EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1219

Uredba (EU) št. 1219/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami

UL L 351, 20.12.2012, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/40


UREDBA (EU) št. 1219/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2012

o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe so neposredne tuje naložbe vključene v seznam zadev, ki spadajo na področje skupne trgovinske politike. V skladu s členom 3(1)(e) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) ima Evropska unija izključno pristojnost na področju skupne trgovinske politike. Zato lahko samo Unija izdaja zakonodajne in sprejema pravno zavezujoče akte na navedenem področju. Države članice lahko tako ukrepajo same le, če jih Unija za to pooblasti v skladu s členom 2(1) PDEU.

(2)

Poleg tega so v poglavju 4 naslova IV tretjega dela PDEU določena splošna pravila o pretoku kapitala med državami članicami in tretjimi državami, vključno s pretokom kapitala v zvezi z naložbami. Na navedena pravila lahko vplivajo mednarodni sporazumi o tujih naložbah, ki so jih sklenile države članice.

(3)

Ta uredba ne posega v delitev pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami v skladu s PDEU.

(4)

Ob začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe so države članice ohranile veliko število dvostranskih sporazumov o naložbah s tretjimi državami. PDEU ne vsebuje nobenih izrecnih prehodnih določb za take sporazume, ki so zdaj v izključni pristojnosti Unije. Poleg tega lahko nekateri od teh sporazumov vključujejo določbe, ki vplivajo na splošna pravila o pretoku kapitala iz poglavja 4 naslova IV tretjega dela PDEU.

(5)

Čeprav so po mednarodnem javnem pravu dvostranski sporazumi o naložbah za države članice še vedno zavezujoči in jih bodo postopoma nadomestili sporazumi Unije, ki se nanašajo na isto zadevo, je treba ustrezno urediti pogoje za njihovo ohranitev v veljavi in njihovo razmerje do naložbene politike Unije. Navedeno razmerje se bo naprej razvijalo hkrati z izvajanjem pristojnosti Unije.

(6)

V interesu investitorjev Unije in njihovih naložb v tretje države ter v interesu držav članic gostiteljic tujih investitorjev in naložb bi morali dvostranski sporazumi o naložbah, ki določajo in zagotavljajo investicijske pogoje, ostati veljavni ter bi jih bilo treba postopoma nadomestiti s sporazumi Unije o naložbah, ki zagotavljajo visoko raven zaščite naložb.

(7)

V tej uredbi bi moral biti obravnavan status, ki ga imajo po pravu Unije dvostranski sporazumi držav članic o naložbah, podpisani pred 1. decembrom 2009. Ti sporazumi ostanejo veljavni ali začnejo veljati v skladu s to uredbo.

(8)

V tej uredbi bi morali biti določeni tudi pogoji, pod katerimi so države članice pooblaščene, da sklenejo in/ali ohranijo v veljavi dvostranske sporazume o naložbah, ki so bili podpisani v obdobju med 1. decembrom 2009 in 9. januarjem 2013.

(9)

Poleg tega bi v tej uredbi morali biti določeni pogoji, pod katerimi so države članice pooblaščene, da spremenijo ali sklenejo dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi državami po 9. januarju 2013.

(10)

Kadar države članice dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi državami v skladu s to uredbo ohranijo v veljavi ali so bila dana dovoljenja za začetek pogajanj ali sklenitev takih sporazumov, to Uniji ne bi smelo preprečevati pogajanj ali sklenitve sporazumov o naložbah.

(11)

Države članice morajo izvesti potrebne ukrepe za odpravo morebitnih neskladnosti s pravom Unije, vsebovane v dvostranskih sporazumih o naložbah, sklenjenih med njimi in tretjimi državami. Izvajanje te uredbe ne posega v uporabo člena 258 PDEU v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti po pravu Unije s strani držav članic.

(12)

Odobritev spremembe ali sklenitve dvostranskih sporazumov o naložbah iz te uredbe bi državam članicam moralo zlasti omogočiti, da obravnavajo kakršno koli neskladnost med svojimi dvostranskimi sporazumi o naložbah in pravom Unije, razen neskladnosti zaradi delitev pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami, ki so obravnavane v tej uredbi.

(13)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o uporabi te uredbe. V tem poročilu bi bilo med drugim treba pregledati potrebo po nadaljnji uporabi poglavja III. Kadar je v poročilu priporočeno prenehanje uporabe določb poglavja III ali je predlagana sprememba teh določb, se mu lahko, če je to ustrezno, priloži zakonodajni predlog.

(14)

Evropski parlament, Svet in Komisija bi morali zagotoviti, da se vse informacije, opredeljene kot zaupne, obravnavajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (2).

(15)

Sporazumi o naložbah med državami članicami ne bi smeli biti zajeti v tej uredbi.

(16)

Treba je sprejeti nekatere dogovore, da bi zagotovili nadaljnje izvajanje sporazumov, ohranjenih v veljavi v skladu s to uredbo, vključno v zvezi z reševanjem sporov, pri tem pa upoštevali izključno pristojnost Unije.

(17)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (3).

(18)

Ta pooblastila bi bilo treba prenesti na Komisijo zlasti glede na to, da so s postopki iz členov 9, 11 in 12 države članice pooblaščene za delovanje na področjih, ki so v izključni pristojnosti Unije, in morajo biti tozadevne odločitve sprejete na ravni Unije.

(19)

Za sprejetje odobritev v skladu s členi 9, 11 in 12 bi se moral uporabiti svetovalni postopek glede na to, da se te odobritve izdajo na podlagi jasno opredeljenih meril iz te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Brez poseganja v delitev pristojnosti, določenih v PDEU, ta uredba obravnava status, ki ga imajo dvostranski sporazumi držav članic o naložbah po pravu Unije, ter določa pogoje in postopke, v skladu s katerimi je državam članicam dovoljeno spremeniti ali skleniti dvostranske sporazume o naložbah.

2.   Za namene te uredbe izraz „dvostranski sporazum o naložbah“ pomeni kateri koli sporazum s tretjo državo, ki vključuje določbe o zaščiti naložb. Ta uredba zadeva le tiste določbe dvostranskih sporazumov o naložbah, ki se nanašajo na zaščito naložb.

POGLAVJE II

OHRANITEV VELJAVNOSTI OBSTOJEČIH DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV O NALOŽBAH

Člen 2

Uradno obveščanje Komisije

Države članice do 8. februarja 2013 ali v 30 dneh od začetka veljavnosti te uredbe ali od datuma svojega pristopa k Uniji Komisijo uradno obvestijo o vseh dvostranskih sporazumih o naložbah s tretjimi državami, podpisanih pred 1. decembrom 2009 ali pred datumom njihovega pristopa, pri čemer velja poznejši datum, in ki jih želijo ohraniti v veljavi ali dopustiti, da začnejo veljati, v skladu s tem poglavjem. Uradnemu obvestilu priložijo kopijo navedenih dvostranskih sporazumov. Države članice Komisijo uradno obvestijo tudi o kakršnih koli naknadnih spremembah statusa teh sporazumov.

Člen 3

Ohranitev veljavnosti

Brez poseganja v druge obveznosti držav članic po pravu Unije lahko dvostranski sporazumi o naložbah, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 2 te uredbe, v skladu s PDEU in to uredbo ostanejo v veljavi – ali začnejo veljati – do začetka veljavnosti dvostranskega sporazuma o naložbah med Unijo in zadevno tretjo državo.

Člen 4

Objava

1.   Vsakih dvanajst mesecev Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam dvostranskih sporazumov o naložbah, o katerih je bila uradno obveščena v skladu s členom 2, členom 11(6) ali členom 12(6).

2.   Prva objava seznama dvostranskih sporazumov o naložbah iz odstavka 1 tega člena se opravi najpozneje tri mesece po roku za pošiljanje uradnega obvestila v skladu s členom 2.

Člen 5

Ocena

Ker bodo dvostranski sporazumi o naložbah, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 2, postopoma nadomeščeni, lahko Komisija te sporazume oceni, ali pomeni katera koli od določb v teh sporazumih resno oviro za Unijo pri pogajanjih o dvostranskih sporazumih o naložbah s tretjimi državami ali pri sklepanju teh sporazumov.

Člen 6

Obveznost sodelovanja

1.   Ker bodo dvostranski sporazumi o naložbah, o katerih je bila Komisija uradno obveščena v skladu s členom 2, postopoma nadomeščeni, države članice z vsemi potrebnimi ukrepi zagotovijo, da določbe iz teh sporazumov ne pomenijo resne ovire za Unijo pri pogajanjih o dvostranskih sporazumih o naložbah s tretjimi državami ali pri sklepanju teh sporazumov.

2.   Če Komisija ugotovi, da ena ali več določb dvostranskega sporazuma o naložbah, o katerem je bila uradno obveščena v skladu s členom 2 in ki bo postopoma nadomeščen, pomeni resno oviro za Unijo pri pogajanjih o dvostranskih sporazumih o naložbah s tretjimi državami ali sklenitvi teh sporazumov, se Komisija in zadevne države članice nemudoma posvetujejo in sodelujejo, da bi opredelile ustrezne ukrepe za razrešitev tega vprašanja. Ta posvetovanja ne trajajo več kot 90 dni.

3.   Brez poseganja v odstavek 1 lahko Komisija v 60 dneh po koncu posvetovanj navede ustrezne ukrepe, ki jih morajo sprejeti zadevne države članice, da bi odstranile ovire iz odstavka 2.

POGLAVJE III

ODOBRITEV SPREMEMBE ALI SKLENITVE DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV O NALOŽBAH

Člen 7

Odobritev spremembe ali sklenitve dvostranskega sporazuma o naložbah

Ob upoštevanju pogojev iz členov od 8 do 11 se državi članici odobri, da začne pogajanja s tretjo državo za spremembo ali sklenitev novega dvostranskega sporazuma o naložbah.

Člen 8

Uradno obveščanje Komisije

1.   Kadar namerava država članica začeti pogajanja s tretjo državo za spremembo dvostranskega sporazuma o naložbah ali njegovo sklenitev, Komisijo uradno pisno obvesti o svoji nameri.

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 vsebuje ustrezno dokumentacijo in navedbo določb, o katerih se bo pogajalo ali ponovno pogajalo, cilje pogajanj in vse druge ustrezne informacije.

3.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 se pošlje najmanj pet mesecev pred predvidenim začetkom uradnih pogajanj.

4.   Kadar informacije, ki jih je uradno posredovala država članica, ne zadostujejo za odobritev začetka uradnih pogajanj v skladu s členom 9, lahko Komisija zahteva dodatne informacije.

5.   Komisija drugim državam članicam omogoči vpogled v uradno obvestilo iz odstavka 1 tega člena in na zahtevo tudi v spremljajočo dokumentacijo v skladu z zahtevami glede zaupnosti iz člena 14.

Člen 9

Odobritev začetka uradnih pogajanj

1.   Komisija odobri državi članici začetek uradnih pogajanj s tretjo državo za spremembo ali sklenitev dvostranskega sporazuma o naložbah, razen če ugotovi, da bi bil začetek takšnih pogajanj:

(a)

v nasprotju s pravom Unije v obsegu, ki bi presegal neskladnosti zaradi delitve pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami;

(b)

nepotreben, ker je Komisija v skladu s členom 218(3) PDEU predložila ali se je odločila predložiti priporočilo za začetek pogajanj z zadevno tretjo državo;

(c)

v nasprotju z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, določenimi v skladu s splošnimi določbami iz poglavja 1 naslova V Pogodbe o Evropski uniji, ali

(d)

resna ovira pri pogajanjih Unije o dvostranskih sporazumih o naložbah s tretjimi državami ali njihovi sklenitvi.

2.   V okviru odobritve iz odstavka 1 lahko Komisija od države članice zahteva, da v takšna pogajanja in v morebitni prihodnji dvostranski sporazum o naložbah vključi ali iz njih izključi določene klavzule, ki so potrebne, da se zagotovi skladnost z naložbeno politiko Unije ali združljivost s pravom Unije.

3.   Odobritev iz odstavka 1 tega člena se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 16(2). Komisija sprejme odločitev v 90 dneh od prejema uradnega obvestila iz člena 8. Če so pri sprejemanju odločitve potrebne dodatne informacije, se rok 90 dni šteje od datuma prejetja dodatnih informacij.

4.   Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 3.

5.   Če Komisija ne izda odobritve v skladu z odstavkom 1, o tem obvesti zadevno državo članico in navede razloge za takšno odločitev.

Člen 10

Sodelovanje Komisije pri pogajanjih

Kar zadeva naložbe, je Komisija na vseh stopnjah pogajanj obveščena o napredku in rezultatih pogajanj za spremembo ali sklenitev dvostranskega sporazuma o naložbah ter lahko zahteva, da sodeluje pri pogajanjih v zvezi z naložbami med državo članico in tretjo državo.

Člen 11

Odobritev podpisa in sklenitve dvostranskega sporazuma o naložbah

1.   Zadevna država članica pred podpisom dvostranskega sporazuma o naložbah Komisijo uradno obvesti o rezultatih pogajanj in ji posreduje besedilo takega sporazuma.

2.   Ta člen se uporablja tudi za dvostranske sporazume o naložbah, za katere so pogajanja potekala pred 9. januarjem 2013, vendar zanje ne velja obveznost uradnega obveščanja iz člena 2 ali člena 12.

3.   Komisija po prejemu uradnega obvestila oceni, ali je izpogajani dvostranski sporazum o naložbah v nasprotju z zahtevami iz člena 9(1) in (2).

4.   Kadar Komisija ugotovi, da so pogajanja privedla do dvostranskega sporazuma o naložbah, ki izpolnjuje zahteve iz člena 9(1) in (2), državi članici odobri podpis in sklenitev takega sporazuma. Členi 3, 5 in 6 se uporabljajo za tovrstne sporazume tako, kot če bi bila Komisija o njih uradno obveščena v skladu s členom 2.

5.   Odločitve v skladu z odstavkom 4 tega člena se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 16(2). Komisija sprejme odločitev v 90 dneh od prejema uradnega obvestila iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Če so pri sprejemanju odločitve potrebne dodatne informacije, se rok 90 dni začne šteti od datuma prejetja dodatnih informacij.

6.   Če Komisija odobritev poda v skladu z odstavkom 4, zadevna država članica Komisijo uradno obvesti o sklenitvi in začetku veljavnosti dvostranskega sporazuma o naložbah ter o vseh naknadnih spremembah statusa takega sporazuma.

7.   Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 4.

8.   Če Komisija ne poda odobritve v skladu z odstavkom 4, o tem obvesti zadevno državo članico in navede razloge za takšno odločitev.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Sporazumi, ki so jih države članice podpisale med 1. decembrom 2009 in 9. januarjem 2013

1.   Če je država članica dvostranski sporazum o naložbah s tretjo državo podpisala med 1. decembrom 2009 in 9. januarjem 2013, ta država članica Komisijo do 8. februarja 2013 uradno obvesti o sporazumu, ki ga želi ohraniti v veljavi ali dopustiti, da začne veljati. Uradnemu obvestilu priloži kopijo takega dvostranskega sporazuma o naložbah.

2.   Komisija po prejemu uradnega obvestila oceni, ali je dvostranski sporazum o naložbah, o katerem je bila uradno obveščena v skladu z odstavkom 1 tega člena, v nasprotju z zahtevami iz člena 9(1) in (2).

3.   Če Komisija ugotovi, da dvostranski sporazum o naložbah, o katerem je bila uradno obveščena v skladu z odstavkom 1 tega člena, izpolnjuje zahteve iz člena 9(1) in (2), odobri ohranitev ali začetek veljavnosti takega sporazuma v skladu s pravom Unije.

4.   Komisija odločitev iz odstavka 3 tega člena sprejme v 180 dneh od datuma prejema uradnega obvestila iz odstavka 1 tega člena. Kadar so pri sprejemanju odločitve potrebne dodatne informacije, se rok 180 dni začne šteti od datuma prejetja dodatnih informacij. Odločitve v skladu z odstavkom 3 tega člena se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 16(2).

5.   Razen če je bil dvostranski sporazum o naložbah odobren v skladu z odstavkom 3 tega člena, država članica ne sprejme nadaljnjih ukrepov za sklenitev takega sporazuma ter prekliče ali razveljavi že sprejete ukrepe.

6.   Če Komisija odobritev poda v skladu z odstavkom 3 tega člena, zadevna država članica Komisijo uradno obvesti o začetku veljavnosti dvostranskega sporazuma o naložbah ter o vseh naknadnih spremembah statusa takega sporazuma. Členi 3, 5 in 6 se uporabljajo za tak sporazum tako, kot če bi bila Komisija o njem uradno obveščena v skladu s členom 2.

7.   Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 3.

8.   Če Komisija ne poda odobritve v skladu z odstavkom 3, o tem obvesti zadevno državo članico in navede razloge za takšno odločitev.

Člen 13

Ravnanje držav članic v zvezi z dvostranskim sporazumom o naložbah s tretjo državo

Kadar dvostranski sporazum o naložbah spada na področje uporabe te uredbe, zadevna država članica:

(a)

brez nepotrebnega odlašanja obvesti Komisijo o vseh srečanjih, ki bodo potekala v skladu z določbami takega sporazuma. Komisiji se sporoči dnevni red in vse ustrezne informacije, ki omogočajo razumevanje vsebin, ki bodo obravnavane na teh srečanjih. Komisija lahko v zvezi s tem od zadevne države članice zahteva dodatne informacije. Kadar bi lahko obravnavana tema vplivala na izvajanje naložbenih politik Unije, vključno zlasti s skupno trgovinsko politiko, lahko Komisija od zadevne države članice zahteva, da zavzame določeno stališče;

(b)

brez nepotrebnega odlašanja obvesti Komisijo o vseh dejstvih, s katerimi se je seznanila in ki kažejo, da določeni ukrep ni v skladu s takim sporazumom. Država članica tudi takoj obvesti Komisijo o vsakem zahtevku za reševanje sporov, vloženem v okviru dvostranskega sporazuma o naložbah, takoj ko je s takim zahtevkom seznanjena. Država članica in Komisija v celoti sodelujeta in sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovite obrambe, pri čemer lahko po potrebi v postopku sodeluje Komisija;

(c)

pred aktiviranjem kakršnih koli ustreznih mehanizmov za reševanje sporov proti tretji državi iz takega dvostranskega sporazuma o naložbah zaprosi za soglasje Komisije in, če Komisija to zahteva, take mehanizme aktivira. Ti mehanizmi vključujejo posvetovanja z drugo pogodbenico dvostranskega sporazuma o naložbah in reševanje sporov, če je to določeno v takem sporazumu. Država članica in Komisija v celoti sodelujeta pri izvajanju postopkov v okviru ustreznih mehanizmov, ki lahko vključujejo, če je to ustrezno, udeležbo Komisije v zadevnih postopkih.

Člen 14

Zaupnost

Pri uradnem obveščanju Komisije o pogajanjih in njihovem rezultatu v skladu s členoma 8 in 11 lahko države članice navedejo, ali je treba katere koli posredovane informacije obravnavati kot zaupne in ali se smejo te informacije posredovati drugim državam članicam.

Člen 15

Pregled

1.   Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe do 10. januarja 2020.

2.   Poročilo vsebuje pregled odobritev, ki so bile zahtevane in podane v skladu s poglavjem III, ter pregled potrebe po nadaljnji uporabi navedenega poglavja.

3.   Če je v poročilu priporočeno prenehanje uporabe poglavja III ali sprememba njegovih določb, se navedenemu poročilu priloži ustrezni zakonodajni predlog.

Člen 16

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za sporazume o naložbah. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. decembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 4. oktobra 2012 (UL C 352 E, 16.11.2012, str. 23). Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(3)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

V tej uredbi, zlasti pa v uvodnih izjavah 17, 18 in 19, je sicer določena uporaba postopkov iz Uredbe (EU) št. 182/2011, vendar to ne pomeni precedensa, ki bi dovoljeval, da lahko Unija v prihodnjih predpisih v skladu s členom 2(1) PDEU pooblasti države članice, da izdajo in sprejmejo pravno zavezujoče akte na področjih v izključni pristojnosti Unije. Poleg tega se tudi uporaba svetovalnega postopka v tej uredbi za razliko od postopka pregleda ne sme obravnavati kot precedens za prihodnje predpise, ki določajo okvir skupne trgovinske politike.


Top