EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0049

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o določitvi prvih regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8542)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 204 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/49(1)/oj

27.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/62


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2009

o določitvi prvih regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8542)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2010/49/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (1) ter zlasti člena 48(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 48 Uredbe (ES) št. 767/2008 določa postopno uvajanje sistema VIS. Zato je treba določiti prve regije, v katerih se bodo v prvih fazah postopnega uvajanja podatki, obdelani v sistemu VIS, vključno s fotografijami in prstnimi odtisi, zbirali in pošiljali v sistem VIS za vse vloge za izdajo vizumov v zadevni regiji.

(2)

V členu 48(4) Uredbe (ES) št. 767/2008 je navedeno, da se te regije določijo na podlagi naslednjih meril: tveganja nezakonitega priseljevanja, grožnje nacionalni varnosti držav članic in izvedljivost zbiranja biometričnih podatkov z vseh lokacij te regije.

(3)

Komisija je opravila oceno za različne regije, ki so jih leta 2005 določili strokovnjaki držav članic za postopno uvajanje sistema VIS, pri čemer je zlasti pri prvem merilu upoštevala elemente, kot so povprečne stopnje zavrnitve izdaje vizuma in vstopa za posamezne zadevne regije, ter pri tretjem dejstvo, da je treba v nekaterih regijah okrepiti konzularna predstavništva, da bi se sistem VIS v teh regijah učinkovito uvedel.

(4)

Na podlagi te ocene naj bi bila prva regija, v kateri bi se začelo zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v sistem VIS za vse vloge za izdajo vizumov, severna Afrika.

(5)

Druga regija, v kateri bi se začelo zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v sistem VIS za vse vloge za izdajo vizumov, naj bi bil Bližnji vzhod, razen zasedenega palestinskega ozemlja zaradi resnih tehničnih težav, do katerih bi lahko prišlo pri opremljanju zadevnih konzularnih predstavništev ali uradov. Na poznejši stopnji naj bi bila sprejeta odločitev glede začetka delovanja sistema VIS na tem ozemlju.

(6)

Tretja regija, v kateri naj bi se začelo zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v sistem VIS za vse vloge za izdajo vizumov, naj bi bila zalivska regija.

(7)

Da se prepreči vrzel med bojem proti nezakonitemu priseljevanju in zaščito notranje varnosti, bi morali biti schengenski mejni prehodi v fazi zagona ločena regija, tako da bi bile zajete tudi vloge za izdajo vizumov, vložene na zunanjih mejah. Države članice bi si morale prizadevati, da se začnejo podatki na zunanjih mejnih prehodih zbirati in pošiljati v sistem VIS čim prej, da se prepreči, da bi se državljani tretjih držav iz teh regij izognili vnosu podatkov v sistem VIS z vložitvijo vloge na zunanji meji.

(8)

Začetek delovanja sistema VIS v teh regijah določi Komisija v skladu s členom 48(1) in (3) Uredbe (ES) št. 767/2008.

(9)

Odločitev o določitvi nadaljnjih regij se sprejme na poznejši stopnji na podlagi dodatne in posodobljene ocene teh regij v skladu z ustreznimi merili in izkušnjami pri izvajanju v prvih regijah, določenih v tej odločbi.

(10)

V skladu s členom 2 Protokola o stališču Danske, ki je priloga k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ni sodelovala pri sprejetju Uredbe (ES) št. 767/2008, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. Glede na to, da Uredba (ES) št. 767/2008 pomeni razvoj schengenskega pravnega reda na podlagi določb naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, pa je Danska v skladu s členom 5 Protokola z dopisom z dne 13. oktobra 2008 uradno sporočila, da je ta pravni red prenesla v svojo nacionalno zakonodajo. Danska je tako v skladu z mednarodnim pravom zavezana izvajati to odločbo.

(11)

Ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2). Odločba zato zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja. Ta odločba zato ne sme biti naslovljena na Združeno kraljestvo.

(12)

Ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3). Odločba zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ta odločba zato ne sme biti naslovljena na Irsko.

(13)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), ki sodijo v področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma (5).

(14)

Kar zadeva Švico, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (6), ki sodijo v področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2008/146/ES (7) in 2008/149/PNZ (8).

(15)

Kar zadeva Lihtenštajn, ta odločba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo v področje iz točke B člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 sklepov Sveta 2008/261/ES (9) in 2008/262/ES (10).

(16)

Kar zadeva Ciper, ta odločba pomeni določbe, ki temeljijo na schengenskem pravnem redu ali so z njim kako drugače povezane v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(17)

Kar zadeva Bolgarijo in Romunijo, ta odločba pomeni določbe, ki temeljijo na schengenskem pravnem redu ali so z njim kako drugače povezane v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005.

(18)

Ukrepi, določeni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 51(1) Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (11)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Regije, v katerih se začne zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v vizumski informacijski sistem (VIS) v skladu s členom 48(1)(c) in (3) Uredbe (ES) št. 767/2008, so:

prva regija:

Alžirija,

Egipt,

Libija,

Mavretanija,

Maroko,

Tunizija,

druga regija:

Izrael,

Jordanija,

Libanon,

Sirija,

tretja regija:

Afganistan,

Bahrajn,

Iran,

Irak,

Kuvajt,

Oman,

Katar,

Saudova Arabija,

Združeni arabski emirati,

Jemen.

Člen 2

Zunanji mejni prehodi v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (12) pomenijo ločeno regijo. Zbiranje podatkov in njihovo pošiljanje v sistem VIS se za vloge za izdajo vizumov, vložene na zunanjih mejah, začne v skladu s členom 48(3) Uredbe (ES) št. 767/2008.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(6)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(8)  UL L 53, 27.2.2008, str. 50.

(9)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(10)  UL L 83, 26.3.2008, str. 5.

(11)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.

(12)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.


Top