EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0245

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 245/2012 z dne 20. marca 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1187/2009 glede izvoza mleka in mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko

OJ L 81, 21.3.2012, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 155 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; implicitno zavrnjeno 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/245/oj

21.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 245/2012

z dne 20. marca 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 1187/2009 glede izvoza mleka in mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 170 in člena 171(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) določa, da se v okviru izvoznih kvot za mleko v prahu, ki jih je odprla Dominikanska republika, prednost daje izdelkom, ki sodijo pod posebne oznake proizvodov iz nomenklature za izvozna nadomestila. Ta omejitev je bila uvedena, da bi se preprečilo preveliko število zahtevkov za dovoljenja, ki bi lahko povzročili razdrobljenost trga in nevarnost za izvoznike Unije, da izgubijo tržni delež.

(2)

Količine, za katere so bili vloženi zahtevki za kvotno leto 2011/2012, so bile prvič nižje od razpoložljivih količin kvot. V takšnem primeru je primerno preostale količine dodeliti vlagateljem zahtevkov, ki bi želeli pridobiti večje količine od zaprošenih, pod pogojem, da se varščina ustrezno poveča.

(3)

Da bi povečevali uporabo kvot v naslednjih letih, je primerno razširiti obseg zahtevkov za dovoljenja na vse proizvode, ki jih zajema tarifna kvota, določena v Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (3), katerega podpis in začasna uporaba sta bila odobrena s Sklepom Sveta 2008/805/ES (4). Poleg tega se glede veljavnosti uvoznih dovoljenj odstopanje, določeno v členu 6(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009, ne sme omejiti le na proizvode, ki pripadajo kategoriji proizvodov, navedeni v Prilogi I k Uredbi, temveč jo je treba razširiti na katere koli druge proizvode, ki so zajeti v tarifni kvoti.

(4)

Ker so od leta 2008 izvozna nadomestila določena na 0, morajo biti v zahtevkih za izvozna dovoljena in v izvoznih dovoljenjih namesto oznak proizvodov nomenklature za nadomestila navedene oznake kombinirane nomenklature. Zadevne določbe bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

(5)

Komisija mora za dobro upravljanje prejeti obvestilo o količini, za katero so bila izdana dovoljenja, pred 31. avgustom. Po drugi strani pa je obvestilo o dodeljenih količinah odveč in se lahko odpravi.

(6)

Člen 28(3)(a) Uredbe (ES) št. 1187/2009 določa, da so zahtevki za izvozna dovoljena sprejemljivi, če vlagatelji položijo varščino v skladu s členom 9 Uredbe. Izjema glede uporabe člena 9 Uredbe, določena v členu 33(1) Uredbe, je torej neskladna.

(7)

Uredbo Sveta (ES) št. 1187/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1187/2009 se spremeni:

1.

V členu 27(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo za vse proizvode z oznakami KN 0402 10, 0402 21 in 0402 29.“

2.

V členu 28(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Zahtevki so sprejemljivi, če se na oznako proizvoda kombinirane nomenklature vloži samo en zahtevek za izvozno dovoljenje in če so vsi zahtevki vloženi sočasno pri pristojnem organu ene same države članice.“

3.

Člen 31 se spremeni:

(a)

Prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„Najpozneje peti delovni dan po izteku roka za vložitev zahtevkov za dovoljenja države članice za vsakega od obeh delov kvote in za vsako oznako proizvoda kombinirane nomenklature Komisiji sporočijo količine, vključene v zahtevke za dovoljenja, ali, kadar je to primerno, da zahtevki niso bili vloženi.“

(b)

V odstavku 2 se tretji in četrti pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Če je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja količina na vlagatelja manjša od 20 ton, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke. Take primere sporočijo pristojnim organom v treh delovnih dneh po objavi sklepa Komisije. Varščina se takoj sprosti. Pristojni organ v osmih delovnih dneh po objavi sklepa Komisiji sporoči količine, razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature, za katere so bili zahtevki umaknjeni in je bila sproščena varščina.

Kadar so zahtevki za dovoljenja vloženi za količine proizvodov, ki ne presegajo kvot iz člena 28(1), Komisija dodeli preostale količine v sorazmerju z zaprošenimi količinami z določitvijo koeficienta dodeljevanja. Znesek, dobljen z uporabo koeficienta, se zaokroži na najbližji kilogram. Nosilci dejavnosti pristojni organ obvestijo o dodatni količini, ki jo sprejmejo, v enem tednu od objave koeficienta dodeljevanja. Položena varščina se ustrezno poviša.“

4.

Člen 32 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice najpozneje do konca februarja za vsakega od obeh delov kvote iz člena 28(1) Komisiji sporočijo količine, za katere niso bila izdana dovoljenja, razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature.“

(b)

V odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Za namen člena 6(2) je izvozno dovoljenje veljavno tudi za proizvode, ki se uvrščajo v oznake iz prvega pododstavka člena 27(2).“

(c)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice najpozneje do 31. avgusta vsako leto za vsakega od obeh delov kvote iz člena 28(1) in za obdobje preteklih 12 mesecev iz člena 28(1) Komisiji sporočijo spodaj navedene količine, razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature:

količine, za katere dovoljenja niso bila izdana ali so bila preklicana,

izvožene količine.“

5.

Člen 33(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Poglavje II se uporablja z izjemo členov 7 in 10.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od kvotnega leta 2012/2013.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 289, 30.10.2008, str. 3.

(4)  UL L 289, 30.10.2008, str. 1.


Top