EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1215

Uredba Komisije (ES) št. 1215/2008 z dne 5. decembra 2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Kodificirana različica)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2009; razveljavil 32009R1064

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1215/oj

6.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1215/2008

z dne 5. decembra 2008

o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 144(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/333/ES z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/444/ES z dne 22. februarja 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sklenitvi pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT (3), in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2377/2002 z dne 27. decembra 2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (4) je bila večkrat (5) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Skupnost je po trgovinskih pogajanjih spremenila pogoje za uvoz navadne pšenice nizke in srednje kakovosti ter ječmena z uvedbo kvot. V zvezi z ječmenom je sklenila, da nadomesti sistem „preferencialnega razpona“ z dvema tarifnima kvotama: eno tarifno kvoto 50 000 ton za pivovarski ječmen in eno tarifno kvoto 300 000 ton za ječmen. Ta uredba zadeva tarifno kvoto za 50 000 ton pivovarskega ječmena.

(3)

V okviru mednarodnih obveznosti Skupnosti mora biti pivovarski ječmen za uvoz namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa. V zvezi s tem je primerno glede meril kakovosti za ječmen in glede zahtev za obdelavo sprejeti določbe, podobne tistim iz Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2001 z dne 22. junija 2001, ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 822/2001 in predvideva delno povračilo uvoznih dajatev, obračunanih v okviru kvote za pivovarski ječmen (6).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (7), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007.

(5)

Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo ne glede na dodatne pogoje ali odstopanja, ki so morda predvidena s to uredbo.

(6)

Za uvoz ječmena v okviru te kvote bi se morala uporabljati uvozna dovoljenja zaradi zagotovitve urejenosti in preprečitve špekuliranja.

(7)

Določiti je treba roke za vložitev zahtevkov za dovoljenja in podrobno opredeliti informacije, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, da bi zagotovili pravilno upravljanje teh kvot.

(8)

Sprejeti bi bilo treba odstopanje v zvezi z obdobjem veljavnosti dovoljenj, da bi upoštevali pogoje preskrbe.

(9)

Ob upoštevanju obveznosti predvidenja visoke ravni varščine za zagotovitev ustreznega upravljanja kvote in tega, da bi ta varščina morala biti položena med celotnim obdobjem predelave, je primerno izvzeti uvoznike, katerih pošiljke pivovarskega ječmena spremljajo potrdila o skladnosti, ki so sprejemljiva za Združene države Amerike v skladu s postopkom upravnega sodelovanja predvidenem v členih 63, 64 in 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (8).

(10)

Zaradi dobrega upravljanja te kvote je treba določiti varščino za uvozna dovoljenja na relativno visoki ravni, z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (9).

(11)

Vzpostaviti je treba hitro dvosmerno komunikacijo med Komisijo in državami članicami glede zaprošenih in uvoženih količin.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 135 Uredbe (ES) št. 1234/2007, se uvozna dajatev za pivovarski ječmen, ki sodi pod oznako KN 1003 00 določi v okviru kvote, ki jo odpira ta uredba.

Za uvoz proizvodov, navedenih v tej uredbi, ki presegajo količino iz člena 2 te uredbe, se uporablja člen 135 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Člen 2

1.   1. januarja vsako leto se odpre uvozna tarifna kvota z zaporedno št. 09.4061 za 50 000 ton pivovarskega ječmena z oznako KN 1003 00 za uporabo v proizvodnji piva, ki se stara v bukovih sodih.

2.   Dajatve pri uvozu v okviru tarifne kvote se obračunajo v višini 8 EUR na tono.

3.   Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 (10) in Uredbe (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo brez nasprotujočih določb predvidenih s to uredbo.

Člen 3

V tej uredbi:

(a)

„poškodovana zrna“ pomenijo zrna ječmena, drugih žit ali divjega ovsa z znaki poškodbe, vključujoč poslabšanje zaradi bolezni, zmrzali, toplote, insektov ali plesni, slabega vremena in vseh drugih oblik fizične poškodbe;

(b)

„neoporečna in zadovoljiva prodajna kakovost ječmena“ pomeni zrna ječmena ali koščke zrn, ki niso poškodovani, kakor je opredeljeno v (a), razen zrn, poškodovanih od zmrzali ali plesni.

Člen 4

1.   Ugodnost tarifne kvote se odobri, če uvoženi ječmen izpolnjuje naslednja merila:

(a)

specifična teža: najmanj 60,5 kg/hl;

(b)

poškodovana zrna: največ 1 %;

(c)

vlaga: največ 13,5 %;

(d)

neoporečna in zadovoljiva prodajna kakovost: najmanj 96 %;

2.   Skladnost z merili kakovosti iz odstavka 1 se potrdi z enim od naslednjih dokumentov:

(a)

potrdilo o analizi, opravljeni na zahtevo uvoznika s strani carinskega urada, ki je sprostil blago v prosti promet, ali

(b)

potrdilo o skladnosti za uvoženi ječmen, ki ga izda vladni organ države porekla in ga priznava Komisija.

Člen 5

1.   Ugodnost dostopa do te kvote se odobri, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

uvoženi ječmen se mora predelati v slad v roku šestih mesecev od dneva sprostitve v prosti promet; in

(b)

tako pridobljeni slad mora biti uporabljen za proizvodnjo piva, ki zori v sodih narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa največ 150 dni po dnevu, na katerega je bil ječmen predelan v slad.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru tarifne kvote se sprejmejo samo, če so jim priloženi:

(a)

dokazilo ali dokazila iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006;

(b)

dokazilo, da je vlagatelj položil varščino v višini 85 EUR na tono pri pristojnem organu države članice, v kateri je blago sproščeno v prosti pretok. Če pošiljke pivovarskega ječmena spremlja potrdilo o skladnosti, iz člena 7, ki ga je izdala Federal Grain Inspection Service (Zvezna inšpekcijska služba), v nadaljevanju „FGIS“, se varščina zmanjša na 10 EUR na tono,

(c)

pisna obveza vlagatelja, da bo v šestih mesecih od dne sprejema v prosti pretok vse uvoženo blago predelano v slad za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa 150 dni po dnevu, na katerega je ječmen bil predelan v slad. Vlagatelj navede kraj predelave z navedbo bodisi predelovalnega podjetja in države članice ali največ pet predelovalnih obratov. Urad, ki je ocarinil blago, izpolni kontrolni izvod T5 v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93, preden se blago izroči v predelavo. Informacije, ki jih zahteva prvi stavek točke (c) ter ime in kraj predelovalnega obrata, se navedejo v okencu 104 obrazca T5.

3.   Za predelavo uvoženega ječmena v slad se šteje, da je izvedena, ko je bil pivovarski ječmen namočen. Uporabo slada za proizvodnjo piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa največ 150 dni po dnevu, na katerega je bil ječmen predelan v slad, potrdi pristojni organ.

Člen 6

1.   Varščina iz člena 5(2)(b) se sprosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

kakovost ječmena, ki se ugotovi na osnovi potrdila o skladnosti ali potrdila o analizi, izpolnjuje merila iz člena 4(1),

(b)

vlagatelj, ki zaprosi za potrdilo, zagotovi dokazilo o posebni končni uporabi iz člena 4(1), ki potrjuje, da je do te uporabe prišlo v roku, ki je določen v pisni obvezi iz člena 5(2)(c). To dokazilo, po možnosti v obliki kontrolnega obrazca T5, mora nazorno pokazati – na način, ki je sprejemljiv za pristojne organe države članice uvoza – da je bila celotna uvožena količina predelana v proizvode iz člena 5(2)(c).

2.   Kadar kakovostna merila in/ali pogoji za predelavo iz členov 4 in 5 te uredbe niso izpolnjeni, se zaseže varščina za uvozna dovoljenja iz člena 12(a) Uredbe (ES) št. 1342/2003 in dodatna varščina iz člena 5(2)(b) te uredbe.

Člen 7

Neizpolnjen vzorec potrdil, ki jih izdaja FGIS, je v Prilogi I. Potrdila, ki jih izda FGIS za pivovarski ječmen, namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih iz bukovega lesa, Komisija uradno priznava v okviru postopka upravnega sodelovanja, kakor je predvideno v členih 63 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Kadar analitični parametri, navedeni v potrdilu o skladnosti, ki ga izda FGIS, kažejo na skladnost s standardi za kakovost pivovarskega ječmena iz člena 4 te uredbe, se v vsakem vstopnem pristanišču vzamejo vzorci vsaj 3 % tovora, ki prihaja med tržnim letom. Reprodukcije pečata, ki jih je potrdila vlada Združenih držav Amerike, se objavijo v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 8

1.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj zahtevka predloži samo en zahtevek za dovoljenje na mesec. Če isti vlagatelj vloži več zahtevkov, se vsi zahtevki štejejo za nesprejemljive in varščine za vložitev zahtevkov zadržijo zadevne države članice.

Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic najpozneje drugi petek v mesecu do 13. ure po bruseljskem času.

2.   V vsakem zahtevku za dovoljenje je navedena količina v kilogramih, brez decimalnih števil.

3.   Najpozneje v ponedeljek po vložitvi zahtevkov za izdajo dovoljenja, pristojni organi pošljejo Komisiji po elektronski pošti najpozneje do 18. ure (bruseljski čas) sporočilo, v katerem navedejo vsak zahtevek z zahtevano količino, vključno z ničnimi zahtevki.

4.   Dovoljenja se izdajo četrti delovni dan po roku za sporočilo iz odstavka 3.

Države članice sporočijo Komisiji po elektronski pošti na dan izdaje uvoznih dovoljenj informacije o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 s skupnimi količinami, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja.

Člen 9

Uvozna dovoljenja so veljavna za obdobje 60 dni po dnevu njihove izdaje. V skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 se obdobje veljavnosti računa od dneva dejanske izdaje dovoljenja.

Člen 10

Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta v rubriki 20 ime predelanega proizvoda, ki mora biti izdelan iz zadevnih žit.

Člen 11

Uredba (ES) št. 2377/2002 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 12

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(3)  UL L 169, 29.6.2007, str. 53.

(4)  UL L 358, 31.12.2002, str. 95.

(5)  Glej Prilogo II.

(6)  UL L 168, 23.6.2001, str. 12.

(7)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(10)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.


PRILOGA I

Neizpolnjen obrazec potrdila o skladnosti, ki ga je potrdila vlada Združenih držav Amerike za pivovarski ječmen, namenjen za uporabo pri proizvodnji piva, ki zori v sodih, narejenih v celoti ali deloma iz bukovega lesa

Image


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (ES) št. 2377/2002

(UL L 358, 31.12.2002, str. 95)

 

Uredba Komisije (ES) št. 159/2003

(UL L 25, 30.1.2003, str. 37)

 

Uredba Komisije (ES) št. 626/2003

(UL L 90, 8.4.2003, str. 32)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2003

(UL L 158, 27.6.2003, str. 23)

 

Uredba Komisije (ES) št. 777/2004

(UL L 123, 27.4.2004, str. 50)

Samo člen 13

Uredba Komisije (ES) št. 2022/2006

(UL L 384, 29.12.2006, str. 70)

Samo člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 1456/2007

(UL L 325, 11.12.2007, str. 76)

Samo člen 3


PRILOGA III

Primerjalna Tabela

Uredba (ES) št. 2377/2002

Ta uredba

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 4

Člen 3

Člen 5

Člen 4

Člen 6

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Člen 13

Člen 10

Člen 11

Člen 14, prvi pododstavek

Člen 12

Člen 14, drugi pododstavek

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga III


Top