EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Direktiva Komisije 2009/1/ES z dne 7. januarja 2009 o spremembi Direktive 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/31


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/1/ES

z dne 7. januarja 2009

o spremembi Direktive 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave ter o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/64/ES je ena od posamičnih direktiv v okviru postopka ES-homologacije, določenega v skladu z Direktivo 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (2).

(2)

Treba je določiti podrobna pravila, v skladu s katerimi bo v okviru predhodne ocene proizvajalca iz člena 6 Direktive 2005/64/ES mogoče preveriti, ali so materiali, uporabljeni pri proizvodnji tipa vozila, v skladu z določbami člena 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (3).

(3)

Zlasti je primerno zagotoviti, da so pristojni organi za namen ponovne uporabnosti, možnosti recikliranja in predelave sposobni preveriti obstoj pogodbenih dogovorov med zadevnim proizvajalcem vozila in njegovimi dobavitelji in da se o dogovorjenih zahtevah v zvezi s tem ustrezno poroča.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagoditev motornih vozil tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2005/64/ES se spremeni tako, da se vstavi nov odstavek 4:

„4.1

Za namene predhodne ocene v skladu s členom 6 Direktive 2005/64/ES se od proizvajalca vozila zahteva dokazilo, da je prek pogodbenih dogovorov z njegovimi dobavitelji zagotovljena skladnost s členom 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES.

4.2

Za namene predhodne ocene v skladu s členom 6 Direktive 2005/64/ES se od proizvajalca vozila zahteva uvedba postopkov za:

(a)

posredovanje veljavnih zahtev njegovemu osebju in vsem njegovim dobaviteljem;

(b)

spremljanje in zagotavljanje delovanja dobaviteljev v skladu z navedenimi zahtevami;

(c)

zbiranje ustreznih podatkov po celotni dobavni verigi;

(d)

preverjanje informacij, ki jih predložijo dobavitelji;

(e)

ustrezen odziv, kadar podatki, ki jih predložijo dobavitelji, kažejo na neskladnost z zahtevami iz člena 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES.

4.3

Za namene odstavkov 4.1 in 4.2 se od proizvajalca vozila zahteva uporaba ISO 9000/14000 ali drugega standardiziranega programa zagotavljanja kakovosti v dogovoru s pristojnim organom.“

Člen 2

Če zahteve iz Direktive 2005/64/ES, kakor se spremeni s to direktivo, niso izpolnjene, države članice z učinkom od 1. januarja 2012 in iz razlogov, ki se nanašajo na ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelave motornih vozil, zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 3. februarja 2010 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 4. februarja 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. januarja 2009

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 310, 25.11.2005, str. 10.

(2)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

(3)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.


Top