EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0072

Uredba Komisije (EU) št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva (Besedilo velja za EGP)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 67 - 71

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/oj

27.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 72/2010

z dne 26. januarja 2010

o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora opravljati inšpekcijske preglede za spremljanje izvajanja Uredbe (ES) št. 300/2008 s strani držav članic. Organizacija inšpekcijskih pregledov pod nadzorom Komisije je nujna za preverjanje učinkovitosti nacionalnih programov za nadzor kakovosti.

(2)

Komisija in države članice morajo med pripravo in izvajanjem inšpekcijskih pregledov Komisije sodelovati.

(3)

Komisija mora imeti možnost, da v skupine, ki opravljajo inšpekcijske preglede, vključi usposobljene nacionalne inšpektorje, ki jih zagotovijo države članice.

(4)

Komisija mora inšpekcijske preglede in poročanje o njih izvajati po določenem postopku, ki vključuje standardni način dela.

(5)

Države članice morajo zagotoviti hitro odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih med inšpekcijskim pregledom Komisije.

(6)

Komisija mora imeti možnost izvajati nadaljnje inšpekcijske preglede, da preveri, ali so bile pomanjkljivosti odpravljene.

(7)

Obstajati mora postopek za obravnavo pomanjkljivosti, ki veljajo za tako resne, da lahko pomembno vplivajo na splošno raven varovanja letalstva v Skupnosti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa postopke za opravljanje inšpekcijskih pregledov Komisije za spremljanje izvajanja Uredbe (ES) št. 300/2008 s strani držav članic. Inšpekcijski pregledi Komisije zajemajo ustrezne organe držav članic in izbrana letališča, operatorje in subjekte, ki izvajajo standarde varovanja letalstva. Inšpekcijski pregledi potekajo na pregleden, učinkovit, usklajen in dosleden način.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„ustrezni organ“ pomeni državni organ, ki ga država članica imenuje v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 300/2008;

2.

„inšpekcijski pregled Komisije“ pomeni pregled obstoječih ukrepov, postopkov in organiziranosti na področju nadzora kakovosti in varovanja civilnega letalstva, ki ga izvajajo inšpektorji Komisije, da se ugotovi stopnja skladnosti z Uredbo (ES) št. 300/2008;

3.

„inšpektor Komisije“ pomeni primerno kvalificirano osebo, ki jo zaposluje Komisija, ali osebo, ki jo zaposluje država članica za spremljanje skladnosti na nacionalni ravni v imenu ustreznega organa in ki je izbrana, da sodeluje pri inšpekcijskih pregledih Komisije;

4.

„odbor“ pomeni odbor, ki je bil ustanovljen s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008;

5.

„pomanjkljivost“ pomeni neizpolnjevanje zahtev, ki jih določa Uredba (ES) št. 300/2008;

6.

„nacionalni inšpektor“ pomeni osebo, ki jo zaposluje država članica za spremljanje skladnosti na nacionalni ravni v imenu ustreznega organa;

7.

„preskus“ pomeni preskus ukrepov na področju varovanja letalstva, pri čemer se simulira naklep storitve nezakonitega vmešavanja z namenom, da se preveri učinkovitost izvajanja obstoječih varnostnih ukrepov;

8.

„izravnalni ukrep“ pomeni začasni ukrep ali sklop ukrepov, katerih cilj je v največji možni meri omejiti vpliv pomanjkljivosti, ki je bila ugotovljena med inšpekcijskim pregledom, dokler ni mogoče pomanjkljivosti popolnoma odpraviti.

POGLAVJE II

SPLOŠNE ZAHTEVE

Člen 3

Sodelovanje držav članic

1.   Brez poseganja v pristojnosti Komisije države članice sodelujejo s Komisijo pri izvajanju inšpekcijskih nalog. Sodelovanje se izvaja v fazah priprave, spremljanja in poročanja.

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da obvestilo o inšpekcijskem pregledu ostane zaupno, zato da izvajanje inšpekcijskega pregleda ni ogroženo.

Člen 4

Izvrševanje pooblastil Komisije

1.   Vsaka država članica mora inšpektorjem Komisije omogočiti izvrševanje njihovih pooblastil, da opravijo pregled dejavnosti ustreznega organa na področju varovanja civilnega letalstva v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 in dejavnosti katerega koli letališča, operatorja in subjekta, za katere velja navedena uredba.

2.   Vsaka država članica inšpektorjem Komisije na njihovo zahtevo omogoči dostop do vse ustrezne dokumentacije, potrebne za oceno skladnosti s skupnimi standardi.

3.   Če inšpektorji Komisije pri opravljanju svojih nalog naletijo na težave, zadevne države članice z vsemi sredstvi v svoji pristojnosti pomagajo Komisiji, da v celoti opravi svojo nalogo.

Člen 5

Merila usposobljenosti inšpektorjev Komisije

Da bi izpolnili pogoje za sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih Komisije, morajo imeti inšpektorji Komisije ustrezne teoretične in praktične izkušnje ter uspešno zaključiti usposabljanje.

Takšno usposabljanje:

(a)

izvajajo službe Komisije;

(b)

je začetno in se ponavlja;

(c)

zagotavlja raven izvajanja, ki omogoča preverjanje izvajanja varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008.

Začetno usposabljanje vključuje testiranje.

Člen 6

Sodelovanje nacionalnih inšpektorjev pri inšpekcijskih pregledih Komisije

1.   Države članice dajo Komisiji na voljo nacionalne inšpektorje, ki so usposobljeni za sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih Komisije ter med z njimi povezanimi pripravami in poročanjem.

2.   Države članice Komisiji pošljejo podatke o vsaj enem in ne več kot petih nacionalnih inšpektorjih, ki se lahko pozovejo k sodelovanju pri inšpekcijskih pregledih Komisije.

3.   Odboru se letno sporoči seznam vseh nacionalnih inšpektorjev, ki jih imenuje država članica in izpolnjujejo pogoje iz člena 5.

4.   Nacionalni inšpektor ne sme sodelovati pri inšpekcijskih pregledih, ki jih Komisija izvaja v državi članici, v kateri je zaposlen.

5.   Zahteva, da nacionalni inšpektorji sodelujejo pri inšpekcijskem pregledu Komisije, se ustreznemu organu pošlje pravočasno, običajno vsaj dva meseca pred predvidenim inšpekcijskim pregledom.

6.   V skladu z določbami Skupnosti stroške sodelovanja nacionalnih inšpektorjev pri inšpekcijskih pregledih Komisije nosi Komisija.

POGLAVJE III

POSTOPKI ZA IZVAJANJE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV KOMISIJE

Člen 7

Obvestilo o inšpekcijskih pregledih

1.   Komisija obvesti ustrezni organ, na ozemlju katerega bo inšpekcijski pregled potekal, o pregledu najmanj dva meseca pred pregledom.

2.   Po potrebi se istočasno z obvestilom o inšpekcijskem pregledu pošlje vprašalnik pred inšpekcijskim pregledom, ki ga izpolni ustrezni organ, ter zahteva za vso ustrezno dokumentacijo. Izpolnjeni vprašalnik in zahtevano dokumentacijo je treba Komisiji poslati vsaj dva tedna pred načrtovanim začetkom inšpekcijskega pregleda.

3.   Če ima Komisija informacije, po katerih je moč sklepati, da na letališču obstajajo pomanjkljivosti, ki bi lahko pomembno vplivale na skupno raven varovanja civilnega letalstva v Skupnosti, je potreben posvet z ustreznim organom zadevne države članice; v takem primeru se lahko rok za predhodno obvestilo o inšpekcijskem pregledu skrajša na dva tedna. V tem primeru se odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata.

Člen 8

Priprava na inšpekcijske preglede

1.   Inšpektorji Komisije se na pregled pripravijo, da bi zagotovili njegovo učinkovitost, natančnost in doslednost.

2.   Komisija pošlje ustreznemu organu imena svojih inšpektorjev, ki jih je pooblastila za opravljanje inšpekcijskega pregleda, in druge ustrezne podatke.

3.   Ustrezni organ za vsak inšpekcijski pregled imenuje koordinatorja, ki poskrbi za praktične ukrepe, povezane z izvajanjem načrtovanega inšpekcijskega pregleda. Država članica Komisiji pošlje ime in kontaktne podatke koordinatorja v treh tednih po prejemu obvestila o pregledu.

Člen 9

Izvajanje inšpekcijskih pregledov

1.   Inšpektorji Komisije inšpekcijske preglede izvajajo učinkovito in temeljito, pri čemer spoštujejo lastno varnost ter varnost drugih. Če inšpektor Komisije med inšpekcijskim pregledom teh zahtev ne upošteva, je lahko izključen iz nadaljnjih pregledov Komisije.

2.   Pri spremljanju usklajenosti z zahtevami glede varovanja civilnega letalstva, ki jih določa Uredba (ES) št. 300/2008, se uporablja standardni način dela.

Izvajanje inšpekcijskih pregledov temelji na sistematičnem zbiranju informacij z uporabo ene ali več naslednjih tehnik:

(a)

opazovanje

(b)

preverjanje

(c)

pogovori

(d)

preverjanje dokumentacije in

(e)

preskusi.

3.   Inšpektorje Komisije pri izvajanju inšpekcijskega pregleda spremlja predstavnik ustreznega organa. Spremljanje ne vpliva na učinkovitost in temeljitost inšpekcijskega pregleda.

4.   Inšpektorji Komisije morajo imeti osebno izkaznico, ki jih pooblašča za opravljanje inšpekcijskega pregleda v imenu Komisije, in letališko dovolilnico, ki jim omogoča dostop do vseh območij, kamor morajo vstopiti zaradi pregleda. Oblika letališke dovolilnice ne vpliva na učinkovitost in temeljitost inšpekcijskega pregleda.

5.   Preskusi se opravijo po predhodnem obvestilu ustreznemu organu in v tesnem sodelovanju z njim.

6.   Države članice v skladu z dogovorjenimi protokoli zagotovijo, da lahko inšpektorji Komisije predmete, ki jih uporabljajo pri preskusih, vključno s predmeti, ki so prepovedani ali imajo videz prepovedanih predmetov, vnesejo na katero koli območje, kjer se opravlja inšpekcijski pregled, ter med prevozom na mesto inšpekcijskega pregleda ali z njega.

7.   Ustrezni organ mora biti v najkrajšem možnem času obveščen o kakršni koli resni pomanjkljivosti, ki je bila odkrita med inšpekcijskim pregledom Komisije. Poleg tega in brez poseganja v člen 10 inšpektorji Komisije na kraju samem po zaključku inšpekcijskega pregleda podajo neuraden ustni povzetek rezultatov preiskave, kadar koli je to izvedljivo.

Člen 10

Poročilo o inšpekcijskem pregledu

1.   V šestih tednih po končanem inšpekcijskem pregledu Komisija pošlje ustreznemu organu poročilo o pregledu.

Ustrezni organ takoj obvesti letališča, operatorje ali subjekte, pri katerih je bil pregled opravljen, o ustreznih ugotovitvah pregleda.

2.   V poročilu so opisane ugotovitve inšpektorjev, vključno z odkritimi pomanjkljivostmi. Poročilo lahko vsebuje priporočila glede korektivnih ukrepov.

3.   Pri ocenjevanju izvajanja Uredbe (ES) št. 300/2008 se uporablja naslednja razvrstitev:

(a)

popolnoma usklajeno

(b)

usklajeno – z želenimi popravki

(c)

neusklajeno

(d)

neusklajeno – z večjimi pomanjkljivostmi

(e)

se ne uporablja

(f)

nepotrjeno.

Člen 11

Odgovor ustreznega organa

1.   V treh mesecih po datumu oddaje poročila o inšpekcijskem pregledu mora ustrezni organ poslati Komisiji pisni odgovor na poročilo, ki:

(a)

vsebuje odgovor na ugotovitve in priporočila;

(b)

navaja akcijski načrt z ukrepi in roki za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene.

2.   V primeru nadaljnjih inšpekcijskih pregledov se odgovor ustreznega organa predloži v šestih tednih od datuma oddaje poročila o pregledu.

3.   Če v poročilu o inšpekcijskem pregledu ni navedenih nobenih pomanjkljivosti, odgovor ni potreben.

Člen 12

Odprava pomanjkljivosti

1.   Takoj se začne z odpravljanjem pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med inšpekcijskimi pregledi. Kadar pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti takoj, se izvajajo izravnalni ukrepi.

2.   Ustrezni organ Komisiji pisno potrdi, da so bile pomanjkljivosti odpravljene. Takšno potrdilo temelji na spremljanju skladnosti, ki ga izvaja ustrezni organ.

3.   Ustrezni organ je obveščen, ko poročilo o inšpekcijskem pregledu ne zahteva dodatnih ukrepov.

Člen 13

Nadaljnji inšpekcijski pregledi

1.   Potem ko Komisija od ustreznega organa prejme odgovor in zahtevana dodatna pojasnila, lahko izvede nadaljnji inšpekcijski pregled.

2.   Ustrezni organ se obvesti vsaj dva tedna vnaprej, da bo na njegovem ozemlju opravljen nadaljnji inšpekcijski pregled.

3.   Nadaljnji inšpekcijski pregled se osredotoči na področja, na katerih so bile med začetnim inšpekcijskim pregledom Komisije ugotovljene pomanjkljivosti.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Obveščanje Odbora

Odbor se redno obvešča o izvajanju programa inšpekcijskih pregledov Komisije in o rezultatih ocenjevanj.

Člen 15

Obveščanje ustreznih organov o večjih pomanjkljivostih

1.   Ustrezni organ se takoj obvesti, če se med inšpekcijskim pregledom na letališču na njegovem ozemlju odkrije resna pomanjkljivost, ki lahko pomembno vpliva na splošno raven varovanja letalstva v Skupnosti. Informacija se takoj sporoči tudi ustreznim organom vseh ostalih držav članic.

2.   Ustrezni organ se takoj obvesti tudi, kadar ima Komisija verodostojne informacije o ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, vključno z izravnalnimi ukrepi, ki potrjujejo, da pomanjkljivosti iz tega člena nimajo več pomembnega vpliva na splošno raven varovanja letalstva v Skupnosti.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma, določenega v pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, vendar najpozneje od 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.


Top