime CB] jih v izrednih situacijah obdela po najboljših močeh:

(i)

plačila, povezana s CLS Bank International;

(ii)

poravnava EURO1 ob koncu dneva;

(iii)

pozivi h kritju osrednje nasprotne stranke.

(d)

Naslednje vrste plačil veljajo za „kritične“ in [vstaviti ime CB] se lahko v zvezi z njimi odloči za sprožitev izredne obdelave:

(i)

plačila v zvezi s poravnavo v realnem času povezanih sistemov poravnave vrednostnih papirjev; in

(ii)

dodatna plačila, če je to potrebno zaradi izogiba sistemskemu tveganju.

(e)

Udeleženci predložijo plačilne naloge v izredno obdelavo in sporočijo informacije prejemnikom plačil s pomočjo [vstaviti komunikacijska sredstva]. Informacije glede stanj na računu ter obremenitev in odobritev računa se lahko pridobijo preko [vstaviti ime CB].

(f)

Plačilni nalogi, ki so že bili predloženi v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], vendar so v prioritetnem vrstnem redu, so lahko prav tako predmet izredne obdelave. V takih primerih si [vstaviti ime CB] prizadeva izogniti dvojni obdelavi plačilnih nalogov, vendar tveganje take dvojne obdelave, če nastopi, nosijo udeleženci.

(g)

Za izredno obdelavo plačilnih nalogov morajo udeleženci zagotoviti dodatno zavarovanje. V času izredne obdelave se lahko dohodna izredna plačila uporabijo za financiranje odhodnih izrednih plačil. Za namene izredne obdelave [vstaviti ime CB] ne more upoštevati razpoložljive likvidnosti udeležencev.

7.   Izpadi, povezani z udeleženci ali podsistemi

(a)

V primeru, da pri udeležencu nastopi težava, ki mu preprečuje poravnavo plačil v sistemu TARGET2, je za odpravo težave odgovoren sam. Zlasti lahko udeleženec uporabi interne rešitve ali funkcionalnost ICM, tj. rezervna plačila za prerazporeditev likvidnosti in rezervna izredna plačila (CLS, EURO1, vnaprejšnja sredstva za STEP2).

(b)

Če se udeleženec odloči uporabiti funkcionalnost ICM za izvedbo rezervnih plačil za prerazporeditev likvidnosti, mora [vstaviti ime CB], če udeleženec tako zahteva, odpreti to funkcionalnost preko ICM. Če udeleženec tako zahteva, mora [vstaviti ime CB] prenesti ICM oddajno sporočilo, s katerim obvesti druge udeležence o udeleženčevi uporabi rezervnih plačil za prerazporeditev likvidnosti. Udeleženec je odgovoren za pošiljanje takih rezervnih plačil za prerazporeditev likvidnosti izključno drugim udeležencem, s katerimi se je dvostransko dogovoril o uporabi takih plačil, in za kakršne koli nadaljnje ukrepe v zvezi s takimi plačili.

(c)

Če so ukrepi, navedeni v pododstavku (a), izčrpani ali niso učinkoviti, lahko udeleženec zahteva podporo od [vstaviti ime CB].

(d)

V primeru, da izpad vpliva na podsistem, je za odpravo izpada odgovoren ta podsistem. Če podsistem tako zahteva, lahko [vstaviti ime CB] deluje v njegovem imenu. [Vstaviti ime CB] ima diskrecijsko pravico pri odločanju, kakšno podporo bo nudila podsistemu, vključno z nočnimi operacijami podsistema. Lahko se sprejmejo naslednji ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih:

(i)

podsistem sproži čista plačila, tj. plačila, ki niso povezana z osnovno transakcijo, preko vmesnika za udeležence;

(ii)

[vstaviti ime CB] oblikuje in/ali obdela XML navodila/datoteke v imenu podsistema; in/ali

(iii)

[vstaviti ime CB] izvede čista plačila v imenu podsistema.

(e)

Podrobni ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih v zvezi s podsistemom so vsebovani v dvostranskih ureditvah med [vstaviti ime CB] in zadevnim podsistemom.

8.   Druge določbe

(a)

V primeru, da nekateri podatki niso na razpolago, ker je nastopil eden izmed dogodkov, navedenih v odstavku 3(a), je [vstaviti ime CB] upravičena, da začne ali nadaljuje z obdelavo plačilnih nalogov in/ali upravlja s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] na podlagi nazadnje razpoložljivih podatkov, kakor določi [vstaviti ime CB]. Če tako zahteva [vstaviti ima CB], udeleženci in podsistemi ponovno predložijo njihova sporočila „FileAct/Interact“ ali sprejmejo kateri koli drug ukrep, ki ga [vstaviti ime CB] šteje za primernega.

(b)

V primeru izpada [vstaviti ime CB] lahko nekatere ali vse njene tehnične funkcije v zvezi s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] opravijo druge CB Eurosistema.

(c)

[Vstaviti ime CB] lahko zahteva, da udeleženci sodelujejo v rednih ali občasnih testiranjih ukrepov za neprekinjeno poslovanje in ukrepov za izredno obdelavo, pri usposabljanju ali katerih koli drugih preventivnih ureditvah, za katere [vstaviti ime CB] meni, da so potrebne. Vse stroške, ki udeležencem nastanejo zaradi takih testiranj ali drugih ureditev, nosijo izključno udeleženci.


(1)  CET upošteva spremembo na srednjeevropski poletni čas.

Dodatek V

URNIK DELOVANJA

1.

Sistem TARGET2 je odprt vse dni, razen sobot, nedelj, novega leta, velikega petka in velikonočnega ponedeljka (po koledarju, ki velja na sedežu ECB), 1. maja, božiča in 26. decembra.

2.

Referenčni čas za sistem je lokalni čas na sedežu ECB, tj. CET.

3.

Tekoči delovni dan se začne na večer prejšnjega delovnega dne in poteka po naslednjem urniku:

Čas

Opis

6.45-7.00

Poslovno okno za pripravo dnevnih operacij (1)

7.00-18.00

Dnevna obdelava

17.00

Zaključek sprejemanja plačil strank, tj. plačil, kjer naročnik in/ali upravičenec do plačila ni neposredni ali posredni udeleženec, kakor so prepoznana v sistemu po sporočilu MT 103 ali MT 103+

18.00

Zaključek sprejemanja medbančnih plačil, tj. plačil, ki niso plačila strank

18.00-18.45 (2)

Obdelava ob koncu dneva

18.15 (2)

Praviloma zaključek možnosti uporabe odprte ponudbe

(Kmalu po) 18.30 (3)

CB so na razpolago podatki za posodobitev računovodskih sistemov

18.45-19.30 (3)

Obdelava na začetku dneva (nov delovni dan)

19.00 (3)-19.30 (2)

Zagotovitev likvidnosti na PM računu

19.30 (3)

Sporočilo o začetku postopka (start-of-procedure) in poravnava trajnih nalogov za prenos likvidnosti s PM računov na podračune/zrcalni račun (poravnava, povezana s podsistemom)

19.30 (3)-22.00

Izvršitev prenosov dodatne likvidnosti preko ICM preden podsistem pošlje sporočilo o začetku cikla (start-of-cycle); obdobje poravnave za nočne operacije podsistema (samo za postopek 6 poravnave podsistema)

22.00-1.00

Obdobje tehničnega vzdrževanja

1.00 - 7.00

Postopek poravnave nočnih operacij podsistema (samo za postopek 6 poravnave podsistema)

4.

ICM je za prenose likvidnosti na voljo od 19.30 (4) do 18.00 naslednjega dne, razen v obdobju tehničnega vzdrževanja od 22.00 do 1.00.

5.

Čas delovanja se lahko spremeni v primeru, če so v skladu z odstavkom 5 Dodatka IV sprejeti ukrepi za neprekinjeno poslovanje.


(1)  Dnevne operacije pomenijo dnevno obdelavo in obdelavo ob koncu dneva.

(2)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv Eurosistema se konča 15 minut pozneje.

(3)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv Eurosistema začne teči 15 minut pozneje.

(4)  Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja rezerv Eurosistema začne teči 15 minut pozneje.

Dodatek VI

SEZNAM NADOMESTIL IN IZDAJANJE RAČUNOV

Nadomestila za neposredne udeležence

1.

Mesečno nadomestilo za obdelavo plačilnih nalogov v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] za neposredne udeležence, odvisno od možnosti, ki jo je izbral neposredni udeleženec, znaša:

(a)

150 EUR na PM račun in enotno nadomestilo na transakcijo (knjižba v breme) v višini 0,80 EUR; ali

(b)

1 875 EUR na PM račun in nadomestilo na transakcijo (knjižba v breme), določeno na podlagi obsega transakcij (število obdelanih enot) na mesec, kakor sledi:

Razpon

Od

Do

Cena (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

nad 100 000

0,125

Nadomestila se ne zaračunavajo za prenose likvidnosti med udeleženčevim PM računom in njegovimi podračuni.

2.

Mesečno nadomestilo za dostop za več naslovnikov znaša 80 EUR za vsak naslov z osemmestno BIC, razen BIC računa neposrednega udeleženca.

3.

Dodatno mesečno nadomestilo za neposredne udeležence, ki ne želijo, da se BIC njihovega računa objavi v imeniku sistema TARGET2, znaša 30 EUR na račun.

4.

Mesečno nadomestilo za vsako registracijo posrednega udeleženca v imeniku sistema TARGET2, ki jo opravi neposredni udeleženec, znaša 20 EUR.

5.

Enkratno nadomestilo za vsako registracijo imetnika naslovljive BIC, za podružnice neposrednih in posrednih udeležencev, podružnice korespondentov in imetnikov naslovljive BIC, ki so člani iste skupine, kakor je opredeljena v členu 1, v imeniku sistema TARGET2 znaša 5 EUR.

6.

Mesečno nadomestilo za vsako registracijo imetnika naslovljive BIC za korespondenta v imeniku sistema TARGET2 znaša 5 EUR.

Nadomestila za združevanje likvidnosti

7.

Za način CAI znaša mesečno nadomestilo 100 EUR za vsak račun, ki je vključen v skupino.

8.

Za način AL znaša mesečno nadomestilo 200 EUR za vsak račun, ki je vključen v skupino AL. Če skupina AL uporablja način CAI, se za račune, ki niso vključeni v način AL, zaračuna mesečno nadomestilo za CAI, ki znaša 100 EUR na račun.

9.

Tako pri načinu AL kot pri načinu CAI se za vsa plačila udeležencev v skupini uporablja degresivna struktura nadomestil za transakcije, določena v tabeli iz odstavka 1(b), kakor da bi bila ta plačila poslana z enega računa udeleženca.

10.

Mesečno nadomestilo v višini 1 875 EUR iz odstavka 1(b) plača zadevni vodja skupine, mesečno nadomestilo v višini 150 EUR iz odstavka 1(a) pa vsi drugi člani skupine. Če je skupina AL del skupine CAI in je vodja skupine AL isti kot vodja skupine CAI, se mesečno nadomestilo v višini 1 875 EUR plača samo enkrat. Če je skupina AL del skupine CAI in se vodja skupine CAI razlikuje od vodje skupine AL, mora vodja skupine CAI plačati dodatno mesečno nadomestilo v višini 1 875 EUR. V takih primerih se račun za skupna nadomestila za vse račune v skupini CAI (vključno z računi skupine AL) pošlje vodji skupine CAI.

Izdajanje računov

11.

V primeru neposrednih udeležencev se uporabljajo naslednja pravila izdajanja računov. Neposredni udeleženec (vodja skupine AL ali vodja skupine CAI v primeru uporabe načinov AL ali CAI) prejme račun za prejšnji mesec, ki določa nadomestila, ki jih je treba plačati, najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu. Plačilo se izvede najpozneje deseti delovni dan v tem mesecu na račun, ki ga določi [vstaviti ime CB], in v breme PM računa tega udeleženca.

Dodatek VII

SPORAZUM O SKUPNI LIKVIDNOSTI – VARIANTA A

Obrazec za uporabo načina AL s strani več kakor ene kreditne institucije

Med, na eni strani:

[udeležencem], imetnikom PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa […], ki deluje kot […],

[udeležencem], imetnikom PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa […], ki deluje kot […],

[udeležencem], imetnikom PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB], ki ga zastopa […], ki deluje kot […],

(v nadaljnjem besedilu: člani skupine AL) in na drugi strani [Vstaviti ime NCB AL] [Vstaviti ime NCB AL] [Vstaviti ime NCB AL] (v nadaljnjem besedilu: NCB AL)

(člani skupine AL in NCB AL so v nadaljnjem besedilu skupaj navedeni kot stranke)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, pri čemer je vsak od teh določen kot sistem po ustrezni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (1).

(2)

Udeleženci v eni ali več komponentah sistema TARGET2 lahko, pod določenimi pogoji iz zadevnih pogojev za udeležbo v komponentah sistema TARGET2, vzpostavijo skupino AL, v okviru katere se likvidnost na PM računih članov skupine AL združuje.

(3)

Združitev likvidnosti članom skupine AL omogoča, da poravnajo plačilne naloge za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na njihovih zadevnih PM računih, pod pogojem, da skupna vrednost vseh takih plačilnih nalogov nikoli ne preseže skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih. Posledično negativno stanje na enem ali več teh PM računih ustvarja posojilo čez dan, katerega zagotovitev urejajo zadevne nacionalne ureditve, ob upoštevanju sprememb, opisanih v tem sporazumu; zlasti je tako negativno stanje zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih drugih članov skupine AL.

(4)

Namen tega mehanizma na noben način ni združiti različne PM račune, ki jih ob upoštevanju omejitev, opisanih v tem sporazumu, še naprej vodijo izključno njihovi zadevni imetniki.

(5)

Namen takega mehanizma je izogniti se drobitvi likvidnosti v različnih komponentah sistema TARGET2 in poenostaviti upravljanje z likvidnostjo znotraj skupine kreditnih institucij.

(6)

Ta mehanizem izboljšuje splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2.

(7)

[Udeleženec], [udeleženec] in [udeleženec] so priključeni k sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ter jih zavezujejo [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] z dne [vstaviti ustrezne datume],

se stranke dogovorijo o naslednjem:

Člen 1

Učinkovanje tega sporazuma

Ta sporazum in katera koli sprememba tega sporazuma učinkujeta šele, ko upravljavska NCB, po pridobitvi kakršnih koli informacij ali dokumentov, za katere meni, da so primerni, pisno potrdi, da je ta sporazum ali spremembe tega sporazuma v skladu z zahtevami, določenimi v zadevnih pogojih za udeležbo v komponentah sistema TARGET2.

Člen 2

Skupni interes članov skupine AL in NCB AL

1.   Člani skupine AL izrecno izjavljajo in potrjujejo, da je sklenitev tega sporazuma v njihovem skupnem ekonomskem, socialnem in finančnem interesu, ker se lahko plačilni nalogi vseh članov skupine AL poravnajo v njihovih zadevnih komponentah sistema TARGET2 do zneska, ki ustreza razpoložljivi likvidnosti na vseh PM računih članov skupine AL, in s tem aktivirajo likvidnost, ki je na razpolago v drugih komponentah sistema TARGET2.

2.   NCB AL imajo skupni interes pri zagotavljanju posojila čez dan članom skupine AL, ker to spodbuja splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2. Posojilo čez dan je zavarovano v skladu s členom 18 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ker se negativno stanje, ki izvira iz izvršitve plačilnega naloga, krije z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri svojih zadevnih NCB AL in so dani v zavarovanje za poravnavo obveznosti, ki jih ima kateri koli član skupine AL do NCB AL.

Člen 3

Pravice in obveznosti članov skupine AL

1.   Člani skupine AL so solidarno odgovorni vsem NCB AL glede vseh terjatev, ki izvirajo iz poravnave plačilnega naloga katerega koli člana skupine AL v njihovi zadevni komponenti sistema TARGET2. Člani skupine AL se ne morejo opreti na nobene dogovore znotraj skupine o delitvi odgovornosti, da bi se tako izognili kakršni koli odgovornosti do NCB AL v zvezi z združitvijo vseh zgoraj navedenih odgovornosti.

2.   Skupna vrednost vseh plačilnih nalogov, ki jih poravnajo člani skupine AL na svojih PM računih, ne sme nikoli preseči skupnega zneska vse razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih.

3.   Člani skupine AL so pooblaščeni za uporabo načina CAI, kakor je opisan v [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].

4.   Člani skupine AL morajo zagotoviti, da med njimi obstaja interni sporazum, ki med drugim vsebuje:

(a)

pravila notranje organizacije skupine AL;

(b)

pogoje, pod katerimi je vodja skupine AL dolžan poročati članom skupine AL;

(c)

stroške načina AL (vključno z njihovo razdelitvijo med člani skupine AL); in

(d)

nadomestila, ki jih je treba plačati kot plačilo med člani skupine AL za storitve po sporazumu AL, in pravila za izračun finančnega nadomestila.

Z izjemo pododstavka (d) se lahko člani skupine AL odločijo, ali bodo ta interni sporazum ali njegove dele razkrili NCB AL. Člani skupine AL morajo NCB AL razkriti informacije, navedene v pododstavku (d).

Člen 4

Pravice in obveznosti NCB AL

1.   Kadar član skupine AL predloži plačilni nalog v svojo zadevno komponento sistema TARGET2 za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na tem PM računu člana skupine AL, njegova zadevna NCB AL odobri posojilo čez dan, ki je zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima član skupine AL pri svoji zadevni NCB, ali na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri njihovih zadevnih NCB AL. Tako posojilo čez dan je urejeno s pravili, ki veljajo za posojilo čez dan, ki ga zagotovi taka NCB AL.

2.   Plačilni nalogi, ki jih predloži kateri koli od članov skupine AL in s katerimi se preseže razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL, se vrstičijo, dokler ni na razpolago dovolj likvidnosti.

3.   Razen ob uvedbi postopka zaradi insolventnosti zoper enega ali več članov skupine AL, lahko NCB AL od vsakega člana skupine AL zahteva polno izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov katerega koli člana skupine AL v njegovi komponenti sistema TARGET2.

Člen 5

Določitev in vloga vodje skupine AL

1.   Člani skupine AL s tem sporazumom določijo kot vodjo skupine AL [navesti udeleženca, določenega za vodjo skupine AL], ki je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Vsi člani skupine AL morajo njihovi zadevni NCB AL in vodji skupine AL zagotoviti vse informacije, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje kakršno koli spremembo ali prekinitev povezav med člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, določeno v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev], nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kateri koli dogodek, ki lahko vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Vodja skupine AL mora upravljavski NCB nemudoma sporočiti vse informacije, opisane v odstavku 2, ki se nanašajo nanj ali na katerega koli drugega člana skupine AL.

4.   Vodja skupine AL je odgovoren v zvezi z dnevnim spremljanjem likvidnosti, ki je na razpolago znotraj skupine AL.

5.   Vodja skupine AL ima pooblastilo za zastopanje v zvezi s PM računi članov skupine AL in zlasti deluje kot zastopnik članov skupine AL v zvezi z naslednjimi operacijami:

(a)

katere koli ICM operacije v zvezi s PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje kakšno koli spremembo v prioriteti plačilnega naloga, preklic, spremembo časa poravnave, prenose likvidnosti (vključno s podračunov in na podračune), prerazporeditev transakcij v prioritetnem vrstnem redu, rezervacijo likvidnosti v zvezi s skupino AL ter določitev in spremembe limitov v zvezi s skupino AL;

(b)

vse transakcije likvidnosti ob koncu dneva med PM računi članov skupine AL, s katerimi se zagotovi, da so vsa stanja na PM računih članov skupine AL izravnana, tako da noben od teh računov nima negativnega stanja ob koncu dneva ali, kjer je primerno, negativnega stanja, ki ni zavarovano s primernim zavarovanjem (v nadaljnjem besedilu je tak postopek naveden kot „izravnava“);

(c)

splošnimi navodili, v skladu s katerimi se izvede samodejna izravnava, tj. opredelitev zaporedja, po katerem se PM računi članov skupine AL z razpoložljivo likvidnostjo obremenijo znotraj izravnave;

(d)

ob odsotnosti kakršnega koli izrecnega navodila vodje skupine AL, kakor je določeno v pododstavkih (b) in (c), se izvede samodejna izravnava, začenši s PM računom z najvišjim pozitivnim stanjem proti PM računu z najvišjim negativnim stanjem.

Če nastopi izvršitveni razlog, kakor je opredeljen v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev], se uporabijo enaka merila, kakor so opredeljena v pododstavkih (c) in (d).

6.   Člani skupine AL se izrecno odpovedujejo vsem pravicam, ki jih lahko imajo do vodje skupine AL po [po potrebi vstaviti sklic na ustrezno določbo nacionalnega prava], ki izvirajo iz kombinacije vloge takega vodje kot imetnika PM računa in člana skupine AL ter njegove vloge kot vodje skupine AL.

Člen 6

Vloga upravljavske NCB

1.   Upravljavska NCB je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Vse NCB AL morajo upravljavski NCB nemudoma zagotoviti vse informacije v zvezi z njihovimi zadevnimi člani skupine AL, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje kakršne koli spremembe ali prekinitev povezav med člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kakršne koli dogodke, ki lahko vplivajo na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Upravljavska NCB lahko dostopa do vseh pomembnih informacij v zvezi z vsemi PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje informacije v zvezi s kakršno koli kreditno linijo, stanjem, skupnim prometom, poravnanimi plačili, plačili v prioritetnem vrstnem redu, pa tudi informacije o limitih in rezervacijah likvidnosti članov skupine AL.

Člen 7

Trajanje in prenehanje veljavnosti tega sporazuma

1.   Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2.   Vsak član skupine AL lahko enostransko odpove ta sporazum, pod pogojem, da pisno obvesti NCB AL, v katere komponenti sistema TARGET2 je udeležen, in upravljavsko NCB 14 delovnih dni vnaprej. Upravljavska NCB mora temu članu skupine AL potrditi datum njegove odpovedi sporazuma AL ter mora ta datum sporočiti vsem NCB AL, ki ustrezno obvestijo njihove člane skupine AL. Če je bil ta član skupine AL vodja skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

3.   Ta sporazum ali sodelovanje katerega koli člana skupine AL v tem sporazumu, odvisno od primera, se samodejno odpove, brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če nastopi eden ali več naslednjih dogodkov:

(a)

sprememba ali prekinitev povezav med vsemi člani skupine AL, ki so potrebne za skladnost z opredelitvijo skupine, kakor je določeno v [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev], ali ki vpliva na enega ali več članov skupine AL; in/ali

(b)

vsi člani skupine AL ali eden ali več članov skupine AL ne izpolnjuje več kakršnih koli drugih zahtev za uporabo načina AL, kakor so opisane v [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].

4.   Ne glede na nastop katerega koli od dogodkov, opisanih v odstavku 3, ostane plačilni nalog, ki ga je kateri koli član skupine AL že predložil v zadevno komponento sistema TARGET2, veljaven in izvršljiv v odnosu do vseh članov skupine AL in NCB AL. [Po potrebi vstaviti: Poleg tega [vstaviti sklic na ureditev zastave in/ali pobota zaradi predčasnega prenehanja ali drugo ustrezno ureditev jamstva] ostane v veljavi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, dokler člani skupine AL v celoti ne poravnajo vseh negativnih pozicij na PM računih, katerih likvidnost je bila združena.]

5.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko upravljavska NCB, v dogovoru z zadevno NCB AL, kadar koli, brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, odpove sodelovanje katerega koli člana skupine AL v tem sporazumu, če tak član skupine AL krši katero koli določbo tega sporazuma. Takšna odločitev mora biti pisno naslovljena na vse člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev. Če je sodelovanje odpovedano na ta način, so člani skupine AL, katerih sodelovanje v tem sporazumu ni bilo odpovedano, upravičeni do odpovedi njihovega sodelovanja v tem sporazumu, pod pogojem, da o tem pisno obvestijo upravljavsko NCB in zadevne NCB AL pet delovnih dni vnaprej. Če je odpovedano sodelovanje vodje skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

6.   Upravljavska NCB lahko, v dogovoru z drugimi NCB AL, odpove ta sporazum brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če bi njegova ohranitev ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2 ali ogrozila NCB AL pri izvajanju njihovih nalog po Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Kakršna koli taka odločitev mora biti pisno naslovljena na člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

7.   Ta sporazum ostane v veljavi tako dolgo, dokler obstajata najmanj dva člana skupine AL.

Člen 8

Postopek spreminjanja

Kakršna koli sprememba tega sporazuma, vključno z razširitvijo skupine AL na druge udeležence, je veljavna in izvršljiva samo, če z njo izrecno pisno soglašajo vse stranke.

Člen 9

Veljavno pravo

Ta sporazum je urejen, se razlaga in izvaja v skladu z [vstaviti sklic na pravo, ki ureja PM račun vodje skupine AL pri upravljavski NCB]. To ne posega v:

(a)

razmerje med članom skupine AL in njegovo zadevno NCB AL, ki je urejeno po pravu zadevne NCB AL; in

(b)

pravice in obveznosti med NCB AL, ki so urejene po pravu NCB AL, ki vodi PM račun člana skupine AL, katerega razpoložljiva likvidnost je uporabljena kot zavarovanje.

Člen 10

Uporaba [vstaviti skic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev]

1.   V zvezi z vsakim članom skupine AL in njihovimi zadevnimi NCB AL so kakršna koli vprašanja, ki niso posebej urejena s tem sporazumom, urejena z zadevnimi določbami [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].

2.   [Vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] in ta sporazum štejejo za del istega pogodbenega razmerja.

Izdan v toliko izvodih, kolikor je strank, dne […datum…]

SPORAZUM O SKUPNI LIKVIDNOSTI – VARIANTA B

Obrazec za uporabo načina AL s strani ene kreditne institucije

Med, na eni strani:

[ime in naslov kreditne institucije], ki jo zastopa […], ki deluje kot

[udeleženec], imetnik PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB],

[udeleženec], imetnik PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB],

[udeleženec], imetnik PM računov št. […] pri [vstaviti ime CB],

(udeleženci so v nadaljnjem besedilu navedeni kot člani skupine AL)

in na drugi strani

[vstaviti ime NCB AL]

[vstaviti ime NCB AL]

[vstaviti ime NCB AL]

(v nadaljnjem besedilu: NCB AL)

(člani skupine AL in NCB AL so v nadaljnjem besedilu skupaj navedeni kot stranke)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem TARGET2 je pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, pri čemer je vsak od teh določen kot sistem po ustrezni nacionalni zakonodaji, ki prenaša Direktivo 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (2).

(2)

Kreditna institucija z več PM računi v eni ali več komponentah sistema TARGET2 lahko, pod določenimi pogoji iz zadevnih pogojev za udeležbo v komponentah sistema TARGET2, vzpostavi skupino AL, v okviru katere se likvidnost na takih PM računih članov skupine AL združuje.

(3)

Združitev likvidnosti članom skupine AL omogoča, da poravnajo plačilne naloge za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na enem PM računu, pod pogojem, da skupna vrednost vseh takih plačilnih nalogov nikoli ne preseže skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh PM računih članov skupine AL. Posledično negativno stanje na enem ali več teh PM računih ustvarja posojilo čez dan, katerega zagotovitev urejajo zadevne nacionalne ureditve, ob upoštevanju sprememb, opisanih v tem sporazumu; zlasti je tako negativno stanje zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na vseh PM računih članov skupine AL.

(4)

Namen tega mehanizma na noben način ni združiti različne PM račune, ki jih ob upoštevanju omejitev, opisanih v tem sporazumu, še naprej ločeno vodijo člani skupine AL.

(5)

Namen takega mehanizma je izogniti se drobitvi likvidnosti v različnih komponentah sistema TARGET2 in poenostaviti upravljanje z likvidnostjo članov skupine AL.

(6)

Ta mehanizem izboljšuje splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2.

(7)

[Udeleženec], [udeleženec] in [udeleženec] so priključeni k sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ter jih zavezujejo [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] z dne [vstaviti ustrezne datume],

se stranke dogovorijo o naslednjem:

Člen 1

Učinkovanje tega sporazuma

Ta sporazum in katera koli sprememba tega sporazuma učinkujeta šele, ko upravljavska NCB, po pridobitvi kakršnih koli informacij ali dokumentov, za katere meni, da so primerni, pisno potrdi, da je ta sporazum ali spremembe tega sporazuma v skladu z zahtevami, določenimi v zadevnih pogojih za udeležbo v komponentah sistema TARGET2.

Člen 2

Skupni interes NCB AL

NCB AL imajo skupni interes pri zagotavljanju posojila čez dan članom skupine AL, ker to spodbuja splošno učinkovitost poravnave plačil v sistemu TARGET2. Posojilo čez dan je zavarovano v skladu s členom 18 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ker se negativno stanje, ki izvira iz izvršitve plačilnega naloga, krije z razpoložljivo likvidnostjo na PM računih, ki jih imajo člani skupine AL pri svojih zadevnih NCB AL in so dani v zavarovanje za poravnavo obveznosti, ki jih imajo člani skupine AL do NCB AL.

Člen 3

Pravice in obveznosti članov skupine AL

1.   Člani skupine AL so odgovorni vsem NCB AL glede vseh terjatev, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov katerega koli člana skupine AL v njihovih zadevnih komponentah sistema TARGET2.

2.   Skupna vrednost vseh plačilnih nalogov, ki jih poravnajo člani skupine AL na svojih PM računih, ne sme nikoli preseči skupnega zneska razpoložljive likvidnosti na vseh takih PM računih.

3.   Člani skupine AL so pooblaščeni za uporabo načina konsolidiranih informacij o računih (CAI), kakor je opisan v [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].

Člen 4

Pravice in obveznosti NCB AL

1.   Kadar član skupine AL predloži plačilni nalog v komponento sistema TARGET2 za znesek, ki presega razpoložljivo likvidnost na tem PM računu člana skupine AL, zadevna NCB AL odobri posojilo čez dan, ki je zavarovano z razpoložljivo likvidnostjo na drugih PM računih, ki jih ima član skupine AL pri njegovih zadevnih NCB AL, ali na PM računih, ki jih imajo drugi člani skupine AL pri njihovih zadevnih NCB AL. Tako posojilo čez dan je urejeno s pravili, ki veljajo za posojilo čez dan, ki ga zagotovijo take NCB AL.

2.   Plačilni nalogi, ki jih predložijo člani skupine AL in s katerimi se preseže razpoložljiva likvidnost na vseh PM računih članov skupine AL, se vrstičijo, dokler ni na razpolago dovolj likvidnosti.

3.   Vsaka NCB AL lahko od članov skupine AL zahteva polno izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz poravnave plačilnih nalogov članov skupine AL v komponenti sistema TARGET2, v kateri imajo PM račune.

Člen 5

Določitev in vloga vodje skupine AL

1.   Člani skupine AL s tem sporazumom določijo kot vodjo skupine AL [navesti udeleženca, določenega za vodjo skupine AL], ki je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Člani skupine AL morajo zadevnim NCB AL zagotoviti vse informacije, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev] ali kateri koli dogodek, ki lahko vpliva na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Vodja skupine AL mora upravljavski NCB nemudoma sporočiti vse informacije, opisane v odstavku 2.

4.   Vodja skupine AL je odgovoren v zvezi z dnevnim spremljanjem likvidnosti, ki je na razpolago znotraj skupine AL.

5.   Vodja skupine AL ima pooblastilo za zastopanje v zvezi z vsemi PM računi članov skupine AL in zlasti izvaja naslednje operacije:

(a)

katere koli ICM operacije v zvezi s PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje kakšno koli spremembo v prioriteti plačilnega naloga, preklic, spremembo časa poravnave, prenose likvidnosti (vključno s podračunov in na podračune), prerazporeditev transakcij v prioritetnem vrstnem redu, rezervacijo likvidnosti v zvezi s skupino AL ter določitev in spremembe limitov v zvezi s skupino AL;

(b)

vse transakcije likvidnosti ob koncu dneva med PM računi članov skupine AL, s katerimi se zagotovi, da so vsa stanja na PM računih članov skupine AL izravnana, tako da noben od teh računov nima negativnega stanja ob koncu dneva ali, kjer je primerno, negativnega stanja, ki ni zavarovano s primernim zavarovanjem (v nadaljnjem besedilu je tak postopek naveden kot „izravnava“);

(c)

splošna navodila, v skladu s katerimi se izvede samodejna izravnava, tj. opredelitev zaporedja, po katerem se PM računi članov skupine AL z razpoložljivo likvidnostjo obremenijo znotraj izravnave;

(d)

ob odsotnosti kakršnega koli izrecnega navodila vodje skupine AL, kakor je določeno v pododstavkih (b) in (c), se izvede samodejna izravnava, začenši s PM računom z najvišjim pozitivnim stanjem proti PM računu z najvišjim negativnim stanjem.

Če nastopi izvršitveni razlog, kakor je opredeljen v [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev], se uporabijo enaka merila, kakor so opredeljena v pododstavkih (c) in (d).

Člen 6

Vloga upravljavske NCB

1.   Upravljavska NCB je kontaktno mesto za vse administrativne zadeve v zvezi s skupino AL.

2.   Vse NCB AL morajo upravljavski NCB nemudoma zagotoviti vse informacije v zvezi s članom skupine AL, ki lahko vplivajo na veljavnost, izvršljivost in izvajanje tega sporazuma, kar med drugim vključuje nastop kakršnih koli primerov neizpolnitve v smislu [vstaviti sklic na zadevne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev] ali dogodke, ki lahko vplivajo na veljavnost in/ali izvršljivost [vstaviti sklic na določbe o zastavi, pobotu zaradi predčasnega prenehanja ali katere koli druge ustrezne določbe ureditev za izvajanje Usklajenih pogojev].

3.   Upravljavska NCB lahko dostopa do vseh pomembnih informacij v zvezi z vsemi PM računi članov skupine AL, kar med drugim vključuje informacije v zvezi s kakršno koli kreditno linijo, stanjem, skupnim prometom, poravnanimi plačili, plačili v prioritetnem vrstnem redu, pa tudi informacije o limitih in rezervacijah likvidnosti članov skupine AL.

Člen 7

Trajanje in prenehanje veljavnosti tega sporazuma

1.   Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2.   Vsak član skupine AL lahko enostransko odpove ta sporazum, pod pogojem, da pisno obvesti NCB AL, v katere komponenti sistema TARGET2 je udeležen, in upravljavsko NCB 14 delovnih dni vnaprej. Upravljavska NCB mora članu skupine AL potrditi datum njegove odpovedi sporazuma AL ter mora tak datum sporočiti vsem NCB AL, ki ustrezno obvestijo njihove člane skupine AL. Če je bil ta član skupine AL vodja skupine AL, morajo preostali člani skupine AL nemudoma imenovati novega vodjo skupine AL.

3.   Ta sporazum samodejno preneha veljati brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom, če zahteve za uporabo načina AL, kakor so opisane v [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev], niso več izpolnjene.

4.   Ne glede na nastop katerega koli od dogodkov, opisanih v odstavku 3, ostane plačilni nalog, ki ga je član skupine AL že predložil v zadevno komponento sistema TARGET2, veljaven in izvršljiv v odnosu do vseh članov skupine AL in NCB AL. [Po potrebi vstaviti: Poleg tega [vstaviti sklic na ureditev zastave in/ali pobota zaradi predčasnega prenehanja ali drugo ustrezno ureditev jamstva] ostane v veljavi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, dokler člani skupine AL v celoti ne poravnajo vseh negativnih pozicij na PM računih, katerih likvidnost je bila združena.]

5.   Brez poseganja v odstavek 3 lahko upravljavska NCB, v dogovoru z NCB AL, kadar koli odpove ta sporazum, če kateri koli član skupine AL krši katero koli določbo tega sporazuma. Takšna odločitev mora biti pisno naslovljena na vse člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

6.   Upravljavska NCB lahko, v dogovoru z drugimi NCB AL, odpove ta sporazum, če bi njegova ohranitev ogrozila splošno stabilnost, trdnost in varnost sistema TARGET2 ali ogrozila NCB AL pri izvajanju njihovih nalog po Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Kakršna koli odločitev o odpovedi tega sporazuma mora biti pisno naslovljena na člane skupine AL, skupaj z razlogi za tako odločitev.

Člen 8

Postopek spreminjanja

Kakršna koli sprememba tega sporazuma, vključno z razširitvijo skupine AL na druge udeležence, je veljavna in izvršljiva samo, če z njo izrecno pisno soglašajo vse stranke.

Člen 9

Veljavno pravo

Ta sporazum je urejen, se razlaga in izvaja v skladu z [vstaviti sklic na pravo, ki ureja PM račun vodje skupine AL]. To ne posega v:

(a)

razmerje med člani skupine AL in njihovimi zadevnimi NCB AL, ki je urejeno po pravu zadevne NCB AL; in

(b)

pravice in obveznosti med NCB AL, ki so urejene po pravu NCB AL, ki vodi PM račun, katerega razpoložljiva likvidnost je uporabljena kot zavarovanje.

Člen 10

Uporaba [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev]

1.   V zvezi z vsakim od PM računov članov skupine AL so kakršna koli vprašanja, ki niso posebej urejena s tem sporazumom, urejena z zadevnimi določbami [vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev].

2.   [Vstaviti sklic na ureditve za izvajanje Usklajenih pogojev] in ta sporazum štejejo za del istega pogodbenega razmerja.

Izdan v toliko izvodih, kolikor je strank, dne […datum…]


(1)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.

(2)  UL L 166, 11.6.1998, str. 45.


PRILOGA III

ZAGOTAVLJANJE POSOJILA ČEZ DAN

Opredelitev pojmov

V tej prilogi:

1.

„kreditna institucija“ pomeni: (a) kreditno institucijo v smislu členov 2 in 4(1)(a) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (1), kakor sta prenesena v nacionalno pravo, ki je pod nadzorom pristojnega organa; ali (b) drugo kreditno institucijo v smislu člena 123(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je predmet pregleda, po standardu primerljivega nadzoru s strani pristojnega organa,

2.

„odprta ponudba mejnega posojanja“ pomeni odprto ponudbo Eurosistema, ki jo lahko nasprotne stranke uporabijo, da od NCB prejmejo posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri mejnega posojanja,

3.

„obrestna mera mejnega posojanja“ pomeni obrestno mero, ki se uporablja pri odprti ponudbi mejnega posojanja,

4.

„podružnica“ pomeni podružnico v smislu člena 4(3) Direktive 2006/48/ES, kakor je prenesen v nacionalno pravo,

5.

„organ javnega sektorja“ pomeni subjekt v „javnem sektorju“, kakor je slednji opredeljen v členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (2),

6.

„investicijsko podjetje“ pomeni investicijsko podjetje v smislu člena 4(1)(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (3), razen institucij, navedenih v členu 2(1) Direktive 2004/39/ES, pod pogojem, da je zadevno investicijsko podjetje: (a) pooblaščeno in nadzirano s strani priznanega pristojnega organa, ki je bil kot tak določen po Direktivi 2004/39/ES; in (b) je upravičeno opravljati dejavnosti, navedene v točkah 2, 3, 6 in 7 oddelka A Priloge I k Direktivi 2004/39/ES,

7.

„tesne povezave“ pomenijo tesne povezave v smislu poglavja 6 Priloge I k Smernici ECB/2011/14 z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (4),

8.

„postopek zaradi insolventnosti“ pomeni postopek zaradi insolventnosti v smislu člena 2(j) Direktive 98/26/ES,

9.

„primer neizpolnitve“ pomeni kateri koli preteč ali obstoječ dogodek, ki lahko, če se zgodi, ogrozi subjektovo izpolnjevanje obveznosti po nacionalnih ureditvah za izvajanje te smernice ali katerih koli drugih pravilih (vključno s tistimi, ki jih določi Svet ECB v zvezi z operacijami denarne politike Eurosistema), ki se uporabljajo za razmerje med subjektom in katerimi koli CB Eurosistema, in vključuje naslednje:

(a)

če subjekt ne izpolnjuje več meril za dostop in/ali tehničnih zahtev iz Priloge II in, kadar se uporabljajo, iz Priloge V ali če je bila primernost subjekta kot nasprotne stranke v operacijah denarne politike Eurosistema začasno izključena ali je prenehala;

(b)

uvedbo postopka zaradi insolventnosti v zvezi s subjektom;

(c)

vložitev vloge v zvezi s postopkom, navedenim v pododstavku (b);

(d)

izdajo pisne izjave subjekta o njegovi nezmožnosti plačila vseh ali katerega koli dela njegovih dolgov ali izpolnitve njegovih obveznosti, nastalih v zvezi s posojilom čez dan;

(e)

sklenitev prostovoljnega splošnega sporazuma ali dogovora med subjektom in njegovimi upniki;

(f)

če je subjekt insolventen ali nezmožen plačila svojih dolgov ali če ga za insolventnega ali nezmožnega plačila dolgov šteje zadevna NCB euroobmočja;

(g)

če je subjektovo pozitivno stanje na njegovem PM računu ali če so vsa subjektova sredstva ali njihov bistven del predmet naloga za zamrznitev sredstev, prepovedi razpolaganja, rubeža ali katerega koli drugega postopka, katerega namen je zavarovati javni interes ali pravice subjektovih upnikov;

(h)

če je bil subjekt začasno ali trajno izključen iz druge komponente sistema TARGET2 in/ali podsistema;

(i)

če je katero koli vsebinsko zagotovilo ali predpogodbena izjava, ki jo je dal subjekt ali za katero se po veljavnem pravu domneva, da jo je dal subjekt, nepravilna ali neresnična; ali

(j)

prenos vseh ali bistvenega dela subjektovih sredstev.

Primerni subjekti

1.

Vsaka NCB euroobmočja zagotovi posojilo čez dan subjektom, navedenim v odstavku 2, ki imajo račun pri zadevni NCB euroobmočja, pod pogojem, da za take subjekte ne veljajo omejevalni ukrepi, ki jih je sprejel Svet Evropske unije ali države članice v skladu s členom 65(1)(b), členom 75 ali členom 215 Pogodbe [in katerih izvajanje je po mnenju [sklic na CB/državo], potem ko je obvestila ECB, nezdružljivo z nemotenim delovanjem sistema TARGET2]. Vendar pa se posojilo čez dan ne odobri subjektu, ustanovljenemu v državi, ki ni država članica, v kateri se nahaja sedež NCB euroobmočja, pri kateri ima ta subjekt račun.

2.

Posojilo čez dan se lahko odobri samo naslednjim subjektom:

(a)

kreditnim institucijam, ustanovljenim v EGP, ki so primerne nasprotne stranke za operacije denarne politike Eurosistema in imajo dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja, vključno kadar te kreditne institucije delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP, in vključno s podružnicami, ustanovljenimi v EGP, kreditnih institucij, ki so ustanovljene zunaj EGP;

(b)

kreditnim institucijam, ustanovljenim v EGP, ki niso primerne nasprotne stranke za operacije denarne politike Eurosistema in/ali nimajo dostopa do odprte ponudbe mejnega posojanja, vključno kadar delujejo preko podružnice, ustanovljene v EGP, in vključno s podružnicami, ustanovljenimi v EGP, kreditnih institucij, ki so ustanovljene zunaj EGP;

(c)

zakladniškim oddelkom držav članic na centralni ali regionalni ravni, ki delujejo na denarnih trgih, in organom javnega sektorja držav članic, ki so pooblaščeni za vodenje računov strank;

(d)

investicijskim podjetjem, ustanovljenim v EGP, če imajo sklenjen dogovor z nasprotno stranko v operacijah denarne politike Eurosistema, s katerim je zagotovljeno kritje preostalega negativnega stanja ob koncu zadevnega dneva; in

(e)

subjektom, poleg tistih iz pododstavkov (a) in (b), ki upravljajo s podsistemi in delujejo v tej vlogi, pod pogojem, da so bile ureditve o zagotavljanju posojila čez dan tem subjektom vnaprej predložene Svetu ECB in jih je Svet ECB odobril.

3.

Za subjekte, navedene v odstavku 2(b) do (e), je posojilo čez dan omejeno na zadevni dan in ga ni mogoče podaljšati v posojilo čez noč.

Ne glede na to lahko Svet ECB odloči, da z obrazloženim predhodnim sklepom izvzame nekatere primerne centralne nasprotne stranke iz prepovedi odobritve posojila čez noč. Te primerne centralne nasprotne stranke so tiste, za katere v vsakem upoštevnem trenutku velja naslednje:

(a)

so primerni subjekti v smislu odstavka 2(e), pod dodatnim pogojem, da imajo ti primerni subjekti dovoljenje kot centralne nasprotne stranke v skladu z zadevno zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo;

(b)

so ustanovljene v euroobmočju;

(c)

so predmet nadzora in/ali pregleda s strani pristojnih organov;

(d)

izpolnjujejo zahteve pregleda glede lokacije infrastruktur, ki ponujajo storitve v eurih, kot so občasno spremenjene in objavljene na spletni stani ECB (5);

(e)

imajo račune v plačilnem modulu (PM) sistema TARGET2;

(f)

imajo dostop do posojila čez dan.

Za vsa posojila čez noč, odobrena primernim centralnim nasprotnim strankam, veljajo pogoji iz te priloge (v izogib dvomu, vključno z določbami glede ustreznega zavarovanja).

V izogib dvomu, kadar primerne centralne nasprotne stranke ne povrnejo posojila čez noč, ki jim ga je odobrila njihova NCB, se uporabljajo sankcije, določene v odstavkih 10 in 11 te priloge.

Ustrezno zavarovanje

4.

Posojilo čez dan temelji na ustreznem zavarovanju in se zagotovi v obliki zavarovanih znotrajdnevnih prekoračitev in/ali znotrajdnevnih transakcij povratnega nakupa v skladu z dodatnimi minimalnimi skupnimi značilnostmi, ki jih določi Svet ECB v zvezi z operacijami denarne politike Eurosistema (vključno s tam navedenimi primeri neizpolnitve in njihovimi posledicami). Ustrezno zavarovanje sestavljajo ista sredstva in instrumenti kot primerna sredstva za operacije denarne politike Eurosistema ter zanje veljajo ista pravila vrednotenja in obvladovanja tveganj, kakor so določena v Prilogi I k Smernici ECB/2011/14.

5.

Dolžniški instrumenti, ki jih izdaja ali zanje jamči subjekt ali katera koli tretja stranka, če med njo in subjektom obstajajo tesne povezave, se lahko kot ustrezno zavarovanje sprejmejo samo v primerih, določenih v oddelku 6.2 Priloge I k Smernici ECB/2011/14.

6.

Svet ECB lahko na predlog zadevne NCB euroobmočja izvzame zakladniške oddelke, navedene v odstavku 2(c), iz zahteve po zagotovitvi ustreznega zavarovanja pred pridobitvijo posojila čez dan.

Postopek odobritve posojila

7.

Dostop do posojila čez dan se lahko odobri samo v delovnih dneh.

8.

Posojilo čez dan se zagotovi brez obrestovanja.

9.

Če subjekt, naveden v odstavku 2(a), ne uspe povrniti posojila čez dan ob koncu dneva, se to samodejno šteje kot zahteva tega subjekta za uporabo odprte ponudbe mejnega posojanja.

10.

Če subjekt, naveden v odstavku 2(b), (d) ali (e), iz kakršnega koli razloga ne uspe povrniti posojila čez dan ob koncu dneva, se mu naložijo naslednje kazni:

(a)

če ima zadevni subjekt ob koncu dneva na svojem računu negativno stanje prvič v katerem koli dvanajstmesečnem obdobju, se temu subjektu naložijo kazenske obresti, izračunane na znesek negativnega stanja po obrestni meri, ki je za pet odstotnih točk višja od obrestne mere mejnega posojanja;

(b)

če ima zadevni subjekt ob koncu dneva na svojem računu negativno stanje najmanj drugič v istem dvanajstmesečnem obdobju, se kazenske obresti, navedene v pododstavku (a), po prvem primeru zvišajo za 2,5 odstotne točke vsakič, ko se tako negativno stanje pojavi v tem dvanajstmesečnem obdobju.

11.

Svet ECB lahko odloči, da se kazni, naložene po odstavku 10, ne izvršijo ali se znižajo, če je negativno stanje zadevnega subjekta ob koncu dneva mogoče pripisati višji sili in/ali tehničnim motnjam v delovanju sistema TARGET2, kakor so slednje opredeljene v Prilogi II.

Začasna ali trajna zavrnitev ali omejitev dostopa do posojila čez dan

12.

(a)

NCB euroobmočja začasno ali trajno zavrnejo dostop do posojila čez dan, če nastopi eden od naslednjih primerov neizpolnitve:

(i)

račun subjekta pri NCB euroobmočja je blokiran ali zaprt;

(ii)

zadevni subjekt ne izpolnjuje več katere od zahtev za zagotovitev posojila čez dan, določenih v tej prilogi;

(iii)

pristojni sodni ali drug organ sprejme odločitev, da v zvezi s subjektom izvede postopek prenehanja subjekta ali imenovanja likvidacijskega upravitelja ali podobnega uradnika za subjekt ali kateri koli drug podoben postopek;

(iv)

Unija subjektu zamrzne sredstva in/ali mu naloži druge ukrepe za omejitev uporabe njegovih sredstev;

(v)

primernost subjekta kot nasprotne stranke v operacijah denarne politike Eurosistema je bila začasno izključena ali je prenehala.

(b)

NCB euroobmočja lahko začasno ali trajno zavrnejo dostop do posojila čez dan, če NCB začasno ali trajno izključi udeleženca iz sistema TARGET2 v skladu s členom 34(2)(b) do (e) Priloge II ali če nastopi eden ali več primerov neizpolnitve (razen tistih, navedenih v členu 34(2)(a)).

(c)

Če Eurosistem odloči, da začasno ali trajno izključi ali omeji dostop nasprotnih strank do instrumentov denarne politike zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja ali v drugih primerih v skladu z oddelkom 2.4 Priloge I k Smernici ECB/2011/14, NCB euroobmočja izvedejo to odločitev v zvezi z dostopom do posojila čez dan v skladu s pogodbami ali predpisi, ki jih uporabljajo zadevne NCB.

(d)

NCB euroobmočja lahko odločijo, da udeležencu začasno ali trajno zavrnejo ali omejijo dostop do posojila čez dan, če presodijo, da udeleženec predstavlja tveganja zaradi razlogov skrbnega in varnega poslovanja. V takih primerih mora NCB euroobmočja o tem nemudoma pisno obvestiti ECB, druge NCB euroobmočja in priključene NCB. Kjer je primerno, Svet ECB odloči o enotnem izvajanju sprejetih ukrepov v vseh komponentah sistema TARGET2.

13.

Kadar NCB euroobmočja odloči, da nasprotni stranki pri operacijah denarne politike Eurosistema začasno ali trajno zavrne ali omeji dostop do posojila čez dan v skladu z zgornjim odstavkom 12 (d), taka odločitev ne učinkuje, dokler je ne odobri ECB.

14.

Z odstopanjem od odstavka 13 lahko v nujnih okoliščinah NCB euroobmočja nasprotni stranki pri operacijah denarne politike Eurosistema začasno zavrne dostop do posojila čez dan s takojšnim učinkom. V takih primerih mora zadevna NCB euroobmočja o tem nemudoma pisno obvestiti ECB. ECB sme razveljaviti ukrep NCB euroobmočja. Vendar se šteje, da je ECB odobrila ukrep NCB euroobmočja, če ECB v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejela obvestilo, NCB euroobmočja ne pošlje obvestila o taki razveljavitvi.


(1)  UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 332, 31.12.1993, str. 1.

(3)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 331, 14.12.2011, str. 1.

(5)  Trenutna politika Eurosistema glede lokacije infrastrukture je navedena v naslednjih izjavah, ki so dostopne na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu: (a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z dne 3. novembra 1998; (b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z dne 27. septembra 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z dne 19. julija 2007; in (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ z dne 20. novembra 2008; (e) okvir politike nadzora Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework), julij 2011.


PRILOGA IV

POSTOPKI PORAVNAVE ZA PODSISTEME

1.   Opredelitev pojmov

V tej prilogi in poleg opredelitev pojmov iz člena 2:

1.

„kreditno navodilo“ pomeni plačilno navodilo, ki ga predloži podsistem in je naslovljeno na ASCB z namenom, da se obremeni eden od računov, ki jih podsistem ima in/ali vodi v PM, in da se odobri PM račun ali podračun poravnalne banke za znesek, določen v navodilu,

2.

„navodilo za obremenitev“ pomeni plačilno navodilo, ki je naslovljeno na SCB in ga predloži podsistem z namenom, da se na podlagi pooblastila za obremenitev obremeni PM račun ali podračun poravnalne banke za znesek, določen v navodilu, in da se odobri bodisi eden od računov podsistema v PM bodisi PM račun ali podračun druge poravnalne banke,

3.

„plačilno navodilo“ ali „plačilno navodilo podsistema“ pomeni kreditno navodilo ali navodilo za obremenitev,

4.

„centralna banka podsistema (ASCB)“ (ancillary system central bank – ASCB) pomeni CB Eurosistema, s katero ima zadevni podsistem dvostranski dogovor o poravnavi plačilnih navodil podsistema v PM,

5.

„poravnalna centralna banka (SCB)“ (settlement central bank – SCB) pomeni CB Eurosistema, ki vodi PM račun poravnalne banke,

6.

„poravnalna banka“ pomeni udeleženca, katerega PM račun ali podračun se uporablja za poravnavo plačilnih navodil podsistema,

7.

„informacijski in kontrolni modul (ICM)“ pomeni modul ESP, ki udeležencem omogoča pridobiti takojšnje spletne informacije in jim daje možnost, da predložijo naloge za prenos likvidnosti, da upravljajo z likvidnostjo in da v izrednih situacijah sprožijo plačilne naloge,

8.

„ICM oddajno sporočilo“ pomeni informacije, ki so preko ICM istočasno dane na voljo vsem udeležencem ali izbrani skupini udeležencev v sistemu TARGET2,

9.

„pooblastilo za obremenitev“ pomeni pooblastilo poravnalne banke v obliki, zagotovljeni s strani CB Eurosistema na obrazcih za statične podatke, ki je naslovljeno tako na njen podsistem kot na njeno SCB ter ki podsistem upravičuje, da predloži navodila za obremenitev, in daje SCB navodilo, da na podlagi navodil za obremenitev obremeni PM račun ali podračun poravnalne banke,

10.

„kratka pozicija“ pomeni dolgovati denar v času poravnave plačilnih navodil podsistema,

11.

„dolga pozicija“ pomeni dolgovati mu/ji denar v času poravnave plačilnih navodil podsistema,

12.

„medsistemska poravnava“ pomeni poravnavo navodil za obremenitev v realnem času, s katero se plačila izvršijo s poravnalne banke enega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6, na poravnalno banko drugega podsistema, ki uporablja postopek poravnave 6,

13.

„modul (upravljanja) statičnih podatkov“ (Static Data (Management) Module) pomeni modul ESP, v katerem se zbirajo in evidentirajo statični podatki.

2.   Vloga SCB

Vsaka CB Eurosistema deluje kot SCB v odnosu do katere koli poravnalne banke, za katero vodi PM račun.

3.   Upravljanje razmerij med CB, podsistemi in poravnalnimi bankami

1.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, zagotovijo seznam poravnalnih bank, ki vsebuje podrobnosti o PM računih poravnalnih bank in ki ga mora ASCB hraniti v modulu (upravljanja) statičnih podatkov ESP. Vsak podsistem lahko dostopa do seznama svojih zadevnih poravnalnih bank preko ICM.

2.

ASCB morajo zagotoviti, da jih podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah v zvezi s seznamom poravnalnih bank. ASCB morajo zadevno SCB obvestiti o kakršnih koli takih spremembah preko ICM oddajnega sporočila.

3.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, od njihovih poravnalnih bank zberejo pooblastila za obremenitev in druge zadevne dokumente in jih predložijo ASCB. Taki dokumenti se morajo zagotoviti v angleščini in/ali v ustreznih nacionalnih jezikih ASCB. Če nacionalni jeziki ASCB niso nacionalni jeziki SCB, se potrebni dokumenti zagotovijo samo v angleščini ali v angleščini in v ustreznih nacionalnih jezikih ASCB. V primeru podsistema, ki poravnava preko sistema TARGET2-ECB, se dokumenti zagotovijo v angleščini.

4.

Če je poravnalna banka udeleženec v zadevni komponenti sistema TARGET2 ASCB, mora ASCB preveriti veljavnost pooblastila za obremenitev, ki ga je dala poravnalna banka, in opraviti vse potrebne vnose v modul (upravljanja) statičnih podatkov. Če poravnalna banka ni udeleženec v zadevni komponenti sistema TARGET2 ASCB, mora ASCB posredovati pooblastilo za obremenitev (ali njegov elektronski izvod, če je tako dogovorjeno med ASCB in SCB) zadevnim SCB, da preverijo njegovo veljavnost. SCB morajo tako preverjanje opraviti in zadevno ASCB obvestiti o rezultatu preverjanja v petih delovnih dneh po prejemu take zahteve. Po preverjanju mora ASCB osvežiti seznam poravnalnih bank v ICM.

5.

Preverjanje, ki ga opravi ASCB, ne posega v odgovornost podsistema, da omeji plačilna navodila na seznam poravnalnih bank, naveden v pododstavku 1.

6.

Razen, če so ene in iste, si ASCB in SCB izmenjajo informacije v zvezi s katerim koli pomembnim dogodkom med procesom obdelave.

7.

ASCB morajo zagotoviti, da podsistemi, s katerimi imajo dvostranske dogovore, sporočijo ime in BIC podsistema, s katerim nameravajo izvrševati medsistemsko poravnavo, ter datum, s katerim naj bi se medsistemska poravnava z določenim podsistemom začela ali prenehala. Te informacije se evidentirajo v modulu (upravljanja) statičnih podatkov.

4.   Sprožitev plačilnih navodil preko ASI

1.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko ASI, morajo biti v obliki XML sporočil.

2.

Vsa plačilna navodila, ki jih podsistem predloži preko ASI, štejejo za „zelo nujna“ in jih je treba poravnati v skladu z določbami iz Priloge II.

3.

Plačilno navodilo šteje za sprejeto, če:

(a)

je plačilno navodilo v skladu s pravili, ki jih vzpostavi izvajalec omrežnih storitev;

(b)

je plačilno navodilo v skladu s pravili in pogoji formatiranja v komponenti sistema TARGET2 ASCB;

(c)

je poravnalna banka na seznamu poravnalnih bank, navedenemu v odstavku 3(1);

(d)

je v primeru medsistemske poravnave zadevni podsistem na seznamu podsistemov, s katerimi se lahko izvršuje medsistemska poravnava;

(e)

je bilo v primeru začasne izključitve udeležbe poravnalne banke iz sistema TARGET2 pridobljeno izrecno soglasje SCB začasno izključene poravnalne banke.

5.   Vstop plačilnih navodil v sistem in njihova nepreklicnost

1.

Za kreditna navodila šteje, da so v zadevno komponento sistema TARGET2 vnesena v trenutku in nepreklicna od trenutka, ko jih je sprejela ASCB. Za navodila za obremenitev šteje, da so v zadevno komponento sistema TARGET2 vnesena v trenutku in nepreklicna od trenutka, ko jih je sprejela SCB.

2.

Uporaba pododstavka 1 ne vpliva na nobena pravila podsistemov, ki določajo trenutek vstopa v podsistem in/ali nepreklicnosti nalogov za prenos, predloženih takemu podsistemu, pred trenutkom vstopa zadevnega plačilnega navodila v zadevno komponento sistema TARGET2.

6.   Postopki poravnave

1.

Če podsistem zahteva uporabo postopka poravnave, mora zadevna ASCB ponuditi enega ali več postopkov poravnave, določenih v nadaljevanju:

(a)

postopek poravnave 1

(prenos likvidnosti);

(b)

postopek poravnave 2

(poravnava v realnem času);

(c)

postopek poravnave 3

(dvostranska poravnava);

(d)

postopek poravnave 4

(standardna večstranska poravnava);

(e)

postopek poravnave 5

(istočasna večstranska poravnava);

(f)

postopek poravnave 6

(namenska likvidnost in medsistemska poravnava).

2.

SCB morajo podpirati poravnavo plačilnih navodil podsistema v skladu z izbiro postopkov poravnave, navedenih v pododstavku 1, med drugim s poravnavo plačilnih navodil na PM računih ali podračunih poravnalnih bank.

3.

Nadaljnje podrobnosti v zvezi s postopki poravnave, navedenimi v pododstavku 1, so vsebovane v odstavkih 9 do 14.

7.   Neobveznost odprtja PM računa

Podsistemi niso zavezani postati neposredni udeleženci v komponenti sistema TARGET2 ali voditi PM račun, kadar uporabljajo ASI.

8.   Računi za podpiranje postopkov poravnave

1.

Poleg PM računov lahko ASCB, podsistemi in poravnalne banke za postopke poravnave, navedene v odstavku 6(1), odprejo v PM in uporabljajo naslednje vrste računov:

(a)

tehnične račune;

(b)

zrcalne račune;

(c)

račune jamstvenega sklada;

(d)

podračune.

2.

Kadar ASCB ponuja postopek poravnave 4, 5 ali 6 za povezane modele (interfaced models), mora za zadevne podsisteme odpreti tehnični račun v svoji komponenti sistema TARGET2. ASCB lahko take račune ponuja kot možnost za postopka poravnave 2 in 3. V zvezi s postopkoma poravnave 4 in 5 je treba odpreti ločene tehnične račune. Stanje na tehničnih računih mora biti ob koncu postopka poravnave zadevnega podsistema ničelno ali pozitivno, stanje ob koncu dneva pa mora biti ničelno. Tehnični računi se identificirajo z BIC zadevnega podsistema.

3.

Pri ponudbi postopka poravnave 1 ali 6 za integrirane modele (integrated models) ASCB mora odpreti zrcalne račune v svoji komponenti sistema TARGET2, pri ponudbi postopka poravnave 3 ali 6 za povezane modele pa jih ASCB lahko odpre. Zrcalni računi so posebni PM računi, ki jih ASCB vodi v svoji komponenti sistema TARGET2 z namenom uporabe s strani podsistema. Zrcalni podračuni se identificirajo z BIC zadevne ASCB.

4.

Pri ponudbi postopka poravnave 4 ali 5 lahko ASCB v svoji komponenti sistema TARGET2 za podsisteme odpre račun jamstvenega sklada. Stanja na teh računih se uporabijo za poravnavo plačilnih navodil podsistema v primeru, da na PM računu poravnalne banke ni razpoložljive likvidnosti. Imetniki računa jamstvenega sklada so lahko ASCB, podsistemi ali poroki. Računi jamstvenega sklada se identificirajo z BIC zadevnega imetnika računa.

5.

Kadar ASCB ponuja postopek poravnave 6 za povezane modele, morajo SCB v svojih komponentah sistema TARGET2 za poravnalne banke odpreti enega ali več podračunov, ki se uporabljajo za namenjanje likvidnosti ali, če je to potrebno, za medsistemsko poravnavo. Podračuni se identificirajo z BIC PM računa, s katerim so povezani, v kombinaciji s številko računa, ki je specifična za zadevni podračun. Številka računa je sestavljena iz kode države in do 32 znakov (odvisno od ustrezne nacionalne strukture bančnih računov).

6.

Računi, navedeni v pododstavku 1(a) do (d), se ne objavijo v imeniku TARGET2. Če udeleženec tako zahteva, se lahko za vse take račune na koncu vsakega delovnega dne imetniku računa zagotovijo ustrezni izpiski (MT 940 in MT 950).

7.

Podrobna pravila o odprtju vrst računov, navedenih v tem odstavku, in o njihovi uporabi pri podpiranju postopkov poravnave se lahko nadalje določijo v dvostranskih dogovorih med podsistemi in ASCB.

9.   Postopek poravnave 1 – Prenos likvidnosti

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 1 morajo ASCB in SCB podpirati prenos likvidnosti z zrcalnega računa na PM račun poravnalne banke preko ASI. Prenos likvidnosti lahko sprožijo bodisi podsistem bodisi ASCB v imenu podsistema.

2.

Postopek poravnave 1 se uporabi samo za integrirani model, kjer mora zadevni podsistem uporabiti zrcalni račun, da, prvič, zbere potrebno likvidnost, ki jo je namenila njegova poravnalna banka, in, drugič, prenese to likvidnost nazaj na PM račun poravnalne banke.

3.

ASCB lahko ponudijo poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(2) in (3).

4.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če podsistem sproži prenos likvidnosti z zrcalnega računa na PM račun poravnalne banke, morajo biti poravnalne banke, ki do sistema TARGET2 dostopajo preko izvajalca omrežnih storitev, o odobritvi obveščene preko sporočila SWIFT MT 202. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

10.   Postopek poravnave 2 – Poravnava v realnem času

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 2 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo denarnega dela transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži posamično in ne v svežnjih. Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Postopek poravnave 2 se lahko podsistemu ponudi tudi za poravnavo večstranskih pozicij in v takih primerih mora ASCB za tak podsistem odpreti tehnični račun. Poleg tega ASCB ne sme podsistemu ponuditi storitve pravilnega upravljanja zaporedja dohodnih in odhodnih plačil, kakor se lahko zahteva za tako večstransko poravnavo. Za potrebno določanje zaporedja prevzame odgovornost sam podsistem.

3.

ASCB lahko ponudijo poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(2) in (3).

4.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave preko sporočila v ICM. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke, ki do sistema TARGET2 dostopajo preko izvajalca omrežnih storitev, o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

11.   Postopek poravnave 3 – Dvostranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 3 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo denarnega dela transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži v svežnjih. Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Postopek poravnave 3 se lahko podsistemu ponudi tudi za poravnavo večstranskih pozicij. Ob upoštevanju naslednjih sprememb, se smiselno uporablja odstavek 10(2):

(a)

plačilna navodila: (i) za obremenitev PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev tehničnega računa podsistema; ter (ii) za obremenitev tehničnega računa podsistema in odobritev PM računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo se predložijo v ločenih datotekah; in

(b)

PM računi poravnalnih bank z dolgo pozicijo se odobrijo šele po obremenitvi vseh PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo.

3.

Če večstranska poravnava ne uspe (na primer zato, ker vsa zbiranja z računov poravnalnih bank s kratko pozicijo niso uspešna), mora podsistem predložiti plačilna navodila, da se tako povrnejo že poravnane debetne transakcije.

4.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3); in/ali

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1).

5.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave v skladu z izbrano možnostjo – posamično ali splošno obvestilo. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

12.   Postopek poravnave 4 – Standardna večstranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 4 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih podsistem predloži v svežnjih. ASCB morajo za tak podsistem odpreti posebni tehnični račun.

2.

ASCB in SCB morajo zagotoviti zahtevano določanje zaporedja plačilnih navodil. Odobritve se vknjižijo samo, če so bile vse obremenitve zbrane uspešno. Plačilna navodila: (a) za obremenitev računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev tehničnega računa podsistema; ter (b) za odobritev računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo in obremenitev tehničnega računa podsistema se predložijo v eni datoteki.

3.

Plačilna navodila za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo in za odobritev tehničnega računa podsistema bodo poravnana najprej; šele po poravnavi vseh takih plačilnih navodil (vključno z morebitnim financiranjem tehničnega računa z mehanizmom jamstvenega sklada), se odobrijo PM računi poravnalnih bank z dolgo pozicijo.

4.

Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, morajo SCB obvestiti tako poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

5.

Če poravnalna banka s kratko pozicijo na svojem PM računu nima dovolj sredstev, ASCB aktivira mehanizem jamstvenega sklada, če je to predvideno v dvostranskem dogovoru med ASCB in podsistemom.

6.

Če ni predvidenega nobenega mehanizma jamstvenega sklada in celotna poravnava ne uspe, se za ASCB in SCB šteje, da jim je bilo dano navodilo za vrnitev vseh plačilnih navodil v datoteki, in morajo povrniti plačilna navodila, ki so že bila poravnana.

7.

ASCB morajo obvestiti poravnalne banke o neuspešnosti poravnave preko ICM oddajnega sporočila.

8.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3);

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1);

(c)

mehanizem jamstvenega sklada, kakor je navedeno v odstavku 15(4).

9.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

13.   Postopek poravnave 5 – Istočasna večstranska poravnava

1.

Pri ponudbi postopka poravnave 5 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistema s poravnavo plačilnih navodil, ki jih predloži podsistem. Za poravnavo zadevnih plačilnih navodil se uporabi algoritem 4 (glej Dodatek I Priloge II). Za razliko od postopka poravnave 4 deluje postopek poravnave 5 na podlagi „vse ali nič“. V tem postopku se obremenitev PM računov poravnalnih bank s kratko pozicijo in odobritev PM računov poravnalnih bank z dolgo pozicijo izvedeta istočasno (in ne zaporedoma kot v postopku poravnave 4). Ob upoštevanju naslednjih sprememb, se smiselno uporablja odstavek 12. Če enega ali več plačilnih navodil ni mogoče poravnati, se vsa plačilna navodila vrstičijo, algoritem 4, kakor je opisano v odstavku 16(1), pa se ponovi, da bi se tako poravnala plačilna navodila podsistema v prioritetnem vrstnem redu.

2.

ASCB lahko ponudijo:

(a)

poravnavo plačilnih navodil v določenih časovnih okvirih, ki jih opredeli podsistem, kakor je navedeno v odstavku 15(3);

(b)

funkcionalnost „obdobja informiranja“, kakor je navedeno v odstavku 15(1);

(c)

mehanizem jamstvenega sklada, kakor je navedeno v odstavku 15(4).

3.

Poravnalne banke in podsistemi imajo dostop do informacij preko ICM. Podsistemi morajo biti obveščeni o zaključku ali neuspešnosti poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

4.

Če je plačilno navodilo za obremenitev PM računa poravnalne banke s kratko pozicijo vrstičeno v skladu s Prilogo II, mora zadevna SCB obvestiti poravnalno banko preko ICM oddajnega sporočila.

14.   Postopek poravnave 6 – Namenska likvidnost in medsistemska poravnava

1.

Postopek poravnave 6 se lahko uporabi tako za povezani kot za integrirani model, kakor je opisano v pododstavkih 4 do 13 in 14 do 18 spodaj. V primeru integriranega modela mora zadevni podsistem uporabiti zrcalni račun, da zbere potrebno likvidnost, ki so jo dale na stran poravnalne banke v njem. V primeru povezanega modela mora poravnalna banka odpreti najmanj en podračun, ki je povezan z določenim podsistemom.

2.

Če tako zahtevajo, morajo biti o odobritvah in obremenitvah njihovih PM računov in po potrebi njihovih podračunov poravnalne banke obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910, udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, pa preko sporočila v ICM.

3.

Kadar ASCB in SCB ponujajo medsistemsko poravnavo po postopku poravnave 6, morajo podpirati plačila medsistemske poravnave, če so jih sprožili zadevni podsistemi. Podsistem lahko sproži medsistemsko poravnavo samo med svojim ciklom obdelave, v podsistemu, ki prejema plačilno navodilo, pa mora teči postopek poravnave 6. Medsistemska poravnava se ponudi tako za dnevno kot za nočno obdelavo po postopku poravnave 6. Možnost izvrševanja medsistemske poravnave med dvema posameznima podsistemoma se evidentira v modulu (upravljanja) statičnih podatkov.

(A)   Povezani model

4.

Pri ponudbi postopka poravnave 6 morajo ASCB in SCB podpirati poravnavo dvostranskih in/ali večstranskih denarnih pozicij transakcij podsistemov, in sicer tako, da:

(a)

omogočijo poravnalni banki, da vnaprej financira svojo predvideno obveznost iz poravnave preko prenosov likvidnosti z njenega PM računa na njen podračun (v nadaljnjem besedilu: namenska likvidnost) pred obdelavo podsistema; in

(b)

poravnavajo plačilna navodila podsistema po zaključku obdelave podsistema: pri poravnalnih bankah s kratko pozicijo z obremenitvijo njihovih podračunov (znotraj limitov sredstev na takem računu) in odobritvijo tehničnega računa podsistema ter pri poravnalnih bankah z dolgo pozicijo z odobritvijo njihovih podračunov in obremenitvijo tehničnega računa podsistema.

5.

Kadar ponujajo postopek poravnave 6:

(a)

morajo SCB odpreti za vsako poravnalno banko najmanj en podračun, ki je povezan s posameznim podsistemom; in

(b)

ASCB morajo odpreti tehnični račun za podsistem za: (i) knjiženje sredstev, zbranih s podračunov poravnalnih bank s kratko pozicijo, v dobro; in (ii) knjiženje sredstev v breme, kadar se na namenskih podračunih poravnalnih bank z dolgo pozicijo izvedejo knjiženja v dobro.

6.

Postopek poravnave 6 se nudi tako za dnevno obdelavo kot za nočne operacije podsistemov. V slednjem primeru se nov delovni dan začne nemudoma po izpolnitvi zahtev glede obveznih rezerv; kakršna koli kasnejša obremenitev ali odobritev zadevnih računov se glasi na nov delovni dan.

7.

Pri postopku poravnave 6 in ob upoštevanju namenjanja likvidnosti morajo ASCB in SCB ponujati naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na podračun in z njega:

(a)

trajni nalogi, ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka (start-of-procedure)) na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. Če je predloženih več trajnih nalogov, ki se nanašajo na odobritev različnih podračunov, se ti poravnajo v zaporedju glede na znesek, začenši z najvišjim. Med nočnimi operacijami podsistema se v primeru več trajnih nalogov, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, taki nalogi poravnajo na podlagi sorazmernega zmanjšanja vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko XML sporočila samo v času poteka postopka poravnave 6 (identificiranem kot časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka (end-of-procedure message)) in ki bodo poravnani samo do začetka cikla obdelave podsistema. Tekoči nalog, ki ga je predložil podsistem in za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se delno poravna;

(c)

nalogi SWIFT, dani preko sporočila MT 202 ali, pri udeležencih, ki uporabljajo internetni dostop, samodejno prirejeni iz zaslonske maske v MT 202, pri čemer se ti nalogi lahko predložijo samo v času poteka postopka poravnave 6 in samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma.

8.

Postopek poravnave 6 se začne s sporočilom o začetku postopka in konča s sporočilom o zaključku postopka, pri čemer obe sporočili pošlje podsistem. Vendar pa za nočne operacije podsistema pošlje sporočilo o začetku postopka ASCB. Sporočila o začetku postopka sprožijo poravnavo trajnih nalogov za prenos likvidnosti na podračune. Sporočilo o zaključku postopka vodi do samodejnega povratnega prenosa s podračuna na PM račun.

9.

Pri postopku poravnave 6 se namenska likvidnost na podračunih zamrzne, dokler teče cikel obdelave podsistema (ki se začne s sporočilom o začetku cikla in konča s sporočilom o zaključku cikla, pri čemer obe pošlje podsistem), in se po tem sprosti. Zamrznjeno stanje se med ciklom obdelave lahko spremeni zaradi plačil medsistemske poravnave ali če poravnalna banka prenese likvidnost s svojega PM računa. ASCB obvesti podsistem o zmanjšanju ali povečanju likvidnosti na podračunu zaradi plačil medsistemske poravnave. Če podsistem tako zahteva, ga ASCB obvesti tudi o povečani likvidnosti na podračunu zaradi prenosa likvidnosti s strani poravnalne banke.

10.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se plačilna navodila poravnajo iz namenske likvidnosti, pri čemer se praviloma uporabi algoritem 5 (kakor je navedeno v Dodatku I Priloge II).

11.

Znotraj vsakega cikla obdelave podsistema se namenska likvidnost poravnalne banke lahko poveča s knjiženjem določenih dohodnih plačil neposredno v dobro njenih podračunov, tj. kuponi in unovčena plačila. V takih primerih je treba likvidnost knjižiti najprej v dobro tehničnega računa in nato, pred knjiženjem likvidnosti v dobro podračuna (ali PM računa), v breme takega računa.

12.

Medsistemsko poravnavo med dvema povezanima podsistemoma lahko sproži samo tisti podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu), katerega udeleženec ima podračun, ki se obremeni. Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, navedenega v plačilnem navodilu, v breme podračuna udeleženca podsistema, ki sproži plačilno navodilo, in v dobro podračuna udeleženca drugega podsistema.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

13.

Medsistemsko poravnavo s podsistema, ki uporablja povezani model, na podsistem, ki uporablja integrirani model, lahko sproži tisti podsistem, ki uporablja povezani model (ali njegova ASCB v njegovem imenu). Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, navedenega v plačilnem navodilu, v breme podračuna udeleženca podsistema, ki uporablja povezani model, in v dobro zrcalnega računa, ki ga uporablja podsistem, ki uporablja integrirani model. Plačilnega navodila ne more sprožiti podsistem, ki uporablja integrirani model in katerega zrcalni račun bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

(B)   Integrirani model

14.

Kadar ponujajo postopek poravnave 6 za integrirane modele, morajo ASCB in SCB podpirati tako poravnavo. V primeru, da se postopek poravnave 6 uporabi za integrirani model med dnevno obdelavo, se ponudi samo omejena funkcionalnost.

15.

Pri postopku poravnave 6 in v zvezi z integriranim modelom morajo ASCB in SCB ponujati naslednje vrste storitev prenosa likvidnosti na zrcalni račun:

(a)

trajni nalogi (za dnevno obdelavo in za nočne operacije podsistema), ki jih lahko poravnalne banke predložijo ali spremenijo preko ICM (kadar je na voljo) kadar koli v delovnem dnevu. Trajni nalogi, predloženi po poslanem sporočilu o začetku postopka na dani delovni dan, so veljavni šele za naslednji delovni dan. Če je predloženih več trajnih nalogov, se poravnajo v zaporedju glede na znesek, začenši z najvišjim. Če trajni nalog za dnevno obdelavo ni krit, bo zavrnjen. Med nočnimi operacijami podsistema se v primeru več trajnih nalogov, za katere na PM računu ni dovolj sredstev, taki nalogi poravnajo na podlagi sorazmernega zmanjšanja vseh nalogov;

(b)

tekoči nalogi, ki jih lahko predloži bodisi poravnalna banka (preko ICM) bodisi zadevni podsistem preko XML sporočila samo v času poteka postopka poravnave 6 (identificiranem kot časovni razpon od sporočila o začetku postopka do sporočila o zaključku postopka) in ki bodo poravnani samo do začetka cikla obdelave podsistema. Tekoči nalog, za katerega na PM računu ni dovolj sredstev, se delno poravna;

(c)

nalogi SWIFT, dani preko sporočila MT 202, ki se lahko predložijo samo v času dnevne obdelave. Taki nalogi se poravnajo nemudoma.

16.

Smiselno se uporabljajo pravila za povezani model glede sporočil o začetku postopka in zaključku postopka ter glede začetka in zaključka cikla.

17.

Medsistemsko poravnavo med dvema podsistemoma, ki uporabljata integrirani model, lahko sproži samo tisti podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu), katerega zrcalni račun se obremeni. Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, navedenega v plačilnem navodilu, v breme zrcalnega računa, ki ga uporablja podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in v dobro zrcalnega računa, ki ga uporablja drugi podsistem. Plačilnega navodila ne more sprožiti podsistem, katerega zrcalni račun bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

18.

Medsistemsko poravnavo s podsistema, ki uporablja integrirani model, na podsistem, ki uporablja povezani model, lahko sproži tisti podsistem, ki uporablja integrirani model (ali njegova ASCB v njegovem imenu). Plačilno navodilo se poravna s knjiženjem zneska, navedenega v plačilnem navodilu, v breme zrcalnega računa, ki ga uporablja podsistem, ki uporablja integrirani model, in v dobro podračuna udeleženca drugega podsistema. Plačila ne more sprožiti podsistem, ki uporablja povezani model, katerega udeleženec ima podračun, ki bo odobren.

Podsistem, ki sproži plačilno navodilo, in drugi podsistem je treba obvestiti o zaključku poravnave. Če tako zahtevajo, morajo biti poravnalne banke o uspešni poravnavi obveščene preko sporočila SWIFT MT 900 ali MT 910. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo biti obveščeni preko sporočila v ICM.

15.   Opcijski povezani mehanizmi

1.

Opcijski povezani mehanizem „obdobje informiranja“ lahko ASCB ponudijo za postopke poravnave 3, 4 in 5. Če je podsistem (ali njegova ASCB v njegovem imenu) določil opcijsko „obdobje informiranja“, poravnalna banka prejme ICM oddajno sporočilo, ki kaže rok, v katerem lahko poravnalna banka zahteva povrnitev zadevnega plačilnega navodila. SCB mora tako zahtevo upoštevati samo, če je sporočena preko in odobrena s strani podsistema. Poravnava se začne, če SCB ne prejme take zahteve do izteka „obdobja informiranja“. Po tem, ko SCB v „obdobju informiranja“ prejme tako zahtevo, in:

(a)

kadar se za dvostransko poravnavo uporabi postopek poravnave 3, se zadevno plačilno navodilo povrne; in

(b)

kadar se za poravnavo večstranskih pozicij uporabi postopek poravnave 3 ali če v postopku poravnave 4 celotna poravnava ne uspe, se vsa plačilna navodila v datoteki povrnejo, vse poravnalne banke in podsistem pa so obveščeni preko ICM oddajnega sporočila.

2.

Če podsistem pošlje navodila za poravnavo pred načrtovanim časom poravnave („od“), se navodila shranijo, dokler ne nastopi načrtovani čas. V tem primeru se plačilna navodila predložijo v razporeditev ob vstopu, ko nastopi čas „od“. Ta opcijski mehanizem se lahko uporabi v postopkih poravnave 1 in 2.

3.

Obdobje poravnave („do“) omogoča določitev omejenega časovnega obdobja za poravnavo podsistema, da se tako ne prepreči ali ne odloži poravnava drugih transakcij, povezanih s podsistemom, ali drugih transakcij v sistemu TARGET2. Če se katero koli plačilno navodilo ne poravna do nastopa časa „do“ ali znotraj določenega obdobja poravnave, se ta plačilna navodila bodisi vrnejo bodisi se, v primeru postopkov poravnave 4 in 5, lahko aktivira mehanizem jamstvenega sklada. Obdobje poravnave („do“) se lahko določi za postopke poravnave 1 do 5.

4.

Mehanizem jamstvenega sklada se lahko uporabi, če likvidnost poravnalne banke ne zadošča za kritje njenih obveznosti, ki izvirajo iz poravnave podsistema. Da bi omogočili poravnavo vseh plačilnih navodil, vključenih v poravnavo podsistema, se ta mehanizem uporabi za zagotavljanje potrebne dopolnilne likvidnosti. Ta mehanizem se lahko uporabi za postopka poravnave 4 in 5. Če je treba uporabiti mehanizem jamstvenega sklada, je treba voditi posebni račun jamstvenega sklada, na katerem je na razpolago „izredna likvidnost“ ali je ta dana na razpolago na zahtevo.

16.   Uporabljeni algoritmi

1.

Algoritem 4 podpira postopek poravnave 5. Za lajšanje poravnave in zmanjšanje potrebne likvidnosti so vključena vsa plačilna navodila podsistema (ne glede na njihovo prioriteto). Plačilna navodila podsistema, ki jih je treba poravnati po postopku poravnave 5, obidejo razporeditev ob vstopu in se v PM zadržijo ločeno do konca trenutnega procesa optimizacije. V isti tek algoritma 4 bo vključenih več podsistemov, ki uporabljajo postopek poravnave 5, če se bodo nameravali poravnati hkrati.

2.

V postopku poravnave 6 lahko poravnalna banka nameni znesek likvidnosti za poravnavo pozicij, ki prihajajo od določenega podsistema. Namembnost se doseže z zagotovitvijo potrebne likvidnosti na posebnem podračunu (povezani model). Algoritem 5 se uporabi tako za nočne operacije podsistema kot za dnevno obdelavo. Proces poravnave se izvede z obremenitvijo podračunov poravnalnih bank s kratko pozicijo v korist tehničnega računa podsistema in nato z obremenitvijo tehničnega računa podsistema v korist podračunov poravnalnih bank z dolgo pozicijo. V primeru pozitivnih stanj se lahko vknjižba izvede neposredno – če tako navede podsistem znotraj zadevne transakcije – na PM račun poravnalne banke. Če je poravnava enega ali več navodil za obremenitev neuspešna, tj. zaradi napake podsistema, se zadevno plačilo uvrsti v prioritetni vrstni red na podračunu. Pri postopku poravnave 6 se lahko uporabi algoritem 5, ki teče na podračunih. Poleg tega pri algoritmu 5 ni treba upoštevati nobenih limitov ali rezervacij. Za vsako poravnalno banko se izračuna skupna pozicija in v primeru, da so krite vse skupne pozicije, bodo poravnane vse transakcije. Transakcije, ki niso krite, se uvrstijo nazaj v prioritetni vrstni red.

17.   Učinek začasnega ali trajnega prenehanja uporabe

Če podsistem začasno ali trajno preneha uporabljati ASI v času cikla poravnave plačilnih navodil podsistema, se ASCB šteje za pooblaščeno, da zaključi cikel poravnave v imenu podsistema.

18.   Seznam nadomestil in izdajanje računov

1.

Za podsistem, ki uporablja ASI ali vmesnik za udeležence, ne glede na število katerih koli računov, ki jih lahko ima pri ASCB in/ali SCB, velja seznam nadomestil, ki ga sestavljajo trije elementi, kakor so določeni v nadaljevanju.

(a)

Fiksno mesečno nadomestilo v višini 1 000 EUR, ki se zaračuna vsakemu podsistemu (fiksno nadomestilo I).

(b)

Drugo mesečno fiksno nadomestilo v višini med 417 EUR in 4 167 EUR, v sorazmerju z bruto vrednostjo transakcij denarne poravnave podsistema v eurih (fiksno nadomestilo II):

Razpon

Od (mio. EUR/dan)

Do (mio. EUR/dan)

Letno nadomestilo (EUR)

Mesečno Nadomestilo (EUR)

1

0

pod 1 000

5 000

417

2

1 000

pod 2 500

10 000

833

3

2 500

pod 5 000

20 000

1 667

4

5 000

pod 10 000

30 000

2 500

5

10 000

pod 50 000

40 000

3 333

6

nad 50 000

50 000

4 167

Bruto vrednost transakcij denarne poravnave podsistema v eurih izračuna ASCB enkrat letno na podlagi take bruto vrednosti v prejšnjem letu, izračunana bruto vrednost pa se uporabi za izračun nadomestila od 1. januarja vsakega koledarskega leta.

(c)

Nadomestilo za transakcijo, ki je izračunano na isti podlagi kakor seznam, vzpostavljen za udeležence v sistemu TARGET2 iz Dodatka VI Priloge II. Podsistem lahko izbere eno izmed dveh možnosti: bodisi plača enotno nadomestilo v višini 0,80 EUR na plačilno navodilo (možnost A) bodisi plača nadomestilo, izračunano na podlagi degresivne lestvice (možnost B), ob upoštevanju naslednjih sprememb:

(i)

pri možnosti B se meje razponov, ki se nanašajo na obseg plačilnih navodil, delijo z dva, in

(ii)

poleg fiksnega nadomestila I in fiksnega nadomestila II se zaračuna mesečno fiksno nadomestilo v višini 150 EUR (po možnosti A) ali 1 875 EUR po možnosti B.

2.

Katero koli nadomestilo, ki ga je treba plačati v zvezi s plačilnim navodilom, ki ga predloži, ali plačilom, ki ga prejme podsistem, bodisi preko vmesnika za udeležence bodisi preko ASI, se zaračuna izključno temu podsistemu. Svet ECB lahko vzpostavi podrobnejša pravila za določitev plačljivih transakcij, poravnanih preko ASI.

3.

Vsak podsistem prejme od svoje zadevne ASCB račun za prejšnji mesec na podlagi nadomestil, navedenih v pododstavku 1, najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu. Plačila je treba nakazati najpozneje deseti delovni dan tega meseca na račun, ki ga določi ASCB, ali knjižiti v breme računa, ki ga določi podsistem.

4.

Za namene tega odstavka se vsak podsistem, določen po Direktivi 98/26/ES, obravnava ločeno, četudi dva ali več od teh upravlja isti pravni subjekt. Enako velja za podsisteme, ki niso bili določeni po Direktivi 98/26/ES, pri čemer se v tem primeru podsistemi identificirajo s pomočjo naslednjih meril: (a) formalni dogovor na podlagi pogodbenega ali zakonodajnega instrumenta, npr. sporazum med udeleženci in upravljavcem sistema; (b) več članov; (c) skupna pravila in standardizirane ureditve; in (d) z namenom kliringa, izravnave in/ali poravnave plačil in/ali vrednostnih papirjev med udeleženci.


PRILOGA V

DODATNI IN SPREMENJENI USKLAJENI POGOJI ZA UDELEŽBO V SISTEMU TARGET2 Z UPORABO INTERNETNEGA DOSTOPA

Člen 1

Področje uporabe

Pogoji, določeni v Prilogi II, se za udeležence, ki za dostop do enega ali več PM računov uporabljajo internetni dostop, uporabljajo ob upoštevanju določb te priloge.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej prilogi se poleg opredelitev pojmov, določenih v Prilogi II, uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„organi za potrjevanje“ pomenijo eno ali več NCB, ki jih kot take določi Svet ECB, da v imenu Eurosistema izdajajo, vodijo, preklicujejo in obnavljajo elektronska potrdila,

2.

„elektronska potrdila“ ali „potrdila“ pomenijo elektronsko datoteko, ki jo izdajo organi za potrjevanje in povezuje javni ključ z identiteto ter se uporablja za naslednje: za preverjanje, ali javni ključ pripada posamezniku, za preverjanje istovetnosti imetnika, za preverjanje podpisa tega posameznika ali za šifriranje sporočila, naslovljenega na tega posameznika. Potrdila se nahajajo na fizični napravi, kot je pametna kartica ali ključ USB, pri sklicevanjih na potrdila pa ta pojem vključuje tudi te fizične naprave. Potrdila so bistvenega pomena v postopku preverjanja istovetnosti udeležencev, ki preko interneta dostopajo do sistema TARGET2 in vnašajo plačilna sporočila ali kontrolna sporočila,

3.

„imetnik potrdila“ pomeni imenovano, posamezno osebo, ki jo udeleženec v sistemu TARGET2 identificira in določi kot pooblaščeno za internetni dostop do udeleženčevega računa v sistemu TARGET2. Udeleženčeve vloge za potrdila bo preverjala njegova domača NCB in jih posredovala organom za potrjevanje, ki bodo nato dostavljali potrdila, ki povezujejo javni ključ s poverilnico, ki identificira udeleženca,

4.

„internetni dostop“ pomeni, da se je udeleženec odločil za PM račun, do katerega se lahko dostopa samo preko interneta, in da udeleženec predloži plačilna sporočila ali kontrolna sporočila v sistem TARGET2 s pomočjo interneta,

5.

„ponudnik internetnih storitev“ pomeni družbo ali organizacijo, tj. prehod, ki ga udeleženec v sistemu TARGET2 uporablja za dostopanje do svojega računa v sistemu TARGET2 preko internetnega dostopa.

Člen 3

Določbe, ki se ne uporabljajo

V zvezi z internetnim dostopom se ne uporabljajo naslednje določbe Priloge II:

člen 4(1)(c) in (2)(d); člen 5(2), (3) in (4); člena 6 in 7; člen 11(8); člen 14(1)(a); člen 17(2); členi 23 do 26; člen 41; ter Dodatki I, VI in VII.

Člen 4

Dodatne in spremenjene določbe

V zvezi z internetnim dostopom se naslednje določbe Priloge II uporabljajo v spremenjenem besedilu:

1.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Naslednji dodatki so sestavni del teh pogojev in se uporabljajo za udeležence, ki do PM računa dostopajo z uporabo internetnega dostopa:

 

Dodatek IA k Prilogi V: Tehnične specifikacije za obdelavo plačilnih nalogov pri internetnem dostopu

 

Dodatek IIA k Prilogi V: Seznam nadomestil in izdajanje računov za internetni dostop

 

Dodatek II: Odškodninska shema v sistemu TARGET2

 

Dodatek III: Referenčni okvir za mnenja o sposobnosti in o državi

 

Dodatek IV, razen odstavka 7(b) tega dodatka: Postopek neprekinjenega poslovanja in postopek ob nepredvidljivih dogodkih

 

Dodatek V: Urnik delovanja.“.

2.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   [Vstaviti ime CB] je izvajalka storitev po teh pogojih. Ravnanja in opustitve NCB-ponudnic ESP in/ali organov za potrjevanje štejejo za ravnanja in opustitve [vstaviti ime CB], za katera ta prevzame odgovornost v skladu s členom 31 spodaj. Udeležba po teh pogojih ne vzpostavlja pogodbenega razmerja med udeleženci in NCB-ponudnicami ESP, kadar slednje delujejo v tej vlogi. Navodila, sporočila ali informacije, ki jih udeleženci prejmejo od ali jih pošljejo ESP v zvezi s storitvami, zagotovljenimi po teh pogojih, štejejo za prejete od ali poslane [vstaviti ime CB].“; in

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Udeležba v sistemu TARGET2 poteka preko udeležbe v komponenti sistema TARGET2. Ti pogoji opisujejo medsebojne pravice in obveznosti udeležencev v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in [vstaviti ime CB]. Pravila o obdelavi plačilnih nalogov (naslov IV) se nanašajo na vse plačilne naloge, ki jih predloži, ali na vsa plačila, ki jih prejme kateri koli udeleženec v sistemu TARGET2, in se uporabljajo ob upoštevanju Priloge V.“.

3.

Člen 4(2)(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

kreditne institucije ali katere koli subjekte vrst, naštetih v pododstavkih (a) do (c), ki so v obeh primerih ustanovljeni v državi, s katero je Unija sklenila denarni sporazum, ki kateremu koli od takih subjektov omogoča dostop do plačilnih sistemov v Uniji, ob upoštevanju pogojev, določenih v denarnem sporazumu, in pod pogojem, da je zadevna pravna ureditev, ki velja v državi, enakovredna ustrezni zakonodaji Unije.“.

4.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1(a)(i) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za odprtje PM računa v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], dostopnega preko interneta, morajo prijavitelji za udeležbo:

(a)

izpolniti naslednje tehnične zahteve:

(i)

namestiti, voditi, upravljati, spremljati in zagotoviti varnost potrebne informacijske infrastrukture za priključitev k sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in za predložitev plačilnih nalogov v sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Dodatka IA k Prilogi V. Pri tem lahko prijavitelji za udeležbo vključijo tretje stranke, vendar ohranijo izključno odgovornost; in“; ter

(b)

doda se naslednji odstavek 1(c):

„(c)

navesti, da želijo do svojega PM računa dostopati s pomočjo interneta, in zaprositi za ločen PM račun v sistemu TARGET2, če želijo do sistema TARGET2 dostopati tudi preko izvajalca omrežnih storitev. Prijavitelji morajo predložiti ustrezno izpolnjen obrazec vloge za izdajo elektronskih potrdil, ki so potrebna za dostop do sistema TARGET2 preko internetnega dostopa.“.

5.

Člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Udeležencem, ki uporabljajo internetni dostop, se dovoli samo spletni vpogled v imenik sistema TARGET2 in tega imenika ne smejo posredovati niti interno niti eksterno.“; in

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Udeleženci priznavajo, da lahko [vstaviti ime CB] in druge CB objavijo njihova imena in BIC.“.

6.

Člen 10 se spremeni:

(a)

odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.   [Vstaviti ime CB] ponuja internetni dostop, opisan v Prilogi V. Če v teh pogojih ali z zakonodajo ni določeno drugače, mora [vstaviti ime CB] uporabiti vsa razumna sredstva v okviru svojih pristojnosti, da izpolni svoje obveznosti po teh pogojih, pri čemer ne jamči za rezultat.

2.   Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop do sistema TARGET2, morajo plačati nadomestila, določena v Dodatku IIA k Prilogi V.“; in

(b)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Udeleženci morajo:

(a)

v rednih časovnih presledkih vsak delovni dan aktivno preverjati vse informacije, ki so jim na voljo v ICM, zlasti informacije o pomembnih dogodkih v sistemu (kot so sporočila v zvezi s poravnavo podsistemov) in o primerih trajne ali začasne izključitve udeleženca. [Vstaviti ime CB] ni odgovorna za nobeno neposredno ali posredno izgubo, ki izvira iz udeleženčeve opustitve teh preverjanj; in

(b)

vedno zagotavljati spoštovanje varnostnih zahtev, ki so določene v Dodatku IA k Prilogi V, zlasti v zvezi s hrambo potrdil, ter vzdrževati pravila in postopke, s katerimi se zagotovi, da so imetniki potrdil seznanjeni s svojimi odgovornostmi v zvezi z varovanjem potrdil.“.

7.

Člen 11 se spremeni:

(a)

doda se naslednji odstavek 5a:

„5a.   Udeleženci so odgovorni za pravočasno posodobitev obrazcev za izdajo elektronskih potrdil, ki so potrebna za dostop do sistema TARGET2 preko internetnega dostopa, in za predložitev novih obrazcev za izdajo takih elektronskih potrdil [vstaviti ime CB]. Udeleženci so odgovorni za preverjanje točnosti informacij, ki se nanašajo nanje in ki jih [vstaviti ime CB] vnese v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   [Vstaviti ime CB] se šteje za pooblaščeno, da organom za potrjevanje sporoči kakršne koli informacije, ki se nanašajo na udeležence in bi jih organi za potrjevanje lahko potrebovali.“.

8.

Člen 12(7) se nadomesti z naslednjim:

„7.   [Vstaviti ime CB] da na voljo dnevni izpisek kateremu koli udeležencu, ki se je odločil za tako storitev.“.

9.

Člen 13(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

navodila za direktno obremenitev, prejeta na podlagi pooblastila za direktno obremenitev. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, ne morejo poslati navodil za direktno obremenitev s svojega PM računa;“.

10.

Člen 14(1)(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

je plačilno sporočilo v skladu s pravili in pogoji formatiranja v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] in uspešno opravi preverjanje dvojnega vnosa, kakor je opisano v Dodatku IA k Prilogi V;“.

11.

Člen 16(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, ne smejo uporabljati funkcionalnosti skupine AL v zvezi s svojim PM računom, dostopnim preko interneta, ali kombinirati tega PM računa, dostopnega preko interneta, s katerim koli drugim računom v sistemu TARGET2, ki ga imajo. Limiti se lahko določijo samo v zvezi s skupino AL v celoti. Limiti se ne smejo določiti v zvezi s posameznim PM računom člana skupine AL.“.

12.

Člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri uporabi indikatorja najpoznejšega trenutka obremenitve se sprejeti plačilni nalog vrne kot neporavnan, če ga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati. 15 minut pred opredeljenim trenutkom obremenitve mora biti udeleženec nalogodajalec obveščen preko ICM, namesto da se mu pošlje samodejno obvestilo preko ICM. Udeleženec nalogodajalec lahko uporabi indikator najpoznejšega trenutka obremenitve tudi izključno kot opozorilni indikator. V takih primerih se zadevni plačilni nalog ne vrne.“.

13.

Člen 21(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   [Vstaviti ime CB] lahko na zahtevo plačnika odloči spremeniti mesto zelo nujnega plačilnega naloga v prioritetnem vrstnem redu (razen zelo nujnih plačilnih nalogov v okviru postopkov poravnave 5 in 6), če taka sprememba ne bi vplivala na nemoteno poravnavo podsistemov v sistemu TARGET2 ali drugače povzročila sistemskega tveganja.“.

14.

Člen 28 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, vzpostavijo ustrezne varnostne kontrole, zlasti tiste, določene v Dodatku IA k Prilogi V, da zavarujejo svoje sisteme pred nepooblaščenim dostopom in uporabo. Udeleženci so izključno odgovorni za ustrezno varstvo zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti svojih sistemov.“; in

(b)

doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, morajo [vstaviti ime CB] nemudoma obvestiti o katerem koli dogodku, ki bi lahko vplival na veljavnost potrdil, zlasti o dogodkih, navedenih v Dodatku IA k Prilogi V, kar med drugim vključuje vsakršno izgubo ali nepravilno uporabo.“.

15.

Člen 29 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29

Uporaba ICM

1.   ICM:

(a)

omogoča udeležencem vnos plačil;

(b)

omogoča udeležencem dostop do informacij v zvezi z njihovimi računi in upravljanje z likvidnostjo;

(c)

se lahko uporabi za sprožitev nalogov za prenos likvidnosti; in

(d)

omogoča udeležencem dostop do sistemskih sporočil.

2.   Nadaljnje tehnične podrobnosti v zvezi z ICM, ki se uporabljajo v povezavi z internetnim dostopom, vsebuje Dodatek IA k Prilogi V.“.

16.

Člen 32 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, se vsa s plačili in z obdelavo plačil povezana sporočila v zvezi s sistemom TARGET2, kot so potrditve obremenitev ali odobritev ali sporočila z izpiski, med [vstaviti ime CB] in udeleženci dajo na voljo udeležencu v ICM.“; in

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če se udeleženčeva povezava prekine, mora udeleženec uporabiti druga možna sredstva prenosa sporočil, določena v Dodatku IV Priloge II. V takih primerih se shranjene ali natisnjene verzije sporočil, ki jih izda [vstaviti ime CB], sprejmejo kot dokazilo.“.

17.

člen 34(4)(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Ko je udeležencem, ki uporabljajo internetni dostop, tako ICM oddajno sporočilo dano na voljo, zanje šteje, da so bili obveščeni o trajni/začasni izključitvi udeleženca iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] ali druge komponente sistema TARGET2. Udeleženci krijejo kakšne koli izgube, ki izvirajo iz predložitve plačilnega naloga udeležencem, ki so bili začasno ali trajno izključeni, če je bil tak plačilni nalog vnesen v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], potem ko je bilo ICM oddajno sporočilo dano na voljo.“.

18.

Člen 39(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za udeležence šteje, da so seznanjeni z vsemi svojimi obveznostmi, ki izhajajo iz predpisov o varstvu podatkov, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, dejavnostih, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, zlasti glede izvajanja ustreznih ukrepov glede kakršnih koli plačil, knjiženih v breme ali v dobro njihovih PM računov, ter morajo te obveznosti izpolnjevati. Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, se morajo seznaniti s politiko ponudnika internetnih storitev glede pridobivanja podatkov, preden vstopijo v pogodbeno razmerje s tem ponudnikom internetnih storitev.“.

19.

Člen 40(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Razen če je v teh pogojih določeno drugače, morajo biti vsa obvestila, zahtevana ali dovoljena po teh pogojih, poslana s priporočeno pošto, po telefaksu ali drugače pisno. Obvestila za [vstaviti ime CB] morajo biti naslovljena na vodjo [vstaviti oddelek za plačilne sisteme ali ustrezno enoto CB] v [vstaviti ime CB], [vključiti zadevni naslov CB] ali na [vstaviti BIC naslov CB]. Obvestila za udeleženca morajo biti poslana na naslov, številko telefaksa ali na njegov BIC naslov, kakor ga udeleženec vsakokrat sporoči [vstaviti ime CB].“.

20.

Člen 45 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 45

Neodvisnost

Če je katera koli določba teh pogojev ali Priloge V neveljavna ali postane neveljavna, to ne posega v uporabljivost vseh drugih določb teh pogojev ali Priloge V.“.

Dodatek IA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA OBDELAVO PLAČILNIH NALOGOV PRI INTERNETNEM DOSTOPU

Pri internetnem dostopu se za obdelavo plačilnih nalogov poleg Pogojev uporabljajo naslednja pravila:

1.   Tehnične zahteve za udeležbo v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] glede infrastrukture, omrežja in formatov

1.

Vsak udeleženec, ki uporablja internetni dostop, se mora povezati z ICM sistema TARGET2 z uporabo lokalnega odjemalca, operacijskega sistema in internetnega brskalnika, kakor je določeno v prilogi „Internetna udeležba – sistemske zahteve za internetni dostop“ (Internet-based participation - System requirements for internet access) k Podrobnim uporabniškim specifikacijam (UDFS), skupaj s tam opredeljenimi nastavitvami. Vsak udeleženčev PM račun se identificira z osem- ali 11-mestno BIC. Poleg tega mora vsak udeleženec, preden je lahko udeležen v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], opraviti vrsto preizkusov, s katerimi dokaže svojo tehnično in operativno zmožnost.

2.

Za predložitev plačilnih nalogov in izmenjavo plačilnih sporočil v PM se bo kot pošiljatelj/prejemnik sporočil uporabljala BIC platforme sistema TARGET2, TRGTXEPMLVP. V plačilnih nalogih, poslanih udeležencu, ki uporablja internetni dostop, mora biti ta udeleženec prejemnik naveden v polju upravičene institucije. V plačilnih nalogih udeleženca, ki uporablja internetni dostop, bo ta udeleženec naveden kot institucija nalogodajalka.

3.

Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, uporabljajo storitve infrastrukture javnih ključev, kakor je določeno v priročniku za uporabo storitve potrjevanja javnih ključev pri internetnem dostopu (User Manual: Internet Access for the public-key certification service).

2.   Vrste plačilnih sporočil

1.

Internetni udeleženci lahko izvedejo naslednje vrste plačil:

(a)

plačila stranke, tj. kreditna plačila, pri katerih nalogodajalec in/ali upravičenec ni finančna institucija;

(b)

brez ročnega posredovanja obdelana plačila stranke, tj. kreditna plačila, pri katerih nalogodajalec in/ali upravičenec ni finančna institucija in ki se izvršijo brez ročnega posredovanja;

(c)

plačila banke banki, s katerimi se zahteva prenos sredstev med finančnimi institucijami;

(d)

plačila kritja, s katerimi se zahteva prenos sredstev med finančnimi institucijami v povezavi z osnovnim kreditnim plačilom stranke.

Poleg tega lahko udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop do PM računa, prejemajo naloge za direktno obremenitev.

2.

Udeleženci morajo upoštevati specifikacije polj, kakor so opredeljene v poglavju 9.1.2.2 UDFS, Knjiga 1.

3.

Vsebina polj mora biti potrjena na ravni sistema TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] v skladu z zahtevami UDFS. Udeleženci se lahko med seboj dogovorijo o posebnih pravilih glede vsebine polj. Vendar pa v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na državo/CB] ni nobenih posebnih preverjanj, ali udeleženci upoštevajo katera koli taka pravila.

4.

Udeleženci, ki uporabljajo internetni dostop, lahko preko sistema TARGET2 izvedejo plačila kritja, tj. plačila, ki jih izvedejo korespondenčne banke, da poravnajo (pokrijejo) kreditna plačilna sporočila, ki se pošljejo banki stranke na drug, bolj neposreden način. Podatki o stranki, ki jih vsebujejo ta plačila kritja, se ne prikažejo v ICM.

3.   Preverjanje dvojnega vnosa

1.

Vsi plačilni nalogi morajo skozi preverjanje dvojnega vnosa, katerega namen je zavrniti plačilne naloge, ki so bili po pomoti predloženi več kakor enkrat.

2.

Preverijo se naslednja polja vrst sporočil:

Podrobnosti

Del sporočila

Polje

Pošiljatelj

Osnovna glava

Naslov BIC

Vrsta sporočila

Glava aplikacije

Vrsta sporočila

Prejemnik

Glava aplikacije

Namembni naslov

Referenčna številka transakcije (TRN)

Sklop besedila

:20

Povezana referenca

Sklop besedila

:21

Datum valute

Sklop besedila

:32

Znesek

Sklop besedila

:32

3.

Če so vsa polja, opisana v pododstavku 2, v zvezi z na novo predloženim plačilnim nalogom enaka tistim v zvezi z že sprejetim plačilnim nalogom, se na novo predloženi plačilni nalog vrne.

4.   Kode za napake

Če je plačilni nalog zavrnjen, se preko ICM zagotovi obvestilo o prekinitvi, ki navaja razlog zavrnitve z uporabo kod za napake. Kode za napake so opredeljene v poglavju 9.4.2 UDFS.

5.   Vnaprej določen čas poravnave

1.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najzgodnejšega trenutka obremenitve, se uporabi koda „/FROTIME/“.

2.

Za plačilne naloge, ki uporabljajo indikator najpoznejšega trenutka obremenitve, sta na voljo dve možnosti.

(a)

Koda „/REJTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog vrne.

(b)

Koda „/TILTIME/“: če plačilnega naloga do navedenega trenutka obremenitve ni bilo mogoče poravnati, se plačilni nalog ne vrne, temveč se zadrži v ustreznem prioritetnem vrstnem redu.

Pri obeh možnostih velja, da se preko ICM samodejno zagotovi obvestilo, če plačilni nalog z indikatorjem najpoznejšega trenutka obremenitve ni poravnan 15 minut pred navedenim trenutkom.

3.

Pri uporabi kode „/CLSTIME/“ se plačilo obravnava na enak način kakor plačilni nalog, naveden v pododstavku 2(b).

6.   Poravnava plačilnih nalogov pri razporeditvi ob vstopu

1.

Preverjanja možnosti izravnave in po potrebi dodatna preverjanja možnosti izravnave (pojma, kakor sta opredeljena v odstavkih 2 in 3) se opravijo v zvezi s plačilnimi nalogi, vnesenimi v razporeditev ob vstopu, z namenom zagotovitve hitre in likvidnostno varčne bruto poravnave plačilnih nalogov.

2.

Pri preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi prejemnika plačila, ki so na začetku zelo nujnega ali, če se ta ne uporablja, nujnega prioritetnega vrstnega reda, na razpolago za izravnavo s plačilnim nalogom plačnika (v nadaljnjem besedilu: plačilni nalogi za izravnavo). Če plačilni nalog za izravnavo ne zagotavlja dovolj sredstev za zadevni plačnikov plačilni nalog pri razporeditvi ob vstopu, je treba ugotoviti, ali je na plačnikovem PM računu dovolj razpoložljive likvidnosti.

3.

Če preverjanje možnosti izravnave ne uspe, lahko [vstaviti ime CB] uporabi dodatno preverjanje možnosti izravnave. Pri dodatnem preverjanju možnosti izravnave se ugotovi, ali so plačilni nalogi za izravnavo na razpolago v katerih koli prioritetnih vrstnih redih prejemnika plačila, ne glede na to, kdaj so bili uvrščeni v prioritetni vrstni red. Vendar pa se v primeru, da so v prioritetnem vrstnem redu prejemnika plačila plačilni nalogi z višjo prioriteto, ki so naslovljeni na druge udeležence v sistemu TARGET2, lahko krši načelo FIFO samo, če bi poravnava takega plačilnega naloga za izravnavo povzročila povečanje likvidnosti pri prejemniku plačila.

7.   Poravnava plačilnih nalogov v prioritetnem vrstnem redu

1.

Obravnava plačilnih nalogov, uvrščenih v prioritetnih vrstnih redih, je odvisna od prioritetnega razreda, v katerega jih je uvrstil udeleženec nalogodajalec.

2.

Plačilni nalogi v zelo nujnih in nujnih prioritetnih vrstnih redih se poravnajo z uporabo preverjanj možnosti izravnave, opisanih v odstavku 6, začenši s plačilnim nalogom na začetku prioritetnega vrstnega reda v primerih, kadar obstaja povečanje likvidnosti ali intervencija na ravni prioritetnega vrstnega reda (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu, časa poravnave ali prioritete ali preklic plačilnega naloga).

3.

Plačilni nalogi v normalnem prioritetnem vrstnem redu se redno poravnajo, vključno z vsemi zelo nujnimi in nujnimi plačilnimi nalogi, ki še niso bili poravnani. Uporabijo se različni mehanizmi (algoritmi) optimizacije. Če bo algoritem uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi poravnani; če algoritem ne bo uspešen, bodo vključeni plačilni nalogi ostali v prioritetnem vrstnem redu. Za izravnavo plačilnih tokov se uporabljajo trije algoritmi (1 do 3). Preko algoritma 4 je za poravnavo plačilnih navodil podsistemov na razpolago postopek poravnave 5 (kakor je opredeljen v poglavju 2.8.1 UDFS). Za optimizacijo poravnave zelo nujnih transakcij podsistema na podračunih udeležencev se uporablja posebni algoritem (algoritem 5).

(a)

Pri algoritmu 1 („vse ali nič“) mora [vstaviti ime CB] za vsako razmerje, v zvezi s katerim je bil določen dvostranski limit, pa tudi za skupno vsoto razmerij, za katere je bil določen večstranski limit:

(i)

izračunati celotno likvidnostno pozicijo vsakega PM računa udeležencev v sistemu TARGET2 z ugotovitvijo, ali je seštevek vseh odhodnih in dohodnih plačilnih nalogov, ki čakajo v prioritetnem vrstnem redu, negativen ali pozitiven, in v primeru negativnega seštevka preveriti, ali presega razpoložljivo likvidnost tega udeleženca (celotna likvidnostna pozicija pomeni „skupno likvidnostno pozicijo“); in

(ii)

preveriti, ali so limiti in rezervacije, ki jih je določil vsak udeleženec v sistemu TARGET2, v zvezi z vsakim zadevnim PM računom upoštevani.

Če je rezultat teh izračunov in preverjanj pozitiven za vsak zadevni PM račun, morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB poravnati vsa plačila istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

(b)

Pri algoritmu 2 („delna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

izračunati in preveriti likvidnostne pozicije, limite in rezervacije za vsak zadevni PM račun kakor pri algoritmu 1; in

(ii)

če je skupna likvidnostna pozicija enega ali več zadevnih PM računov negativna, izločiti posamezne plačilne naloge, dokler skupna likvidnostna pozicija vsakega zadevnega PM računa ni pozitivna.

Nato morajo [vstaviti ime CB] in druge udeležene CB, pod pogojem, da obstaja dovolj sredstev, poravnati vsa preostala plačila (razen izločenih plačilnih nalogov) istočasno na PM računih zadevnih udeležencev v sistemu TARGET2.

Pri izločanju plačilnih nalogov [vstaviti ime CB] začne pri PM računu udeleženca v sistemu TARGET2 z najvišjo negativno skupno likvidnostno pozicijo in pri plačilnem nalogu na koncu prioritetnega vrstnega reda z najnižjo prioriteto. Postopek izbire teče samo kratek čas, ki ga določi [vstaviti ime CB] po lastnem preudarku.

(c)

Pri algoritmu 3 („večkratna“) mora [vstaviti ime CB]:

(i)

primerjati pare PM računov udeležencev v sistemu TARGET2, da ugotovi, ali se lahko plačilni nalogi v prioritetnem vrstnem redu poravnajo znotraj razpoložljive likvidnosti na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2 in znotraj limitov, ki sta jih določila (začenši s parom PM računov z najmanjšo razliko med plačilnimi nalogi, naslovljenimi drug na drugega), udeležene CB pa morajo vknjižiti ta plačila istočasno na PM račune teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2; in

(ii)

če v primeru para PM računov, kakor je opisano v točki (i), ni dovolj likvidnosti za financiranje dvostranske pozicije, izločiti posamezne plačilne naloge, dokler ni dovolj likvidnosti. V tem primeru udeležene CB poravnajo preostala plačila, razen izločenih, istočasno na PM računih teh dveh udeležencev v sistemu TARGET2.

Po opravljenih preverjanjih, določenih v pododstavkih (i) do (ii), [vstaviti ime CB] preveri večstranske pozicije za poravnavo (med udeleženčevim PM računom in PM računi drugih udeležencev v sistemu TARGET2, v odnosu do katerih je bil določen večstranski limit). V ta namen se smiselno uporablja postopek, opisan v pododstavkih (i) do (ii).

(d)

Pri algoritmu 4 („delna poravnava, skupaj s poravnavo podsistema“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 2, vendar brez izločanja plačilnih nalogov v zvezi s poravnavo podsistema (ki se poravna istočasno in večstransko).

(e)

Pri algoritmu 5 („poravnava podsistema preko podračunov“) [vstaviti ime CB] ravna po istem postopku kakor pri algoritmu 1, ob upoštevanju spremembe, da [vstaviti ime CB] sproži algoritem 5 preko vmesnika za podsisteme in preveri le, ali je na podračunih udeležencev na razpolago dovolj sredstev. Poleg tega se ne upoštevajo nobeni limiti in rezervacije. Algoritem 5 teče samo v času nočne poravnave.

4.

Plačilni nalogi, ki so vneseni v razporeditev ob vstopu po začetku katerega koli algoritma od 1 do 4, se lahko kljub temu poravnajo nemudoma pri razporeditvi ob vstopu, če so pozicije in limiti zadevnih PM računov udeležencev v sistemu TARGET2 združljivi tako s poravnavo teh plačilnih nalogov kot s poravnavo plačilnih nalogov v trenutnem postopku optimizacije. Vendar dva algoritma ne smeta teči istočasno.

5.

Med dnevno obdelavo algoritmi tečejo zaporedoma. Dokler ni v teku nobene istočasne večstranske poravnave podsistema, je zaporedje naslednje:

(a)

algoritem 1;

(b)

če algoritem 1 ne uspe, sledi algoritem 2;

(c)

če algoritem 2 ne uspe, sledi algoritem 3, ali če algoritem 2 uspe, sledi ponovno algoritem 1.

Dokler je v teku istočasna večstranska poravnava (postopek 5) v zvezi s podsistemom, teče algoritem 4.

6.

Algoritmi tečejo fleksibilno z določitvijo vnaprej opredeljenega časovnega zamika med uporabo različnih algoritmov, ki zagotavlja najmanjši časovni presledek med tekom dveh algoritmov. Časovno zaporedje se kontrolira samodejno. Mogoča je ročna intervencija.

7.

Kadar je plačilni nalog vključen v algoritem v teku, ne sme biti prerazporejen (sprememba mesta v prioritetnem vrstnem redu) ali preklican. Zahteve za prerazporeditev ali preklic plačilnega naloga se vrstičijo, dokler se algoritem ne zaključi. Če je zadevni plačilni nalog poravnan, medtem ko algoritem teče, se katera koli zahteva za prerazporeditev ali preklic zavrne. Če plačilni nalog ni poravnan, se udeleženčeve zahteve upoštevajo nemudoma.

8.   Uporaba ICM

1.

ICM se lahko uporabi za vnašanje plačilnih nalogov.

2.

ICM se lahko uporabi za pridobivanje informacij in upravljanje z likvidnostjo.

3.

Z izjemo skladiščenih plačilnih nalogov in informacij o statičnih podatkih so preko ICM na voljo samo podatki za trenutni delovni dan. Zasloni so na voljo samo v angleščini.

4.

Informacije se zagotovijo na način „zagotoviti si“ (pull mode), kar pomeni, da mora vsak udeleženec zaprositi za zagotovitev informacij. Udeleženci morajo ves delovni dan redno preverjati, ali so v ICM pomembna sporočila.

5.

Udeležencem, ki uporabljajo internetni dostop, je na voljo samo način od uporabnika do aplikacije (user-to-application mode – U2A). U2A omogoča neposredno komunikacijo med udeležencem in ICM. Informacije so prikazane v brskalniku, ki teče v sistemu PC. Nadaljnje podrobnosti so opisane v Priročniku za uporabnike ICM.

6.

Vsak udeleženec mora imeti najmanj eno delovno postajo z internetnim dostopom, s katere dostopa do ICM preko U2A.

7.

Pravice dostopa do ICM se zagotovijo z uporabo potrdil, katerih uporaba je celoviteje opisana v odstavkih 10 do 13.

8.

Udeleženci lahko uporabijo ICM tudi za prenos likvidnosti:

(a)

[vstaviti po potrebi] z njihovega PM računa na njihov račun zunaj PM;

(b)

med PM računom in udeleženčevimi podračuni; in

(c)

s PM računa na zrcalni račun, ki ga vodi podsistem.

9.   UDFS, Priročnik za uporabnike ICM in priročnik za uporabo storitve potrjevanja javnih ključev pri internetnem dostopu

Nadaljnje podrobnosti in primeri, ki razlagajo zgornja pravila, so vsebovani v UDFS in Priročniku za uporabnike ICM, kakor sta občasno spremenjena in objavljena na spletni strani [vstaviti ime CB] in na spletni strani sistema TARGET2 v angleščini, ter v priročniku za uporabo storitve potrjevanja javnih ključev pri internetnem dostopu.

10.   Izdaja, onemogočenje uporabe, ponovno aktiviranje, preklic in obnovitev potrdil

1.

Udeleženec mora od [vstaviti ime CB] zahtevati izdajo potrdil, da se mu omogoči dostop do sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] z uporabo internetnega dostopa.

2.

Udeleženec mora od [vstaviti ime CB] zahtevati onemogočenje uporabe in ponovno aktiviranje potrdil, pa tudi preklic in obnovitev potrdil, kadar imetnik potrdila ne želi več imeti dostopa do sistema TARGET2 ali če udeleženec preneha opravljati svoje dejavnosti v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], npr. zaradi združitve ali prevzema.

3.

Udeleženec mora sprejeti vse varnostne in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotovi, da se potrdila uporabljajo samo skladno z Usklajenimi pogoji.

4.

Udeleženec mora [vstaviti ime CB] nemudoma obvestiti o vsaki bistveni spremembi katere koli informacije, ki jo vsebujejo obrazci, predloženi [vstaviti ime CB] v zvezi z izdajo potrdil.

11.   Udeleženčevo ravnanje s potrdili

1.

Udeleženec mora zagotoviti varno hrambo vseh potrdil in sprejeti zanesljive organizacijske in tehnične ukrepe, da se izogne nastanku škode tretjim osebam in zagotovi, da vsako potrdilo uporablja samo točno določen imetnik potrdila, kateremu je bilo to izdano.

2.

Udeleženec mora nemudoma zagotoviti vse informacije, ki jih zahteva [vstaviti ime CB], in jamči za zanesljivost teh informacij. Udeleženec je vedno v celoti odgovoren, da so vse informacije, ki jih zagotovi [vstaviti ime CB] v zvezi z izdajo potrdil, ves čas točne.

3.

Udeleženec prevzame vso odgovornost za zagotavljanje, da vsi njegovi imetniki potrdil hranijo njim dodeljena potrdila ločeno od zaupnih kod PIN in PUK.

4.

Udeleženec prevzame vso odgovornost za zagotavljanje, da noben njegov imetnik potrdil ne uporablja potrdil za druge funkcije ali namene kakor za tiste, za katere so bila potrdila izdana.

5.

Udeleženec mora nemudoma obvestiti [vstaviti ime CB] o vsaki zahtevi in razlogih za onemogočenje uporabe, ponovno aktiviranje, preklic ali obnovitev potrdil.

6.

Udeleženec mora od [vstaviti ime CB] nemudoma zahtevati onemogočenje uporabe vseh potrdil ali v potrdilih vsebovanih ključev, ki se poškodujejo ali niso več v posesti njegovih imetnikov potrdil.

7.

Udeleženec mora nemudoma obvestiti [vstaviti ime CB] o vsakršni izgubi ali tatvini potrdil.

12.   Varnostne zahteve

1.

Računalniški sistem, ki ga udeleženec uporablja za dostop do sistema TARGET2 z uporabo internetnega dostopa, se mora nahajati v prostorih, ki so v lasti udeleženca ali jih je ta najel. Dostop do sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] se dovoli samo v takih prostorih, kar tudi pomeni, da oddaljen dostop ni dovoljen.

2.

Udeleženec mora vso programsko opremo uporabljati v računalniških sistemih, ki so nameščeni in prilagojeni v skladu z veljavnimi mednarodnimi varnostnimi standardi na področju informacijske tehnologije, ki morajo vključevati najmanj zahteve, podrobno opisane v odstavkih 12(3) in 13(4). Udeleženec mora vzpostaviti ustrezne ukrepe, ki vključujejo zlasti protivirusno zaščito in zaščito pred škodljivo programsko opremo, ukrepe za preprečevanje lažnega predstavljanja (anti-phishing), utrjevanje varnosti (hardening) in postopke za upravljanje programskih popravkov. Vse take ukrepe in postopke mora udeleženec redno posodabljati.

3.

Udeleženec mora za internetni dostop vzpostaviti šifrirano komunikacijsko povezavo s sistemom TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

4.

Uporabniški računalniški računi na udeleženčevih delovnih postajah ne smejo imeti administratorskih pravic. Pravice se dodelijo v skladu z načelom najmanjših pravic.

5.

Udeleženec mora računalniške sisteme, ki se uporabljajo za internetni dostop do sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], vedno ščititi na naslednji način:

(a)

Računalniške sisteme in delovne postaje je treba zaščititi pred nepooblaščenim fizičnim in omrežnim dostopom, in sicer vedno z uporabo požarnega zidu, ki ščiti računalniške sisteme in delovne postaje pred vhodnim tokom informacij z interneta, delovne postaje pa je treba zaščititi tudi pred nepooblaščenim dostopom preko notranjega omrežja. Uporabljati je treba požarni zid, ki ščiti pred vhodnim tokom informacij, na delovnih postajah pa tudi požarni zid, ki zagotavlja, da z zunanjostjo komunicirajo samo odobreni programi.

(b)

Udeleženci smejo na delovne postaje namestiti samo programsko opremo, ki je potrebna za dostop do sistema TARGET2 in je odobrena v skladu z udeleženčevo notranjo varnostno politiko.

(c)

Udeleženci morajo vedno zagotavljati, da se vse programske aplikacije, ki se uporabljajo na delovnih postajah, redno posodabljajo in popravljajo na najnovejšo različico. To velja zlasti v zvezi z operacijskim sistemom, internetnim brskalnikom in vtičniki (plug-in).

(d)

Udeleženci morajo vedno omejevati izhodni tok informacij z delovnih postaj, tako da je ta omogočen le do strani, ki so pomembne za poslovni proces, in do strani, ki so potrebne za utemeljene in razumne posodobitve programske opreme.

(e)

Udeleženci morajo zagotoviti, da so vsi pomembni notranji tokovi do delovnih postaj ali z njih zaščiteni pred razkritjem in zlonamernimi spremembami, predvsem če se datoteke prenašajo preko omrežja.

6.

Udeleženec mora zagotavljati, da njegovi imetniki potrdil vedno sledijo praksam varnega brskanja, vključno s tem:

(a)

da rezervirajo posamezne delovne postaje za dostop do strani z enako stopnjo pomembnosti in da do teh strani dostopajo samo s teh delovnih postaj;

(b)

da vedno ponovno zaženejo sejo brskanja pred dostopom do sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] preko interneta in po njem;

(c)

da preverijo pristnost katerega koli strežniškega potrdila SSL pri vsaki prijavi v sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] preko internetnega dostopa;

(d)

da so nezaupljivi do elektronskih sporočil, za katere se zdi, da prihajajo iz sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo], in da nikoli ne dajo gesla potrdila, če se to geslo zahteva, saj sistem TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] nikoli ne bo zahteval gesla v elektronskem sporočilu niti kako drugače.

7.

Udeleženec mora vedno spoštovati naslednja načela upravljanja, da se zmanjšajo tveganja za njegov sistem:

(a)

vzpostavljanje praks vodenja uporabnikov, ki zagotavljajo, da se v sistemu določijo in ohranijo samo pooblaščeni uporabniki, ter vzdrževanje točnega in posodobljenega seznama pooblaščenih uporabnikov;

(b)

usklajevanje dnevnega plačilnega prometa, da se odkrijejo razhajanja med odobrenim in dejanskim dnevnim plačilnim prometom, in sicer tako za promet v breme kot za promet v dobro;

(c)

zagotavljanje, da imetnik potrdila ne brska po nobeni drugi internetni strani istočasno, ko dostopa do sistema TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo].

13.   Dodatne varnostne zahteve

1.

Udeleženec mora z ustreznimi organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi vedno zagotavljati, da se uporabniške identifikacijske kode, razkrite za namen kontroliranja pravic dostopa (pregled pravic dostopa), ne zlorabijo, in zlasti, da zanje ne izve nobena nepooblaščena oseba.

2.

Udeleženec mora imeti vzpostavljen postopek upravljanja z uporabniki, da zagotovi takojšen in trajen izbris uporabniške identifikacijske kode v primeru, če zaposleni ali drug uporabnik sistema v prostorih udeleženca zapusti udeleženčevo organizacijo.

3.

Udeleženec mora imeti vzpostavljen postopek upravljanja z uporabniki in mora takoj in trajno blokirati uporabniške identifikacijske kode, ki so na kakršen koli način ogrožene, kar vključuje primere izgube ali kraje potrdil ali odtujitve gesla s pomočjo lažnega predstavljanja.

4.

Če udeleženec po treh pojavitvah ne more odpraviti z varnostjo povezanih pomanjkljivosti ali napak v konfiguraciji, npr. takšnih, ki izvirajo iz sistemov, okuženih s škodljivo programsko opremo, lahko NCB-ponudnice ESP trajno zablokirajo vse udeleženčeve uporabniške identifikacijske kode.

Dodatek IIA

SEZNAM NADOMESTIL IN IZDAJANJE RAČUNOV ZA INTERNETNI DOSTOP

Nadomestila za neposredne udeležence

1.

Mesečno nadomestilo za obdelavo plačilnih nalogov v sistemu TARGET2-[vstaviti sklic na CB/državo] za neposredne udeležence obsega nadomestilo v višini 70 EUR za internetni dostop do posameznega PM računa, 150 EUR na PM račun in enotno nadomestilo na transakcijo (knjižba v breme) v višini 0,80 EUR.

2.

Dodatno mesečno nadomestilo za neposredne udeležence, ki ne želijo, da se BIC njihovega računa objavi v imeniku sistema TARGET2, znaša 30 EUR na račun.

3.

[Vstaviti ime CB] za posameznega udeleženca izda in vzdržuje do pet aktivnih potrdil za vsak PM račun brezplačno. [Vstaviti ime CB] zaračuna nadomestilo v znesku 50 EUR za izdajo vsakega dodatnega naknadnega aktivnega potrdila. [Vstavi ime CB] zaračuna za vsako dodatno naknadno aktivno potrdilo letno nadomestilo za vzdrževanje v višini 11 EUR. Aktivna potrdila veljajo tri leta.

Izdajanje računov

4.

V primeru neposrednih udeležencev se uporabljajo naslednja pravila izdajanja računov. Neposredni udeleženec prejme račun za prejšnji mesec, ki določa nadomestila, ki jih je treba plačati, najpozneje peti delovni dan v tekočem mesecu. Plačilo se izvede najpozneje deseti delovni dan v tem mesecu na račun, ki ga določi [vstaviti ime CB], in v breme PM računa tega udeleženca.


PRILOGA VI

RAZVELJAVLJENA SMERNICA IN NJENE POZNEJŠE SPREMEMBE

 

Smernica ECB/2007/2 (UL L 237, 8.9.2007, str. 1).

 

Smernica ECB/2009/9 (UL L 123, 19.5.2009, str. 94).

 

Smernica ECB/2009/21 (UL L 260, 3.10.2009, str. 31).

 

Smernica ECB/2010/12 (UL L 261, 5.10.2010, str. 6).

 

Smernica ECB/2011/2 (UL L 86, 1.4.2011, str. 75).

 

Smernica ECB/2011/15 (UL L 279, 26.10.2011, str. 5).


PRILOGA VII

KORELACIJSKA TABELA

Smernica ECB/2007/2

Ta smernica

Členi 1 - 4

Členi 1 - 4

Člena 5 - 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Členi 9 - 11

Člen 7

Člen 12

Člen 8

Člen 13

Člen 9

Člen 14

Člen 10

Člen 15

Člen 11

Člen 16

Členi 17 - 24

Člen 12

Člen 25

Člen 14

Člen 26

Člen 15

Člen 27

Člen 16

Člen 28

Priloge I - V

Priloge I - V


Top