EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0097

2009/97/ES: Sklep Sveta z dne 24. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

OJ L 36, 5.2.2009, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 32 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/97(1)/oj

5.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/18


SKLEP SVETA

z dne 24. julija 2008

o podpisu in začasni uporabi Memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

(2009/97/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. novembra 2007 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o sporazumu med Evropsko skupnostjo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti letalstva in sorodnih zadev.

(2)

Komisija se je v imenu Skupnosti pogajala o Memorandumu o sodelovanju z ICAO na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev v skladu z direktivami iz Priloge I in ad hoc postopkom iz Priloge II k Sklepu Sveta o pooblastilu Komisije za začetek pogajanj.

(3)

Memorandum o sodelovanju bi bilo treba podpisati in začasno uporabljati s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Memoranduma med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom Sklepa Sveta o sklenitvi navedenega memoranduma.

Besedilo Memoranduma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) memorandum, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Pod pogojem vzajemnosti se Memorandum uporablja začasno od podpisa Memoranduma do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo formalno sklenitev.

V Bruslju, 24. julija 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


PREVOD

MEMORANDUM O SODELOVANJU

med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev

MEDNARODNA ORGANIZACIJA CIVILNEGA LETALSTVA (ICAO)

in

EVROPSKA SKUPNOST (ES),

v nadaljnjem besedilu „podpisnici“,

OB SKLICEVANJU na Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisano v Chicagu 7. decembra 1944 (v nadaljnjem besedilu „Čikaška konvencija“), in zlasti Prilogo 17 – Varovanje h Konvenciji (v nadaljnjem besedilu „Priloga 17“);

OB UPOŠTEVANJU Resolucije skupščine ICAO A35-9, s katero je bilo generalnemu sekretarju naročeno, naj nadaljuje Univerzalni program ICAO o revizijah varnosti (USAP), ki obsega redne, obvezne, sistematične in usklajene revizije varnosti vseh držav pogodbenic Čikaške konvencije (v nadaljnjem besedilu „države pogodbenice“);

OB SKLICEVANJU na Uredbo (ES) št. 2320/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) (v nadaljnjem besedilu „Uredba 2320/2002“) in Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (2) (v nadaljnjem besedilu „Uredba 300/2008“), ki bo nadomestila Uredbo 2320/2002 po sprejemu ustreznih izvedbenih ukrepov;

OB UGOTOVITVI, da Uredba Komisije (ES) št. 1486/2003 z dne 22. avgusta 2003 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva (3) in zlasti člen 16 Uredbe določata, da mora Evropska komisija upoštevati načrtovane ali nedavno izvedene revizije varnosti medvladnih organizacij, da bi zagotovila skupno učinkovitost različnih dejavnosti na področju inšpekcijskih pregledov in revizij varnosti;

OB UPOŠTEVANJU uporabe ustreznega prava Skupnosti, zlasti Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (4) ter Sklepa Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega Poslovnika (v nadaljnjem besedilu „Sklep 2001/844/ES, ESPJ, Euratom“), zlasti oddelkov 10 in 26 Sklepa ter njegovih sprememb (5);

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da je večina standardov iz Priloge 17 vsebovana tudi v Uredbi 2320/2002 in da Evropska komisija v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „EU“) izvaja inšpekcijske preglede, da bi spremljala uporabo te uredbe;

KER je glavni cilj programa revizij ICAO in programa inšpekcijskih pregledov Evropske komisije okrepiti varnost letalstva z ocenjevanjem izvajanja ustreznih standardov, prepoznavanjem morebitnih pomanjkljivosti in zagotavljanjem odprave pomanjkljivosti, kjer je to potrebno;

KER je zaželeno vzpostaviti vzajemno sodelovanje na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti letalstva in sorodnih zadev tako, da se zagotovi boljša uporaba omejenih sredstev in se prepreči podvajanje dela, obenem pa se ohranita univerzalnost in celovitost programa USAP Mednarodne organizacije civilnega letalstva;

KER ima Evropska komisija pooblastila za zagotavljanje izvajanja zakonodaje Evropske skupnosti na področju varnosti letalstva;

KER je Svet ICAO na 176. zasedanju odredil, da morajo biti revizije ICAO na področju varnosti letalstva, kjer je to mogoče, usmerjene na zmogljivost države, da zagotovi ustrezen nacionalni nadzor, in ker je bila poleg tega na generalnega sekretarja naslovljena zahteva, naj preuči možne oblike sodelovanja in najbolj učinkovite uporabe sredstev v regijah, kjer obstajajo obvezni regionalni vladni revizijski programi;

1.   Splošne določbe

1.1   Standardi iz Priloge 17, ki niso vsebovani v zakonodaji ES, ne sodijo na področje uporabe tega memoranduma o sodelovanju.

1.2   V zvezi s standardi iz Priloge 17, ki so vsebovani v zakonodaji ES, ICAO oceni inšpekcijske preglede Evropske komisije v ustreznih nacionalnih organih držav članic EU, da bi v skladu z odstavkom 3 tega memoranduma o sodelovanju preverila, ali države pogodbenice, ki jih zavezuje zakonodaja Skupnosti s področja varnosti civilnega letalstva, upoštevajo te standarde.

1.3   Izvajanje ocen ICAO v Evropski skupnosti se obravnava na zahtevo ene od podpisnic, vendar najmanj enkrat na leto.

1.4   Revizorji ICAO se lahko občasno kot opazovalci udeležijo inšpekcijskih pregledov Evropske komisije na letališčih EU, potem ko Evropska komisija prejme izrecno soglasje zadevne države članice.

2.   Podatki o inšpekcijskih pregledih Evropske komisije v Evropski skupnosti, ki jih je treba predložiti organizaciji ICAO

2.1   V skladu s Sklepom 2001/844/ES, ESPJ, Euratom se pooblaščenemu osebju ICAO posredujejo naslednji tajni podatki EU z oznako „RESTREINT UE“:

A.

splošna pravila in standardi na področju varnosti letalstva, sprejeti v skladu s členom 4(2) Uredbe 2320/2002 ali členom 4 Uredbe 300/2008, in

B.

v zvezi z inšpekcijskimi pregledi Evropske komisije v ustreznih organih držav članic EU:

(a)

splošni podatki o načrtovanju inšpekcijskih pregledov Evropske komisije, vključno z razporedom inšpekcijskih pregledov ustreznih nacionalnih organov, ter o vseh spremembah pregledov, takoj ko so te na voljo;

(b)

podatki o stanju inšpekcijskih dejavnosti v ustreznih nacionalnih organih in na letališčih, datumi izdaje končnih poročil o inšpekcijskih pregledih in datumi prejema akcijskih načrtov od zadevne države;

(c)

metodologija inšpekcijskih pregledov Evropske komisije;

(d)

poročilo o inšpekcijskem pregledu ustreznih nacionalnih organov skupaj z akcijskim načrtom, ki ga pošlje zadevna država o inšpekcijskem pregledu ustreznega nacionalnega organa, v katerem natančno opredeli ukrepe in roke za odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti; in

(e)

podatki o dejavnostih nadaljnjega spremljanja, ki jih izvaja Evropska komisija pri inšpekcijskem pregledu ustreznega nacionalnega organa.

2.2   ICAO omeji dostop do tajnih podatkov EU, ki jih Evropska komisija v okviru tega sodelovanja predloži pooblaščenemu osebju zgolj na podlagi potrebe po seznanitvi. Pooblaščeno osebje teh informacij ne sme razkriti tretjim osebam. ICAO izvaja vse potrebne pravne in notranje mehanizme, da bi zaščitila tajnost podatkov, ki jih predloži Evropska komisija.

2.3   Evropska komisija in ICAO sprejmeta nadaljnje postopke za varstvo tajnih podatkov, ki jih predloži Evropska komisija na podlagi tega memoranduma o sodelovanju. Takšni postopki vključujejo možnost, da Evropska komisija preveri, katere varnostne ukrepe izvaja ICAO.

3.   Ocene ICAO o sistemu inšpekcijskih pregledov Evropske komisije na področju varnosti letalstva

3.1   Ocene ICAO o sistemu inšpekcijskih pregledov Evropske komisije na področju varnosti letalstva obsegajo analizo zahtev in podatkov Evropske komisije, ki so bili predloženi na podlagi odstavka 2. Kadar je potrebno, ICAO obišče sedež Generalnega direktorata Evropske komisije za energetiko in promet v Bruslju, Belgiji.

3.2   Z izmenjavo pisem med ICAO in Evropsko komisijo se sprejmejo posebni formalni pogoji in praktični dogovori o ocenah ICAO o sistemu inšpekcijskih pregledov Evropske komisije na področju varnosti letalstva.

4.   Reševanje sporov

4.1   Podpisnici vsa nesoglasja ali spore v zvezi s tolmačenjem ali uporabo tega memoranduma o sodelovanju rešujeta s pogajanji.

4.2   Nobena določba v tem memorandumu o sodelovanju in nobena določba, ki se nanaša nanj, ne pomeni odpovedi privilegijem in imunitetam podpisnic.

5.   Drugi sporazumi

5.1   Ta memorandum o sodelovanju ne nadomešča niti ne prejudicira drugih oblik sodelovanja med podpisnicama.

6.   Revizija – Začetek veljavnosti

6.1   Podpisnici pregledata izvajanje tega memoranduma o sodelovanju ob koncu sedanje faze programa USAP in prej, če katera koli od podpisnic meni, da je to potrebno.

6.2   Do začetka veljavnosti se memorandum o sodelovanju uporablja začasno od datuma podpisa.

6.3   Ta memorandum o sodelovanju začne veljati prvi dan drugega meseca po zadnjem od dveh uradnih obvestil, s katerimi podpisnici druga drugo obvestita o zaključku njunih notranjih postopkov.

Sestavljeno v Montrealu, dne sedemnajstega septembra leta dva tisoč osem, v dveh izvodih v angleščini.

Za Evropsko skupnost

Za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(2)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(3)  UL L 213, 23.8.2003, str. 3.

(4)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(5)  Sklepi 2005/94/ES, Euratom, 2006/70/ES, Euratom in 2006/548/ES, Euratom.


Top