EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1088

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja

UL L 323, 8.12.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1088/oj

8.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1088/2010

z dne 23. novembra 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (1) in zlasti člena 16 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (2) določa skupne tehnične specifikacije in minimalna merila za opravljanje dveh vrst omrežnih storitev – storitev pregledovanja in iskanja.

(2)

Med omrežne storitve spadajo tudi storitve prenosa in preoblikovanja. Storitve prenosa so storitve, ki uporabnikom omogočajo dostop do informacij, zbranih v zbirkah prostorskih podatkov, ki se nanašajo na teme prostorskih podatkov iz Direktive 2007/2/ES. Zbirke prostorskih podatkov, ki so dostopne prek storitev prenosa, morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1089/2010 (3). Storitve preoblikovanja so storitve, ki se lahko uporabijo za uskladitev zbirk prostorskih podatkov z navedeno uredbo.

(3)

Da se zagotovi medopravilnost infrastruktur za prostorske informacije, ki so jih vzpostavile države članice, je treba določiti tehnične specifikacije in minimalna merila za opravljanje storitev prenosa in preoblikovanja.

(4)

Uredbo (ES) št. 976/2009 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 976/2009 se spremeni:

1.

V drugem pododstavku člena 2 se doda točka 12:

„12.

Prenos z neposrednim dostopom (Direct Access Download) pomeni storitev prenosa, ki na podlagi poizvedbe omogoča dostop do prostorskih objektov v zbirkah prostorskih podatkov.“

2.

V členu 3 se dodata naslednji točki (c) in (d):

„(c)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz prilog I in IV za storitve prenosa;

(d)

posebnimi zahtevami in značilnostmi iz prilog I in V za storitve preoblikovanja.“

3.

V členu 4 se dodajo naslednji odstavki 3 do 6:

„3.   Države članice zagotovijo osnovno operativno zmogljivost za storitve prenosa najpozneje do 28. junija 2012.

4.   Države članice v skladu s to uredbo zagotovijo storitve prenosa najpozneje do 28. decembra 2012.

5.   Države članice zagotovijo osnovno operativno zmogljivost za storitve preoblikovanja najpozneje do 28. junija 2012.

6.   Države članice v skladu s to uredbo zagotovijo storitve preoblikovanja najpozneje do 28. decembra 2012.“

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

5.

Doda se Priloga IV iz Priloge II k tej uredbi.

6.

Doda se Priloga V iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(2)  UL L 274, 20.10.2009, str. 9.

(3)  Glej stran 11 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA I

KAKOVOST STORITVE

Pri ocenjevanju kakovosti storitve se ne upošteva omrežnih storitev tretjih oseb, povezanih v skladu s členom 12 Direktive 2007/2/ES, da bi se izognili kakršnemu koli poslabšanju, ki bi lahko nastalo zaradi kaskadnih učinkov.

Za učinkovitost, zmogljivost in razpoložljivost se uporabljajo naslednja merila za ocenjevanje kakovosti storitev:

1.   UČINKOVITOST

Običajne razmere so obdobja brez največje obremenitve. Razmere so običajne 90 % časa.

Odzivni čas za pošiljanje prvega rezultata storitvi iskanja je v običajnih razmerah največ 3 sekunde.

Za podobo velikosti 470 kilobajtov (npr. 800 × 600 slikovnih pik z barvno globino 8 bitov) je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata na zahtevo za ‚pridobivanje karte‘ (Get Map) storitvi pregledovanja v običajnih razmerah največ 5 sekund.

Za postopek ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata v običajnih razmerah največ 10 sekund.

Za postopek ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ in postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ ter za poizvedbo, ki vključuje izključno mejni pravokotnik, je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata v običajnih razmerah največ 30 sekund; storitev prenosa prav tako v običajnih razmerah ohranja odzivnost, ki presega 0,5 megabajtov na sekundo ali 500 prostorskih objektov na sekundo.

Za postopek ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ in postopek ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ je odzivni čas pošiljanja prvega rezultata največ 10 sekund v običajnih razmerah; storitev prenosa prav tako v običajnih razmerah ohranja odzivnost, ki presega 0,5 megabajtov na sekundo ali 500 opisov prostorskih objektov na sekundo.

2.   ZMOGLJIVOST

Storitev iskanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 30 zahtev na sekundo.

Storitev pregledovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 20 zahtev na sekundo.

Storitev preoblikovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 10 zahtev na sekundo. Število sočasno obdelanih zahtev se lahko omeji na 50.

Storitev preoblikovanja mora v skladu z merilom za učinkovitost obdelati vsaj 5 zahtev na sekundo.

3.   RAZPOLOŽLJIVOST

Omrežna storitev je na voljo 99 % časa.“


PRILOGA II

„PRILOGA IV

STORITVE PRENOSA

DEL A

Postopki prenosa

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1)(c) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev prenosa vsaj postopke iz tabele 1 te priloge.

Tabela 1

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa (Get Download Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi in razpoložljivih zbirkah prostorskih podatkov ter opisuje njene zmogljivosti.

Pridobivanje zbirke prostorskih podatkov (Get Spatial Data Set)

Postopek ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ omogoča priklic zbirke prostorskih podatkov.

Opisovanje zbirke prostorskih podatkov (Describe Spatial Data Set)

Postopek vrne opis vseh vrst prostorskih objektov, ki so v zbirki prostorskih podatkov.

Povezovanje storitve prenosa (Link Download Service)

Omogoča, da javni organ ali tretja oseba določita razpoložljivost storitve prenosa za prenos zbirk prostorskih podatkov, ali če je to mogoče, prostorskih objektov, prek storitve prenosa države članice, hkrati pa ohranja zmogljivost prenosa na lokaciji javnega organa ali tretje osebe.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve prenosa.

2.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE METAPODATKOV O STORITVI PRENOSA‘

2.1   Zahteva ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

2.1.1   Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ določa naravni jezik, v katerem se prikaže vsebina odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘.

2.2   Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘

Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘ vsebuje naslednje nabore parametrov:

metapodatki o storitvi prenosa (Download Service Metadata),

metapodatki o postopkih (Operations Metadata),

jeziki (Languages),

metapodatki o zbirkah prostorskih podatkov (Spatial Data Sets Metadata).

2.2.1   Parameter ‚metapodatki o storitvi prenosa‘ (Download Service Metadata)

Parametri ‚metapodatki o storitvi prenosa‘ obsegajo vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi prenosa.

2.2.2   Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ (Operations Metadata)

Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ zagotavlja metapodatke o postopkih, ki jih opravi storitev prenosa. Vsebovati mora vsaj opis vsakega postopka, med drugim vsaj opis izmenjanih podatkov in omrežni naslov.

2.2.3   Parameter ‚jezik‘

Zagotovita se dva parametra ‚jezik‘:

parameter ‚jezik odgovora‘ (Response Language), ki določa naravni jezik, uporabljen v parametrih odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi prenosa‘,

parameter ‚podprti jeziki‘ (Supported Languages), ki vsebuje seznam naravnih jezikov, ki jih podpira storitev prenosa.

2.2.4   Parametri ‚metapodatki o zbirkah prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Sets Metadata)

Zagotovijo se metapodatkovni elementi INSPIRE o razpoložljivih zbirkah prostorskih podatkov. Poleg tega se za vsako zbirko prostorskih podatkov navede seznam koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010, ki so na voljo.

3.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE ZBIRKE PROSTORSKIH PODATKOV‘

3.1   Zahteva ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

Zahteva ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier),

koordinatni referenčni sistem (Coordinate Reference System).

3.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za zbirko prostorskih podatkov.

3.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov.

3.1.3   Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ (Coordinate Reference System).

Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ vsebuje vsaj enega od koordinatnih referenčnih sistemov s seznama razpoložljivih koordinatnih referenčnih sistemov iz točke 2.2.4.

3.2   Odgovor ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

3.2.1   Parameter odgovora ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘

Parameter odgovora ‚pridobivanje zbirke prostorskih podatkov‘ je zahtevana zbirka prostorskih podatkov v zahtevanem jeziku in zahtevanem koordinatnem referenčnem sistemu.

4.   POSTOPEK ‚OPISOVANJE ZBIRKE PROSTORSKIH PODATKOV‘

4.1   Zahteva ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

Zahteva ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier).

4.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za opis vrste prostorskega objekta.

4.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov.

4.2   Odgovor ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

4.2.1   Parameter odgovora ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘

Parameter odgovora ‚opisovanje zbirke prostorskih podatkov‘ je opis prostorskih objektov v zahtevani zbirki prostorskih podatkov in zahtevanem jeziku.

5.   POSTOPEK ‚POVEZOVANJE STORITVE PRENOSA‘

Postopek ‚povezovanje storitve prenosa‘ omogoča, da se določi, da je storitev prenosa v skladu s to uredbo na voljo za prenos virov prek storitve prenosa države članice, pri čemer viri ostanejo na lokaciji lastnika.

5.1   Zahteva ‚povezovanje storitve prenosa‘

5.1.1   Parameter zahteve ‚povezovanje storitve prenosa‘

Parameter zahteve ‚povezovanje storitve prenosa‘ zagotavlja vse informacije o storitvi prenosa javnega organa ali tretje osebe, ki je v skladu s to uredbo, s čimer se storitvi prenosa države članice omogoči dostop do zbirk prostorskih podatkov in po potrebi do prostorskih objektov prek storitve prenosa javnega organa ali tretje osebe.

DEL B

Postopki ‚prenos z neposrednim dostopom‘

6.   SEZNAM POSTOPKOV

Če storitev dostopa omogoča neposredni dostop do zbirk prostorskih podatkov, zagotavlja poleg postopkov iz tabele 1 tudi postopke iz tabele 2 te priloge.

Tabela 2

Postopek

Opis

Pridobivanje prostorskega objekta (Get Spatial Object)

Ta postopek omogoča priklic prostorskih objektov na podlagi poizvedbe.

Opisovanje vrste prostorskega objekta (Spatial Object Type)

Ta postopek vrne opis navedene vrste prostorskega objekta.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve prenosa.

7.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE PROSTORSKEGA OBJEKTA‘

7.1   Zahteva ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Zahteva ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ podpira naslednje parametre:

jezik (Language),

identifikator zbirke prostorskih podatkov (Spatial Data Set Identifier),

koordinatni referenčni sistemi (Coordinate Reference System),

poizvedba (Query).

7.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za prostorske objekte.

7.1.2   Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ (Spatial Data Set Identifier)

Parameter ‚identifikator zbirke prostorskih podatkov‘ vsebuje enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zahtevane zbirke prostorskih podatkov. Če parameter ni naveden, se šteje, da so bili izbrane vse razpoložljive zbirke podatkov.

7.1.3   Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ (Coordinate Reference System).

Parameter ‚koordinatni referenčni sistem‘ vsebuje vsaj enega od koordinatnih referenčnih sistemov s seznama koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010.

7.1.4   Parameter ‚poizvedba‘

Parameter ‚poizvedba‘ vsebuje iskalne kriterije iz dela C.

7.2   Odgovor ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Odgovor ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ vsebuje naslednja parametra:

zbirka prostorskih objektov (Spatial Objects Set),

metapodatki o zbirki prostorskih objektov (Spatial Objects Set Metadata).

7.2.1   Parameter ‚zbirka prostorskih objektov‘

Parameter ‚zbirka prostorskih objektov‘ je zbirka prostorskih objektov v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010 v zahtevanem jeziku in koordinatnem referenčnem sistemu, ki ustreza iskalnim kriterijem poizvedbe.

7.2.2   Parameter ‚metapodatki o zbirki prostorskih objektov‘

Parameter ‚metapodatki o zbirki prostorskih objektov‘ vsebuje vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o zbirki prostorskih objektov.

8.   POSTOPEK ‚OPISOVANJE VRSTE PROSTORSKEGA OBJEKTA‘

8.1   Zahteva ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

Zahteva ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ vsebuje naslednja parametra:

jezik (Language),

vrsta prostorskega objekta (Spatial Object Type).

8.1.1   Parameter ‚jezik‘

Parameter ‚jezik‘ določa naravni jezik, ki se zahteva za opis vrste prostorskega objekta.

8.1.2   Parameter ‚vrsta prostorskega objekta‘

Parameter ‚vrsta prostorskega objekta‘ vsebuje jezikovno nevtralno ime vrste prostorskega objekta v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010. Če parameter ni naveden, se šteje, da so bili izbrani vsi prostorski objekti.

8.2   Odgovor ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

8.2.1   Parameter odgovora ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘

Parameter odgovora ‚opisovanje vrste prostorskega objekta‘ je opis vrste prostorskega objekta v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010.

DEL C

Iskalni kriteriji za postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘

Za postopek ‚pridobivanje prostorskega objekta‘ storitve prenosa se uporabljajo naslednji iskalni kriteriji:

enolični identifikator vira (Unique Resource Identifier) zbirke prostorskih podatkov,

vsi ustrezni ključni atributi in razmerje med prostorskimi objekti iz Uredbe (EU) št. 1089/2010, zlasti enolični identifikator prostorskega objekta (Unique Identifier of Spatial Object) in značilnosti časovne dimenzije, vključno z datumom zadnje posodobitve,

mejni pravokotnik, izražen v katerem koli od koordinatnih referenčnih sistemov iz Uredbe (EU) št. 1089/2010,

tema prostorskih podatkov.

Podprti so logični in primerjalni operatorji, da se omogoči iskanje prostorskih objektov s kombinacijo iskalnih kriterijev.“


PRILOGA III

„PRILOGA V

STORITVE PREOBLIKOVANJA

Postopki preoblikovanja

1.   SEZNAM POSTOPKOV

Zaradi zahteve po skladnosti s členom 11(1)(d) Direktive 2007/2/ES zagotavlja storitev preoblikovanja postopke iz tabele 1 v tej prilogi.

Tabela 1

Postopek

Opis

Pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja (Get Transformation Service Metadata)

Zagotavlja vse potrebne informacije o storitvi in opisuje zmogljivosti storitve, vključno s podprto kategorijo preoblikovanja, podprtimi preoblikovanji, dovoljenimi vrstami vhodnih podatkov, podprtimi opredelitvami modela in jeziki preslikovanja.

Preoblikovanje (Transform)

Izvaja dejanski proces preoblikovanja.

Povezovanje storitve preoblikovanja (Link Transformation Service)

Omogoča, da se določi, da je storitev preoblikovanja za zbirke prostorskih podatkov na voljo prek storitve preoblikovanja države članice, pri čemer zmogljivost preoblikovanja ostane na lokaciji javnega organa ali tretje osebe.

Parametri zahteve in odgovora vsakega postopka dopolnjujejo opis vsakega postopka in so sestavni del tehnične specifikacije storitve preoblikovanja.

2.   POSTOPEK ‚PRIDOBIVANJE METAPODATKOV O STORITVI PREOBLIKOVANJA‘

2.1   Zahteva ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

2.1.1   Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

Parameter zahteve ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘ določa naravni jezik, v katerem se prikaže vsebina odgovora ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘.

2.2   Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘

Odgovor ‚pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘ vsebuje naslednje parametre:

metapodatki o storitvi preoblikovanja (Transformation Service Metadata),

metapodatki o postopkih (Operations Metadata),

jeziki (Languages).

2.2.1   Parameter ‚metapodatki o storitvi preoblikovanja‘

Parameter ‚metapodatki o storitvi preoblikovanja‘ obsega vsaj metapodatkovne elemente INSPIRE o storitvi preoblikovanja.

2.2.2   Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ (Operations Metadata)

Parameter ‚metapodatki o postopkih‘ zagotavlja metapodatke o postopkih, ki jih opravi storitev preoblikovanja.

Opiše vsak postopek, med drugim zagotovi vsaj opis izmenjanih podatkov in omrežni naslov, navede pa tudi naslednje:

kategorije preoblikovanja, ki jih sprejme postopek preoblikovanja,

kodiranje za vhodno zbirko prostorskih podatkov, ki ga sprejme postopek oblikovanja,

jeziki podatkovnega modela, ki jih sprejme postopek preoblikovanja,

jeziki preslikovanja modela, ki jih sprejme postopek preoblikovanja.

2.2.3   Parameter ‚jezik‘

Zagotovita se dva parametra:

parameter ‚jezik odgovora‘‚ ki določa naravni jezik, uporabljen v odgovoru, pridobivanje metapodatkov o storitvi preoblikovanja‘,

parameter ‚podprti jeziki‘, ki vsebuje seznam naravnih jezikov, ki jih podpira storitev preoblikovanja.

3.   POSTOPEK ‚PREOBLIKOVANJE‘

3.1   Zahteva ‚preoblikovanje‘

Zahteva ‚preoblikovanje‘ vsebuje naslednje parametre:

vhodna zbirka prostorskih podatkov (Input Spatial Data Set),

izvorni model (Source Model),

ciljni model (Target Model),

preslikovanje modela (Model Mapping).

3.1.1   Parameter ‚vhodna zbirka prostorskih podatkov‘

Parameter ‚vhodna zbirka prostorskih podatkov‘ določa zbirko prostorskih podatkov, ki se preoblikuje.

3.1.2   Parameter ‚izvorni model‘

Parameter ‚izvorni model‘ določa model vhodne zbirke prostorskih podatkov.

3.1.3   Parameter ‚ciljni model‘

Parameter ‚ciljni model‘ določa model, v katerega se preoblikuje vhodna zbirka prostorskih podatkov.

3.1.4   Parameter ‚preslikovanje modela‘

Parameter ‚preslikovanje modela‘ določa preslikovanje izvornega modela v ciljni model.

3.2   Odgovor ‚preoblikovanje‘

3.2.1   Parameter odgovora ‚preoblikovanje‘

Parameter odgovora ‚preoblikovanje‘ vsebuje zbirko prostorskih podatkov, preoblikovano v skladu z Uredbo (EU) št. 1089/2010.

4.   POSTOPEK ‚POVEZOVANJE STORITVE PREOBLIKOVANJA‘

4.1   Zahteva ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘

4.1.1   Parameter zahteve ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘

Parameter zahteve ‚povezovanje storitve preoblikovanja‘ zagotavlja vse informacije o storitvi preoblikovanja javnega organa ali tretje osebe, ki je v skladu s to uredbo, s čimer se storitvi preoblikovanja države članice omogoči uporaba storitve preoblikovanja javnega organa ali tretje osebe.“


Top