EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0840

2008/840/ES: Odločba Komisije z dne 7. novembra 2008 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6631)

OJ L 300, 11.11.2008, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2012; razveljavil 32012D0138 . Latest consolidated version: 09/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/840/oj

11.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. novembra 2008

o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6631)

(2008/840/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V oddelku I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES sta navedena Anoplophora malasiaca (Forster) in Anoplophora chinensis (Thomson). Nedavne študije so pokazale, da navedeni poimenovanji dejansko označujeta eno samo vrsto škodljivega organizma. V tej odločbi je torej primerno uporabiti eno samo pregledano znanstveno poimenovanje Anoplophora chinensis (Forster) za označevanje organizma, ki je v Prilogi naveden kot Anoplophora malasiaca (Forster) in Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Kadar država članica presodi, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma na njeno ozemlje ali njegovega širjenja po njem, lahko ne glede na to, ali je ta organizem naveden v Prilogah I ali II k Direktivi 2000/29/ES ali ne, v skladu z navedeno direktivo začasno sprejme kakršne koli dodatne ukrepe, potrebne za zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(3)

Zaradi prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) na več gostiteljskih rastlinah v regiji Lombardija je Italija 23. novembra 2007 obvestila Komisijo in ostale države članice, da je 9. novembra 2007 sprejela dodatne ukrepe za zaščito svojega ozemlja pred nadaljnjim vnašanjem in širjenjem navedenega organizma.

(4)

Zaradi odkritja Anoplophora chinensis (Forster) na več gostiteljskih rastlinah na Nizozemskem so bile Komisija in države članice 21. januarja 2008 obveščene o ukrepih za izkoreninjenje navedenega organizma, ki jih je sprejela Nizozemska.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) je bil pred kratkim odkrit v številnih pošiljkah rastlin za saditev vrste Acer spp. iz tretjih držav. Trenutno v zvezi s tem organizmom, škodljivim za rastline vrste Acer spp. in druge rastline, ki so med najverjetnejšimi gostiteljskimi rastlinami, s poreklom iz tretjih držav ali Skupnosti, ni nobenih posebnih zahtev.

(6)

V analizi nevarnosti škodljivega organizma za Anoplophora chinensis (Forster), ki jo je Nizozemska objavila leta 2008, je bilo ugotovljeno, da sta verjetnost, da bi se ta organizem pojavil v Skupnosti, in možnost, da bi povzročil gospodarsko škodo na več gostiteljskih rastlinah, veliki.

(7)

Zato je treba sprejeti nujne ukrepe proti vnosu Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti. Ukrepi se morajo nanašati na seznam rastlin kakršnega koli porekla, ki so znane kot gostiteljice Anoplophora chinensis (Forster) in pri katerih je tveganje okužbe največje („navedene rastline“).

(8)

Za uvoz navedenih rastlin je treba določiti ukrepe glede njihove pridelave v tretjih državah in inšpekcijskih pregledov pri uvozu v Skupnost. Poleg tega je treba določiti ukrepe glede pridelave, premeščanja in nadzora navedenih rastlin, s poreklom z območij Skupnosti, kjer je bila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrjena.

(9)

Treba je določiti podrobne ukrepe za območja Skupnosti, na katerih je bila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrjena, tj. okužena območja. Na navedenih območjih je treba izvajati ustrezne ukrepe za izkoreninjenje tega organizma in spremljanje njegove prisotnosti. Na območjih, ki se dotikajo okuženih območij, tj. varovalnih pasovih, je treba temeljito spremljati prisotnost organizma. V primeru prvega odkritja organizma na območju Skupnosti bi se zadevni varovalni pas lahko zožil za jasnejšo sliko manjšega tveganja njegovega širjenja.

(10)

Treba je izvesti pregled gostiteljskih rastlin v vseh državah članicah, da se ugotovi prisotnost oziroma trajna odsotnost Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Primerno bi bilo do 31. maja 2009 ukrepe ponovno pregledati ter upoštevati po rastni sezoni razpoložljive rezultate uradnih raziskav in pregledov držav članic o navedenih rastlinah, ki so bile uvožene v Skupnost in premeščene znotraj njenega ozemlja v skladu z nujnimi ukrepi.

(12)

Če je potrebno, morajo države članice za dosego skladnosti s to odločbo prilagoditi svojo zakonodajo.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej odločbi se uporabljata naslednji opredelitvi:

(a)

„navedene rastline“ so rastline za saditev, razen semen, vrst: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., in Ulmus spp.;

(b)

„mesto pridelave“ je mesto pridelave, kakor je določeno v Mednarodnem standardu FAO za fitosanitarne ukrepe št. 5 (2).

Člen 2

Uvoz navedenih rastlin

Navedene rastline, uvožene iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), je dovoljeno vnašati v Skupnost, če

(a)

so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka I Priloge I;

(b)

jih, brez poseganja v člen 13(a)(1) Direktive 2000/29/ES, v skladu s točko (2) oddelka I Priloge I k tej odločbi pri vnosu v Skupnost pregleda pristojni uradni organ in ne odkrije nobenih znakov okužbe z Anoplophora chinensis (Forster).

Člen 3

Premeščanje navedenih rastlin v Skupnosti

Navedene rastline, s poreklom iz razmejenih območij v Skupnosti, določenih v skladu s členom 5, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (1) oddelka II Priloge I.

Navedene rastline, ki so bile v skladu s členom 2 uvožene iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (2) oddelka II Priloge I.

Člen 4

Pregledi

Države članice opravijo uradne letne preglede o prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) in dokazih okužbe gostiteljskih rastlin s tem organizmom na svojem ozemlju.

Brez poseganja v člen 16(1) Direktive 2000/29/ES se o rezultatih navedenih pregledov, seznamu in mejah razmejenih območij iz člena 5 te odločbe vsako leto do 30. aprila uradno obvesti Komisija in druge države članice.

Člen 5

Razmejena območja

Če rezultati pregledov iz člena 4 potrdijo prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) na določenem območju, ali se na kakšen drug način dokaže prisotnost tega organizma, morajo države članice določiti razmejena območja, ki morajo zajemati okuženo območje in varovalni pas, v skladu z oddelkom I Priloge II.

Države članice sprejmejo uradne ukrepe v razmejenih območjih, kot je določeno v oddelku II Priloge II.

Člen 6

Skladnost

Države članice sprejmejo ukrepe v skladu s to odločbo in po potrebi spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele za zaščito pred vnosom in širjenjem Anoplophora chinensis (Forster) tako, da so navedeni ukrepi skladni s to odločbo. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 7

Pregled

Ta odločba se pregleda najpozneje do 31. maja 2009.

Člen 8

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA I

NUJNI UKREPI IZ ČLENOV 2 IN 3

I.   Posebne uvozne zahteve

(1)

Brez poseganja v določbe, navedene v delu A(9, 16, 18) Priloge III in delu A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, mora navedene rastline s poreklom iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih prisoten Anoplophora chinensis (Forster), spremljati spričevalo iz člena 13(1) Direktive, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ potrjuje, da

(a)

so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki je na neokuženem območju, ki ga je nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime neokuženega območja se navede v rubriki „kraj porekla“; ali

(b)

so rastline vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katerega velja, da ni okužen z Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe,

(i)

ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla in

(ii)

na katerem je bil dvakrat letno in v ustreznem obdobju izveden uradni inšpekcijski pregled glede prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma, in

(iii)

kjer so rastline rasle na mestu:

ki je bilo fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bile izvedene primerne preventivne obdelave in je obdano z varovalnim pasom s polmerom vsaj dveh kilometrov, kjer se letno in v ustreznem obdobju izvajajo uradni inšpekcijski pregledi glede prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov okužbe z njim. Če se opazijo znaki okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), se nemudoma sprejmejo ukrepi za njegovo izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen, in

(iv)

kjer so bile pošiljke rastlin neposredno pred izvozom uradno temeljito pregledane, da bi se ugotovila prisotnost Anoplophora chinensis (Forster), zlasti v koreninah in steblih rastlin. Če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti.

(2)

Navedene rastline, uvožene v skladu s točko (1), je treba temeljito inšpekcijsko pregledati na vstopni točki ali namembnem mestu, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1). Uporabljene metode inšpekcijskih pregledov morajo zagotavljati odkritje vsakega znaka okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), zlasti v koreninah in steblih rastlin. Če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti.

II.   Pogoji za premeščanje

(1)

Navedene rastline, s poreklom iz razmejenih območij v Skupnosti, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2), in so pred premeščanjem vsaj dve leti rasle na mestu pridelave:

(i)

ki je registrirano v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (3) in

(ii)

na katerem je bil dvakrat letno in v ustreznem obdobju izveden temeljit uradni inšpekcijski pregled za preverjanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma; če je primerno, je treba vzorce pri inšpekcijskem pregledu uničiti,

(iii)

kjer so bile rastline nameščene na mesto:

ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bile izvedene primerne preventivne obdelave in je obdano z varovalnim pasom s polmerom vsaj dveh kilometrov od meje okuženega območja, kjer se letno in v ustreznem obdobju izvajajo uradni inšpekcijski pregledi za ugotavljanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov okužbe z njim. Če se opazijo znaki okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), se nemudoma sprejmejo ukrepi za njegovo izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen.

(2)

Navedene rastline, uvožene iz tretjih držav, v katerih je znano, da je prisoten Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z oddelkom I, se lahko premeščajo znotraj Skupnosti samo, če jih spremlja rastlinski potni list iz točke (1).


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(3)  UL L 344, 26.11.1992, str. 38.


PRILOGA II

NUJNI UKREPI IZ ČLENA 5

1.   Vzpostavitev razmejenih območij

(a)

Razmejena območja iz člena 5 obsegajo naslednje dele:

(i)

okuženo območje, ki je območje, na katerem je bila potrjena prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) in ki vključuje vse rastline, ki kažejo znake okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), in po potrebi rastline, ki so v času saditve pripadale isti seriji;

(ii)

varovalni pas s polmerom najmanj dveh kilometrov od meje okuženega območja.

(b)

Natančna razmejitev območij iz točke (a) temelji na ustreznih znanstvenih načelih, biologiji Anoplophora chinensis (Forster), stopnji okužbe, porazdelitvi navedenih rastlin na zadevnem območju in dokazih o pojavu škodljivega organizma. V primeru prvega odkritja organizma na nekem območju bi se po ugotovljenih mejah okužbe polmer varovalnega pasu lahko zožil na ne manj kot en kilometer od meje okuženega območja.

(c)

Če se prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) potrdi zunaj okuženega območja, je treba razmejitev območij ustrezno spremeniti ali pa se nemudoma sprejmejo ukrepi za izkoreninjenje, da se zagotovi, da varovalni pas ni okužen.

(d)

Če se v razmejenem območju z letnimi pregledi iz člena 2(b) prisotnost Anoplophora chinensis (Forster) v obdobju štirih let ne ugotovi, se razmejitev ukine, ukrepi iz točke 2 pa se nehajo uporabljati.

2.   Ukrepi v razmejenih območjih

Uradni ukrepi iz člena 5, ki jih je treba sprejeti v razmejenih območjih, so vsaj naslednji:

(a)

na okuženem območju: ustrezni ukrepi za izkoreninjenje Anoplophora chinensis (Forster), vključno s sekanjem in uničenjem okuženih rastlin in rastlin, ki kažejo znake okužbe z Anoplophora chinensis (Forster), skupaj s koreninami, vsako leto pred 30. aprilom;

(b)

na okuženem območju in v varovalnem pasu: intenzivno spremljanje prisotnosti Anoplophora chinensis (Forster) z inšpekcijskimi pregledi, ki se vsako leto v ustreznih obdobjih izvedejo na gostiteljskih rastlinah.


Top