EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/ES: Odločba Komisije z dne 12. novembra 2008 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6732) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. novembra 2008

o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6732)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/866/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Skupnosti in nacionalni ravni. Uredba predvideva nujne ukrepe, kadar je očitno, da bodo živila ali krma, uvožena iz tretje države, verjetno pomenila resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali za okolje in da takega tveganja ni mogoče zadovoljivo obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo zadevne države članice.

(2)

V Skupnosti je bil potrjen izbruh hepatitisa A pri ljudeh. Ugotovljeno je bilo, da se je bolezen pojavila zaradi uživanja nekaterih živih školjk, uvoženih iz Peruja, ki so bile okužene z virusom hepatitisa A (HAV).

(3)

Okužene žive školjke so donaks (Donax spp), vir okužbe pa je najverjetneje virusna okužba vode na proizvodnih območjih. Zato je možno, da so okužene tudi druge žive školjke.

(4)

Ker uživanje navedenih živih školjk predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, je primerno začasno prekiniti uvoz živih školjk iz Peruja v Skupnost.

(5)

Glede na resnost okužb bi se morala začasna prekinitev uporabljati tudi za žive školjke, ki so bile odposlane v Skupnost, preden bo ta odločba postala veljavna, ki pa na mejne kontrolne točke prispejo po navedenem datumu.

(6)

Začasno prekinitev navedenega uvoza je treba določiti na ravni Skupnosti, da se zagotovi učinkovita in enotna zaščita zdravja potrošnikov v vseh državah članicah.

(7)

Ribogojna proizvodnja pokrovač (Pectinidae) v Peruju se izvaja na ločenih proizvodnih območjih z nizko gostoto prebivalstva in daleč od morebitnih virov okužbe. Poleg tega se pokrovačam s predelavo odstranijo notranji organi in tako zmanjša tveganje za virusno okužbo užitnega dela proizvoda. Zato je primerno, da se dovoli uvoz pokrovač iz Peruja, ki so predelane na navedeni način.

(8)

Poleg tega toplotna obdelava uničuje življenjske pogoje za virus. Zato je primerno, da se dovoli uvoz živih školjk iz Peruja, ki so bile toplotno obdelane v skladu z zahtevami iz točke A.5(b) poglavja II oddelka VII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2).

(9)

Perujski organi so se obvezali, da bodo takoj uvedli korektivne ukrepe in po potrebi v prihodnjih mesecih dovolili inšpekcijski pregled Komisije. Zato je primerno, da se uporaba ukrepov iz sedanje odločbe omeji do 31. marca 2009 brez poseganja v pristojnosti Komisije za spreminjanje, razveljavljanje in podaljšanje ukrepov glede na vsako novo informacijo v zvezi z razvojem razmer v Peruju in rezultati inšpekcijskega pregleda njenih služb.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za žive školjke iz točke 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ki so uvožene iz Peruja in namenjene za prehrano ljudi („žive školjke“).

Člen 2

Države članice ne dovolijo uvoza živih školjk iz Peruja v Skupnost.

Ta prepoved se uporablja za vse pošiljke živih školjk, prejete na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti, ne glede na to ali so bile pripravljene, skladiščene ali certificirane v državi porekla pred začetkom veljavnosti te odločbe ali ne.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 države članice dovolijo uvoz naslednjih proizvodov v Skupnost:

(a)

očiščenih pokrovač Pectinidae iz ribogojstva;

(b)

živih školjk, ki so bile toplotno obdelane, kakor je določeno v točki A.5(b) poglavja II oddelka VII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 4

Vsi izdatki, nastali v zvezi z uporabo te odločbe, gredo v breme prejemnika ali njegovega zastopnika.

Člen 5

Ta odločba se uporablja do 31. marca 2009.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.


Top