EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0933

Uredba Komisije (ES) št. 933/2009 z dne 6. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost

OJ L 263, 7.10.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 68 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; razveljavil 32020R1987 glej člen 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/933/oj

7.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 933/2009

z dne 6. oktobra 2009

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti členov 144(1) in 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 z dne 7. aprila 1998 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4115/86 in spremembi Uredbe (ES) št. 3010/95 ter zlasti člena 1 Uredbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode (3) vzpostavlja sistem preferencialov za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26. novembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost (4), ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 1396/98 (5), odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa in vzpostavlja podrobna pravila za njihovo upravljanje.

(3)

Uporaba načela „kdor prvi pride, prvi dobi“ se je izkazala kot pozitivna v drugih kmetijskih sektorjih in zaradi upravnih poenostavitev je odslej treba upravljati kvoto iz te uredbe po metodi iz člena 144(2)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007. To je treba izvajati v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

(4)

Ob upoštevanju posebnosti, povezanih s prehodom z enega sistema upravljanja na drugega, je nujno šteti kvoto iz te uredbe za nekritično v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93. Vendar ni mogoče izključiti, da postane kritična v smislu navedenega člena, če bi se okoliščine spremenile.

(5)

Uredbo (ES) št. 1383/2007 je zato treba razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo. To veljavno uredbo pa je primerno ohraniti za uvozna dovoljenja, izdana za kvotna obdobja, ki so pred obdobji iz te uredbe.

(6)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   S to uredbo se odpira tarifna kvota iz Priloge za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa.

Kvota je odprta enkrat na leto od 1. januarja do 31. decembra (obdobje uvozne tarifne kvote).

2.   Kvota iz Priloge k tej uredbi se upravlja v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93. Člen 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporablja.

Člen 2

Uvoženi proizvodi v okviru kvote iz Priloge k tej uredbi se sprostijo v prosti promet na podlagi predložitve dokazila o poreklu v skladu s členom 16 Protokola št. 3, priloženega k Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija.

Člen 3

Uredba (ES) št. 1383/2007 se razveljavi. Ostane pa v veljavi za pravice, ki izhajajo iz dovoljenj, izdanih pred 1. januarjem 2010 in do njihovega izteka.

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. oktobra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 113, 15.4.1998, str. 1.

(3)  UL L 86, 20.3.1998, str. 1.

(4)  UL L 309, 27.11.2007, str. 34.

(5)  UL L 187, 1.7.1998, str. 41.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznake KN

Carina v okviru tarifne kvote

(v EUR/tono)

Letna tarifna kvota

(v tonah, neto teža)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


Top