EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

Direktiva 2009/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva določene zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 161 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; implicitno zavrnjeno 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/42


DIREKTIVA 2009/49/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva določene zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju 8. in 9. marca 2007 v sklepih predsedstva poudaril, da je zmanjšanje upravnega bremena pomembno za spodbujanje evropskega gospodarstva, zlasti ob upoštevanju pozitivnih učinkov, ki bi jih lahko imelo za mala in srednje velika podjetja. Poudaril je, da je za zmanjšanje upravnega bremena potrebno močno skupno prizadevanje tako Evropske unije kot držav članic.

(2)

Računovodstvo in revidiranje sta bila določena kot področji, na katerih se lahko zmanjša upravno breme podjetij v Skupnosti.

(3)

Sporočilo Komisije z dne 10. julija 2007 o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja določa potrebne spremembe Četrte direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb (3) in Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (4). Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju, kako dodatno razbremeniti mala in srednje velika podjetja bremena poročanja.

(4)

V preteklosti je bilo sprejetih več sprememb, da bi družbam, ki jih zajemata direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS, omogočili uporabo računovodskih metod v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). V skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (5) morajo družbe, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice, pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP in so zato izvzete iz večine zahtev iz direktiv 78/660/EGS in 83/349/EGS. Vendar računovodstvo za mala in srednje velika podjetja v Skupnosti še vedno temelji na navedenih direktivah.

(5)

Za mala in srednje velika podjetja pogosto veljajo enaka pravila kot za večje družbe, vendar so njihove posebne računovodske potrebe le redko ocenjene. Za takšna podjetja je zaskrbljujoče zlasti vedno večje število zahtev za razkritje. Obširna pravila o poročanju povzročajo finančno obremenitev in lahko ovirajo učinkovito uporabo kapitala za proizvodne namene.

(6)

Z uporabo Uredbe (ES) št. 1606/2002 se je pokazala tudi potreba po pojasnitvi razmerja med računovodskimi standardi, ki jih zahteva Direktiva 83/349/EGS, in MSRP.

(7)

Kadar se lahko ustanovitveni stroški obravnavajo kot sredstva v plačilni bilanci, člen 34(2) Direktive 78/660/EGS določa, da morajo biti ti stroški obrazloženi v pojasnilih k računovodskim izkazom. Mala podjetja so lahko izvzeta iz te zahteve za razkritje v skladu s členom 44(2) navedene direktive. Da bi se zmanjšalo nepotrebno upravno breme, bi bilo treba omogočiti, da so iz teh zahtev za razkritje izvzeta tudi srednje velika podjetja.

(8)

Direktiva 83/349/EGS določa, da mora nadrejeno podjetje pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, tudi če edino podrejeno podjetje ali vsa podrejena podjetja kot celota niso pomembna za namene člena 16(3) navedene direktive. Posledično so ta podjetja zajeta z Uredbo (ES) št. 1606/2002 in zato morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP. Ta zahteva je obremenjujoča, kadar ima nadrejeno podjetje le nepomembna podrejena podjetja. Zato bi moralo biti nadrejeno podjetje izvzeto iz obveznosti za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila, če ima le podrejena podjetja, ki posamično in kot celota štejejo za nepomembna. Čeprav bi bilo treba to zakonsko obveznost odpraviti, bi moralo nadrejenemu podjetju še vedno biti omogočeno, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirana letna poročila na lastno pobudo.

(9)

Ker cilja te direktive, in sicer zmanjšati upravno breme v zvezi z nekaterimi zahtevami za razkritje za mala in srednje velika podjetja ter z obveznostjo za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov za določene družbe v Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(10)

Direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(11)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (6) se države članice spodbuja, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 78/660/EGS

V členu 45(2) Direktive 78/660/EGS se prvi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Države članice lahko družbam iz člena 27 dovolijo, da ne razkrijejo podatkov, določenih v členih 34(2) in 43(1)(8).“

Člen 2

Sprememba Direktive 83/349/EGS

V členu 13 Direktive 83/349/EGS se vstavi naslednji odstavek:

„2a.   Brez poseganja v člen 4(2) in člena 5 in 6 je nadrejeno podjetje, ki ga ureja nacionalno pravo države članice in ki ima le podrejena podjetja, ki so posamično in kot celota nepomembna za namene člena 16(3), izvzeto iz obveznosti, določene v členu 1(1).“

Člen 3

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. januarja 2011. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  UL C 77, 31.3.2009, str. 37.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 11. maja 2009.

(3)  UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

(4)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

(5)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


Top