EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0127

Direktiva 2009/127/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 310, 25.11.2009, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 118 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/127/oj

25.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/29


DIREKTIVA 2009/127/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Raba pesticidov je nevarna za zdravje ljudi in okolje. Komisija je v Sporočilu z dne 12. julija 2006 z naslovom „Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov“ sprejela strategijo, katere namen je zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi uporabe pesticidov. Poleg tega sta Evropski parlament in Svet sprejela Direktivo 2009/128/ES z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (3) („Okvirna direktiva“).

(2)

Zasnova, izdelava in vzdrževanje strojev za nanašanje pesticidov imajo pomembno vlogo pri zmanjšanju škodljivih vplivov pesticidov na zdravje ljudi in okolje. V zvezi z opremo za nanašanje pesticidov, ki je že v poklicni uporabi, Okvirna direktiva uvaja zahteve za pregled in vzdrževanje takšne opreme.

(3)

Okvirna direktiva se uporablja za pesticide, ki so fitofarmacevtska sredstva. Zato bi bilo primerno omejiti področje uporabe te direktive na stroje za nanašanje pesticidov, ki so fitofarmacevtska sredstva. Ker pa se predvideva, da bo področje uporabe Okvirne direktive razširjeno na biocidne pripravke, bi morala Komisija do 31. decembra 2012 preučiti razširitev področja uporabe zahtev glede varstva okolja na stroje za nanašanje biocidnih pripravkov.

(4)

Zahteve za varovanje zdravja ter varnost oseb in, kadar je primerno, domačih živali in premoženja, so že zajete v Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih (4). Zato je primerno, da se bistvene zahteve varstva okolja za zasnovo in izdelavo novih strojev za nanašanje pesticidov tudi vključijo v Direktivo 2006/42/ES, obenem pa se zagotovi, da so te zahteve v skladu z zahtevami Okvirne direktive v zvezi z vzdrževanjem in pregledovanjem.

(5)

V ta namen je treba v določbe Direktive 2006/42/ES vključiti tudi sklicevanje na varstvo okolja, medtem ko se ta cilj omeji na kategorijo strojev in tveganja, za katera veljajo posebne zahteve varstva okolja.

(6)

Stroji za nanašanje pesticidov vključujejo stroje z lastnim pogonom, vlečene stroje, stroje, vgrajene v vozilo, priključne stroje, zrakoplove pa tudi mirujoče stroje, namenjene nanašanju pesticidov za poklicno in nepoklicno uporabo. Prav tako so vključeni stroji na pogon ali ročno upravljani stroji, prenosni in ročni, s tlačno komoro.

(7)

Ta direktiva je omejena na bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji za nanašanje pesticidov pred dajanjem v promet in/ali uporabo, medtem ko so evropske organizacije za standardizacijo pristojne za pripravo usklajenih standardov, ki zagotavljajo podrobne specifikacije za različne kategorije teh strojev, da bi proizvajalcem omogočili izpolnjevanje teh zahtev.

(8)

Bistvenega pomena je, da so vse zainteresirane strani, vključno z industrijo, kmeti in okoljskimi organizacijami, enakopravno vključene v oblikovanje teh usklajenih standardov, da bi zagotovili njihovo sprejetje na podlagi jasnega soglasja vseh interesnih skupin.

(9)

Direktivo 2006/42/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (5) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo tabele, ki bodo v kar največji meri prikazovale korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos.

(11)

Kadar so razpoložljivi znanstveni dokazi nezadostni, da bi bilo mogoče podati natančno oceno tveganja, bi morale države članice ob izvajanju ukrepov iz te direktive uporabljati previdnostno načelo, ki je načelo prava Skupnosti, poudarjeno med drugim v Sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2000, ob upoštevanju drugih določb in načel iz Direktive 2006/42/ES, kot sta prost pretok blaga in domneva o skladnosti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2006/42/ES

Direktiva 2006/42/ES se spremeni:

1.

v drugem odstavku člena 2 se doda naslednja točka:

„(m)

‚bistvene zdravstvene in varnostne zahteve‘ pomeni obvezne določbe v zvezi z zasnovo in izdelavo izdelkov v skladu s to direktivo, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti oseb, in, kadar je primerno, domačih živali in premoženja ter, kjer je ustrezno, okolja.

Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve so določene v Prilogi I. Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za varstvo okolja se uporabljajo samo za stroje iz oddelka 2.4 navedene priloge.“;

2.

člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se stroji lahko dajo v promet in/ali v obratovanje le, če so v skladu z ustreznimi določbami te direktive in ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb in, kadar je primerno, domačih živali in lastnine ter, kjer je ustrezno, okolja, kadar so pravilno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo v predvideni namen ali v razumno predvidljivih razmerah.“;

3.

v členu 9(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V primerih iz odstavka 1 se Komisija posvetuje z državami članicami in drugimi zainteresiranimi strankami, pri čemer navede ukrepe, ki jih namerava sprejeti z namenom, da na ravni Skupnosti zagotovi visoko raven varovanja zdravja in varnosti oseb in, kadar je primerno, domačih živali in premoženja ter, kjer je ustrezno, okolja.“;

4.

člen 11(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar država članica ugotovi, da lahko stroj, ki ga ureja ta direktiva, z oznako CE in s spremljajočo ES-izjavo o skladnosti, ter ki se uporablja skladno s predvidenim namenom ali v razumno predvidljivih razmerah, ogroža zdravje ali varnost oseb ali, kadar je primerno, domačih živali ali premoženja ali kjer je ustrezno okolja, sprejme vse ustrezne ukrepe za umik takšnega stroja s trga, njegovo prepoved dajanja v promet in/ali v obratovanje ali omejitev njegovega prostega pretoka.“;

5.

Priloga I se spremeni:

(a)

v splošnih načelih se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Ta priloga je razdeljena na več delov. Prvi del je splošen in se uporablja za vse vrste strojev. Ostali deli obravnavajo nekatere vrste bolj določenih nevarnosti. Vendar je bistveno pregledati celotno prilogo, da bi bili prepričani o izpolnjevanju vseh ustreznih bistvenih zahtev. Pri načrtovanju strojev se upoštevajo zahteve iz splošnega dela in iz enega ali več ostalih delov, glede na rezultate ocene tveganja, ki se opravi skladno s točko 1 teh splošnih načel. Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za varstvo okolja veljajo samo za stroje iz oddelka 2.4.“;

(b)

poglavje 2 se spremeni:

(i)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Stroji za predelavo živil, stroji za kozmetične ali farmacevtske proizvode, ročni in/ali ročno upravljani stroji, prenosni pritrjevalni in drugi udarni stroji, stroji za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi ter stroji za nanašanje pesticidov, morajo izpolnjevati vse bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, opisane v tem poglavju (glej splošna načela, točka 4).“;

(ii)

doda se naslednji oddelek:

„2.4   STROJI ZA NANAŠANJE PESTICIDOV

2.4.1    Opredelitev pojma

‚Stroj za nanašanje pesticidov‘ pomeni stroj, posebej namenjen nanašanju fitofarmacevtskih sredstev v smislu člena 2(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev na trg (6).

2.4.2    Splošno

Proizvajalec strojev za nanašanje pesticidov ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti izvedbo ocene tveganja nenamernega izpostavljanja okolja pesticidom v skladu s procesom ocene tveganja in zmanjšanja tveganja iz splošnih načel, točka 1.

Stroj za nanašanje pesticidov mora biti zasnovan in izdelan z upoštevanjem rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka, tako da ga je mogoče upravljati, prilagoditi in vzdrževati, ne da bi bilo okolje nenamerno izpostavljeno pesticidom.

Uhajanje je treba vedno preprečiti.

2.4.3    Nadzor in spremljanje

Treba je omogočiti enostaven in natančen nadzor, spremljanje in takojšnjo zaustavitev nanašanja pesticidov iz delovnih položajev.

2.4.4    Polnjenje in praznjenje

Stroj mora biti zasnovan in izdelan tako, da se olajša natančno polnjenje s potrebno količino pesticida ter zagotovi enostavna in popolna izpraznitev ter prepreči razlitje pesticidov in onesnaževanje vodnega vira med temi postopki.

2.4.5    Nanašanje pesticidov

2.4.5.1   Količina nanosa

Stroj mora biti opremljen s sredstvi za enostavno, točno in zanesljivo prilagoditev količine nanosa.

2.4.5.2   Razporeditev, odlaganje in raznašanje pesticidov

Stroj mora biti zasnovan in izdelan tako, da bo zagotovljeno odlaganje pesticidov na ciljnih območjih, da bodo izgube na druga območja čim manjše in da bo preprečeno raznašanje pesticidov v okolje. Kadar je to ustrezno, je treba zagotoviti enakomerno porazdelitev in homogeno odlaganje pesticidov.

2.4.5.3   Preskusi

Zaradi potrditve skladnosti zadevnih delov stroja z zahtevami, določenimi v oddelkih 2.4.5.1 in 2.4.5.2, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik za vsak zadevni tip stroja opraviti primerne preskuse ali naročiti njihovo izvedbo.

2.4.5.4   Izgube pri zaustavitvi

Stroj mora biti zasnovan in izdelan tako, da se preprečijo izgube, ko je funkcija za nanašanje pesticida zaustavljena.

2.4.6    Vzdrževanje

2.4.6.1   Čiščenje

Stroj mora biti zasnovan in izdelan tako, da se omogoči enostavno in temeljito čiščenje brez onesnaževanja okolja.

2.4.6.2   Servisiranje

Stroj mora biti zasnovan in izdelan tako, da se olajša zamenjava rabljenih delov brez onesnaževanja okolja.

2.4.7    Inšpekcijski pregledi

Omogočiti je treba enostavno priključitev potrebnih merilnih instrumentov na stroj, da se preveri pravilno delovanje stroja.

2.4.8    Označevanje razpršilnih šob, sesalnikov in filtrov

Razpršilne šobe, sesalniki in filtri morajo biti označeni tako, da je jasno razvidna njihova vrsta in velikost.

2.4.9    Označba uporabljenega pesticida

Kadar je to ustrezno, mora biti stroj opremljen s posebnim nastavkom, kamor lahko upravljavec namesti ime pesticida, ki je v uporabi.

2.4.10    Navodila

Navodila morajo vsebovati naslednje podatke:

(a)

previdnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati med mešanjem, polnjenjem, nanašanjem, praznjenjem, čiščenjem, servisiranjem in prevozom, da se prepreči onesnaženje okolja;

(b)

podrobne pogoje uporabe za različna predvidena delovna okolja, vključno z ustrezno pripravo in prilagoditvami, da se zagotovi odlaganje pesticidov na ciljnih območjih in čim večje zmanjšanje izgub na drugih območjih, da bi preprečili raznašanje v okolje in po potrebi zagotovili enakomerno razporeditev in homogeno odlaganje pesticidov;

(c)

obseg vrst in velikosti razpršilnih šob, sesalnikov in filtrov, ki se jih lahko uporabi s strojem;

(d)

pogostost preverjanj in merila ter metode za zamenjavo delov, ki so podvrženi obrabi in ki vplivajo na pravilno delovanje stroja, na primer razpršilnih šob, sesalnikov in filtrov;

(e)

podroben opis kalibracije, dnevnega vzdrževanja, zimske priprave in drugih preverjanj, potrebnih za zagotovitev pravilnega delovanje stroja;

(f)

vrste pesticidov, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje stroja;

(g)

označbo, da mora upravljavec posodabljati ime uporabljenega pesticida na posebnemu nastavku iz oddelka 2.4.9;

(h)

priključitev in uporaba katere koli posebne opreme ali pripomočkov in previdnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati;

(i)

označbo, da je stroj lahko podvržen nacionalnim zahtevam glede rednih pregledov, ki jih opravljajo imenovani organi, kakor je predvideno v Direktivi 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (7);

(j)

komponente stroja, ki jih je treba pregledati, da se zagotovi pravilno delovanje;

(k)

navodila za priključitev potrebnih merilnih instrumentov.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. junija 2011. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedene predpise uporabljajo od 15. decembra 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 21. oktobra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  UL C 182, 4.8.2009, str. 44.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 24. septembra 2009.

(3)  UL L 309, 24.11.2009, str. 71.

(4)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.

(5)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(6)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1

(7)  UL L 309, 24.11.2009, str. 71.“


Top