EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0864

2008/864/ES: Odločba Komisije z dne 30. julija 2008 o osnutku odloka Češke republike o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3963) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/864/oj

18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/4


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. julija 2008

o osnutku odloka Češke republike o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3963)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/864/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (1) ter zlasti členov 11(2)(b) in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1925/2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom, ker ni predpisa Skupnosti, predvideva obveščanje in oceno novih nacionalnih predpisov, ki se med drugim nanašajo na prepoved ali omejitev uporabe nekaterih drugih snovi v proizvodnji določenih živil.

(2)

V skladu s postopkom iz člena 12 v povezavi s členom 11(2)(b) Uredbe (ES) št. 1925/2006 so češki organi Komisijo 30. novembra 2007 obvestili o osnutku odloka o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil, zlasti o členih 2(3) in 4 ter prilogah 4 in 5 odloka.

(3)

Člen 2(3) osnutka odloka s prilogo 4 odloka določa seznam drugih snovi v smislu člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1925/2006 in tudi ustrezne pogoje, v skladu s katerimi se te snovi lahko uporabljajo v proizvodnji prehranskih dopolnil.

(4)

Člena 2(3) in 4 osnutka odloka s prilogo 5 odloka določata seznam rastlin in drugih snovi, ki so prepovedane v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno.

(5)

Komisija se je v skladu z določbami iz člena 12(2) Uredbe (ES) št. 1925/2006 posvetovala z drugimi državami članicami v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(6)

Osnutek odloka v sedanji obliki ne navaja, zakaj je treba pri snoveh iz Priloge 4 upoštevati pragove iz te priloge, ki temeljijo na razlogih javnega zdravja.

(7)

Ker usklajene zakonodaje Skupnosti ni, države članice ohranijo svojo pristojnost za urejanje proizvodnje in trženja blaga na svojem ozemlju brez poseganja v člena 28 in 30 Pogodbe ES.

(8)

Zdi se, da se zlasti v členu 2(3) osnutka odloka v povezavi s prilogo 4 odloka predlaga, da se za snovi, ki niso navedene v seznamu Priloge, ne dovoli uporabe v proizvodnji prehranskih dopolnil.

(9)

Čeprav bi bilo dokazano, da je Priloga 4 utemeljena z razlogi javnega zdravja, osnutek odloka ne navaja, kako obravnavati izdelke, zakonito proizvedene in/ali tržene v drugi državi članici, ki niso v skladu z zahtevami iz členov 2(3) in 4 Priloge.

(10)

Osnutek odloka ne vsebuje nobene določbe, ki zagotavlja prosti pretok prehranskih dopolnil, zakonito proizvedenih in/ali trženih v drugi državi članici, ki vsebujejo snovi iz Priloge 4 odloka, vendar niso v skladu s pogoji iz tega odloka, ali snovi, ki niso vključene v prilogi 4 odloka, v obliki klavzule o vzajemnem priznavanju ali postopka odobritve, ki gospodarskim subjektom omogoča vključitev takšnih snovi v nacionalni seznam dovoljenih snovi.

(11)

V skladu s členoma 2(3) in 4 priglašenega odloka v povezavi z njegovo prilogo 5 prehranska dopolnila in živila na splošno ne vsebujejo narkotičnih in psihotropnih snovi, predhodnih sestavin kategorije 1 ali kakršnih koli snovi, ki dokazano vsebujejo toksične, genotoksične, teratogene, halucinogene, narkotične ali druge neugodne učinke na človeško telo, ali kakršne koli snovi iz Priloge 5 odloka. Prepoved nekaterih drugih snovi v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno je lahko upravičena zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi v smislu člena 30 Pogodbe ES.

(12)

Ker zadnji člen določa izjemo od pravila prostega pretoka blaga v Skupnosti, ki jo je treba razlagati strogo, morajo nacionalni organi, ki se nanjo sklicujejo, v vsakem posameznem primeru v smislu nacionalnih prehranjevalnih navad in rezultatov mednarodnih znanstvenih raziskav dokazati, da so njihova pravila nujna za učinkovito zaščito interesov iz navedene določbe, ter še posebej, da trženje zadevnih izdelkov pomeni dejansko tveganje za javno zdravje.

(13)

Češki organi niso predložili nobenega dokaza, ki bi upravičeval določitev seznama z nedovoljenimi snovmi za uporabo v proizvodnji prehranskih dopolnil in živil na splošno.

(14)

Tudi če bi bil takšen dokaz predložen, osnutek odloka ne vsebuje nobene določbe, ki zagotavlja prosti pretok prehranskih dopolnil in živil na splošno, zakonito proizvedenih in/ali trženih v drugi državi članici, ki vsebujejo snovi, ki jih ta odlok ne dovoljuje.

(15)

Torej v osnutku odloka niso zagotovljena zadostna zagotovila za ohranitev pravic gospodarskih subjektov iz členov 28 in 30 Pogodbe ES.

(16)

Na podlagi navedenih ugotovitev je Komisija v skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1925/2006 izdala negativno mnenje.

(17)

Češke organe je zato treba pozvati, da ne sprejmejo zadevnega osnutka odloka ter da ga spremenijo v skladu s členoma 28 in 30 Pogodbe ES ob upoštevanju ugotovitev iz negativnega mnenja Komisije.

(18)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Češko republiko se poziva, da ne sprejme svojega osnutka odloka o določitvi zahtev za prehranska dopolnila in obogatitev živil, razen če je ne spremeni v skladu z odstavkom 2.

2.   Češko republiko se poziva, da spremeni zadevni osnutek odloka zaradi vključitve jasnega navajanja obravnave izdelkov, ki niso v skladu s priglašenim osnutkom, vendar so zakonito proizvedeni in/ali trženi v drugi državi članici EU, Turčiji ali državah EGP.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 30. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 404, 30.12.2006, str. 26.


Top