EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0137

Skupni ukrep Sveta 2009/137/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

UL L 46, 17.2.2009, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/137/oj

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/69


SKUPNI UKREP SVETA 2009/137/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 10. junija 1999 sprejel Resolucijo št. 1244.

(2)

Svet je 15. septembra 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/623/SZVP (1) o ustanovitvi enote, ki bo prispevala k pripravam za vzpostavitev morebitnega mednarodnega civilnega urada na Kosovu, vključno s posebnim predstavnikom Evropske unije (enota za pripravo MCU/PPEU).

(3)

Evropski svet je 13. in 14. decembra 2007 poudaril, da je Evropska unija (EU) pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova. Opozoril je na pripravljenost EU, da pomaga Kosovu do trajne stabilnosti, tudi z misijo evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in prispevkom k vzpostavitvi mednarodnega civilnega urada v okviru mednarodnega posredovanja.

(4)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO) (2) in Skupni ukrep 2008/123/SZVP (3), s katerim je g. Pietra FEITHA do 28. februarja 2009 imenoval za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu.

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/123/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(6)

Stabilizacijsko-pridružitveni proces predstavlja strateški okvir za politiko EU do območja Zahodnega Balkana; instrumenti te politike se uporabljajo za Kosovo, vključno z evropskim partnerstvom, političnim in tehničnim dialogom v okviru mehanizma sledenja SPP ter z njimi povezani programi pomoči Skupnosti.

(7)

Mandat PPEU bi bilo treba izvajati usklajeno s Komisijo, da se zagotovi skladnost z drugimi zadevnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(8)

Svet določa, da se pooblastila in pristojnosti PPEU ter pooblastila in pristojnosti mednarodnega civilnega predstavnika dodelijo eni in isti osebi.

(9)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Pietra FEITHA kot posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) na Kosovu se podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Evropske unije (EU) na Kosovu. Med te cilje spada prevzemanje vodilne vloge pri krepitvi stabilnosti v tej regiji in izvajanju dogovora o prihodnjem statusu Kosova, pa tudi stabilno, trdno, mirno, demokratično in večetnično Kosovo, ki na podlagi dobrih sosedskih odnosov prispeva k sodelovanju in stabilnosti v regiji; ter Kosovo, kjer velja pravna država in kjer so manjšine ter kulturna in verska dediščina zaščiteni.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike EU na Kosovu, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

zagotavljati svetovanje in podporo Evropske unije v političnem procesu;

(b)

spodbujati splošno politično usklajevanje EU na Kosovu;

(c)

zagotavljati lokalne politične smernice vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO), vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi;

(d)

zagotavljati doslednost in skladnost ukrepov EU v odnosu do javnosti. Predstavnik PPEU je glavna oseba za stike EU s kosovskimi mediji glede vprašanj skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike (SZVP/EVOP). Vse dejavnosti obveščanja medijev in javnosti bodo potekale v tesnem in stalnem sodelovanju z uradnim tiskovnim predstavnikom generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP)/tiskovno službo sekretariata Sveta;

(e)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Kosovu, vključno v zvezi z ženskami in otroki, v skladu s politiko in smernicami EU na področju človekovih pravic.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog prejema PPEU od PVO strateške smernice in politično vodenje.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 645 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti. Državljani držav zahodnobalkanske regije se lahko udeležijo javnih razpisov.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   Pri izvajanju nalog in prispevanju k doslednosti, prepoznavnosti in učinkovitosti celotne dejavnosti EU na Kosovu PPEU pomaga dodeljeno osebje EU. V okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev je PPEU odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP in polni vključenosti Komisije. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Evropske unije, krije zadevna država članica oziroma institucija Evropske unije. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se dogovorijo privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebni za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (4), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   GS/VP je pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje NATO/KFOR tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „CONFIDENTIEL UE“, ki so nastali za namene ukrepa.

3.   GS/VP je pooblaščen, da glede na operativne potrebe PPEU in v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti Združenim narodom (ZN) in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje tajnosti „RESTREINT UE“, ki so nastali za namene ukrepa. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

4.   GS/VP je pooblaščen, da tretjim stranem, povezanim s tem skupnim ukrepom, posreduje dokumente EU, ki niso tajne narave, v zvezi z odločitvami Sveta glede ukrepanja in za katere velja obveznost varovanja poklicne tajnosti v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (5).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo na tem območju.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovitvijo, da je vse osebje, napoteno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovitvijo, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo napoteni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovitvijo, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, in pripravo rednih pisnih poročil o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog za GS/VP, Svet in Komisijo.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti EU na terenu uporabljajo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Zato so dejavnosti PPEU po potrebi usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Komisije.

2.   PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic. Slednji mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU zagotavlja lokalne politične smernice vodji misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX KOSOVO), vključno s političnimi vidiki vprašanj, povezanih z izvršilnimi pristojnostmi. Poveljnik civilne operacije in PPEU se po potrebi medsebojno posvetujeta.

3.   Prav tako pa je v stiku z ustreznimi lokalnimi organi ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

4.   PEU skupaj z drugimi akterji EU na terenu zagotovi razširjanje in izmenjavo informacij med akterji EU na območju operacije, da bi tako dosegli skupno razumevanje položaja in presojo razmer.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 GS/VP, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvajanju svojega mandata. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 253, 16.9.2006, str. 29.

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 42, 16.2.2008, str. 88.

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(5)  Sklep 2006/683/ES, Euratom z dne 15. septembra 2006 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 285, 16.10.2006, str. 47).


Top