EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0074

Uredba Komisije (EU) št. 74/2010 z dne 26. januarja 2010 o spremembi uredb (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 376/2008 v zvezi s pogoji in načinom obveščanja Komisije

OJ L 23, 27.1.2010, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 310 - 312

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; implicitno zavrnjeno 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/74/oj

27.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 74/2010

z dne 26. januarja 2010

o spremembi uredb (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 376/2008 v zvezi s pogoji in načinom obveščanja Komisije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (2) določa skupna pravila za pošiljanje informacij in dokumentov Komisiji s strani pristojnih organov držav članic. Ta pravila zajemajo predvsem obveznost držav članic, da uporabljajo informacijske sisteme, ki jih da na voljo Komisija, in potrdijo pravice dostopa organov ali posameznikov, ki so pooblaščeni za pošiljanje informacij. Poleg tega navedena uredba določa skupna načela, ki veljajo za informacijske sisteme, tako da zagotavljajo dolgoročno verodostojnost, celovitost in čitljivost dokumentov, ter zagotavlja zaščito osebnih podatkov.

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009 je treba obveznost uporabe informacijskih sistemov v skladu z navedeno uredbo zagotoviti v uredbah, ki uvajajo posebne obveznosti sporočanja.

(3)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča obdelavo dokumentov in postopkov v njenih notranjih delovnih postopkih in odnosih z organi, odgovornimi za skupno kmetijsko politiko.

(4)

Šteje se, da se nekatere obveznosti sporočanja zdaj lahko izpolnijo prek navedenega sistema v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009, predvsem pa tiste iz uredb Komisije (ES) št. 2336/2003 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (3), (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (4), (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (5) ter (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6).

(5)

V uredbah (ES) št. 2336/2003 in (ES) št. 1580/2007 je primerno zahtevati, da obvestila vključujejo obvestila o ničnih zahtevkih. Poleg tega je treba zaradi jasnosti zagotoviti, da se v obvestilih o nadomestnih dovoljenjih v skladu z Uredbo (ES) št. 376/2008 poda tudi sklic na zaporedno številko nadomeščenega dovoljenja. Za učinkovito sporočanje prejetih informacij o nadomestnih dovoljenjih državam članicam s strani Komisije je treba zahtevati, da se te informacije sporočijo Komisiji takoj po izdaji dovoljenja. Prav tako zaradi jasnosti morajo biti informacije, ki jih je treba sporočiti v primerih višje sile, podrobno navedene.

(6)

Uredbe (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 376/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2336/2003 se spremeni:

1.

V prvem odstavku člena 3 se točke (a) do (f) nadomestijo z naslednjim:

„(a)

v skladu s tretjim odstavkom člena 9 te uredbe četrtletni uvoz iz tretjih držav, razdeljen po oznaki kombinirane nomenklature in po poreklu, določen z uporabo oznak iz nomenklature držav in ozemelj za zunanjetrgovinsko statistiko Skupnosti, kot je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1779/2002 (7);

(b)

v skladu s tretjim odstavkom člena 9 te uredbe četrtletni izvoz v tretje države, vključno z vsakim izvozom alkohola nekmetijskega porekla;

(c)

četrtletna proizvodnja, razdeljena po proizvodu, iz katerega je pridobljen alkohol;

(d)

količina, odstranjena v preteklem četrtletju, razdeljena po sektorjih uporabe;

(e)

zaloge, ki jih imajo proizvajalci alkohola v svoji državi na koncu vsakega leta;

(f)

predvidena proizvodnja za tekoče leto, dvakrat letno, pred 28. februarjem oziroma 31. avgustom;

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

V prvem odstavku se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

četrtletni uvoz iz tretjih držav;

(c)

četrtletni izvoz v tretje države;“

(b)

Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Številke v obvestilih se izrazijo v hektolitrih čistega alkohola.“

3.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Obvestila Komisiji iz členov 3, 4 in 7 te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (8).

Vsa obvestila vključujejo obvestila o ničnih zahtevkih.

Obvestila iz točk (a) in (b) prvega odstavka člena 3 se pošljejo le na zahtevo, ki jo Komisija pošlje državam članicam prek vzpostavljenega informacijskega sistema.

4.

Priloge II do VIII se črtajo.

Člen 2

V členu 14 Uredbe (ES) št. 341/2007 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Obvestila Komisiji v skladu s tem členom se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (9).

Člen 3

Člen 134 Uredbe (ES) št. 1580/2007 se spremeni:

1.

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za uvozna dovoljenja, izdana v skladu s tem členom, se uporablja Uredba (ES) št. 376/2008.“

2.

Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Države članice obveščajo Komisijo vsako sredo najpozneje do 12. ure (po bruseljskem času), razčlenjeno po tretjih državah porekla, o količinah jabolk, za katere so bila v predhodnem tednu izdana uvozna dovoljenja, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih.

Obvestila Komisiji v skladu s tem odstavkom se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (10).

Člen 4

Uredba (ES) št. 376/2008 se spremeni:

1.

Člen 37 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 37

Ob izdaji nadomestnih dovoljenj, potrdil ali izpiskov države članice Komisiji nemudoma sporočijo:

(a)

serijsko številko izdanih nadomestnih dovoljenj, potrdil ali izpiskov in serijsko številko nadomeščenih dovoljenj, potrdil ali izpiskov v skladu s členoma 35 in 36;

(b)

vrsto in količino zadevnega blaga in stopnjo vnaprej določenega izvoznega nadomestila ali izvoznega prelevmana.

Komisija o tem obvesti druge države članice.“

2.

V členu 40 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Države članice obvestijo Komisijo o primeru višje sile, ki so ga ugotovile, in zagotovijo naslednje informacije: vrsto zadevnega proizvoda z njegovo oznako KN, dejavnost (uvoz ali izvoz), zadevne količine in, glede na primer, razveljavitev dovoljenja ali podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja z navedbo roka veljavnosti.

Komisija o tem obvesti druge države članice.“

3.

Na koncu poglavja IV se doda naslednji člen 48a:

„Člen 48a

Obvestila Komisiji iz člena 14(5), člena 29(2), (3) in (4), člena 37, člena 40(6) in člena 47(3) te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (11).

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. februarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 19.

(4)  UL L 90, 30.3.2007, str. 12.

(5)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(6)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(7)  UL L 269, 5.10.2002, str. 6.“

(8)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(9)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(10)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(11)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“


Top