EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0042

Uredba Komisije (ES) št. 42/2009 z dne 20. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

OJ L 16, 21.1.2009, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 236 - 240

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/42/oj

21.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 42/2009

z dne 20. januarja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (1) ter zlasti členov 22, 84 in 107 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi lahko države članice čim bolje izkoristile sredstva, ki so lahko na voljo za povečanje konkurenčnosti v vinskem sektorju, je ustrezno, da se jim omogoči, kolikor je to možno, da izkoristijo možnosti v okviru sredstev za razvoj podeželja in podpornih programov za vinski sektor, zlasti na podlagi ukrepa v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 ter naložb v skladu s členom 15 navedene uredbe. Da bi v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 preprečili, da bi isti ukrep prejel finančna sredstva iz obeh navedenih virov, je treba na ravni ukrepov določiti jasno razmejitveno črto.

(2)

V skladu z drugim stavkom drugega pododstavka člena 16(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se pomoč ne izplača za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v proizvedenem vinu. Pojasniti je treba, da lahko države članice predvidijo, da se upoštevanje te omejitve preverja z nadzorom na ravni posameznih pridelovalcev ali na nacionalni ravni.

(3)

V skladu s točko (vi) člena 41(c) Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (2) morajo pridelovalci v analizni izvid vključiti podatke o navzočnosti sort vinske trte, pridobljenih z medvrstnimi križanji (hibridi neposrednih pridelovalcev ali druge sorte, ki ne spadajo v vrsto Vitis vinifera). Iz tehničnih razlogov pa se ti podatki ne smejo zahtevati in jih je zato treba črtati iz navedene določbe.

(4)

V členu 103(1)(b) Uredbe (ES) št. 555/2008 je določeno, da se razpredelnica 10 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1227/2000 (3) uporablja še naprej, če ni drugače določeno v izvedbeni uredbi o označevanju in predstavitvi vin, ki se sprejme na podlagi člena 63 Uredbe (ES) št. 479/2008. Sklicevati pa se je treba na razpredelnico 9 Priloge k Uredbi (ES) št. 1227/2000.

(5)

V členu 5(8), tretjem odstavku člena 16 in drugem odstavku člena 20 Uredbe (ES) št. 555/2008 je predvideno, da države članice, če dodelijo nacionalno pomoč, to sporočijo v ustreznem delu Priloge VII k navedeni uredbi. Zato je treba Prilogo VII spremeniti tako, da vsebuje ta podatek.

(6)

Uredbo (ES) št. 555/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

členu 1 se doda naslednji odstavek:

„3.   Za namene naslova II ‚ukrep‘ pomeni projekt, pogodbo ali ureditev ali drug ukrep, ki ga vsebuje določeni podporni program in ki ustreza kateri od dejavnosti na podlagi ukrepov iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter ga izvaja en ali več upravičencev.“;

2.

v oddelku 2 poglavja II naslova II se po členu 10 vstavi naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Združljivost in skladnost

1.   Podpora za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov iz člena 11(4)(b) Uredbe (ES) št. 479/2008 ne zajema stroškov nakupa kmetijskih vozil.

2.   Podpore v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 na podlagi nacionalnega podpornega programa v skladu z naslovom II navedene uredbe za določeno državo članico ali regijo ne prejme noben ukrep, ki prejme podporo v okviru programa za razvoj podeželja v navedeni državi članici ali regiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

3.   Države članice ukrepe, ki jih vključijo v svoje podporne programe za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, tako podrobno opišejo v ustreznem delu Priloge I, da je mogoče potrditi, da ti ukrepi niso vključeni v podporo v okviru programov zadevnih držav članic za razvoj podeželja.“;

3.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Združljivost in skladnost

1.   Podpora se ne odobri za trženje, ki je prejelo podporo v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 479/2008.

Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za naložbe, to sporočijo v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII k tej uredbi.

2.   Podpore v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 479/2008 na podlagi nacionalnega podpornega programa v skladu z naslovom II navedene uredbe za določeno državo članico ali regijo ne prejme noben ukrep, ki prejme podporo v okviru programa za razvoj podeželja v navedeni državi članici ali regiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

3.   Države članice ukrepe, ki jih vključijo v svoje podporne programe za naložbe, tako podrobno opišejo v ustreznem delu Priloge I, da je mogoče potrditi, da ti ukrepi niso vključeni v podporo v okviru programov zadevnih držav članic za razvoj podeželja.“;

4.

v oddelku 7 poglavja II naslova II se po členu 25 vstavi naslednji člen 25a:

„Člen 25a

Preverjanje izpolnjevanja pogojev

Pristojni organi držav članic naredijo vse potrebno, da preverijo izpolnjevanje pogojev in upoštevanje omejitve iz člena 24(1) te uredbe v povezavi s členom 16(3) Uredbe (ES) št. 479/2008. Države članice lahko preverijo upoštevanje te omejitve na ravni posameznih pridelovalcev ali na nacionalni ravni. Države članice, ki se odločijo za preverjanje na nacionalni ravni, v bilanco alkohola ne vključijo količin, ki niso namenjene za destilacijo (umik pod nadzorom), in količin, ki so namenjene za razvoj proizvodov razen alkohola za industrijsko uporabo.“;

5.

v členu 41(c) se črta točka (vi);

6.

v členu 103(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se razpredelnica 9 Priloge k Uredbi (ES) št. 1227/2000 uporablja še naprej, če ni drugače določeno v izvedbeni uredbi o označevanju in predstavitvi vin, ki se sprejme na podlagi člena 63 Uredbe (ES) št. 479/2008;“;

7.

Priloga VII se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(2)  UL L 170, 30.6.2008, str. 1.

(3)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA VII

Tehnični podatki o nacionalnih podpornih programih v skladu s členom 6(c) Uredbe (ES) št. 479/2008

(znesek v 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum sporočila (2):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene razpredelnice:

 

Proračunsko leto

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

 

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Napoved

Izvedba

Izvedba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 –

Shema enotnega plačila

člen 9

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija na trgih tretjih držav

člen 10

število projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

3a –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

člen 11

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b –

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

člen 12

zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

člen 13

število novih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje pridelka

člen 14

število proizvajalcev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetje

člen 15

število upravičencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

povprečna podpora Skupnosti (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

državna pomoč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.1

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

člen 15(4)(a)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.2

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

člen 15(4)(b)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.3

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

člen 15(4)(c)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.4

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

člen 15(4)(d)

upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.5

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

člen 15(4)(a)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.6

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

člen 15(4)(b)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.7

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

člen 15(4)(c)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

7.8

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

člen 15(4)(d)

prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupaj)

8 –

Destilacija stranskih proizvodov

člen 16

razpon najvišje pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

člen 17

razpon pomoči

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 –

Krizna destilacija

člen 18

razpon pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najnižja proizvajalčeva cena

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 –

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

člen 19

razpon pomoči

(EUR/vol. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uporabljajo se kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

(2)  Skrajni rok sporočila: za napovedi prvič 30. junija 2008 in nato vsakega 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsakega 1. marca (prvič leta 2010).

(3)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo z zadevno površino iz te priloge.

(4)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih projektov iz te priloge.

(5)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih skladov iz te priloge.

(6)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih proizvajalcev iz te priloge.

(7)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih upravičencev iz te priloge.

(8)  Podrobnosti v prilogah I in V.

(9)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih hektolitrov iz te priloge.“


Top