EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0617

Uredba Komisije (ES) št. 617/2008 z dne 27. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine

OJ L 168, 28.6.2008, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 221 - 232

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/oj

28.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 617/2008

z dne 27. junija 2008

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 121(f) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od 1. julija 2008 se Uredba Sveta (ES) št. 2782/75 z dne 29. oktobra 1975 o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (2) razveljavi in nadomesti z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

(2)

Nekatere določbe in obveznosti iz Uredbe (EGS) št. 2782/75 niso povzete v Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(3)

Zato je treba v okviru uredbe o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1234/2007 sprejeti nekatere ustrezne določbe in obveznosti, da se zagotovi kontinuiteta in dobro delovanje skupne ureditve trga in zlasti tržnih standardov.

(4)

Uredba (ES) št. 1234/2007 določa najmanjše zahteve, ki jih morajo izpolnjevati valilna jajca in piščanci domače perutnine, da se lahko tržijo v Skupnosti. Zaradi jasnosti je treba določiti nova podrobna pravila za uporabo teh zahtev. Zato je treba Uredbo Komisije (EGS) št. 1868/77 (3), ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2782/75, razveljaviti in jo nadomestiti z novo.

(5)

Uredba (ES) št. 1234/2007 je določila nekatera pravila za proizvodnjo in trženje valilnih jajc in piščancev domače perutnine. Za izvajanje teh pravil je treba oblikovati pravila za uporabo, katerih cilj je med drugim preprečiti, da bi se jajca, ki so bila odstranjena iz inkubatorja, tržila brez posebne razpoznavne oznake, določiti označbe za jajca ter embalažo za valilna jajca in piščance ter določiti sporočanje potrebnih informacij.

(6)

Vsakemu obratu mora biti dodeljena registrska številka na podlagi oznake, ki je v vsaki državi članici oblikovana tako, da je mogoče določiti dejavnost obrata.

(7)

Sistem zbiranja podatkov o trgovini znotraj Skupnosti ter proizvodnji piščancev in valilnih jajc mora ostati dovolj natančen, da se omogoči oblikovanje kratkoročnih proizvodnih napovedi. Vsaka država članica mora določiti kazni za kršitev teh predpisov.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za kmetijske trge –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

1.

Valilna jajca: pomenijo jajca domače perutnine iz tarifnih podštevilk 0407 00 11 in 0407 00 19 kombinirane nomenklature, namenjena za proizvodnjo piščancev, ki so razvrščena po vrsti, kategoriji in tipu ter označena v skladu s to uredbo, proizvedena v Skupnosti ali uvožena iz tretjih držav.

2.

Piščanci: pomenijo živo domačo perutnino s težo največ 185 gramov iz tarifnih podštevilk 0105 11 in 0105 19 kombinirane nomenklature, proizvedeno v Skupnosti ali uvoženo iz tretjih držav, ki spada v eno od naslednjih kategorij:

(a)

komercialni križanci: piščanci naslednjih tipov:

(i)

pitovni piščanci: piščanci za pitanje in zakol pred spolno zrelostjo;

(ii)

piščanci za vzrejo nesnic: piščanci, namenjeni vzreji za proizvodnjo konzumnih jajc;

(iii)

piščanci za mešano uporabo: piščanci, namenjeni za vzrejo nesnic ali za pitovne piščance;

(b)

starševska jata: piščanci za proizvodnjo komercialnih križancev;

(c)

starostarševska jata: piščanci za proizvodnjo starševske jate.

3.

Obrat: obrat ali del obrata za vsako od naslednjih dejavnosti:

(a)

selekcijski center: obrat za proizvodnjo valilnih jajc za proizvodnjo starostarševske jate, starševske jate ali komercialnih križancev;

(b)

reprodukcijski center: obrat za proizvodnjo valilnih jajc za proizvodnjo komercialnih križancev;

(c)

valilnica: obrat za vlaganje jajc v inkubator, inkubacijo valilnih jajc in dobavo piščancev.

4.

Zmogljivost: največje število jajc, ki se jih lahko sočasno vloži v inkubatorje, z izjemo valilnikov.

Člen 2

Registracija obratov

1.   Vsak obrat se na svojo prošnjo registrira pri pristojni agenciji, ki jo imenuje država članica, in prejme registrsko številko.

Registrska številka se vzrejnim obratom, ki ne upoštevajo določb te uredbe, lahko odvzame.

2.   Vsi zahtevki za registracijo obrata iz odstavka 1 se naslovijo na pristojni organ države članice, na ozemlju katere je obrat. Organ obratu dodeli registrsko številko, sestavljeno iz ene od oznak iz Priloge I in identifikacijske številke, ki je dodeljena tako, da je mogoče določiti dejavnost obrata.

3.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsaki spremembi sistema registrskih številk, ki se uporablja za določitev dejavnosti ustanove.

Člen 3

Označevanje valilnih jajc in njihove embalaže

1.   Valilna jajca za proizvodnjo piščancev se označijo posamezno.

2.   Posamezna oznaka valilnih jajc za proizvodnjo piščancev se opravi v proizvodnem obratu, ki na jajce vtisne svojo registrsko številko. Črke in številke so vtisnjene z neizbrisnim črnilom; visoke so najmanj 2 mm in široke najmanj 1 mm.

3.   Države članice lahko z odstopanjem dovolijo označevanje valilnih jajc na drugačen način, kot je opisan v odstavku 2, pod pogojem da je oznaka črne barve, neizbrisna, jasno vidna in ima površino najmanj 10 mm2. Tako označevanje se izvede pred vložitvijo v inkubator v proizvodnem obratu ali v valilnici. Država članica, ki uporabi to možnost, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim sporoči določbe, sprejete v ta namen.

4.   Valilna jajca se prevažajo v brezhibno čisti embalaži, ki vsebuje samo valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa perutnine, proizvedena v istem obratu; na jajcih je ena od označb iz Priloge II.

5.   Da bi bila skladna s predpisi, ki veljajo v nekaterih tretjih državah uvoznicah, se lahko valilna jajca za izvoz in njihova embalaža opremijo z navedbami, ki so drugačne od tistih, določenih v tej uredbi, pod pogojem da jih ni mogoče zamenjati z označbami iz te uredbe in iz člena 121(d) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in njenih izvedbenih uredb.

6.   Embalaža ali druge transportne enote za prevoz teh jajc morajo biti opremljene z registrsko številko proizvodnega obrata.

7.   Samo za valilna jajca, ki so označena v skladu s tem členom, je dovoljen prevoz ali trženje med državami članicami.

8.   Valilna jajca s poreklom iz tretjih držav se lahko uvozijo samo, če je na njih z najmanj 3 milimetre visokimi črkami napisana država porekla in vtisnjena označba „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „za valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“, ali „incubare“. Embalaža lahko vsebuje samo valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa perutnine, iz iste države porekla in istega pošiljatelja. Na embalaži morajo biti najmanj naslednje navedbe:

(a)

navedbe na jajcih;

(b)

vrsta perutnine, iz katere izvirajo jajca;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

Člen 4

Označevanje embalaže s piščanci

1.   Piščanci se pakirajo po vrsti, tipu in kategoriji perutnine.

2.   V škatlah so lahko samo piščanci iz iste valilnice, na škatlah pa mora biti navedena vsaj registrska številka valilnice.

3.   Piščanci iz tretjih držav se lahko uvozijo samo, če so sortirani v skladu z odstavkom 1. V škatlah so lahko samo piščanci iz iste države porekla in istega pošiljatelja, na škatlah pa morajo biti najmanj naslednje navedbe:

(a)

ime države porekla;

(b)

vrsta perutnine, ki ji pripadajo piščanci;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

Napisi na embalaži so iz neizbrisnega črnila s črkami ali številkami višine najmanj 20 mm in širine najmanj 10 mm ter s črto debeline 1 mm.

Člen 5

Spremni dokumenti

1.   Za vsako serijo valilnih jajc in piščancev v pošiljki se sestavi spremni dokument, ki vsebuje vsaj naslednje navedbe:

(a)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov obrata ter njegova registrska številka;

(b)

število valilnih jajc ali piščancev glede na vrsto, kategorijo in tip perutnine;

(c)

datum pošiljanja;

(d)

ime in naslov prejemnika.

2.   Pri serijah valilnih jajc in piščancev, uvoženih iz tretjih držav, se registrska številka obrata nadomesti z imenom države porekla.

Člen 6

Registri

Vsaka valilnica v register vnese naslednje podatke, razvrščene po vrsti, kategoriji (starostarševska jata, starševska jata ali komercialni križanci) in tipu (pitovni, nesni ali mešana uporaba):

(a)

datum, ko so bila jajca vložena v inkubator, in njihovo število ter registrsko številko obrata, v katerem so bila valilna jajca proizvedena;

(b)

datum izvalitve in število izvaljenih piščancev, namenjenih za nadaljnjo uporabo;

(c)

število inkubiranih jajc, odstranjenih iz inkubatorja, in istovetnost kupca.

Člen 7

Uporaba jajc, odstranjenih iz inkubatorja

Inkubirana jajca, odstranjena iz inkubatorja, se ne smejo uporabiti za prehrano ljudi. Uporabijo se lahko kot industrijska jajca v smislu točke (h) drugega pododstavka člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 589/2008 (4).

Člen 8

Sporočanje

1.   Vsaka valilnica pristojni agenciji države članice mesečno sporoči podatke o številu valilnih jajc, vloženih v inkubator, in številu izvaljenih piščancev, ki so namenjeni dejanski uporabi; podatke razvrsti po vrsti, kategoriji in tipu.

2.   Po potrebi se bodo od obratov poleg podatkov iz pododstavka 1 zahtevali še drugi statistični podatki o starostarševskih in starševskih jatah perutnine, in sicer v skladu s pravili in pogoji, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (EGS) št. 1234/2007.

3.   Države članice po prejemu in analizi podatkov iz odstavkov 1 in 2 Komisiji vsak mesec pošljejo povzetek navedenih podatkov za predhodni mesec.

Povzetek držav članic navaja tudi število piščancev, uvoženih in izvoženih v istem mesecu, glede na vrsto, kategorijo in tip perutnine.

4.   Obrazec povzetka iz odstavka 3 je naveden v Prilogi III. Države članice pošljejo ta povzetek Komisiji za vsak koledarski mesec, in sicer najpozneje štiri tedne po koncu zadevnega meseca.

5.   Države članice lahko obrazec povzetka (del I) iz Priloge III uporabijo za zbiranje podatkov iz odstavkov 1 in 2 pri valilnicah.

6.   Države članice lahko določijo, da se za piščance spremni dokument iz člena 5 sestavi v več izvodih. V tem primeru se pri uvozu in izvozu ter pri trgovini znotraj Skupnosti en izvod dokumenta naslovi na pristojni organ iz člena 9.

7.   Države članice, ki uporabljajo postopek iz odstavka 6, o tem obvestijo druge države članice in Komisijo.

Člen 9

Nadzorni organi

Za preverjanje upoštevanja določb te uredbe so pristojni organi, ki jih imenuje vsaka država članica. Seznam teh organov se ostalim državam članicam in Komisiji pošlje najpozneje en mesec pred začetkom uporabe te uredbe. Vsaka sprememba navedenega seznama se ostalim državam članicam in Komisiji sporoči najpozneje v roku enega meseca po spremembi.

Člen 10

Kazni

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za kaznovanje kršitev določb uredb, ki zadevajo proizvodnjo in trženje valilnih jajc in piščancev domače perutnine.

Člen 11

Poročanje

Vsako leto pred 30. januarjem države članice Komisiji pošljejo statistične podatke o strukturi in dejavnosti valilnic na obrazcih iz Priloge IV.

Člen 12

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 1868/77 se s 1. julijem 2008 razveljavi.

Sklic na razveljavljeno uredbo in na Uredbo (EGS) št. 2782/75 se razlaga kot sklic na to uredbo in ga je treba brati v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 209, 17.8.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 163, 24.6.2008, str. 6.


PRILOGA I

Oznake iz člena 2(2)

BE

za Belgijo

BG

za Bolgarijo

CZ

za Češko

DK

za Dansko

DE

za Zvezno republiko Nemčijo

EE

za Estonijo

IE

za Irsko

EL

za Grčijo

ES

za Španijo

FR

za Francijo

IT

za Italijo

CY

za Ciper

LV

za Latvijo

LT

za Litvo

LU

za Luksemburg

HU

za Madžarsko

MT

za Malto

NL

za Nizozemsko

AT

za Avstrijo

PL

za Poljsko

PT

za Portugalsko

RO

za Romunijo

SI

za Slovenijo

SK

za Slovaško

FI

za Finsko

SE

za Švedsko

UK

za Združeno kraljestvo


PRILOGA II

Označbe iz člena 3(4)

:

v bolgarščini

:

яйца за люпене

:

v španščini

:

huevos para incubar

:

v češčini

:

násadová vejce

:

v danščini

:

Rugeæg

:

v nemščini

:

Bruteier

:

v estonščini

:

Haudemunad

:

v grščini

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

v angleščini

:

eggs for hatching

:

v francoščini

:

œufs à couver

:

v italijanščini

:

uova da cova

:

v latvijščini

:

inkubējamas olas

:

v litovščini

:

kiaušiniai perinimui

:

v madžarščini

:

Keltetőtojás

:

v malteščini

:

bajd tat-tifqis

:

v nizozemščini

:

Broedeieren

:

v poljščini

:

jaja wylęgowe

:

v portugalščini

:

ovos para incubação

:

v romunščini

:

ouă puse la incubat

:

v slovaščini

:

násadové vajcia

:

v slovenščini

:

valilna jajca

:

v finščini

:

munia haudottavaksi

:

v švedščini

:

Kläckägg


PRILOGA III

MESEČNI POVZETEK ZA PROIZVODNJO IN TRŽENJE VALILNIH JAJC IN PIŠČANCEV DOMAČE PERUTNINE

DEL I

Država:

Leto:

1 000 kosov


Opis:

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

A.

Valilna jajca, vložena v inkubatorje

Petelinčki, kokoši, piščanci

Starostarševska in starševska jata

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercialni križanci

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostarševska in starševska jata

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercialni križanci

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

Komercialni križanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Uporaba piščancev

Petelinčki, kokoši, piščanci

Starostarševska in starševska jata – samice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice za nesnice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostarševska in starševska jata – samice

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samci in samice za pitanje

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

Samci in samice za pitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petelinčki, kokoši, piščanci

Seksirani petelinčki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJA TRGOVINA S PIŠČANCI DOMAČE PERUTNINE

DEL II

Država:

Leto:

1 000 kosov


Trgovina znotraj Skupnosti

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

UVOZ

Petelinčki, kokoši, piščanci

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

Piščanci: za uporabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOZ

Petelinčki, kokoši, piščanci

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

Piščanci: za uporabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uvoz iz … in izvoz v tretje države

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

UVOZ

Petelinčki, kokoši, piščanci

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

Piščanci: za uporabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOZ

Petelinčki, kokoši, piščanci

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

nesnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: starostarševska in starševska jata – samice

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piščanci: za uporabo

pitovni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mešani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purani

Piščanci: za uporabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegatke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslovniki

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


PRILOGA IV

STRUKTURA IN IZKORIŠČENOST VALILNIC

Image

Image


PRILOGA V

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 2782/75

Uredba (EGS) št. 1868/77

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 3

Člen 2(1)

Člen 1(1)

Člen 2(2) in Priloga I

Člen 2(1)

Člen 2(3)

Člen 5(1)

Člen 3(1)

Člen 2(1)

Člen 3(2)

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 3(3)

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 3(6)

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 3(3)

Člen 5(2)

Člen 3(4) in Priloga II

Člen 5(3)

Člen 3(5)

Člen 6

Člen 3(8)

Člen 2(3)

Člen 3(7)

Člen 11

Člen 4(1) in (2)

Člen 12

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 3

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 13

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8(1) in (2)

Člen 10(1)

Člen 8(3)

Člen 4(1)

Člen 8(4)

Člen 4(2)

Člen 8(5)

Člen 4(3)

Člen 8(6)

Člen 4(4)

Člen 8(7)

Člen 16

Člen 9

Člen 5

Člen 10

Člen 6

Člen 11

Člen 7

Člen 12, prvi odstavek

Člen 8

Člen 13

Priloga I

Priloga III

Priloga II

Priloga IV


Top