EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1243

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1243/2010 z dne 20. decembra 2010 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih proizvaja družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

OJ L 338, 22.12.2010, p. 22–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 247 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 27/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/1243/oj

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/22


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1243/2010

z dne 20. decembra 2010

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih proizvaja družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Po protidampinški preiskavi v zvezi z uvozom likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK oziroma zadevna država) in Ukrajine (v nadaljnjem besedilu: prva preiskava) so bili z Uredbo Sveta (ES) št. 452/2007 z dne 23. aprila 2007 (2) uvedeni protidampinški ukrepi. Navedena uredba je začela veljati 27. aprila 2007.

(2)

Opozoriti je treba, da je bila stopnja dokončne protidampinške dajatve na likalne deske, ki jih proizvaja kitajski proizvajalec izvoznik, družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. („družba Since Hardware“), 0 %, medtem ko se je za ostale kitajske proizvajalce izvoznike gibala med 18,1 in 38,1 %. Po naknadnem vmesnem pregledu so se te stopnje dajatve povečale do 42,3 % v skladu z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 270/2010 z dne 29. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 452/2007.

2.   Začetek sedanjega postopka

(3)

Komisija je 2. oktobra 2009 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (3) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku), napovedala začetek protidampinške preiskave v skladu s členom 5 osnovne uredbe o uvozu likalnih desk s poreklom iz LRK v Unijo, omejene na družbo Since Hardware. V obvestilu o začetku je Komisija napovedala tudi začetek pregleda v skladu s členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1515/2001 (v nadaljnjem besedilu: pregled v skladu z Uredbo (ES) št. 1515/2001), da se omogočijo potrebne spremembe Uredbe (ES) št. 452/2007 na podlagi poročila pritožbenega organa STO z naslovom: Mehika - dokončni protidampinški ukrepi za goveje meso in riž (AB-2005-6)(v nadaljnjem besedilu: poročilo pritožbenega organa STO) (4).

(4)

Protidampinška preiskava se je začela na podlagi pritožbe, ki so jo 20. avgusta 2009 vložili trije proizvajalci Unije: Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. in Vale Mill (Rochdale) Ltd. („pritožniki“), ki predstavljajo glavni delež celotne proizvodnje likalnih desk v Uniji.

(5)

Opozoriti je treba, da se je namesto vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe proti družbi Since Hardware začela nova protidampinška preiskava na osnovi člena 5 osnovne uredbe na podlagi poročila pritožbenega organa STO. V tem poročilu je v odstavkih 305 in 306 določeno, da se proizvajalec izvoznik, za katerega se v prvotni preiskavi ni ugotovilo, da izvaja damping, izključi iz obsega dokončnega ukrepa, ki je bil uveden po preiskavi, in se za njega ne smejo izvajati upravni pregledi in pregledi v zvezi s spremenjenimi okoliščinami.

(6)

Družba Since Hardware je menila, da na podlagi člena 5 osnovne uredbe Komisija ne more začeti nove protidampinške preiskave proti eni družbi, ker bi s tem kršila osnovno načelo, zapisano v členu VI GATT in Protidampinškem sporazumu STO (STO ADA), pa tudi v osnovni uredbi, ki pravi, da so protidampinški ukrepi usmerjeni proti uvozu držav in ne posameznih družb. Družba Since Hardware je zlasti trdila, da je Komisija s tem, ko je začela protidampinško preiskavo na podlagi člena 5 in ne člena 11(3) osnovne uredbe, kršila člen 9(3) in člen 11(6) osnovne uredbe. Družba Since Hardware je trdila še, da se ob odsotnosti neposrednega učinka pravil STO v pravnem redu Unije Komisija ni mogla odločiti, da ne bo upoštevala zgoraj navedenih določb osnovne uredbe, da bi lahko samodejno izvedla odločitev STO, brez predhodne spremembe osnovne uredbe, ki bi jo opravil Svet.

(7)

S tem v zvezi se priznava, da se protidampinški postopki običajno začnejo proti uvozu iz države in ne iz posameznih družb. Vendar pa je ta primer glede na naslednje posebne okoliščine izjema pri zgoraj navedenem pravilu. Poročilo pritožbenega organa STO v odstavkih 216 do 218 določi, da mora preiskovalni organ na podlagi člena 5.8 Protidampinškega sporazuma STO zaključiti preiskavo v zvezi z izvoznikom, za katerega se je v prvotni preiskavi ugotovilo, da nima stopnje nad de minimis stopnjo, in v odstavku 305 da je treba zato izvoznika izključiti iz dokončnih protidampinških ukrepov in se za njih ne smejo izvajati upravni pregledi in pregledi v zvezi s spremenjenimi okoliščinami. Res je, da pomanjkanje neposrednih učinkov pravil STO pomeni, da zakonitosti ukrepov, ki so jih sprejele institucije Unije, običajno ni mogoče pregledati v luči sporazumov STO. Vendar v tem primeru to ne pomeni, da morajo institucije prezreti pravila STO ali zlasti poročila pritožbenega organa STO. Uredba (ES) št. 1515/2001 je bila sprejeta posebej z namenom, da se institucijam omogoči, da ukrep, uveden v skladu z osnovno uredbo, uskladijo z odločitvami iz poročila, ki ga je sprejel Organ za reševanje sporov, kakor je navedeno v uvodni izjavi 4 Uredbe (ES) št. 1515/2001, brez predhodnega spreminjanja osnovne uredbe. Uredba (ES) št. 1515/2001 tako institucijam zlasti dovoljuje, da izvoznike, za katere se je v predhodni prvotni preiskavi ugotovilo, da ne izvajajo dampinga, formalno izključijo iz obsega uredbe, ki je bila sprejeta ob koncu navedene preiskave. V ta namen je bil uveden pregled Uredbe (ES) št. 452/2007 v skladu z Uredbo (ES) št. 1515/2001.

(8)

Poleg tega nobena določba osnovne uredbe ne izključuje začetka nove protidampinške preiskave na podlagi člena 5 osnovne uredbe proti eni družbi. Zakonodajo Unije je treba, če je le mogoče, razlagati na način, ki je v skladu z mednarodnim pravom, zlasti kadar so zadevne določbe namenjene izvajanju mednarodnega sporazuma, ki ga je sklenila Unija. Ker STO ADA članom STO po eni strani dovoljuje uvedbo dajatev, da se prepreči škodljivi damping, po drugi strani pa glede na razlago pritožbenega organa STO v poročilu ne omogoča pregleda družb, za katere se je v prvotni preiskavi ugotovilo, da ne izvajajo dampinga, je treba osnovno uredbo razlagati, kot da Uniji v primeru, kot je ta, dovoljuje začetek preiskave, ki temelji na členu 5 osnovne uredbe.

(9)

Z Izvedbeno Uredbo Sveta (EU) št. 1241/2010 z dne 20. decembra 2010 (5) je bil Since Hardware izključen iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 452/2007.

(10)

Zato je glede na posebne okoliščine primera zakonito začeti protidampinško preiskavo na podlagi člena 5 osnovne uredbe proti družbi Since Hardware.

3.   Zadevne strani

(11)

Komisija je o začetku postopka uradno obvestila družbo Since Hardware, uvoznike in proizvajalce v Uniji, za katere se je vedelo, da jih to zadeva, predstavnike zadevne države in proizvajalce v možnih primerljivih državah. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje v roku, določenem v obvestilu o začetku.

(12)

Da bi družba Since Hardware lahko predložila zahtevek za tržnogospodarsko obravnavo (v nadaljnjem besedilu: TGO) ali individualno obravnavo (v nadaljnjem besedilu: IO), če tako želi, je Komisija proizvajalcu izvozniku poslala obrazec za zahtevek. Komisija je družbi Since Hardware poslala tudi vprašalnik. Proizvajalec izvoznik je predložil izpolnjen zahtevek TGO/IO in odgovoril na vprašalnik.

(13)

Glede na veliko število proizvajalcev Unije je bilo v obvestilu o začetku predvideno vzorčenje za določitev prispevka k škodi v skladu s členom 17 osnovne uredbe. V roku, določenem v obvestilu o začetku, je zahtevane informacije za vzorčenje predložilo pet proizvajalcev Unije.

(14)

Le trije pritožniki od zgoraj navedenih petih proizvajalcev Unije so v prvi preiskavi predstavljali del industrije Unije. Zaradi posebnosti tega primera, kakor je navedeno v uvodnih izjavah (57) do (60), je bilo odločeno, da se vprašalniki pošljejo le tem trem proizvajalcem Unije, ostala dva proizvajalca Unije pa sta bila pozvana, da predložita dodatne pripombe, ki bi lahko Komisiji pomagale pri ugotavljanju, ali je uvoz izdelkov, ki jih je proizvedla družba Since Hardware, industriji Unije povzročil škodo. Vsi trije proizvajalci Unije pritožniki so predložili izpolnjene vprašalnike. Ostala dva proizvajalca Unije nista predložila nadaljnjih pripomb glede postopka.

(15)

Komisija je vprašalnike poslala tudi vsem znanim proizvajalcem v možnih primerljivih državah in vsem uvoznikom, za katere se je vedelo, da jih to zadeva in da niso povezani z družbo Since Hardware. V zvezi z nepovezanimi uvozniki v Uniji sta v preiskavi prvotno sodelovali dve družbi. Vendar pa ena ni mogla nadaljevati sodelovanja. Drugi uvoznik je bila družba, ki je bila tudi eden od proizvajalcev Unije nepritožnikov. Ta družba je predložila odgovor na vprašalnik za uvoznike. Poleg tega je v preiskavi sodelovalo tudi eno trgovinsko združenje in predložilo pripombe.

(16)

Komisija je poiskala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za oceno TGO in določitev dampinga, prispevka k škodi in interesa Unije. V prostorih družb Since Hardware v Guangzhou v LRK in Vale Mill (Rochdale) Ltd. v Združenem kraljestvu je bil opravljen preveritveni obisk.

(17)

Komisija je zainteresirane strani obvestila, da zaradi zapletene zakonske podlage v zvezi s sedanjo preiskavo (glej zgoraj navedeno uvodno izjavo (3) in naslednje) meni, da je v tem primeru namesto uvedbe začasnih ukrepov primerneje nadaljevati preiskavo. Nobena od strani ni vložila ugovora.

(18)

Zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve, dana pa jim je bila tudi možnost, da izrazijo svoje pripombe. Po preučitvi pripomb, ki so jih predložile strani, so bile ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

4.   Obdobje preiskave

(19)

Preiskava dampinga in nelojalnega nižanja prodajnih cen je zajela obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009 („obdobje preiskave“ ali „OP“). Preiskava obsega uvoza izdelkov družbe Since Hardware, pomembnih za oceno škode (prispevka k škodi), je zajela obdobje od 1. januarja 2006 do konca OP („obravnavano obdobje“). Zaradi posebnosti tega primera, in sicer da je pred samo nekaj leti že potekala ena prvotna preiskava v zvezi z istim izdelkom in tretjo državo, in ker so dajatve, ki so bile uvedene kot posledica navedene preiskave, še vedno v veljavi, se bo analiza škode sklicevala tudi na obdobje preiskave navedene predhodne preiskave (v nadaljnjem besedilu: OP prve preiskave).

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

1.   Zadevni izdelek

(20)

Zadevni izdelek so likalne deske, prostostoječe ali ne, z ali brez sistema za vsrkavanje odvečne pare in/ali ogrevalnega sistema in/ali sistema za pihanje zraka, vključno z rokavniki, in njihovi bistveni deli, tj. podnožje, prevleka in odlagalna površina za likalnik, s poreklom iz LRK, ki jih je izdelala družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. („zadevni izdelek“), trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 in ex 8516 90 00.

(21)

Preiskava je pokazala, da obstajajo različne vrste likalnih desk in njihovih bistvenih delov, kar je odvisno predvsem od njihove izdelave in velikosti, materiala, uporabljenega pri izdelavi, in opreme. Vendar imajo vse različne vrste enake osnovne fizikalne lastnosti in enako uporabo.

(22)

Proizvajalec izvoznik je trdil, da preiskava ne bi smela zajeti bistvenih delov likalnih desk, ker likalne deske in njihovi bistveni deli (tj. podnožja, prevleke in odlagalne površine za likalnik) ne sestavljajo enega izdelka in zato ne morejo biti del istega zadevnega izdelka v eni preiskavi. Preiskava ni potrdila te utemeljitve. V sedanji preiskavi je bilo ugotovljeno, da bi morali biti bistveni deli likalnih desk zajeti v preiskavo, ker podnožja, prevleke in odlagalne površine za likalnik določajo lastnosti končnega izdelka in ne morejo imeti druge končne uporabe, kot da so vgrajeni v končni izdelek (tj. likalna deska), in kot takšni niso ločen izdelek. To je v skladu s številnimi preiskavami, v katerih so bili končni izdelki in njihovi ključni sestavni deli obravnavani kot en izdelek. Zato se za namene te preiskave, podobno kot v prvi preiskavi, vse obstoječe vrste likalnih desk in njihovi bistveni deli obravnavajo kot en izdelek.

2.   Podobni izdelek

(23)

Med zadevnim izdelkom ter likalnimi deskami in njihovimi bistvenimi deli, ki so jih proizvedli pritožniki in drugi sodelujoči proizvajalci Unije ter so bili prodani na trgu Unije, ki je na koncu predstavljala primerljivo državo, niso bile ugotovljene razlike. Imajo enake fizikalne lastnosti in uporabo ter so medsebojno zamenljivi.

(24)

Zato se likalne deske in njihovi bistveni deli, izdelani in prodani v Uniji, štejejo kot enaki zadevnemu izdelku v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

C.   DAMPING

1.   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

(25)

V skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe se normalna vrednost v protidampinških preiskavah v zvezi z uvozom iz LRK določi v skladu z odstavki 1 do 6 člena 2 osnovne uredbe za tiste proizvajalce, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo merila iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe, tj. kadar se izkaže, da pri proizvodnji in prodaji podobnega izdelka veljajo pogoji tržnega gospodarstva. Merila so le zaradi lažjega sklicevanja na kratko povzeta takole:

poslovne odločitve se sprejemajo v skladu s tržnimi razmerami in brez večjega vmešavanja države, stroški večjih vlaganj v glavnem odražajo tržne vrednosti;

podjetja imajo jasno določeno zbirko osnovnih računovodskih evidenc, ki se pregledujejo neodvisno v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi („MRS“) in se uporabljajo za vse namene;

ni večjih izkrivljanj, prenesenih iz nekdanjega sistema netržnega gospodarstva;

stečajno pravo in pravo lastninskih razmerij zagotavljata stabilnost in pravno varnost;

menjave valute se izvajajo po tržnih tečajih.

(26)

Družba Since Hardware je zahtevala TGO v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe in je bila pozvana, da izpolni obrazec zahtevka za TGO.

(27)

Preiskava je pokazala, da družba Since Hardware ni izpolnjevala merila za TGO iz prve alinee člena 2(7)(c) (merila 1) osnovne uredbe glede stroškov večjih vlaganj. Preiskava je prav tako pokazala, da družba Since Hardware ni izpolnjevala merila za TGO iz druge alinee člena 2(7)(c) (merila 2) osnovne uredbe. Glavne ugotovitve TGO so povzete v nadaljevanju.

(28)

Glede merila 1, tj. da se poslovne odločitve sprejmejo v skladu s tržnimi razmerami in brez večjega vmešavanja države, stroški pa odražajo tržne vrednosti, je treba opozoriti, da je družba Since Hardware trdila, da je glavne surovine (jeklene izdelke) začela kupovati na domačem kitajskem trgu, v nasprotju z obdobjem preiskave v prvi preiskavi, ko je družba Since Hardware te surovine uvažala. Zato se je proučilo, ali bi se lahko štelo, da kitajski domači trg za glavne surovine odraža tržne vrednosti.

(29)

Ugotovljeno je bilo, da je država po obdobju preiskave v prvi preiskavi, tj. po letu 2005, uvedla izvozne omejitve na različne jeklene izdelke, vključno z glavnimi surovinami za proizvodnjo likalnih desk, tj. jeklenimi ploščami, jeklenimi cevmi in jeklenimi žicami. Opozoriti pa je treba, da stroški teh surovin predstavljajo znatni delež skupnih stroškov surovin za zadevni izdelek. Uvedba izvoznih dajatev je vplivala na zmanjšanje izvoza, s tem pa se je povečal obseg, ki je ostal na voljo na domačem trgu, kar je povzročilo nižje cene. Vendar pa se je junija 2009 (na koncu OP) politika Kitajske do jeklarskega sektorja očitno ponovno spremenila: izvozna dajatev je bila odpravljena in uveden je bil nov DDV rabat na jeklene izdelke, kar ustvarja ugodnejše okolje za izvoz. Nova politika, ki ne preprečuje več izvoza, sovpada s padcem cen jekla na drugih svetovnih trgih in z uskladitvijo kitajskih domačih cen z mednarodnimi cenami jekla, tj. s položajem, ko ni nevarnosti za zviševanje cen na domačem trgu. Očitno so se te ponavljajoče spremembe v sistemu izvozne dajatve/DDV na izvoz jekla dogajale zaradi uravnavanja kitajskega domačega trga z jeklom in cen. Država je imela tako še naprej pomemben vpliv na domači trg z jeklom, zaradi česar se cene jekla za te določene surovine v LRK ne prilagajajo prosto trendom na svetovnem trgu.

(30)

Mnoge študije in poročila ter javno dostopni računovodski podatki številnih proizvajalcev jekla (6) potrjujejo, da kitajska država dejavno podpira razvoj jeklarskega sektorja v LRK.

(31)

Posledično so bile domače cene jekla v LRK v prvi polovici obdobja preiskave mnogo nižje od cen na drugih večjih svetovnih trgih, zlasti cen jekla v Severni Ameriki in severni Evropi (7), te cenovne razlike pa se ne dajo razložiti z nobeno konkurenčno prednostjo v proizvodnji jekla. Cene jekla na svetovnem trgu so v drugi polovici OP znatno padle v Evropi in Severni Ameriki, medtem ko je bil padec kitajskih domačih cen precej manjši. Na koncu OP je zato razlika med kitajskimi in mednarodnimi cenami jekla skorajda izginila. Ukrepi, ki jih je kitajska vlada sprejela za ureditev kitajskega trga jekla, pa so v bistvu povzročili, da so bile cene surovin še naprej odvisne od posredovanja države, ki ima neposreden vpliv na odločitve, ki jih družba sprejme v zvezi s pridobivanjem surovin.

(32)

Ker je družba Since Hardware v času tega OP surovine kupovala na kitajskem domačem trgu, je imela v OP koristi od umetno nizkih in izkrivljenih cen jekla.

(33)

Zato je bilo sklenjeno, da večja vlaganja družbe Since Hardware ne odražajo bistveno tržnih vrednosti. Posledično je bilo sklenjeno, da družba Since Hardware ni dokazala, da izpolnjuje merilo 1 iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe, zato ji ni bilo mogoče odobriti TGO.

(34)

Poleg tega podjetje ni moglo dokazati, da ima jasno določeno zbirko računovodskih evidenc, ki se pregledujejo neodvisno v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi („MRS“) in se uporabljajo za vse namene, ker v računovodskih podatkih, in zlasti v glavnem poročilu o preveritvi, ni bila omenjena pomembna transakcija, ki se je zgodila v OP. Poleg tega revizorji v zvezi s to pomembno transakcijo niso podali pripomb. Prav tako je bilo ugotovljeno knjiženje znatnega zneska, kjer ni bilo upoštevano načelo poštene predstavitve računovodskih podatkov na podlagi MRS 1. Revizor tudi glede tega ni podal pripomb. Zato je bilo sklenjeno, da družba ni dokazala, da izpolnjuje merilo 2 iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe.

(35)

Družbi Since Hardware, oblastem v zadevni državi in industriji Unije je bila dana možnost, da predložijo pripombe k navedenim ugotovitvam. Pripombe sta predložili družba Since Hardware in industrija Unije.

(36)

Družba Since Hardware je predstavila tri glavne argumente v zvezi z ugotovitvami TGO. Prvič je navedla, da je bila odločitev TGO sprejeta po tem, ko je Komisija zahtevala in pridobila podatke o domači prodaji in stroških družbe, ki bi kršili drugi pododstavek člena 2(7)(c) osnovne uredbe. Drugič, čeprav družba Since Hardware ni nasprotovala razvoju cen jekla kot takšnih, pa je trdila, da so kitajske cene surovin še vedno v skladu s cenami v drugih državah in da je družba Since Hardware na kitajskem trgu plačala ceno, ki je bila višja kot na več trgih z jeklom v državah s tržnim gospodarstvom po svetu. V tej zvezi je družba trdila, da je primerjava cen s cenami severnoevropskega in severnoameriškega trga jekla neustrezna. Družba Since Hardware je navedla, da obstajajo tudi cene drugih mednarodnih trgov, kot na primer turške ali ukrajinske izvozne cene, ki so nižje od domačih cen v LRK. Tretjič, družba Since Hardware je trdila, da družbi, ki deluje v eni industriji (likalne deske), ni mogoče zavrniti TGO v zvezi z dejavniki, ki se nanašajo izključno na drugo industrijo (jeklo), in da Komisija z zavrnitvijo zahtevka za TGO na prodajnem trgu ne more izravnati subvencij na nabavnem trgu. Poleg tega je družba Since Hardware trdila, da predstavlja zahteva po zagotovitvi dokazov, da kitajska industrija jekla ni subvencionirana, za majhno družbo, ki se ukvarja z izdelavo likalnih desk, nerazumno dokazno breme.

(37)

V zvezi s prvim argumentom družbe Since Hardware je treba opozoriti, da se na podlagi člena 2(7)(c) osnovne uredbe odloči, ali družba Since Hardware izpolnjuje pet pomembnih meril, ta odločitev pa velja ves čas preiskave. Ker je sedanja preiskava omejena le na enega proizvajalca izvoznika, je Komisija istočasno, v okviru iste preiskave na kraju samem, preverila zahtevek za TGO in izpolnjeni protidampinški vprašalnik. Preiskava zahtevka za TGO se je opravila posebej in ne glede na možne učinke na izračun stopnje dampinga. Natančnih izračunov dampinga za družbo Since Hardware pred določitvijo TGO brez podatkov iz ustrezne države s tržnim gospodarstvom dejansko ne bi bilo mogoče opraviti. Zato ni prišlo do kršitve člena 2(7)(c) osnovne uredbe.

(38)

Glede druge trditve družbe Since Hardware je bilo s preiskavo ugotovljeno, da se kljub temu, da se je v drugi polovici OP razlika v ceni zmanjšala in je bila na koncu OP skoraj odpravljena, vztraja pri trditvi, da je bila tudi ta uskladitev kitajskih cen s cenami na mednarodnem trgu posledica posredovanja države. Leta 2009, ko so zaradi finančne in gospodarske krize cene na mednarodnih trgih z jeklom strmo padle, je država odpravila prej uvedene izvozne dajatve in s tem omogočila uskladitev domačih cen z mednarodnimi cenami, brez nevarnosti za znatno zviševanje cen teh pomembnih surovin na domačem trgu. Iz tega je razvidno, da je bil trg za surovine, ki so potrebne za izdelavo zadevnega izdelka, tudi v drugi polovici OP odvisen od posredovanja države.

(39)

Opozoriti je treba, da so dodatne informacije o ceni, ki jih je predložila družba Since Hardware, potrdile ugotovitev, da so bile glavne surovine za proizvodnjo likalnih desk v prvi polovici OP na kitajskem domačem trgu v povprečju znatno cenejše kot na drugih večjih svetovnih trgih. Opravljena je bila primerjava med cenami kitajskega domačega jekla in cenami domačega jekla na drugih trgih, ki se lahko po obsegu primerjajo s kitajskim trgom (EU, ZDA in Kanada), ker je poraba jekla na teh trgih visoka in imajo številne dejavne proizvajalce. Za druge trge, ki jih je predlagala družba Since Hardware, kot sta Turčija in Ukrajina (domači in izvozni trgi), ni bilo ugotovljeno, da so reprezentativni glede velikosti in/ali števila proizvajalcev teh surovin in se zato ne morejo primerjati s kitajskim domačim trgom.

(40)

Prav tako je treba opozoriti, da osnovna uredba nalaga dokazno breme družbi, ki zahteva TGO, da dokaže, da izpolnjuje ustrezna merila. Ker je Komisija ugotovila več elementov, ki kažejo, da stroški večjih vlaganj ne odražajo tržne vrednosti, mora družba izkazati elemente, ki bi to ovrgli.

(41)

Poleg tega osnovna uredba v členu 2(7)(c) izrecno določa možnost, da se preuči, ali se odločitve podjetij med drugim glede vlaganj sprejemajo v skladu s tržnimi signali, ki odražajo ponudbo in povpraševanje, in brez večjega vmešavanja države ter ali stroški večjih vlaganj v glavnem odražajo tržne vrednosti. Če družba ne izpolnjuje teh pogojev, kot je opisano zgoraj, se TGO lahko zavrne. Opozoriti je treba tudi, da je družba Since Hardware med prvo preiskavo svoje surovine uvažala, a se je zaradi nižjih cen na kitajskem trgu preusmerila na kitajski vir.

(42)

Glede ugotovljenih računovodskih vprašanj je družba Since Hardware trdila, da se ne nanašajo na računovodske podatke družbe Since Hardware in da v nobenem primeru ne dokazujejo, da podjetje ni v celoti usklajeno z mednarodnimi računovodskimi standardi. Družba Since Hardware je prav tako trdila, da je bila ugotovljena računovodska napaka nepomembna.

(43)

Dejstvo, da kitajskim družbam njihova domača zakonodaja omogoča, da niso usklajene z nekaterimi računovodskimi standardi, pa ne vpliva na možnost, da se zaradi določitve TGO njihovi računovodski podatki ocenijo na podlagi teh standardov. Osnovni MRS je poštena predstavitev finančnih izkazov, družba pa mora dokazati, da kakršna koli kršitev teh standardov ne predstavlja kršitve drugega merila člena 2(7)(c) osnovne uredbe. To ni bilo opravljeno niti za zadevno transakcijo niti za napačno knjiženje. Slednje se v nobenem primeru ne more šteti za nepomembno, ker predstavlja visok odstotek skupnega izvoza v Unijo v obdobju preiskave.

(44)

V sklepu nobena trditev družbe Since Hardware ni spremenila ugotovitev. Na podlagi navedenega se potrdijo ugotovitve in sklep, da se TGO družbi Since Hardware ne more odobriti. Zato se dokončno sklene, da se TGO družbi Since Hardware ne more odobriti.

2.   Individualna obravnava (IO)

(45)

V skladu s členom 2(7) osnovne uredbe se za države, ki jih zajema navedeni člen, po potrebi uvede dajatev na ravni države, razen v primerih, ko družbe lahko dokažejo, da izpolnjujejo vsa merila za individualno obravnavo iz člena 9(5) osnovne uredbe. Merila so le zaradi lažjega sklicevanja na kratko povzeta takole:

v primeru družb ali skupnih družb, ki so v celoti ali deloma v tuji lasti, lahko izvozniki svobodno vrnejo kapital in dobičke v domovino;

izvozne cene in količine ter pogoji prodaje so prosto določeni;

večina deležev je v lasti zasebnikov; državni uradniki, ki so člani upravnih odborov ali zasedajo ključne vodstvene položaje, morajo biti v manjšini ali pa je treba dokazati, da je družba kljub temu dovolj neodvisna od vmešavanja države;

pretvorbe menjalnega tečaja se izvajajo po tržnih tečajih, in

vmešavanje države ni takšno, da bi omogočalo izogibanje ukrepom, če se individualnim izvoznikom odobrijo drugačne stopnje dajatve.

(46)

Družba Since Hardware je poleg TGO zahtevala tudi IO v primeru, da ji TGO ne bi bila odobrena.

(47)

Preiskava je pokazala, da družba Since Hardware izpolnjuje vsa navedena merila, in sklene se, da je družbi Since Hardware treba odobriti IO.

3.   Normalna vrednost

(48)

V skladu s členom 2(7) osnovne uredbe se pri uvozu iz držav z netržnim gospodarstvom in v primerih, ko ni mogoče odobriti TGO, za države iz člena 2(7)(b) osnovne uredbe normalna vrednost določi na podlagi cene ali računsko določene vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom (primerljiva država).

(49)

V obvestilu o začetku je Komisija izrazila namen, da bo kot ustrezno primerljivo državo za določitev normalne vrednosti za LRK uporabila Združene države Amerike (ZDA), vendar ni v preiskavi sodeloval noben proizvajalec iz ZDA. Zato je bil vzpostavljen stik s turškimi in ukrajinskimi družbami, vendar te prav tako niso želele sodelovati.

(50)

Ker ni sodeloval noben proizvajalec iz tretje države, je bil na podlagi člena 2(7)(a) osnovne uredbe vzpostavljen stik s proizvajalci v Uniji in eden je privolil v sodelovanje.

(51)

Družba Since Hardware ni podala pripomb o uporabi informacij, pridobljenih od proizvajalca Unije za določitev normalne vrednosti. Normalna vrednost je bila zato določena v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe na podlagi preverjenih informacij, ki jih je poslal sodelujoči proizvajalec Unije.

(52)

Ugotovljeno je bilo, da je bila domača prodaja proizvajalca Unije podobnega izdelka glede na obseg reprezentativna v primerjavi z zadevnim izdelkom, ki ga je v Unijo izvažala družba Since Hardware.

(53)

V skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe je bila normalna vrednost za družbo Since Hardware določena na podlagi preverjenih informacij, prejetih od edinega sodelujočega proizvajalca Unije, tj. na podlagi cen, ki so bile plačane ali se plačujejo na trgu Unije za primerljive vrste izdelka, če je bilo ugotovljeno, da so bile cene določene v običajnem poteku trgovine, ali na podlagi računsko določenih vrednosti, če za primerljive vrste izdelka ni bila ugotovljena domača prodaja v običajnem poteku trgovine, tj. na podlagi stroškov proizvodnje likalnih desk, ki jih je imel proizvajalec Unije, h katerim se prišteje razumen znesek za prodajne, splošne in upravne stroške („PSA“) ter za dobiček. Uporabljena stopnja dobička je skladna s stopnjo, uporabljeno v prvi preiskavi.

4.   Izvozna cena

(54)

V vseh primerih je bil zadevni izdelek prodan za izvoz neposredno neodvisnim odjemalcem v Uniji, zato je bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe, in sicer na podlagi cen, ki so se dejansko plačevale ali se plačujejo za izdelek, prodan za izvoz v Unijo.

5.   Primerjava

(55)

Normalna vrednost in izvozna cena sta se primerjali na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvozno ceno so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, za katere se je trdilo in dokazalo, da vplivajo na cene in primerljivost cen. Na podlagi tega so bila po potrebi odobrena in utemeljena nadomestila za stroške prevoza, zavarovanje, manipulativne stroške, stroške kredita in posredne davke.

6.   Stopnja dampinga

(56)

V skladu s členom 2(11) osnovne uredbe je bila opravljena primerjava med tehtano povprečno normalno vrednostjo glede na vrsto in tehtano povprečno izvozno ceno ustrezne vrste zadevnega izdelka. Ta primerjava je pokazala damping.

(57)

Stopnja dampinga za družbo Since Hardware, izražena kot odstotek za neto ceno franko meja Unije, je bila 51,7 %.

D.   ŠKODA

1.   Splošno

1.1.   Posebnosti te preiskave

(58)

V skladu s členom 3(2) osnovne uredbe preiskava znatne škode, povzročene industriji Unije, navadno temelji na celotnem dampinškem uvozu s poreklom iz ene ali več držav izvoznic.

(59)

V tem primeru pa je bila popolna analiza škode v zvezi s celotnim uvozom likalnih desk s poreklom med drugim iz LRK že opravljena v okviru prve preiskave. V navedeni preiskavi je Komisija ugotovila, da je dampinški uvoz likalnih desk s poreklom med drugim iz LRK industriji Unije povzročil znatno škodo. Te ugotovitve, sprejete v skladu z določbami člena 3 osnovne uredbe, so temeljile na oceni učinkov celotnega uvoza s poreklom iz LRK in Ukrajine, pri čemer je bil izvzet le uvoz likalnih desk, ki jih je proizvedla družba Since Hardware, za katere je bilo ugotovljeno, da so bile prodane po nedampinških cenah.

(60)

Zaradi tega so se v OP protidampinške dajatve uporabljale za celoten uvoz iz teh držav (le za družbo Since Hardware je veljala dajatev nič). Ker je bila v OP industrija Unije že zavarovana pred škodljivimi učinki takšnega uvoza, ni bilo mogoče opraviti normalne analize celotne škode. Zato je bil razvit poseben pristop, prilagojen posebnostim te preiskave, pri katerem so se institucije osredotočile na določene kazalnike škode. Industrija Unije je bila zaprošena za informacije o tem, ali je družba Since Hardware nelojalno nižala prodajne cene in na čem je temeljila dobičkonosnost teh cen. Industrija Unije je bila tudi pozvana, da predloži vse informacije, ki bi po njenem mnenju dokazovale, da ji je uvoz družbe Since Hardware v Uniji povzročil škodo.

(61)

V tej zvezi je Komisija proučila: i) razvoj dampinškega uvoza likalnih desk, ki jih je proizvedla družba Since Hardware; ii) ali je bil ta uvoz opravljen po cenah, ki so nelojalno nižale prodajne cene industrije Unije, in na čem je temeljila dobičkonosnost cen industrije Unije; in iii) vse informacije, ki jih je predložila industrija Unije, ki dokazujejo, da ji je uvoz družbe Since Hardware v Uniji povzročil škodo, npr. v zvezi z izgubo odjemalcev industrije Unije in naročili za družbo Since Hardware ter dobičkonosnostjo njene prodaje v Uniji v OP.

1.2.   Opredelitev industrije Unije

(62)

Pritožbo so vložili trije proizvajalci Unije, ki predstavljajo glavni delež celotne znane proizvodnje likalnih desk v Uniji, v tem primeru okrog 40 % ocenjene proizvodnje v Uniji. Nobeden od drugih proizvajalcev Unije ni nasprotoval začetku postopka.

(63)

Kot navaja uvodna izjava (14), so le trije pritožniki od petih proizvajalcev, ki so odgovorili na vprašanja v zvezi z vzorčenjem, predstavljali del industrije Unije v prvi preiskavi. Kakor je navedeno zgoraj, so bili glede na posebnosti tega primera vprašalniki poslani le trem izbranim proizvajalcem Unije, ki so del industrije Unije predstavljali tudi v prvi preiskavi.

1.3.   Potrošnja Unije

(64)

Glede na informacije, ki jih je predložila industrija Unije, se zdi, da se od objave Uredbe Sveta (ES) št. 452/2007 poraba likalnih desk v Uniji ni bistveno spreminjala, nekoliko je narasla le v sorazmerju s povečanjem populacije v Uniji po zadnji širitvi leta 2007. V obravnavanem obdobju je ocenjena potrošnja Unije znašala okrog 8,5 do 9 milijonov enot.

1.4.   Proizvodnja Unije

(65)

Proizvajalci likalnih desk prihajajo iz več držav članic, vključno z Belgijo, Češko, Francijo, Nemčijo, Italijo, Poljsko, Portugalsko, Nizozemsko, Španijo in Združenim kraljestvom. Celoten obseg letne proizvodnje likalnih desk v Uniji se ocenjuje na več kot 5 milijonov enot.

2.   Uvoz iz družbe Since Hardware

2.1.   Status uvoza

(66)

Kot je opisano v uvodnih izjavah od (25) do (57), je ta preiskava pokazala, da je bil uvoz iz družbe Since Hardware na trg Unije dampinški uvoz.

2.2.   Obseg dampinškega uvoza

(67)

Izvoz družbe Since Hardware v Uniji se je v obravnavanem obdobju močno povečal, za 64 % (8). Po drugi strani se je po uvedbi začasnih dajatev leta 2006 uvoz drugih kitajskih in ukrajinskih proizvajalcev stalno zmanjševal (zaupni podatki na podlagi poročil držav članic v skladu s členom 14(6) osnovne uredbe):

Obseg uvoza likalnih desk, ki jih proizvaja družba Since Hardware

Indeksi zaradi zaupnosti

2006

2007

2008

OP

Družba Since Hardware

100

119

176

164

LRK (razen družbe Since Hardware) in Ukrajina

100

94

87

83

2.3.   Tržni delež dampinškega uvoza

(68)

Ker se v obravnavanem obdobju potrošnja Unije v glavnem ni bistveno spreminjala, razen rahlega povečanja med letoma 2006 in 2007, kot je navedeno v uvodni izjavi (64) zgoraj, je bil razvoj tržnega deleža družbe Since Hardware skladen z obsegom uvoza, kot je prikazano zgoraj. Treba je opozoriti, da je leta 2006 tržni delež družbe Since Hardware v Uniji predstavljal okrog petino celotnega tržnega deleža drugih kitajskih in ukrajinskih proizvajalcev, do OP pa je tržni delež družbe Since Hardware znašal skoraj polovico celotnega tržnega deleža drugih kitajskih in ukrajinskih proizvajalcev. Znatno povečanje obsega uvoza družbe Since Hardware in njenega tržnega deleža je mogoče razložiti z dejstvom, da je bila družba edini kitajski proizvajalec s protidampinško dajatvijo nič, zato so se po uvedbi začasnih dajatev leta 2006 njene tržne priložnosti dejansko izboljšale. To potrjuje tudi izrazito nasproten in pozitivno naravnan razvoj obsega uvoza družbe v primerjavi s trendom slabšanja pri drugih kitajskih in ukrajinskih proizvajalcih. V obravnavanem obdobju lahko ugotovimo naslednji nasprotni razvoj tržnih deležev:

Tržni delež uvoza likalnih desk, ki jih proizvaja družba Since Hardware

Indeksi zaradi zaupnosti

2006

2007

2008

OP

Družba Since Hardware

100

113

166

155

LRK (razen družbe Since Hardware) in Ukrajina

100

89

82

79

(69)

Iz zgornjih preglednic je razvidno, da je družba Since Hardware uspela znatno povečati obseg uvoza in tržni delež (9).

(70)

Poleg tega je industrija Unije trdila, da je v zadnjih letih zaradi družbe Since Hardware izgubila naročila številnih kupcev. Dejansko so bili ugotovljeni jasni znaki, da so nekatere pomembne stranke industrije Unije zamenjale dobavitelja ter da so več izdelkov kot prej naročale pri družbi Since Hardware in manj pri industriji Unije.

(71)

Iz podatkov, ki jih je Komisija zbrala v prvi preiskavi, je na primer razvidno, da je v OP prve preiskave (leta 2005) proizvajalec Unije stranki v Uniji prodal večje število kosov, medtem ko je v sedanji preiskavi navedel, da je v sedanjem OP isti stranki prodal znatno manjše število kosov (med 10 in 30 % prejšnje količine). Nasprotno pa je družba Since Hardware v OP prve preiskave tej stranki v Uniji prodala majhno število kosov, v OP sedanje preiskave pa je bilo število kosov, prodanih tej stranki, precej večje (med 300 in 500 % prejšnje količine).

(72)

Poleg tega podatki, ki jih je Komisija zbrala v prvi preiskavi, kažejo, da je prodaja proizvajalca Unije drugi stranki v Uniji v OP prve preiskave močno padla v sedanjem OP (med 30 in 50 %). Nasprotno pa je družba Since Hardware, ki v OP prve preiskave tej stranki ni prodala ničesar, v obdobju sedanjega OP tej stranki prodala znatno količino. Ta količina znaša med 60 in 80 % količine, za kolikor se je med OP prve preiskave in sedanjim OP znižala prodaja proizvajalca Unije tej stranki.

2.4.   Nelojalno nižanje prodajnih cen

(73)

Za namen analize nelojalnega nižanja prodajnih cen je bila izvedena primerjava uvoznih cen družbe Since Hardware in cen industrije Unije na podlagi tehtanih povprečij za primerljive vrste izdelka v OP. Cene industrije Unije so bile prilagojene ravni franko tovarna in primerjane z uvoznimi cenami CIF meja Unije skupaj s carino, kadar je bilo to ustrezno. Ta primerjava cen je bila izvedena za transakcije na enaki ravni trgovine po morebitnih potrebnih prilagoditvah ter odbitku rabatov in popustov.

(74)

Povprečna stopnja nelojalno znižanih prodajnih cen, ugotovljenih za družbo Since Hardware, izražena kot odstotek cene industrije Unije, je 16,1 %.

(75)

Opozoriti je treba, da je bilo ugotovljeno, da so cene industrije Unije v OP v celoti ustvarjale izgubo.

3.   Sklep o škodi

(76)

Zgoraj navedena dejstva kažejo, da industrija Unije trpi škodo zaradi dampinških količin, ki jih je družba Since Hardware prodala na trgu Unije in bi jih drugače dobavila industrija Unije.

E.   VZROČNA ZVEZA

(77)

Kot je prikazano zgoraj, je v OP družba Since Hardware ponujala svoje izdelke po izrazito dampinških cenah, ki so močno nelojalno nižale cene industrije Unije. Zaradi tega je v OP prodala količine, ki so bile znatno višje kot na primer leta 2005 ali 2006. Družba Since Hardware je torej povzročila škodo, kot je bila ugotovljena zgoraj.

(78)

Eden od uvoznikov je trdil, da je bil za močno navzočnost likalnih desk družbe Since Hardware na trgu Unije kriv menjalni tečaj EUR/USD in ne izvajanje dampinga. Če bi bilo to res, bi bil vsak uvoz, za katerega bi bila izdana faktura v USD, ugodnejši od uvoza blaga, za katerega bi bila izdana faktura v eurih. Po drugi strani pa se je, kot je navedeno v uvodnih izjavah (67) in (68), uvoz drugih kitajskih in ukrajinskih proizvajalcev, ki prav tako prodajajo v USD, med letom 2006 in OP, tj. obdobjem, ko so se menjalni tečaji EUR/USD pogosto spreminjali, stalno zmanjševal v nasprotju z znatnim povečanjem uvoza družbe Since Hardware v istem obdobju. Ta trditev je bila torej zavrnjena.

(79)

Prejeta ni bila nobena dodatna pripomba. Zato je bilo sklenjeno, da ni drugih dejavnikov, ki bi lahko razbili vzročno zvezo med dampinškim uvozom družbe Since Hardware in njegovim prispevkom k škodi, ki je bila ugotovljena zgoraj.

F.   INTERES UNIJE

(80)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi (15), je v preiskavi sodelovalo eno trgovinsko združenje. Sodelujoči proizvajalci in uvozniki Unije so bili tudi zaprošeni, da predložijo pripombe, ali bi po njihovem mnenju protidampinška dajatev, ki bi se uvedla za družbo Since Hardware, pripomogla k spremembi sklepa v zvezi z interesom Unije, ki je bil sprejet v uvodnih izjavah (51) do (62) Uredbe (ES) št. 452/2007.

(81)

Po mnenju proizvajalcev Unije uvedba protidampinške dajatve za družbo Since Hardware ne bi spremenila sklepov v zvezi z interesom Unije, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 452/2007.

(82)

Sodelujoče trgovinsko združenje je navedlo, da bi imela uvedba protidampinške dajatve za družbo Since Hardware običajno negativen vpliv na dobičkonosnost zadevnih uvoznikov in trgovcev na drobno ali distributerjev. Vendar pa so po mnenju trgovinskega združenja tudi njihovi člani, vključno z velikimi prodajalnami, potrdili, da povišanje cene, kot je tisto, ki izhaja iz protidampinških ukrepov, za izdelek, ki je predmet preiskave, ne bi pomembno vplivalo na zaznavanje potrošnikov. Zato ni bil predložen noben konkreten element, ki bi spremenil sklepe v zvezi z interesom Unije, kot je opredeljeno v obeh zgoraj navedenih uredbah.

(83)

Glede na zgoraj navedeno se sklene, da uvedba protidampinške dajatve za družbo Since Hardware ne bi bistveno vplivala na sklepe v zvezi z interesom Unije iz uvodnih izjav (51) do (62) Uredbe Sveta (ES) št. 452/2007. Razlogi, zakaj se navedena analiza ne bi smiselno uporabljala za uvedbo protidampinške dajatve za družbo Since Hardware, niso bili predstavljeni.

G.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANI PO RAZKRITJU

(84)

Po končnem razkritju ugotovitev sta industrija Unije in družba Since Hardware predložile pisna in ustna stališča. Industrija Unije se strinja z razkritimi ugotovitvami. Po pregledu pripomb družbe Since Hardware pa je bilo ugotovljeno, da nobena od njih ne predstavlja podlage za spremembo zgoraj navedenih sklepov. Glavni argumenti družbe Since Hardware so bili naslednji.

(85)

Družba Since Hardware je ponovila predhodne trditve o domnevni nezakonitosti v zvezi z začetkom prvotne preiskave proti eni družbi in o domnevno nepravilnih ugotovitvah TGO. Te trditve so opisane in ovržene v uvodnih izjavah od (10) in (36) do (44). Glede podrobnih navedb družbe Since Hardware v zvezi s prvo točko (številne so bile podane med zaslišanjem) je mogoče ugotoviti:

(86)

i)

Družba Since Hardware je trdila, da zadnji stavek člena 9(3) osnovne uredbe ni izvedbena določba katere koli določbe Protidampinškega sporazuma STO, zato ugotovitve Odbora STO na njega kot takega ne morejo vplivati. Vendar pa člen 9(3) institucij ne zavezuje, da s pomočjo pregledov preiskujejo trditve o dampingu v zvezi z družbo, za katero se je v prvotni preiskavi ugotovilo, da ima de minimis stopnjo dampinga oziroma dampinga ne izvaja. Člen le določa, da se trditve „lahko“ preiskujejo v naknadni preiskavi, ki se izvede v skladu s členom 11 osnovne uredbe. Vendar pa je jasno, da je po sprejemu navedene določbe pritožbeni organ STO v poročilu ugotovil, da bi to pomenilo kršitev Protidampinškega sporazuma STO ADA. Institucije zato lahko in je njihova dolžnost (10), da uporabljajo prožnost, ki jo zagotavlja beseda „lahko“, in da takšnih trditev ne preiskujejo s pomočjo pregleda. V vsaj eni predhodni preiskavi (11) je prišlo do enakih sklepov.

(87)

ii)

Družba Since Hardware je ponovila, da po njenem mnenju prvotna preiskava proti eni družbi na podlagi osnovne uredbe ni mogoča. Poleg vsega že povedanega o tej zadevi v uvodnih izjavah (7) in (8) zgoraj pa je treba opozoriti na naslednje. Drži, da so mnoge določbe, ki jih citira Since Harward oblikovane na način, ki temelji na običajnih razmerah, tj. prvotni preiskavi proti državi kot celoti. Vendar pa družba Since Hardware ni mogla izpostaviti nobene določbe, ki v posebnih okoliščinah tega primera prepoveduje prvotno preiskavo proti le eni družbi.

(88)

iii)

Družba Since Hardware je trdila, da Uredba (ES) št. 1515/2001 dovoljuje uskladitev obstoječih protidampinških ukrepov z odločitvami STO o reševanju sporov in nič drugega. To pomeni, prvič, da družba Since Hardware ne nasprotuje členu 1 Uredbe (ES) št. 1515/2001, ki družbo Since Hardware formalno izključuje iz obsega Uredbe (ES) št. 452/2007 na način, da je jasno, da se na podlagi navedene uredbe za uvoz družbe ne bodo uporabljale dajatve. V zvezi s trditvijo družbe Since Hardware, da Uredba (ES) št. 1515/2001 ne dovoljuje ničesar drugega, pa je treba poudariti, da tudi ta uredba temelji na osnovni uredbi. Kot je razloženo zgoraj, zlasti temelji na dejstvu, da v posebnih okoliščinah tega primera nič v navedeni uredbi ne prepoveduje izvajanja prvotne preiskave proti le eni družbi. Na predlog družbe Since Hardware je bil jezik, ki bi lahko v tej zadevi povzročil zmedo, odstranjen iz razkritja.

(89)

iv)

Družba Since Hardware je trdila, da je diskriminirana, ker se po njenem mnenju ugotovitve v poročilu pritožbenega organa STO enako uporabljajo za družbe, ki so v preiskavi v zvezi s pregledom prejele dajatev nič. Najpomembnejše pa je, da se poročilo pritožbenega organa STO ne nanaša na ta položaj. Navedene družbe so zato v drugačnem položaju.

(90)

v)

Družba Since Hardware je trdila, da je Komisija opravljala de facto pregled njene dajatve nič. To stališče ni sprejemljivo. Prvič, v nasprotju s trditvami družbe Since Hardware zgoraj omenjena analiza škode ni omejena na potrditev, da je bila v prvi preiskavi ugotovljena škoda. Analiza škode se nasprotno osredotoča na dejanske škodljive učinke obnašanja družbe Since Hardware po preiskavi industrije Unije, ob upoštevanju, da v tem primeru običajna analiza škode ni mogoča. Drugič, dejstvo, da bo dajatev ukinjena prej kot v običajnih petih letih, ne pomeni, da je preiskava de facto pregled. V številnih preiskavah je bilo iz različnih razlogov sprejeto trajanje, krajše od pet let. V tem primeru so institucije mnenja, da glede na to, da družba Since Hardware od dampinga, ki ga je začela po prvi preiskavi, ne bi smela imeti koristi, prav tako ne bi smela trpeti neupravičenih negativnih učinkov. Če se na primer ne bi zahteval pregled za Uredbo Sveta (ES) št. 452/2007, bi bilo za družbo Since Hardware diskriminatorno, če bi dajatev veljala tudi po izteku navedene uredbe.

(91)

vi)

Družba Since Hardware je trdila, da so bile zaradi odločitve za prvotno preiskavo kršene njene pravice, ker bi se v primeru preiskave s pomočjo pregleda uporabljal člen 11(9) osnovne uredbe (obstaja obveznost, da se v pregledu uporablja enaka metodologija kot med prvotno preiskavo). Vendar pa družba Since Hardware ni izpostavila nobene zadeve, v zvezi s katero bi bilo jasno, da so institucije uporabile drugo metodologijo, kot v prvi preiskavi. Drugič, tudi če bi družba Since Hardware lahko izpostavila kakršno koli uporabo drugačne metodologije, bi bilo to zaradi dejstva, da se iz Poročila pritožbenega organa STO sklepa, da so bile institucije dolžne, da trditev proti družbi Since Hardware ne preiskujejo s pomočjo pregleda.

(92)

vii)

Končno, družba Since Hardware je predlagala, da bi institucije morale preiskati trditve proti družbi s pomočjo pregleda in nato, če bi bila uvedena dajatev, kar bi lahko LRK v reševanju sporov STO uspešno spodbijala, takšno dajatev umakniti, vendar le za naprej. Jasno je, da bi bila zavestna kršitev pravil STO neprimerna, ker se lahko, kot v tem primeru, za preiskovanje primera izbere metoda, ki je, razložena v luči pravil STO, v skladu z osnovno uredbo. Poleg tega je brez vpliva na veljavnost takšnih trditev jasno, da lahko takšen potek ukrepov pripelje do odškodninskih zahtevkov zadevnih družb proti institucijam.

(93)

Glede ugotovitev TGO je družba Since Hardware trdila, da ji je dokazovanje, da izpolnjuje merila za TGO, pomenilo pretirano breme, zlasti v zvezi z vmešavanjem države v cene njenih surovin. Vendar TGO predstavlja izjemo od splošnega pravila, vsako odstopanje ali izjemo od splošnega pravila pa je treba natančno razložiti. TGO se lahko odobri le, če se dokaže, da za zadevnega proizvajalca izvoznika prevladujejo razmere tržnega gospodarstva. Kot je bilo navedeno že v uvodni izjavi (40), nosi dokazno breme proizvajalec izvoznik, ki želi izkoristiti položaj tržnega gospodarstva. Zahtevek mora vsebovati ustrezne dokaze. Komisija ni dolžna dokazati, da proizvajalec izvoznik ne izpolnjuje meril za TGO. Komisija oceni, ali dokazi, ki jih zagotovi proizvajalec izvoznik, zadostujejo za prikaz, da so merila za TGO izpolnjena. Ker je Komisija ugotovila številne elemente, ki kažejo na večje vmešavanje države v zvezi s stroški večjih vlaganj, pa mora družba dokazati, da takšno vmešavanje države ne obstaja in/ali ni vplivalo na odločitve družbe (merilo 1 iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe). V vsakem primeru, kot je določeno v uvodnih izjavah (34) in (43), družba Since Hardware ni dokazala, da izpolnjuje merilo 2 iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe v zvezi z računovodstvom, za katerega je trdila, da ji dokazovanje predstavlja pretirano breme.

(94)

Dalje, družba Since Hardware je svojim pripombam na dokument o končnem razkritju dodala dve novi trditvi. Prvič, družba Since Hardware je trdila, da bi bilo treba normalno vrednost prilagoditi v skladu s členom 2(10)(k) osnovne uredbe, ker so v LRK cene surovin (jeklenih izdelkov) nižje kot na trgu primerljive države. Te trditve ni mogoče sprejeti. Kot je znano, je bila družbi Since Hardware TGO zavrnjena. Normalna vrednost se zato določi v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tretji državi s tržnim gospodarstvom. To nujno pomeni, da za cene in stroške v LRK velja, da niso zanesljivi za ugotavljanje normalne vrednosti in jih ni mogoče uporabiti za določanje ali drugačno prilaganje te vrednosti. Dalje je treba opozoriti, da prilagoditev na podlagi člena 2(10)(k) osnovne uredbe, kot trdi družba Since Hardware, ni mogoča, če se ne dokaže, da bi zaradi razlike v cenah surovin stranke na domačem trgu, v tem primeru na trgu primerljive države, dosledno plačevale različne cene za podobni izdelek. Družba Since Hardware ni dokazala nobene takšne razlike v ceni.

(95)

Drugič, družba Since Hardware je trdila, da Komisija v tej preiskavi ni izvedla dovolj natančne analize škode. Prav tako je trdila, da bi morala Komisija v skladu s členom 3(3) osnovne uredbe preiskati vse kazalnike škode. Treba pa je opozoriti, da je Komisija ugotovila (glej zlasti del D), da se je v obravnavanem obdobju dampinški uvoz iz družbe Since Hardware znatno povečal, medtem ko so bile prodajne cene družbe nelojalno nižje od cen industrije Unije. Ta ugotovitev temelji na objektivni preiskavi pozitivnih dokazov. Zato je v skladu s členom 3 osnovne uredbe.

(96)

Res pa je, da niso bili preiskani vsi dejavniki iz člena 3(5) osnovne uredbe. Vendar je treba opozoriti, da je bilo v položaju, ko za družbo Since Hardware še ni bilo ugotovljeno, da izvaja damping, to je v prvi preiskavi, na podlagi preiskovanja teh dejavnikov že ugotovljeno, da je dampinški uvoz iz LRK povzročal škodo. Ponovno preiskovanje teh dejavnikov ne bi bilo uporabno, ker bi tudi predpostavka, da bi bili vsi navedeni dejavniki zdaj pozitivni, (vsaj deloma) temeljila na dejstvu, da je industrija Unije zdaj zaščitena pred celotnim (12) dampinškim izvozom iz LRK in Ukrajine (razen pred izvozom iz družbe Since Hardware). Poleg tega ni bil ugotovljen noben dejavnik, ki bi prekinil vzročno zvezo med dampinškim uvozom iz družbe Since Hardware in njegovim negativnim učinkom na industrijo Unije. Končno, do proizvajalcev izvoznikov, ki jim je bil po prvi prvotni preiskavi naložen ukrep, bi bilo diskriminatorno, če za družbo Since Hardware ukrep ne bi bil uveden.

H.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

(97)

Glede na zgornje sklepne ugotovitve v zvezi z dampingom, posledičnim prispevkom k škodi, vzročno zvezo in interesom Unije je treba uvesti dokončne ukrepe na uvoz zadevnega izdelka iz LRK, ki ga proizvaja družba Since Hardware.

1.   Stopnja odprave škode

(98)

Stopnja dokončnih protidampinških ukrepov bi morala biti takšna, da bi odpravila škodo, ki jo je industriji Unije povzročil dampinški uvoz, ne da bi presegla ugotovljene stopnje dampinga. Kakor je navedeno zgoraj (uvodna izjava (75)), je bilo ugotovljeno, da so cene industrije Unije v OP v celoti ustvarjale izgubo. Zato ne bi bilo primerno, če bi dajatev temeljila le na stopnji nelojalno znižanih prodajnih cen.

(99)

Pri izračunu višine dajatve, potrebne za odpravo učinkov škodljivega dampinga, se je upoštevalo, da morajo kateri koli ukrepi industriji Unije omogočiti pokritje njenih stroškov in dobiček pred davkom, kot se lahko doseže ob običajnih konkurenčnih pogojih, tj. ob odsotnosti dampinškega uvoza. Stopnja dobička pred odbitkom davka, ki se je uporabila za ta izračun, je bila 7 % prihodkov od prodaje. Kot je omenjeno v uvodni izjavi (63) Uredbe (ES) št. 452/2007, se je v okviru prve preiskave izkazalo, da je bila to običajno pričakovana stopnja dobička brez škodljivega dampinga. Na podlagi tega je bila izračunana neškodljiva cena za podobni izdelek industrije Unije. S tem namenom so bile od industrije Unije zbrane informacije, da bi se izračunalo tehtano povprečje njihove dejansko nastale stopnje dobička/izgube v sedanjem OP. Neškodljiva cena je bila pridobljena tako, da se je od prodajnih cen industrije Unije odbila njihova tako izračunana dejanska stopnja dobička/izgube in prištela zgoraj navedena 7-odstotna ciljna stopnja dobička.

(100)

Potrebno zvišanje cen je bilo nato določeno na podlagi primerjave med tehtano povprečno uvozno ceno, kakor je bila določena za izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen, in povprečno neškodljivo ceno izdelkov, ki jih je industrija Unije prodala na trgu Unije. Kakršna koli razlika, ki je izhajala iz te primerjave, je bila nato izražena kot odstotek povprečne uvozne vrednosti CIF. Ugotovljena raven odprave škode je znašala 35,8 %, kar je bilo pod stopnjo dampinga, ki je bila ugotovljena za družbo Since Hardware.

2.   Izključitev družbe Since Hardware iz dokončnega protidampinškega ukrepa, uvedenega z Uredbo (ES) št. 452/2007

(101)

V okviru pregleda v skladu z Uredbo (ES) št. 1515/2001 in glede na poročilo pritožbenega organa STO, ki ga je sprejel Organ STO za reševanje sporov, in zlasti odstavka 305 in 306 poročila, je Izvedbena uredba (EU) št. 1241/2010 izklučila družbo Since Hardware iz dokončnega protidampinškega ukrepa, uvedenega z Uredbo (ES) št. 452/2007.

(102)

Lahko se uvede nov ukrep za družbo Since Hardware.

3.   Oblika in stopnja ukrepa

(103)

Na podlagi zgoraj navedenega in v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe se zdi potrebno uvesti dokončno protidampinško dajatev na uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK, ki ga proizvaja družba Since Hardware, na stopnji odprave škode.

(104)

Na podlagi zgoraj navedenega je dokončna stopnja dajatve za takšen uvoz 35,8 %.

(105)

Protidampinški ukrepi v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe običajno veljajo pet let, razen če je to obdobje krajše zaradi posebnih razlogov ali okoliščin. V sedanjem primeru se zdi ustrezno, da se omeji trajanje ukrepa, tako da ta traja do prenehanja protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz zadevnega izdelka s poreklom med drugim iz LRK, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 452/2007. Tako bo dana tudi priložnost, da se istočasno preuči vsak zahtevek za pregled ob izteku ukrepov, ki veljajo za uvoz s poreklom med drugim iz LRK. Zadevni nosilci dejavnosti, ter zlasti družba Since Hardware in/ali industrija Unije, lahko seveda pred 27. aprilom 2012 zahtevajo druge preglede te uredbe, predvsem vmesni pregled, če so za to izpolnjene vse zahteve.

(106)

Vsak zahtevek za uporabo te stopnje protidampinške dajatve za posamezno družbo (npr. zaradi spremembe imena družbe ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) je treba nemudoma vložiti pri Komisiji (13) skupaj z vsemi potrebnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe pri proizvodnji, domači prodaji in izvozu, povezanih na primer z navedeno spremembo imena ali navedeno spremembo proizvodnih in prodajnih obratov. Če bo primerno, se bo uredba ustrezno spremenila –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz likalnih desk, prostostoječih ali ne, z ali brez sistema za vsrkavanje odvečne pare in/ali ogrevalnega sistema in/ali sistema za pihanje zraka, vključno z rokavniki, in njihovih bistvenih delov, tj. podnožjem, prevleko in odlagalno površino za likalnik, s porek lom iz Ljudske republike Kitajske in ki jih proizvaja družba Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., uvrščenih pod oznake KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 in ex 8516 90 00 (oznake TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 in 8516900051).

Člen 2

1.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije pred plačilom dajatev za izdelke, ki jih proizvaja spodaj navedena družba, je:

Proizvajalec

Stopnja dajatve

Dodatna oznaka TARIC

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinah.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Razen v primeru pregleda na podlagi člena 11 Uredbe (ES) št. 1225/2009 ta uredba velja do 27. aprila 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2010

Za Svet

Predsednica

J. SCHAUVLIEGE


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 109, 26.4.2007, str. 12.

(3)  UL C 237, 2.10.2009, str. 5.

(4)  WT/DS295/AB/R, 29. november 2005.

(5)  Glej stran 8 tega uradnega lista.

(6)  Na primer, „The State-Business Nexus in China's Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective“, prof. dr. Markus Taube & dr. Christian Schmidkonz, THINK!DESK China Research & Consulting, z dne 25. februarja 2009; študijo je pripravila Gospodarska zbornica EU na Kitajskem z Rolandom Bergerjem s poudarkom na presežku zmogljivosti, ki so med drugim rezultat posredovanja države, novembra 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); „Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry“ družbe Wiley Rein LLP, julij 2007, „China Government Subsidies Survey“ avtorice Anne Stevenson-Yang, februar 2007, „Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007“ avtorice Ushe C.V. Haley, „China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal“ združenja Specialty Steel Industry of North America, „The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry“ družbe Wiley Rein & Fielding LLP, julij 2006.

(7)  Vir: Steel Business Briefing.

(8)  Čeprav ta ugotovitev – skupaj z drugimi ugotovitvami v zvezi z obravnavanim obdobjem – zadošča za ugotovitev škode, je treba opozoriti, da dejstva potrjujejo, da se je obseg uvoza likalnih desk, ki jih proizvaja družba Since Hardware – ki je bil znaten že v zgoraj omenjenem OP – v primerjavi z OP prve preiskave do sedanjega OP približno podvojil.

(9)  Čeprav tudi ta ugotovitev – skupaj z drugimi ugotovitvami v zvezi z obravnavanim obdobjem – zadošča za ugotovitev škode, je treba opozoriti, da dejstva potrjujejo, da je tržni delež družbe Since Hardware v primerjavi z OP prve preiskave do sedanjega OP narasel za 89 %.

(10)  Glede na obveznost razlage zakonodaje Unije, kolikor je mogoče v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije.

(11)  Jeklene varjene cevi med drugim iz Turčije v zvezi z družbo Noksel, UL L 343, 19.12.2008, uvodna izjava (143).

(12)  Domnevno je v določenem obdobju zaradi razveljavitve Uredbe (ES) št. 452/2007 s strani Sodišča v zvezi z družbo Foshan Shunde za to družbo dejansko veljala dajatev nič, vendar to ne pomeni večje spremembe, zlasti ker je do tega prišlo več let po tem, ko je navedena uredba stopila v veljavo.

(13)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, BELGIJA.


Top