EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_088_R_0001_01

2010/199/CFSP: Sklep Sveta 2010/199/SZVP z dne 22. marca 2010 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)
Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

OJ L 88, 8.4.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


SKLEP SVETA 2010/199/SZVP

z dne 22. marca 2010

o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 37 Pogodbe, in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 218(5) in (6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. novembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija Atalanta).

(2)

V členu 10(3) navedenega skupnega ukrepa je določeno, da so podrobnosti o sodelovanju tretjih držav predmet sporazumov, ki se sklenejo v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Evropska unija in Črna gora sta na podlagi sklepov Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o sprejetju prispevka tretjih držav k operaciji Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2) in o ustanovitvi odbora sodelujočih držav (ATALANTA/3/2009) (3) s pogajanji dosegli Sporazum o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 10(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. marca 2010

Za Svet

Predsednik

M. Á. MORATINOS


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(2)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(3)  UL L 112, 6.5.2009, str. 9, in dodatek v UL L 119, 14.5.2009, str. 40.

(4)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Črno goro o sodelovanju Črne gore v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta)

EVROPSKA UNIJA (EU),

na eni strani, in

ČRNA GORA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici,

STA SE OB UPOŠTEVANJU:

dejstva, da je Svet Evropske unije sprejel Skupni ukrep 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (1) (operacija „Atalanta“), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2009/907/SZVP 2009 (2),

povabila EU Črni gori, da sodeluje v operaciji pod vodstvom EU,

uspešnega zaključka procesa oblikovanja sil ter priporočila poveljnika operacije EU in vojaškega odbora EU, da se privoli v sodelovanje oboroženih sil Črne gore v operaciji pod vodstvom EU,

Sklepa ATALANTA/2/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija „Atalanta“) (3) in Sklepa ATALANTA/3/2009 Političnega in varnostnega odbora z dne 21. aprila 2009 o vzpostavitvi odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija „Atalanta“) (4), kakor sta bila spremenjena s Sklepom Političnega in varnostnega odbora ATALANTA/7/2009 (5),

odločitve Črne gore z dne 13. avgusta 2009 o sodelovanju v operaciji Atalanta –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Črna gora se v skladu z določbami Sporazuma in vsemi potrebnimi določbami o izvajanju pridruži Skupnemu ukrepu 2008/851/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (operacija Atalanta), kakor je bil spremenjen s Sklepom 2009/907/SZVP, in vsem nadaljnjim sklepom, s katerimi sklene Svet Evropske unije razširiti operacijo.

2.   Prispevek Črne gore k pomorskim silam pod vodstvom Evropske unije (EUNAVFOR) ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Črna gora zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta, svojo nalogo opravljajo v skladu s:

Skupnim ukrepom 2008/851/SZVP, skupaj z morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

vsemi izvedbenimi ukrepi.

4.   Sile in osebje, ki jih Črna gora dodeli operaciji, upoštevajo pri opravljanju svojih nalog in pri svojem ravnanju zgolj interese operacije Atalanta.

5.   Črna gora pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 2

Status sil

1.   Status sil in osebja, ki jih Črna gora dodeli operaciji Atalanta, ureja sporazum o statusu sil, sklenjen med Evropsko unijo in Somalijo, Džibutijem ali katero koli drugo državo v regiji, s katero se takšen sporazum sklene za to operacijo, oziroma enostranska izjava o statusu sil, ki jo predloži Kenija, Sejšeli ali katera koli druga država v regiji, ki takšno izjavo predloži za to operacijo.

2.   Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvom ali poveljniškim enotam zunaj območja skupne operacije, urejajo dogovori med državo gostiteljico zadevnih poveljstev in poveljniških enot ter Črno goro.

3.   Ne glede na sporazume in izjave o statusu sil iz odstavkov 1 in 2 je Črna gora pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta.

4.   Črna gora je pristojna za odgovore na vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem v operaciji Atalanta, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja ali ki zadevajo takšne pripadnike. Črna gora je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov, zlasti sodnih ali disciplinskih postopkov, zoper svoje oborožene sile in osebje v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

5.   Črna gora se zavezuje, da bo ob podpisu Sporazuma predložila izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vsake države, ki sodeluje v operaciji Atalanta.

6.   Države članice Evropske unije se zavezujejo, da bodo ob podpisu Sporazuma predložile izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov za udeležbo Črne gore v operaciji Atalanta.

Člen 3

Pogoji premestitve oseb, prijetih in pridržanih zaradi izvrševanja sodnega pregona

Če ima Črna gora sodno pristojnost nad osumljenci ali storilci dejanj piratstva ali oboroženega ropa v teritorialnem morju obalne države znotraj območja operacije, se osebe, ki jih EUNAVFOR prime zaradi sodnega postopka in jih ima pridržane, ter zaseženo imetje v posesti EUNAVFOR, premestijo iz EUNAVFOR v Črno goro v skladu s pogoji iz priloge, ki je sestavni del Sporazuma.

Člen 4

Tajni podatki

1.   Črna gora sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje tajnih podatkov EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (6) in v skladu z nadaljnjimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

2.   Če sta EU in Črna gora sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo tajnih podatkov, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo tudi v okviru operacije Atalanta.

Člen 5

Struktura poveljevanja

1.   Vse sile in osebje, ki sodelujejo v operaciji Atalanta, v celoti ostajajo podrejeni poveljstvu svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

3.   Črna gora ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Črno goro kadar koli zahteva umik prispevka Črne gore.

5.   Črna gora imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v operaciji Atalanta. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 6

Finančni vidiki

1.   Črna gora prevzame vse stroške, povezane z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kot je predvideno v pravnih instrumentih iz člena 1(1) tega sporazuma in v Sklepu Sveta 2008/975/SZVP z dne 18. decembra 2008 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena) (7).

2.   Operacija Atalanta zagotavlja črnogorskemu kontingentu logistično podporo po načelu povračila stroškov pod pogoji, predvidenimi v določbah o izvajanju iz člena 7. Upravno vodenje s tem povezanih odhodkov se zaupa Atheni.

3.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), v kateri(-h) poteka operacija, Črna gora, če je ugotovljena njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji iz sporazuma o statusu sil iz člena 2(1) tega sporazuma, če je ta na voljo.

Člen 7

Določbe o izvajanju Sporazuma

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali poveljnik operacije EU sklene z ustreznimi organi Črne gore vse potrebne tehnične in upravne določbe o izvajanju tega sporazuma.

Člen 8

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjih členov, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo obvestila o odpovedi v roku enega meseca.

Člen 9

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko sta se pogodbenici uradno obvestili o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Črne gore k operaciji.

4.   Odpoved tega sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma pred tovrstno odpovedjo, vključno s pravicami katere koli premeščene osebe, dokler je v priporu v Črni gori ali dokler jo Črna gora sodno preganja.

Po zaključku operacije lahko vse pravice EUNAVFOR, kot so opredeljene v prilogi k temu sporazumu, uresničuje katera koli oseba ali subjekt, ki jo/ga imenuje država, ki predseduje Svetu EU. Imenovana oseba ali subjekt je lahko med drugim diplomatski predstavnik ali konzularni uslužbenec te države, akreditiran v Črni gori. Po zaključku operacije se vsa uradna obvestila, ki jih je bilo treba nasloviti na EUNAVFOR v okviru tega instrumenta, naslovijo na državo, ki predseduje Svetu EU.

V Bruslju, dne štiriindvajsetega marca leta dva tisoč deset, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku

Za Evropsko unijo

Za Črno goro


(1)  UL L 301, 12.11.2008, str. 33, popravek v UL L 253, 25.9.2009, str. 18.

(2)  UL L 322, 9.12.2009, str. 27.

(3)  UL L 109, 30.4.2009, str. 52.

(4)  UL L 112, 6.5.2009 in dodatek v UL L 119, 14.5.2009, str. 40.

(5)  UL L 270, 15.10.2009, str. 19.

(6)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(7)  UL L 345, 23.12.2008, str. 96.

PRILOGA

DOLOČBE O POGOJIH IN NAČINIH PREMESTITVE STORILCEV ALI OSEB, KI SO OSUMLJENE STORITVE DEJANJ PIRATSTVA ALI OBOROŽENIH ROPOV V TERITORIALNIH VODAH OBALNE DRŽAVE NA OBMOČJU OPERACIJ IN SO JIH PRIDRŽALE POMORSKE SILE POD VODSTVOM EVROPSKE UNIJE (EUNAVFOR), TER ZASEŽENEGA IMETJA V POSESTI EUNAVFOR Z EUNAVFOR V ČRNO GORO IN POGOJIH NJIHOVE OBRAVNAVE PO TAKŠNI PREMESTITVI

1.   Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma:

(a)

„piratstvo“ pomeni piratstvo, kot je opredeljeno v členu 101 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

(b)

„oborožen rop“ pomeni dejanja, kot so opredeljena v odstavku (a), če so storjena v teritorialnem morju obalne države znotraj območja operacije;

(c)

„premeščena oseba“ pomeni katero koli osebo, ki je osumljena načrtovanja, izvrševanja ali storitve dejanj piratstva ali oboroženega ropa in ki jo EUNAVFOR premesti v Črno goro na podlagi tega sporazuma.

2.   Splošna načela

(a)

Črna gora lahko na zahtevo EUNAVFOR privoli v premestitev oseb, ki jih je EUNAVFOR pridržal v povezavi s piratstvom ali oboroženim ropom, in s tem povezanega imetja, ki ga je zasegel EUNAVFOR, ter te osebe in imetje preda svojim pristojnim organom za namen sodne preiskave in pregona.

(b)

EUNAVFOR v okviru tega sporazuma osebe preda izključno pristojnim organom pregona Črne gore.

(c)

Črna gora potrjuje, da bo z osebami, premeščenimi na podlagi teh določb, pred in po premestitvi ravnala humano in v skladu z mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, vključno s prepovedjo mučenja in okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepovedjo samovoljnega pripora in v skladu z zahtevo po poštenem sojenju.

3.   Obravnava, pregon in sojenje premeščenim osebam

(a)

Z vsako premeščeno osebo se ravna humano, oseba ni izpostavljena mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, zagotovi se ji ustrezna namestitev in prehrana ter dostop do zdravstvene oskrbe in oseba lahko izvaja verske obrede.

(b)

Vsaka premeščena oseba se takoj privede pred sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje sodno oblast, ta pa nemudoma odloči o zakonitosti pridržanja te osebe in odredi njeno izpustitev, če pridržanje ni zakonito.

(c)

Vsaka premeščena oseba je upravičena do sojenja v razumnem roku ali do izpustitve.

(d)

Vsaka premeščena oseba je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njo upravičena do poštenega in javnega zaslišanja, ki ga opravi pristojno, neodvisno in nepristransko, z zakonom ustanovljeno sodišče.

(e)

Vsaka premeščena oseba, obdolžena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njena krivda.

(f)

Vsakdo je pri določanju kakršnih koli kazenskih obtožb zoper njega povsem enakopravno upravičen do naslednjih minimalnih jamstev:

1.

da je pravočasno in natančno obveščen o naravi in razlogu obtožbe zoper njega v jeziku, ki ga razume;

2.

da ima na voljo dovolj časa in možnosti za pripravo svoje obrambe in da je lahko v stiku z zastopnikom, ki ga je sam izbral;

3.

da se mu sodi brez neupravičenega zavlačevanja;

4.

da se mu sodi v njegovi prisotnosti ter da se brani sam ali s pomočjo zagovornika, ki ga je sam izbral; če nima zagovornika, da je obveščen o tej pravici; in da se mu brezplačno dodeli zagovornik, če nima dovolj sredstev za njegovo plačilo, vedno ko je to potrebno v interesu pravice;

5.

da preuči ali zahteva preučitev vseh dokazov zoper njega, vključno z zapriseženimi pisnimi izjavami prič, ki so izvedle prijetje, ter da doseže navzočnost in zaslišanje prič v svojem imenu pod enakimi pogoji, kot so jih imele priče proti njemu;

6.

da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče;

7.

da ni zavezan pričati proti sebi ali priznati krivde.

(g)

Vsaka premeščena oseba, obsojena zločina, ima pravico, da njeno obsodbo ali kazen v skladu s pravom Črne gore ponovno preuči višje sodišče ali da na to sodišče vloži pritožbo.

(h)

Brez predhodne pisne privolitve EUNAVFOR Črna gora ne preda nobene premeščene osebe drugi državi za namene sodne preiskave ali pregona.

4.   Smrtna kazen

Nobena premeščena oseba ni obsojena na smrtno kazen, ni kaznovana s smrtno kaznijo niti zanjo ne velja zahteva po usmrtitvi.

5.   Evidence in uradna obvestila

(a)

Vsaka premestitev se evidentira v ustreznem dokumentu, ki ga podpišeta predstavnik EUNAVOR in predstavnik pristojnih organov pregona Črne gore.

(b)

EUNAVFOR pošlje Črni gori evidenco o pridržanju za vsako premeščeno osebo. Ta evidenca po možnosti vsebuje podatke o zdravstvenem stanju premeščene osebe v času pridržanja, natančen čas predaje organom Črne gore, razlog za njeno pridržanje, čas in kraj začetka njenega prijetja in vse odločitve, sprejete v zvezi z njenim pridržanjem.

(c)

Črna gora je odgovorna za vodenje natančnega seznama vseh premeščenih oseb, med drugim tudi za vodenje evidenc o vsem zaseženem imetju, zdravstvenem stanju osebe, lokaciji prostorov za pridržanje, kakršnih koli obtožbah zoper osebo in vseh pomembnih odločitvah, sprejetih med sodnim pregonom in sojenjem.

(d)

Te evidence so na podlagi pisne zahteve Ministrstvu za zunanje zadeve Črne gore na razpolago predstavnikom EU in EUNAVFOR.

(e)

Poleg tega Črna gora uradno obvesti EUNAVFOR o kraju pridržanja vsake osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma, o vsakem poslabšanju njenega zdravstvenega stanja in vseh sumih o neprimerni obravnavi. Predstavniki EU in EUNAVFOR imajo dostop do vseh oseb, premeščenih na podlagi tega sporazuma, dokler so te osebe v zaporu, in so upravičeni do njihovega zaslišanja.

(f)

Nacionalne in mednarodne humanitarne agencije lahko na podlagi zahteve obiščejo osebe, premeščene na podlagi tega sporazuma.

(g)

Zato da bi EUNAVFOR Črni gori lahko zagotovil pravočasno pomoč s pričanjem svojega osebja in predložitvijo ustreznih dokazov, Črna gora uradno obvesti EUNAVFOR, da namerava začeti postopek kazenske obravnave zoper katero koli premeščeno osebo, ter mu sporoči časovni razpored za predložitev dokazov in zaslišanje prič.

6.   Pomoč EUNAVFOR

(a)

EUNAVFOR v okviru svojih sredstev in zmožnosti zagotovi Črni gori vso pomoč pri sodni preiskavi in pregonu premeščenih oseb.

(b)

EUNAVFOR zlasti:

1.

izroči evidence o pridržanju, pripravljene v skladu z odstavkom 5(b) teh določb;

2.

preuči vse dokaze v skladu z zahtevami pristojnih organov Črne gore, kot je dogovorjeno v določbah o izvajanju iz odstavka 8;

3.

skuša pripraviti izjave prič ali zaprisežene pisne izjave osebja EUNAVFOR, vpletenega v kakršen koli incident, zaradi katerega so bile osebe premeščene na podlagi teh določb;

4.

izroči vse zadevno zaseženo imetje v posesti EUNAVFOR.

7.   Povezava z drugimi pravicami premeščenih oseb

V teh določbah ni določbe, ki je namenjena odstopanju od pravic, ki jih ima premeščena oseba v okviru veljavnega domačega ali mednarodnega prava, ali bi se lahko tako razlagala.

8.   Določbe o izvajanju

(a)

Za namene uporabe teh določb lahko pristojni organi Črne gore na eni strani ter pristojni organi EU in pristojni organi držav, ki so EUNAVFOR zagotovile državni kontingent, na drugi strani potrdijo določbe o izvajanju operativnih, upravnih in tehničnih zadev.

(b)

Določbe o izvajanju lahko med drugim zajemajo:

1.

opredelitev pristojnih organov pregona Črne gore, katerim lahko EUNAVFOR preda osebe;

2.

centre za pridržanje, v katerih so premeščene osebe nameščene;

3.

ravnanje z dokumenti, vključno s tistimi, ki so povezani z zbiranjem dokazov, ki se izročijo pristojnim organom pregona Črne gore ob premestitvi osebe;

4.

kontaktne točke za uradna obvestila;

5.

obrazce, ki se uporabljajo za premestitve.


Top