EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0065

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES Besedilo velja za EGP

OJ L 283, 29.10.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 218 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/65/oj

29.10.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2010/65/EU

z dne 20. oktobra 2010

o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih (4), določa, da morajo države članice sprejeti nekatere standardizirane obrazce (obrazci FAL) za olajšanje prometa, kakor so določeni v Konvenciji Mednarodne pomorske organizacije (IMO) o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu (konvencija FAL), sprejeti 9. aprila 1965, kakor je bila spremenjena.

(2)

Za olajšanje pomorskega prevoza in zmanjšanje upravne obremenitve ladijskih družb bi bilo treba v največji možni meri poenostaviti in uskladiti formalnosti poročanja, ki jih določajo pravni akti Unije in držav članic. Vendar ta direktiva ne bi smela posegati v naravo in vsebino zahtevanih informacij in ne bi smela uvajati dodatnih zahtev poročanja za ladje, za katere v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v državah članicah, ta obveznost še ne velja. Obravnavati bi morala samo načine za poenostavitev in uskladitev postopkov obveščanja ter za učinkovitejše zbiranje informacij.

(3)

Prenos podatkov, ki priplujejo v pristanišča in/ali izplujejo iz njih zahtevajo na podlagi Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (5), Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (6), Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (7), Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev) (8) ter po potrebi Mednarodnega kodeksa o prevozu nevarnega blaga po morju, sprejetega leta 1965, z njegovimi spremembami, ki so bile sprejete in so začele veljati, se nanaša na informacije, ki se zahtevajo z obrazci FAL. Kadar navedene informacije ustrezajo zahtevam iz navedenih pravnih aktov, bi se obrazci FAL morali sprejeti, ker jih vsebujejo.

(4)

Če se želi zagotoviti poenostavitev, morajo pravni akti Unije glede na svetovno razsežnost pomorskega prometa upoštevati zahteve IMO.

(5)

Države članice bi morale poglobiti sodelovanje med pristojnimi organi, kot so carinski organi ter organi za nadzor meja, javno zdravje in promet, da bi omogočili nadaljnje poenostavljanje in usklajevanje formalnosti poročanja znotraj Unije ter čim bolj učinkovito uporabili elektronski prenos podatkov in sisteme izmenjave informacij, da bi kolikor je to mogoče sočasno odpravili ovire v pomorskem prometu in vzpostavili evropski prostor za pomorski prevoz brez meja.

(6)

Za oceno učinkovitosti političnih ukrepov za lajšanje pomorskega prometa v Uniji in potrebe po njih bi morali biti na voljo podrobni statistični podatki, pri čemer bi bilo treba zagotoviti, da se s tem ne ustvarijo nepotrebne dodatne zahteve v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov s strani držav članic, in da se v celoti izkoristijo zmogljivosti Eurostata. Za namene te direktive bi bilo pomembno zbrati ustrezne podatke o prometu ladij znotraj Unije in/ali o ladjah, ki imajo postanek v pristaniščih tretjih držav ali v prostih conah.

(7)

V skladu s ciljem sporočila Komisije z dne 21. januarja 2009 z naslovom „Sporočilo in akcijski načrt o vzpostavitvi evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja“ bi bilo treba ladijskim podjetjem zagotoviti enostavnejše uživanje prednosti, ki izhajajo iz statusa „pooblaščene redne službe za pomorski prevoz“.

(8)

Elektronska sredstva za pošiljanje podatkov bi se morala čim prej, najpozneje pa 1. junija 2015, splošno uporabljati za vse formalnosti poročanja, če je to izvedljivo, pa bi se morali pri tem opreti na mednarodne standarde, ki jih je oblikovala konvencija FAL. Za poenostavitev in pospešitev prenosa potencialno zelo velike količine informacij bi bilo treba za formalnosti poročanja uporabiti elektronsko obliko, če je to izvedljivo. Znotraj Unije bi moralo biti posredovanje informacij na obrazcih FAL v papirni obliki le izjema, ki bi jo bilo treba odobriti le za omejeno obdobje. Države članice se spodbuja, naj uporabijo upravna sredstva, vključno z ekonomskimi spodbudami, da pospešijo uporabo elektronskih oblik. Zaradi navedenih razlogov bi morale tudi izmenjave informacij med pristojnimi organi držav članic potekati v elektronski obliki. Da bi to omogočili, bi morali biti elektronski sistemi čim bolj in kolikor se da tehnično interoperabilni do istega roka, da se zagotovi nemoteno delovanje evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja.

(9)

Vsi, ki sodelujejo v trgovini in prometu, bi morali imeti možnost, da za izpolnitev formalnosti poročanja vložijo vse standardizirane informacije in dokumente prek elektronskega enotnega okenca. Treba bi bilo zagotoviti, da se posamezni podatki predložijo samo enkrat.

(10)

Sistemi SafeSeaNet, vzpostavljeni na nacionalni ravni in na ravni Unije, bi morali olajšati sprejem, izmenjavo in razširjanje informacij med informacijskimi sistemi držav članic o pomorskih dejavnostih. Za olajšanje pomorskega prometa in zmanjšanje upravne obremenitve pomorskega prevoza bi moral biti sistem SafeSeaNet interoperabilen z drugimi sistemi Unije za formalnosti poročanja. Sistem SafeSeaNet bi bilo treba uporabljati za dodatno izmenjavo informacij za olajševanje pomorskega prevoza. V sistem SafeSeaNet naj ne bi bilo treba vnašati formalnosti poročanja, ki imajo izključno nacionalne namene.

(11)

Pri sprejemanju novih ukrepov Unije bi bilo treba zagotoviti, da lahko države članice ohranijo elektronski prenos podatkov in jim ni treba uporabljati papirne oblike.

(12)

Celotno korist elektronskega prenosa podatkov je mogoče doseči le z neovirano in učinkovito komunikacijo med omrežjem SafeSeaNet, e-carinami in elektronskimi sistemi za vnos ali pridobivanje podatkov. Za zmanjšanje upravnih bremen bi se bilo treba najprej opreti na veljavne standarde.

(13)

Obrazci FAL se redno posodabljajo. Ta direktiva bi zato morala navajati veljavno različico teh obrazcev. Vse informacije, ki jih zahteva zakonodaja držav članic in presegajo zahteve konvencije FAL, bi bilo treba sporočiti v obliki, ki bo pripravljena na podlagi standardov konvencije FAL.

(14)

Ta direktiva ne bi smela vplivati na Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (9), Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (10), Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (11) ali na nacionalno zakonodajo na področju nadzora meja za tiste države članice, ki ne uporabljajo schengenskega pravnega reda za nadzor meja, in Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (12).

(15)

Da bi elektronski prenos informacij postal standarden in zaradi olajševanja pomorskega prometa, bi morale države članice razširiti uporabo elektronskih sredstev prenosa podatkov v skladu z ustreznim časovnim razporedom, v sodelovanju s Komisijo pa bi morale razpravljati o možnosti uskladitve uporabe elektronskih sredstev za prenos podatkov. V ta namen bi bilo treba razmisliti o delu usmerjevalne skupine na visoki ravni za sistem SafeSeaNet glede časovnega načrta SafeSeaNet, ko bo sprejet, in o konkretnih zahtevah po financiranju ter ustrezni dodelitvi finančnih sredstev Unije za razvoj elektronskega prenosa podatkov.

(16)

Obveznosti pošiljanja informacij iz obrazcev FAL bi bilo treba oprostiti ladje, ki plujejo med pristanišči, ki so na carinskem ozemlju Unije, kadar te ladje ne prihajajo iz pristanišča, ki je izven tega ozemlja, in v takem pristanišču nimajo postanka oziroma niso vanj namenjena, ali iz proste cone nadzornega tipa I v smislu carinske zakonodaje, ne glede na veljavne pravne akte Unije in informacije, ki jih države članice lahko zahtevajo za varstvo notranjega reda in varnosti ter izvrševanje zakonodaje s področja carine, davkov, priseljevanja, okolja ali zdravja.

(17)

Oprostitve iz upravnih postopkov bi bilo treba omogočiti tudi na podlagi tovora ladje in ne samo na podlagi ciljnega in/ali odhodnega pristanišča. Tak ukrep je nujen zato, da se zagotovi zmanjšanje dodatnih formalnosti za ladje, ki imajo postanek v pristanišču v tretji državi ali v prosti coni. Komisija bi morala preučiti to vprašanje v okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive.

(18)

Treba bi bilo uvesti nov začasni obrazec, da se uskladijo informacije, zahtevane v predhodni izjavi o zaščitnih ukrepih, ki jo določa Uredba (ES) št. 725/2004.

(19)

Zahteve po uporabi nacionalnih jezikov so pogosto ovira za razvoj omrežja plovnih poti. Države članice bi si morale na vsak način prizadevati olajšati pisno in ustno komunikacijo v pomorskem prometu med državami članicami, v skladu z mednarodno prakso, z namenom najti skupna komunikacijska sredstva.

(20)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s Prilogo k tej direktivi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(21)

Različni pravni akti Unije, ki zahtevajo na primer formalnosti sporočanja pred vplutjem v pristanišča, kot je Direktiva 2009/16/ES, lahko naložijo različne roke za izpolnitev teh formalnosti predhodnega sporočanja. Komisija bi morala v okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive, ki naj bi, če je to ustrezno, vseboval zakonodajni predlog, preučiti možnost skrajšanja in uskladitve teh rokov, pri tem pa bi morala izkoristiti sedanji napredek pri elektronski obdelavi podatkov.

(22)

V okviru poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive bi morala Komisija preučiti, v kolikšni meri bi bilo treba namen te direktive, tj. poenostavitev upravnih postopkov za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic ali izplujejo iz njih, razširiti na zaledje teh pristanišč, zlasti na rečni promet, s ciljem zagotoviti hitrejši in bolj tekoči pomorski promet v notranjosti in trajno rešitev zasičenosti v pristaniščih in okrog njih.

(23)

Ker ciljev te direktive, zlasti usklajenega olajšanja pomorskega prevoza po Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se te cilje zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(24)

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije ta prenos ni obvezen, če je zaradi geografskih značilnosti nesmotrn. Zaradi tega zahteve iz te direktive niso zavezujoče za države članice, ki nimajo pristanišč, kjer bi lahko ladje iz področja uporabe te direktive imele postanek.

(25)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, pomagajo doseči cilje lizbonske agende.

(26)

Dostop do sistema SafeSeaNet in drugih elektronskih sistemov bi bilo treba urediti, da se zaščitijo poslovni in zaupni podatki, in bi moral biti omogočen brez poseganja v zakonodajo o varstvu poslovnih podatkov ter, glede osebnih podatkov, brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (13) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (14). Države članice ter institucije in organi Unije bi morali nameniti posebno pozornost potrebi po varovanju trgovskih in zaupnih podatkov z ustreznimi sistemi za nadzor dostopa.

(27)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (15) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Unije pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(28)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Direktivo 2002/6/ES nadomestiti s to direktivo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Namen te direktive je poenostaviti in uskladiti upravne postopke, ki se uporabljajo pri pomorskem prevozu, s standardizacijo uporabe elektronskega pošiljanja informacij in racionalizacijo formalnosti poročanja.

2.   Ta direktiva se uporablja za formalnosti poročanja, ki se uporabljajo za pomorski promet za ladje, ki vplujejo v pristanišča v državah članicah, in ladje, ki iz njih izplujejo.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za ladje, ki so oproščene formalnosti poročanja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„formalnosti poročanja“ pomeni informacije, navedene v Prilogi, ki se morajo, v skladu z veljavno zakonodajo države članice, zagotoviti v upravne in postopkovne namene, ko ladja pripluje v pristanišče te države članice ali izpluje iz njega;

(b)

„konvencija FAL“ pomeni Konvencijo IMO o olajšavah v mednarodnem pomorskem prometu, sprejeto 9. aprila 1965, kakor je bila spremenjena;

(c)

„obrazci FAL“ pomeni standardizirane obrazce, kakor jih predvideva konvencija FAL;

(d)

„ladja“ pomeni kakršno koli plovilo ali morsko plovilo;

(e)

„SafeSeaNet“ pomeni sistem Unije za izmenjavo pomorskih informacij, kakor je opredeljen v Direktivi 2002/59/ES;

(f)

„elektronski prenos podatkov“ pomeni postopek prenosa digitalno kodiranih podatkov z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo.

Člen 3

Uskladitev in koordinacija formalnosti poročanja

1.   Vsaka država članica sprejme ukrepe za zagotovitev, da se v tej državi članici formalnosti poročanja zahtevajo usklajeno in koordinirano.

2.   Komisija v sodelovanju z državami članicami oblikuje mehanizme za uskladitev in koordinacijo formalnosti poročanja v okviru Unije.

Člen 4

Sporočilo pred vplutjem v pristanišča

Ob upoštevanju posebnih določb o sporočanju, določenih v veljavnih pravnih aktih Unije ali v skladu z mednarodnopravnimi instrumenti, ki veljajo za pomorski promet in so zavezujoči za države članice, vključno z določbami o nadzoru oseb in blaga, države članice zagotovijo, da poveljnik ali katera koli druga oseba, ki jo je ladjar ustrezno pooblastil, pred vplutjem v pristanišče države članice sporoči informacije, ki jih zahtevajo formalnosti poročanja, pristojnemu organu, ki ga je določila ta država članica:

(a)

najmanj 24 ur vnaprej; ali

(b)

najpozneje v času, ko ladja izpluje iz prejšnjega pristanišča, če je čas potovanja krajši od 24 ur; ali

(c)

takoj ko so te informacije na voljo, če pristanišče postanka ni znano ali je spremenjeno med plovbo.

Člen 5

Elektronski prenos podatkov

1.   Države članice sprejmejo izpolnjevanje formalnosti poročanja v elektronski obliki in njihovo posredovanje prek enotnega okenca v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje do 1. junija 2015.

To enotno okence, ki povezuje SafeSeaNet, e-carine in druge elektronske sisteme, je točka, kjer se v skladu s to direktivo vsi podatki poročajo le enkrat in se posredujejo različnim pristojnim organom ter državam članicam.

2.   Brez poseganja v ustrezno obliko, določeno v konvenciji FAL, mora biti oblika iz odstavka 1 skladna s členom 6.

3.   Kadar pravni akti Unije zahtevajo formalnosti poročanja in v obsegu, potrebnem za dobro delovanje enotnega okenca, ustanovljenega na podlagi odstavka 1, morajo biti elektronski sistemi iz odstavka 1 interoperabilni, dostopni in združljivi s sistemom SafeSeaNet, vzpostavljenim v skladu z Direktivo 2002/59/ES, in, kadar je to potrebno, z informacijskimi sistemi, predvidenimi v Odločbi št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (16).

4.   Brez poseganja v posebne določbe o carini in mejnem nadzoru, ki jih določata Uredba (EGS) št. 2913/92 in Uredba (ES) št. 562/2006, se države članice posvetujejo z gospodarskimi operaterji in obvestijo Komisijo o napredku, doseženem v skladu z modalitetami, predvidenimi v Odločbi št. 70/2008/ES.

Člen 6

Izmenjava informacij

1.   Države članice zagotovijo, da se informacije, prejete v skladu s formalnostmi poročanja iz pravnega akta Unije, vnesejo v njihove nacionalne sisteme SafeSeaNet in ustrezne dele takih informacij dajo na voljo prek sistema SafeSeaNet tudi drugim državam članicam. Razen če država članica ne določi drugače, se to ne uporablja za informacije, prejete v skladu z Uredbo (EGS) št. 2913/92, Uredbo (EGS) št. 2454/93, Uredbo (ES) št. 562/2006 in Uredbo (ES) št. 450/2008.

2.   Države članice zagotovijo, da se dostop do informacij, prejetih v skladu z odstavkom 1, na zahtevo omogoči ustreznim nacionalnim organom.

3.   Osnovna digitalna oblika sporočil, ki se uporablja v nacionalnih sistemih SafeSeaNet v skladu z odstavkom 1, se določi v skladu s členom 22a Direktive 2002/59/ES.

4.   Države članice lahko nudijo ustrezen dostop do informacij iz odstavka 1 bodisi prek enega nacionalnega okenca po sistemu elektronske izmenjave podatkov bodisi prek nacionalnih sistemov SafeSeaNet.

Člen 7

Podatki na obrazcih FAL

Države članice sprejmejo obrazce FAL za izpolnitev formalnosti poročanja. Države članice lahko dopustijo, da se zahtevane informacije v skladu s pravnim aktom Unije predložijo v papirni obliki, vendar samo do 1. junija 2015.

Člen 8

Zaupnost

1.   Države članice v skladu z veljavnimi pravnimi akti Unije ali nacionalno zakonodajo sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti poslovnih in drugih zaupnih informacij, izmenjanih v skladu s to direktivo.

2.   Države članice zagotovijo zlasti varstvo poslovnih podatkov, zbranih na podlagi te direktive. V zvezi z osebnimi podatki države članice zagotovijo skladnost z Direktivo 95/46/ES. Institucije in organi Unije zagotovijo skladnost z Uredbo (ES) št. 45/2001/ES.

Člen 9

Oprostitve

Države članice zagotovijo, da so ladje, na katere se nanaša Direktiva 2002/59/ES in ki plujejo med pristanišči, ki so na carinskem območju Unije, pri čemer ne prihajajo iz pristanišča, ki je izven navedenega ozemlja ali proste cone, za katero veljajo načini nadzora tipa I v smislu carinske zakonodaje, in nimajo v takem pristanišču postanka ter niso v tako pristanišče namenjene, oproščene pošiljanja informacij iz obrazca FAL, brez poseganja v veljavne pravne akte Unije in možnost, da lahko države članice zahtevajo informacije iz obrazcev FAL iz točk 1 do 6 dela B Priloge k tej direktivi, ki so potrebne za varstvo notranjega reda in varnosti ter za izvrševanje zakonodaje s področja carine, davkov, priseljevanja, okolja ali zdravja.

Člen 10

Postopek za spremembo

1.   Komisija lahko kar zadeva Prilogo k tej direktivi sprejme delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s čimer zagotovi upoštevanje vseh zadevnih sprememb, ki jih v obrazce FAL uvede IMO. Te spremembe ne smejo imeti za posledico širitev področja uporabe te direktive.

2.   Za delegirane akte iz tega člena se uporabljajo postopki iz členov 11, 12 in 13.

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let z začetkom 18. novembra 2010. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet pooblastilo prekliče v skladu s členom 12.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 12 in 13.

Člen 12

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka začetnega dvomesečnega roka oziroma, če je primerno, podaljšanega roka, niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom začetnega dvomesečnega roka oziroma, če je primerno, podaljšanega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 14

Prenos

1.   Države članice do 19. maja 2012 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj posredujejo besedilo navedenih predpisov.

Države članice te predpise uporabljajo od 19. maja 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih določb predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 15

Poročilo

Komisija do 19. novembra 2013 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju te direktive, vključno o:

(a)

možnostih za razširitev poenostavitve, ki jo uvaja ta direktiva, na celinske plovne poti;

(b)

združljivosti rečnih informacijskih storitev s procesom elektronskega prenosa informacij iz te direktive;

(c)

napredku pri usklajevanju in koordinaciji formalnosti poročanja, doseženem v skladu s členom 3;

(d)

izvedljivosti izogibanja formalnostim ali njihovemu poenostavljanju za ladje, ki imajo postanek v pristanišču v tretji državi ali v prosti coni;

(e)

razpoložljivih podatkih o prometu/gibanju ladij znotraj Unije in/ali postankih v pristaniščih tretjih držav ali v prostih conah.

To poročilo po potrebi spremlja zakonodajni predlog.

Člen 16

Razveljavitev Direktive 2002/6/ES

Direktiva 2002/6/ES se razveljavi z dnem 19. majem 2012. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo.

Člen 17

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 20. oktobra 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  UL C 128, 18.5.2010, str. 131.

(2)  UL C 211, 4.9.2009, str. 65.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 12. oktobra 2010.

(4)  UL L 67, 9.3.2002, str. 31.

(5)  UL L 332, 28.12.2000, str. 81.

(6)  UL L 208, 5.8.2002, str. 10.

(7)  UL L 129, 29.4.2004, str. 6.

(8)  UL L 131, 28.5.2009, str. 57.

(9)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(10)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(11)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

(12)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

(13)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(14)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(15)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(16)  UL L 23, 26.1.2008, str. 21.


PRILOGA

SEZNAM FORMALNOSTI POROČANJA IZ TE DIREKTIVE

A.   Formalnosti poročanja, ki izhajajo iz pravnih aktov Unije

Ta kategorija formalnosti poročanja vključuje informacije, ki se zagotovijo v skladu z naslednjimi določbami:

1.

Sporočanje za ladje, ki vplujejo ali izplujejo iz pristanišč držav članic

Člen 4 Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L 208, 5.8.2002, str. 10).

2.

Mejna kontrola oseb

Člen 7 Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1).

3.

Obveščanje o nevarnem blagu ali blagu, ki onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji

Člen 13 Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet.

4.

Obveščanje o odpadkih in ostankih

Člen 6 Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).

5.

Sporočanje informacij o zaščiti

Člen 6 Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L 129, 29.4.2004, str. 6).

Do sprejetja usklajenega obrazca na mednarodni ravni se za posredovanje informacij iz člena 6 Uredbe (ES) št. 725/2004 uporablja obrazec iz Dodatka k tej prilogi. Obrazec se lahko posreduje v elektronski obliki.

6.

Skupna deklaracija o vnosu

Člen 36a Uredbe Sveta (EGS) 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1) in člen 87 Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (UL L 145, 4.6.2008, str. 1).

B.   Obrazci FAL in formalnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih instrumentov

Ta kategorija formalnosti poročanja vključuje informacije, ki se zagotovijo v skladu s konvencijo FAL in drugimi ustreznimi mednarodnimi pravnimi instrumenti.

1.

Obrazec FAL 1: splošna izjava

2.

Obrazec FAL 2: izjava o tovoru

3.

Obrazec FAL 3: izjava o ladijskih zalogah

4.

Obrazec FAL 4: izjava o osebnih predmetih članov posadke

5.

Obrazec FAL 5: seznam članov posadke

6.

Obrazec FAL 6: seznam potnikov

7.

Obrazec FAL 7: nevarno blago

8.

Pomorska zdravstvena izjava

C.   Vsa ustrezna nacionalna zakonodaja

Države članice lahko v to kategorijo vključijo informacije, ki se zagotovijo v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. Takšne informacije se pošljejo elektronsko.

Dodatek

OBRAZEC O INFORMACIJAH O ZAŠČITI PRED PRIHODOM ZA VSE LADJE PRED VSTOPOM V PRISTANIŠČE DRŽAVE ČLANICE EU

(pravilo 9 poglavja XI-2 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974 in člen 6(3) uredbe (ES) št. 725/2004)

Značilnosti ladje in kontaktni podatki

Številka IMO

 

Ime ladje

 

Pristanišče vpisa

 

Država zastave

 

Vrsta ladje

 

Klicni znak

 

Bruto tonaža

 

Klicne številke Inmarsat (če so na voljo)

 

Ime družbe in njena identifikacijska številka

 

Ime častnika za zaščito družbe in podatki za vzpostavitev stika 24 ur na dan

 

Pristanišče prihoda

 

Pristaniška naprava prihoda (če je znana)

 

Informacije o pristanišču in pristaniški napravi

Datum in ura dneva predvidenega prihoda ladje v pristanišče (ETA)

 

Glavni namen postanka

 

Informacije, ki se zahtevajo v pravilu 9.2.1 poglavja XI-2 SOLAS

Ali ima ladja veljavno mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC)?

DA

ISSC

NE – zakaj ne?

Izdal ga je (ime uprave ali priznane organizacije za izvajanje zaščitnih ukrepov)

Datum poteka (dd/mm/llll)

Ali je na ladji potrjen varnostni načrt ladje?

DA

NE

Stopnja zaščite, ki je trenutno vzpostavljena na ladji?

Stopnja zaščite 1

Stopnja zaščite 2

Stopnja zaščite 3

Položaj ladje v času tega poročila

 

Navedite zadnjih deset postankov pri pristaniških napravah, v kronološkem vrstnem redu (najprej zadnji opravljeni postanek):

Št.

Od (dd/mm/llll)

Do (dd/mm/llll)

Pristanišče

Država

UN/LOCODE

(če je na voljo)

Pristaniška naprava

Stopnja zaščite

1

 

 

 

 

 

 

SL =

2

 

 

 

 

 

 

SL =

3

 

 

 

 

 

 

SL =

4

 

 

 

 

 

 

SL =

5

 

 

 

 

 

 

SL =

6

 

 

 

 

 

 

SL =

7

 

 

 

 

 

 

SL =

8

 

 

 

 

 

 

SL =

9

 

 

 

 

 

 

SL =

10

 

 

 

 

 

 

SL =

Ali je ladja izvedla katere koli posebne ali dodatne zaščitne ukrepe, razen tistih v odobrenem varnostnem načrtu ladje?

Če je odgovor DA, navedite spodaj posebne ali dodatne zaščitne ukrepe, ki jih je izvedla ladja.

DA

NE

Št.

(enako kot zgoraj)

Posebni ali dodatni zaščitni ukrepi, ki jih je izvedla ladja

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Navedite dejavnosti ladja-ladja v kronološkem vrstnem redu (najprej najbolj nedavne), ki so bile izvedene med zadnjimi desetimi postanki pri pristaniških napravah, navedenih zgoraj. Po potrebi razširite tabelo spodaj ali nadaljujte na posebni strani – vnesite vse dejavnosti ladja-ladja:

Ali so se ladijski postopki za zaščito, opisani v odobrenem varnostnem načrtu ladje, izvajali med vsako od teh dejavnosti ladja-ladja?

Če je odgovor NE, napišite podrobnosti uporabljenih nadomestnih zaščitnih ukrepov, namesto zadnjega stolpca spodaj.

DA

NE

Št.

Od (dd/mm/llll)

Do (dd/mm/llll)

Položaj ali zemljepisna dolžina in zemljepisna širina

Dejavnost ladja-ladja

Nadomestni zaščitni ukrepi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Splošen opis tovora na ladji

 

Ali ladja prevaža kot tovor katere koli nevarne substance, ki spadajo v katerega od razredov 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ali 8 Mednarodnega kodeksa za prevoz nevarnih snovi po morju (kodeksa IMDG)?

DA

NE

Če je odgovor DA, potrdite, da je seznam nevarnega blaga (ali zadevni izpisek) priložen

Potrdite, da je izvod seznama članov posadke ladje priložen

DA

Potrdite, da je izvod seznama potnikov ladje priložen

DA

Druge informacije, povezane z zaščito

Ali obstaja kakršna koli zadeva, povezana z zaščito, o kateri želite poročati?

DA

Navedite podrobnosti:

NE

Agent ladje v namembnem pristanišču prihoda

Ime:

Kontaktni podatki (tel. št.):

Podatki o osebi, ki zagotavlja informacije

Naziv ali položaj (prečrtajte neustrezno):

Poveljnik ladje/ladijski častnik za zaščito/častnik za zaščito/agent ladje (kot zgoraj)

Ime:

Podpis:

Datum/ura dneva/kraj dokončanja poročila

 


Top