EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Uredba Komisije (EU) št. 756/2010 z dne 24. avgusta 2010 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V Besedilo velja za EGP

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; razveljavil 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 223/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 756/2010

z dne 24. avgusta 2010

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede prilog IV in V

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti členov 7(4)(a) in (5) ter 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 850/2004 v pravo Unije prenaša zaveze iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), ki je bila potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (2), in iz Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je bil potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (3).

(2)

Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal, ki je bil ustanovljen na podlagi Konvencije, je po tem, ko je od Evropske unije in njenih držav članic, Norveške ter Mehike prejel predloge o snoveh, zaključil obravnavanje devetih predlaganih snovi, za katere se je ugotovilo, da izpolnjujejo merila Konvencije. Na četrtem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije od 4. do 8. maja 2009 (v nadaljnjem besedilu: COP4) je bilo sklenjeno, da se vseh devet snovi vključi v priloge h Konvenciji.

(3)

Prilogi IV in V Uredbe (ES) št. 850/2004 je treba spremeniti, da se bodo upoštevale nove snovi, ki so bile uvrščene na seznam COP4.

(4)

Na COP4 je bilo odločeno, da se klordekon, heksabromobifenil in heksaklorocikloheksane, vključno z lindanom uvrsti v Prilogo A (odprava) h Konvenciji. Navedene snovi so vključene v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 zaradi njihove uvrstitve v Protokol.

(5)

Na COP4 je bilo odločeno, da se pentaklorobenzen uvrsti v Prilogo A (odprava) h Konvenciji. Zato je treba pentaklorobenzen vključiti v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 in označiti ustrezne največje mejne koncentracije, določene z uporabo metodologije, ki se uporablja za določanje mejnih vrednosti za obstojna organska onesnaževala (v nadaljevanju: POP) v Uredbi Sveta (ES) št. 1195/2006 z dne 18. julija 2006 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (4) in Uredbi Sveta (ES) št. 172/2007 z dne 16. februarja 2007 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (5). Navedene začasne največje mejne koncentracije je treba pregledati glede na rezultate študije o izvajanju določb o ravnanju z odpadki iz Uredbe (ES) št. 850/2004, ki se izvede v imenu Komisije.

(6)

Na COP4 je bilo odločeno, da se perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (v nadaljevanju: PFOS) uvrstijo v Prilogo B (omejevanje) h Konvenciji, z nekaterimi izjemami za posebne rabe. Uporaba PFOS je trenutno dovoljena za nekatere posebne rabe. Zaradi življenjske dobe izdelkov, ki vsebujejo PFOS, bodo ti izdelki še nekaj let v pretoku odpadkov, čeprav v manjšem obsegu. V določenem pretoku odpadkov se lahko pojavijo praktične težave z ugotavljanjem nekaterih materialov, ki vsebujejo PFOS. Podatki o količinah in koncentracijah PFOS v izdelkih in odpadkih trenutno še niso zadostni. Povečanje obveznosti v Uredbi (ES) št. 850/2004, da se uniči ali trajno pretvori vsebina POP v PFOS za odpadke, ki presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV, ima lahko učinke na obstoječe sisteme recikliranja, ki bi lahko negativno vplivali na drugo okoljsko prednostno nalogo za zagotavljanje trajnostne rabe virov. Zato so PFOS uvrščeni v prilogi IV in V brez navajanja koncentracijskih vrednosti.

(7)

Na COP4 je bilo odločeno, da se tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter (v nadaljnjem besedilu: polibromirani difeniletri) uvrstijo v Prilogo A (odprava) h Konvenciji. Dajanje v promet in uporaba pentabromodifenil etra in oktabromodifenil etra sta v Uniji omejena v skladu s Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (6) z zgornjo mejo koncentracije 0,1 masnega %. Pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in tetrabromodifenil eter trenutno v Uniji niso v prometu, ker so omejeni z Uredbo Komisije (ES) št. 552/2009 z dne 22. junija 2009 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (7) in Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (8). Vendar bodo zaradi življenjske dobe proizvodov, ki vsebujejo navedene polibromirane difeniletre, izrabljeni proizvodi, ki vsebujejo te snovi, še nekaj let v pretoku odpadkov. Ob upoštevanju praktičnih težav z ugotavljanjem materialov, ki vsebujejo polibromirane difeniletre, v frakciji mešanih odpadkov in trenutnega pomanjkanja izčrpnih znanstvenih podatkov o količinah in koncentracijah polibromiranih difeniletrov v izdelkih in odpadkih bi ogrozili obstoječe sisteme recikliranja in tako ovirali trajnostno rabo virov, če bi obveznost, da se uniči ali trajno pretvori vsebina POP v odpadkih z višjo vsebnostjo POP od mejnih koncentracij iz Priloge IV, razširili tudi na te nove snovi. Na COP4 je bil ta problem potrjen in dogovorjene so bile posebne izjeme za nadaljnje recikliranje odpadkov, ki vsebujejo polibromirane difeniletre s seznama, tudi če ima to lahko za posledico recikliranje POP. Zato mora Uredba (ES) št. 850/2004 odražati te izjeme.

(8)

V Uniji se zahtevajo enotne največje mejne koncentracije, da bi se preprečilo izkrivljanje na notranjem trgu. Za pentaklorobenzen so bile določene začasne največje mejne koncentracije v prilogah IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih in previdnostnem načelu.

(9)

Zaradi pomanjkanja izčrpnih znanstvenih podatkov o količinah in koncentracijah v izdelkih in odpadkih ter pomanjkanja scenarijev izpostavljenosti se na tej stopnji ne da določiti največjih mejnih koncentracij za PFOS in polibromirane difeniletre v prilogah IV in V Uredbe (ES) št. 850/2004. Glede na dodatne informacije, ki so na voljo, in pregled Komisije se bodo največje mejne koncentracije za devet POP predlagale ob upoštevanju ciljev Uredbe o POP.

(10)

V skladu s členom 22 Konvencije začnejo spremembe prilog A, B in C h Konvenciji veljati eno leto po datumu, ko depozitar seznani pogodbenice s sprejetjem sprememb, torej 26. avgusta 2010. Zato in zaradi usklajenosti se mora ta uredba uporabljati od istega datuma.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo Sveta 75/442/EGS (9). Ta uredba mora začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Priloga IV k Uredbi (ES) št. 850/2004 se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

2.   Priloga V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 26. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(2)  UL L 209, 31.7.2006, str. 1.

(3)  UL L 81, 19.3.2004, str. 35.

(4)  UL L 217, 8.8.2006, str. 1.

(5)  UL L 55, 23.2.2007, str. 1.

(6)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(7)  UL L 164, 26.6.2009, str. 7.

(8)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

(9)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39.


PRILOGA I

„PRILOGA IV

Seznam snovi, za katere veljajo določbe o ravnanju z odpadki iz člena 7

Snov

Št. CAS

Št. ES

Mejna koncentracijska vrednost iz člena 7(4)(a)

Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

 

 

 

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

 

 

 

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

 

 

 

Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovinska sol (O-M+), halogenid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri)

 

 

 

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenil) etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklorobenzen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 in druge

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Kadar je primerno, se uporabi metoda izračuna iz evropskih standardov EN 12766-1 in EN 12766-2.“


PRILOGA II

Tabela v delu 2 Priloge V k Uredbi (ES) št. 850/2004 se nadomesti z naslednjo tabelo:

„Odpadki, kakor so razvrščeni v Odločbi Komisije 2000/532/ES

Največje koncentracijske vrednosti snovi s seznama v Prilogi IV (1)

Postopek

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

Aldrin: največ 5 000 mg/kg,

Klordan: največ 5 000 mg/kg,

Klordekon:

največ 5 000 mg/kg,

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenil) etan): največ 5 000 mg/kg,

Dieldrin: največ 5 000 mg/kg,

Endrin: največ 5 000 mg/kg,

Heptabromodifenil eter (C12H3Br7O),

Heptaklor: največ 5 000 mg/kg,

Heksabromobifenil: največ 5 000 mg/kg,

Heksabromodifenil eter (C12H4Br6O),

Heksaklorobenzen: največ 5 000 mg/kg,

Heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom: največ

5 000 mg/kg,

Mireks: največ 5 000 mg/kg,

Pentabromodifenil eter (C12H5Br5O),

Pentaklorobenzen: največ 5 000 mg/kg,

Perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, kovinska sol (O-M+), halogenid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri),

Poliklorirani bifenili (PCB) (5): največ 50 mg/kg,

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) (6): največ 5 mg/kg,

Tetrabromodifenil eter (C12H4Br6O),

Toksafen: največ 5 000 mg/kg,

Trajno skladiščenje se dovoli, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.

skladiščenje poteka na enem izmed naslednjih mest:

varnih, globokih, podzemnih, skalnatih formacijah,

rudnikih soli,

na odlagališču nevarnih odpadkov (pod pogojem, da so odpadki strjeni ali delno stabilizirani, če je to tehnično izvedljivo, kakor je predvideno za razvrstitev odpadkov v podpoglavju 1903 Odločbe 2000/532/ES;

2.

upoštevajo se določbe Direktive Sveta 1999/31/ES (3) in Odločbe Sveta 2003/33/ES (4);

3.

Dokazano je, da je izbrana možnost okoljsko najsprejemljivejša.

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen tistih, ki so zajeti v poglavju 19)

10 01 14 * (2)

Pepel z rešetke, žlindra in kotlovni prah iz sosežiganja, pri katerem so prisotne nevarne snovi

10 01 16 *

Elektrofiltrski pepel iz sosežiganja, ki vsebuje nevarne snovi

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 07 *

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 04 *

Žlindra iz primarnega taljenja

10 03 08 *

Žlindra z dodatkom soli pri sekundarnem taljenju

10 03 09 *

Črna žlindra iz sekundarnega taljenja

10 03 19 *

Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 21 *

Drugi trdni delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 29 *

Odpadki pri obdelavi žlindre z dodatkom soli in črne žlindre, ki vsebujeta nevarne snovi

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01 *

Žlindre iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02 *

Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja

10 04 04 *

Prah iz dimnih plinov

10 04 05 *

Drugi trdni delci in prah

10 04 06 *

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 03 *

Prah iz dimnih plinov

10 05 05 *

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 03 *

Prah iz dimnih plinov

10 06 06 *

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 08 *

Žlindra z dodatkom soli pri primarni in sekundarni proizvodnji

10 08 15 *

Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 09 *

Prah iz dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 11

Odpadki iz oblog in ognjevzdržnih materialov

16 11 01 *

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika

16 11 03 *

Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki vsebujejo nevarne snovi

17

ODPADKI IZ GRADBENIŠTVA IN RUŠENJA (VKLJUČNO Z ZEMLJO, IZKOPANO NA KONTAMINIRANIH LOKACIJAH)

17 01

Beton, opeka, ploščice in keramika

17 01 06 *

Mešanica ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05

Zemlja, vključno z zemljo, izkopano na kontaminiranih lokacijah, kamen ter zemeljski izkopi in blato

17 05 03 *

Anorganska frakcija zemlje in kamnov, ki vsebuje nevarne snovi

17 09

Drugi odpadki iz gradbeništva in rušenja

17 09 02 *

Odpadki iz gradbeništva in rušenja, ki vsebujejo PCB, razen opreme, ki vsebuje PCB

17 09 03 *

Drugi odpadki iz gradbeništva in rušenja, ki vsebujejo nevarne snovi

19

ODPADKI IZ OBRATOV ZA PREDELAVO ODPADKOV, OBRATOV ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE, KI SO V DRUGEM KRAJU, IN ODPADKI IZ PRIPRAVE PITNE VODE TER IZ INDUSTRIJSKE VODE

19 01

Odpadki iz sežiganja ali pirolize odpadkov

19 01 07 *

Trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov

19 01 11 *

Pepel z rešetke ter žlindra, ki vsebujeta nevarne snovi

19 01 13 *

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 15 *

Kotlovni prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 02 *

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz obdelave dimnih plinov

19 04 03 *

Nevitrificirana trdna faza


(1)  Te mejne vrednosti se uporabljajo izključno za odlagališče nevarnih odpadkov in se ne uporabljajo za stalna podzemna skladišča nevarnih odpadkov, vključno z rudniki soli.

(2)  Vsi odpadki označeni z zvezdico * veljajo kot nevarni v skladu z Direktivo 91/689/EGS in za njih veljajo določbe navedene direktive.

(3)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

(4)  UL L 11, 16.1.2003, str. 27.

(5)  Uporabi se metoda izračuna iz evropskih standardov EN 12766-1 in EN 12766-2.

(6)  Mejna vrednost se izračuna kot PCDD in PCDF v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


Top