EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0130

Skupni ukrep Sveta 2009/130/SZVP z dne 16. februarja 2009 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

UL L 46, 17.2.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/130/oj

17.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/43


SKUPNI UKREP SVETA 2009/130/SZVP

z dne 16. februarja 2009

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. oktobra 2006 sprejel Sklep 2006/670/SZVP (1) o imenovanju g. Pierra MORELA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo.

(2)

Svet je 12. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/107/SZVP (2) o spremembah in podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2009.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2008/107/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

G.Pierru MORELU se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo podaljša do 28. februarja 2010.

Člen 2

Politični cilji

Mandat PPEU temelji na ciljih politike EU v srednji Aziji. Ti cilji vključujejo:

(a)

spodbujanje dobrih in tesnih odnosov med državami srednje Azije in Evropsko unijo na podlagi skupnih vrednot in interesov, kot je določeno v ustreznih sporazumih;

(b)

prispevanje h krepitvi stabilnosti in sodelovanja med državami na tem območju;

(c)

prispevanje h krepitvi demokracije, pravne države, dobrega upravljanja ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v srednji Aziji;

(d)

obravnavanje ključnih groženj, zlasti specifičnih problemov z neposrednimi posledicami za Evropo;

(e)

povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti Evropske unije v regiji, tudi s tesnejšim sodelovanjem z drugimi ustreznimi partnerji in mednarodnimi organizacijami, kot je OVSE.

Člen 3

Naloge

1.   Z namenom doseči cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

spodbujati splošno politično usklajevanje Evropske unije v srednji Aziji in zagotavljati doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije na tem območju, brez poseganja v pristojnosti Skupnosti;

(b)

v imenu visokega predstavnika in v skladu s svojimi nalogami, skupaj s Komisijo in predsedstvom ter brez poseganja v pristojnosti Skupnosti, spremljati postopek izvedbe strategije EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, pripravljati priporočila in redno poročati ustreznim organom Sveta;

(c)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do srednje Azije;

(d)

tesno spremljati politične dogodke v srednji Aziji z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vladami, parlamenti, pravosodnimi organi, civilno družbo in množičnimi mediji;

(e)

spodbujati Kazahstan, Kirgiško republiko, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, da sodelujejo pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa;

(f)

razvijati ustrezne stike in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji in vsemi relevantnimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami, vključno s Šanghajsko organizacijo za sodelovanje (SCO), Evrazijsko gospodarsko skupnostjo (EURASEC), Konferenco za sodelovanje in za ukrepe izgradnje zaupanja v Aziji (CICA), Organizacijo na podlagi Pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), Programom za regionalno gospodarsko sodelovanje v srednji Aziji (CAREC) in Srednjeazijskim regionalnim centrom za informacije in koordinacijo (CARICC);

(g)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z ženskami in otroki na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(h)

v tesnem sodelovanju z OVSE prispevati k preprečevanju konfliktov in k iskanju rešitev, in sicer z navezovanjem stikov z oblastmi in drugimi lokalnimi akterji (nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, manjšinami, verskimi skupinami in njihovimi vodji);

(i)

prispevati k oblikovanju vidikov glede zanesljivosti oskrbe z energijo in boja proti drogam v kontekstu SZVP v srednji Aziji.

2.   PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) in ima pregled nad vsemi dejavnostmi Evropske unije v tej regiji.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog PPEU od PVO dobiva strateške usmeritve in politično vodenje.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2009 do 28. februarja 2010 znaša 998 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2009. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, z izjemo, da nobeno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU obvešča GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga je država članica ali institucija EU začasno dodelila PPEU, krije zadevna država članica oziroma institucija EU. Tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta, se lahko zaposlijo pri PPEU. Mednarodno pogodbeno osebje ima državljanstvo države članice EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov osebja, se dogovorijo s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami, glede na potrebo. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice, glede na potrebo, zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V PEU napoteno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za GS/VP in PVO. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

PPEU spodbuja splošno politično usklajevanje EU. Pomaga zagotoviti, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev, ki jih je določila EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, pa tudi z dejavnostmi PPEU za Afganistan. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

Na terenu vzdržuje tesne stike s predsedstvom, Komisijo in z vodji misij držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. Prav tako so v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2009 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah ter s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede napotitve GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. februarja 2009

Za Svet

Predsednik

O. LIŠKA


(1)  UL L 275, 6.10.2006, str. 65.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 19.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.


Top