EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Sklep št. 235/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/17


SKLEP št. 235/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odbor za statistične programe, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2), je na zasedanju dne 24. februarja 2005 zaradi potrebe po vseevropskih standardih za neodvisnost, celovitost in odgovornost nacionalnih statističnih organov in statističnih organov Skupnosti soglasno podprl Evropski statistični kodeks ravnanja (v nadaljevanju „Kodeks ravnanja“), kakor je bil predstavljen v priporočilu Komisije z dne 25. maja 2005 o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti nacionalnih statističnih organov in statističnih organov Skupnosti.

(2)

Kodeks ravnanja ima dvojni namen, in sicer povečati zaupanje v statistične organe na eni strani, saj predlaga nekatere institucionalne in organizacijske ukrepe, in povečati kakovost statističnih podatkov, ki jih ti organi pripravijo, na drugi strani.

(3)

Komisija je v svojem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 25. maja 2005 o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti nacionalnih statističnih organov in statističnih organov Skupnosti priznala koristnost zunanjega svetovalnega organa, ki bi lahko imel dejavno vlogo pri nadzoru, kako evropski statistični sistem kot celota izvaja kodeks ravnanja. V svojem priporočilu prav tako z dne 25. maja 2005 pa je Komisija navedla, da namerava proučiti predlog za ustanovitev takšnega zunanjega svetovalnega organa.

(4)

Svet je 8. novembra 2005 sklenil, da bi nov svetovalni organ na visoki ravni okrepil neodvisnost, celovitost in odgovornost Komisije (Eurostata) in v okviru ocene izvajanja Kodeksa ravnanja tudi evropskega statističnega sistema. Na priporočilo Sveta bi morala organ sestavljati majhna skupina neodvisnih oseb, imenovanih na podlagi njihove usposobljenosti.

(5)

Člani tega organa bi morali imeti raznovrstna dopolnilna strokovna znanja in izkušnje, pritegniti pa bi bilo treba denimo ljudi iz akademskih krogov in tiste z nacionalnimi in/ali mednarodnimi strokovnimi izkušnjami na področju statistike.

(6)

Organ bi moral oblikovati oceno za Komisijo (Eurostat) o izvajanju Evropskega statističnega kodeksa ravnanja, podobno oceni nacionalnih statističnih uradov.

(7)

Po potrebi bi bilo treba spodbujati dialog o kodeksu ravnanja z Odborom za statistični program in Evropskim svetovalnim odborom za statistiko, ustanovljenim s Sklepom št. 234/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), in zainteresiranimi telesi držav članic.

(8)

Zato bi bilo treba ustanoviti svetovalni organ ter določiti njegove naloge in strukturo brez poseganja v člen 5 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke –

SKLENILA:

Člen 1

Svetovalni organ

Ustanovi se Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov (v nadaljevanju „organ“). Namen organa je, da zagotavlja neodvisni pregled evropskega statističnega sistema v zvezi z izvajanjem Evropskega statističnega kodeksa ravnanja (v nadaljevanju „Kodeks ravnanja“).

Člen 2

Naloge

1.   Naloge organa so:

(a)

pripraviti letno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju statističnega kodeksa ravnanja, v kolikor se ta nanaša na Komisijo (Eurostat), ter posredovati to poročilo Komisiji, preden ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu;

(b)

v to letno poročilo vključiti oceno izvajanja kodeksa ravnanja v celotnem evropskem statističnem sistemu;

(c)

svetovati Komisiji glede ustreznih ukrepov za lažje izvajanje kodeksa ravnanja, v kolikor se ta nanaša na Komisijo (Eurostat) in celotni evropski statistični sistem;

(d)

svetovati Komisiji (Eurostat) glede obveščanja uporabnikov in ponudnikov podatkov o kodeksu ravnanja;

(e)

svetovati Komisiji (Eurostat) in Odboru za statistični program glede posodabljanja kodeksa ravnanja.

2.   Odbor v skladu z nalogami, določenimi v odstavku 1, lahko svetuje Komisiji in odgovori Komisiji na vprašanja v zvezi z zaupanjem uporabnikov v evropske statistične podatke.

Člen 3

Članstvo v organu

1.   Organ je sestavljen iz sedmih članov, vključno s predsednikom. Člani organa delujejo neodvisno. Komisija (Eurostat) je zastopana kot opazovalec na zasedanjih organa.

2.   Člani organa so izbrani izmed strokovnjakov, ki so odlično usposobljeni na področju statistike, svoje dolžnosti izpolnjujejo v svojem imenu in so izbrani, da zagotovijo dopolnjujoče se strokovno znanje in izkušnje.

3.   Svet po posvetovanju s Komisijo izbere predsednika organa, Evropski parlament pa odobri njegovo imenovanje.

Predsednik ne sme biti sedanji član nacionalnega statističnega urada ali Komisije, niti ni imel takega položaja v dveh letih pred imenovanjem.

Po posvetovanju s Komisijo imenujeta Evropski parlament in Svet vsak po tri člane organa.

4.   Trajanje mandata predsednika in članov organa je tri leta z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

5.   Če član odstopi pred potekom svojega mandata, ga nadomesti nov član, imenovan v skladu s tem členom za celotno trajanje mandata.

Člen 4

Delovanje

1.   Organ sprejme svoj poslovnik in ga objavi.

2.   Letno poročilo organa iz člena 2(1)(a) se objavi potem, ko se ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Poleg tega se organ lahko odloči, da objavi kateri koli sklep, delni sklep ali delovni dokument, pod pogojem, da je bil pred tem posredovan Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji (Eurostat) in kateremu koli drugemu udeleženemu organu, ki ima na voljo ustrezne možnosti za odziv.

3.   Brez poseganja v člen 287 Pogodbe člani organa ne smejo razkriti informacij, do katerih so imeli dostop v okviru delovanja organa, če jih Komisija obvesti, da so takšne informacije upravičeno zaupne narave ali da bi zahtevano mnenje ali zastavljeno vprašanje pomenilo razkritje takšnih zaupnih informacij.

4.   Organu pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Komisija, vendar mora delovati neodvisno od Komisije. Sekretarja imenuje Komisija po posvetovanju z organom. Sekretar deluje po navodilih organa.

5.   Izdatki organa so zajeti v proračunskih ocenah Komisije.

Člen 5

Pregled vloge in učinkovitosti organa se izvede tri leta po njegovi ustanovitvi.

Člen 6

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008.

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(3)  Glej stran 13 tega Uradnega lista.


Top