EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0782

2007/782/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2007 o odobritvi letnih in večletnih nacionalnih programov ter finančnega prispevka Skupnosti za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2008 in naslednja leta (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5776)

OJ L 314, 1.12.2007, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 245 - 255

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/782/oj

1.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2007

o odobritvi letnih in večletnih nacionalnih programov ter finančnega prispevka Skupnosti za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2008 in naslednja leta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5776)

(2007/782/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 24(5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz.

(2)

Poleg tega člen 24(1) Odločbe 90/424/EGS določa, da je treba uvesti finančni ukrep Skupnosti za povrnitev stroškov, ki so jih države članice imele s financiranjem nacionalnih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz navedene odločbe.

(3)

Odločba Sveta 2006/965/ES z dne 19. decembra 2006 o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine (2) je člen 24 k navedeni odločbi nadomestila z novo določbo. Odločba 2006/965/ES je s prehodnimi ukrepi določila, da bi se financiranje programov za enzootske goveje levkoze in za bolezen Aujeszkega lahko nadaljevalo do 31. decembra 2010.

(4)

Odločba Sveta 90/638/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi meril Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni (3) določa, da morajo programi, ki jih predložijo države članice, da bi bili odobreni v skladu z ukrepi iz člena 24(1) Odločbe 90/424/EGS, izpolnjevati merila iz prilog k Odločbi 90/638/EGS.

(5)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (4) predvideva letne programe držav članic za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri govedu, ovcah in kozah.

(6)

Direktiva sveta 2005/94/ES (5) o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence prav tako določa izvajanje programov držav članic za spremljanje v zvezi s perutnino in prostoživečimi pticami, da bi prispevala, med drugim, na podlagi redno posodobljenih ocen tveganja, k poznavanju nevarnosti, prostoživečih ptic v zvezi s katerim koli virusom influence aviarnega izvora pri pticah. Odobriti je treba tudi te letne programe za spremljanje in njihovo financiranje.

(7)

Nekatere države članice so Komisiji predložile letne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje bolezni živali, programov pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz ter letnih programov spremljanja za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, za katere želijo prejeti finančni prispevek Skupnosti.

(8)

Nekatere države članice so Komisiji predložile večletne programe za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje bolezni živali, za katere želijo prejeti finančni prispevek Skupnosti. Prevzem obveznosti za odhodke večletnih programov je sprejet v skladu s členom 76(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št 1605/2002 z 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6). Za večletne programe se prva proračunska obveznost prevzame po njihovi odobritvi. Komisija prevzame vse naslednje obveznosti na podlagi sklepa o odobritvi prispevka, navedenega v členu 24(5) Odločbe 90/424/EGS.

(9)

Komisija letne in večletne programe, ki so jih predložile države članice ocenila je z veterinarskega in finančnega vidika. Ugotovljeno je bilo, da so navedeni programi skladni z ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z merili iz Odločbe 90/638/EGS.

(10)

Zaradi pomembnosti navedenih programov za doseganje ciljev Skupnosti na področju zdravja živali in javnega zdravja ter obvezne uporabe programov v vseh državah članicah v primeru TSE in aviarne influence, je primerno, da se za povrnitev stroškov, nastalih v zadevnih državah članicah, za ukrepe iz te odločbe določi ustrezni prispevek Skupnosti, do najvišjega zneska za vsak program.

(11)

Za boljše upravljanje, učinkovitejšo uporabo sredstev Skupnosti in večjo transparentnost je treba za vsak program, če je primerno, določiti največje zneske za povračilo državam članicam za nekatere stroške, kot so testi, ki jih uporabljajo države članice, in nadomestila lastnikom za izgube zaradi zakola ali izločanja živali.

(12)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (7) je treba programe za izkoreninjenje in nadzor bolezni živali financirati v okviru jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za finančni nadzor je treba uporabiti člene 9, 36 in 37 navedene uredbe.

(13)

Finančni prispevek Skupnosti je treba dodeliti pod pogojem, da so načrtovani ukrepi izvedeni učinkovito in da pristojni organi predložijo vse potrebne podatke v rokih, navedenih v tej odločbi. Zlasti se zdi primerno, zahtevati pogostejše vmesno tehnično poročanje, da se oceni učinkovitosti izvajanja odobrenih programov.

(14)

Zaradi upravne učinkovitosti morajo biti vsi izdatki, predloženi za finančni prispevek Skupnosti, izraženi v eurih. V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1290/2005 je menjalni tečaj za izdatke v valuti, ki ni euro, tisti, ki ga Evropska centralna banka določi pred prvim dnem v mesecu, v katerem zadevna država članica predloži zahtevek.

(15)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

LETNI PROGRAMI

Člen 1

Goveja bruceloza

1.   Programi za izkoreninjenje goveje bruceloze, ki so jih predložile Irska, Španija, Italija, Ciper, Portugalska in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav, nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali, zaklanih v skladu s temi programi, in nakup cepiva, ter ne presega:

(a)

1 200 000 EUR za Irsko;

(b)

4 400 000 EUR za Španijo;

(c)

2 100 000 EUR za Italijo;

(d)

153 000 EUR za Ciper;

(e)

1 900 000 EUR za Portugalsko;

(f)

1 200 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za rose bengalov test

0,2 EUR na test;

(b)

za SAT test

0,2 EUR na test;

(c)

za test reakcije vezanega komplementa

0,4 EUR na test;

(d)

za test ELISA

1 EUR na test.

Člen 2

Goveja tuberkuloza

1.   Programi za izkoreninjenje goveje tuberkuloze, ki so jih predložile Estonija, Španija, Italija, Poljska in Portugalska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja tuberkulinskih testov, laboratorijskih preiskav in nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali, zaklanih v skladu s temi programi, ter ne presega:

(a)

24 000 EUR za Estonijo;

(b)

6 100 000 EUR za Španijo;

(c)

2 700 000 EUR za Italijo;

(d)

1 100 000 EUR za Poljsko;

(e)

347 000 EUR za Portugalsko;

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za tuberkulinski test

1 EUR na test;

(b)

za gama-interferonski test

5 EUR na test.

Člen 3

Bruceloza pri drobnici

1.   Programi za izkoreninjenje bruceloze pri drobnici, ki so jih predložile Španija, Italija, Ciper in Portugalska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške nakupa cepiva, izvajanja laboratorijskih preiskav in nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali, zaklanih v skladu s temi programi, ter ne presega:

(a)

5 600 000 EUR za Španijo;

(b)

2 800 000 EUR za Italijo;

(c)

93 000 EUR za Ciper;

(d)

1 100 000 EUR za Portugalsko.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za rose bengalov test

0,2 EUR na test;

(b)

za test reakcije vezanega komplementa

0,4 EUR na test;

Člen 4

Bolezen modrikastega jezika na endemičnih območjih ali območjih velikega tveganja

1.   Programi za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika, ki so jih predložili Belgija, Bolgarija, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija in Slovenija, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav za virološki, serološki in entomološki nadzor, nakup pasti in cepiva, ter ne presega:

(a)

377 000 EUR za Belgijo;

(b)

5 400 EUR za Bolgarijo;

(c)

3 100 000 EUR za Nemčijo;

(d)

100 000 EUR za Grčijo;

(e)

4 100 000 EUR za Španijo;

(f)

351 000 EUR za Francijo;

(g)

1 300 000 EUR za Italijo;

(h)

70 000 EUR za Luksemburg;

(i)

527 000 EUR za Nizozemsko;

(j)

245 000 EUR za Avstrijo;

(k)

1 004 000 EUR za Portugalsko;

(l)

43 000 EUR za Romunijo;

(m)

61 000 EUR za Slovenijo.

3.   Najvišji zneski stroškov za test ELISA, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo 2,5 EUR na test.

Člen 5

Salmoneloza (zoonotska salmonela) v vzrejnih jatah Gallus gallus

1.   Programi za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v vzrejnih jatah Gallus gallus, ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija in Slovaška, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške bakterioloških testov in testov serotipizacije v okviru uradnega vzorčenja, nadomestila lastnikom za vrednost njihovih izločenih ptic, uničenja jajc, nakup cepiva, ter ne presega:

(a)

550 000 EUR za Belgijo;

(b)

10 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

200 000 EUR za Češko;

(d)

75 000 EUR za Dansko;

(e)

600 000 EUR za Nemčijo;

(f)

120 000 EUR za Irsko;

(g)

150 000 EUR za Grčijo;

(h)

800 000 EUR za Španijo;

(i)

500 000 EUR za Francijo;

(j)

470 000 EUR za Italijo;

(k)

45 000 EUR za Ciper;

(l)

60 000 EUR za Latvijo;

(m)

400 000 EUR za Madžarsko;

(n)

1 300 000 EUR za Nizozemsko;

(o)

50 000 EUR za Avstrijo;

(p)

2 000 000 EUR za Poljsko;

(q)

600 000 EUR za Portugalsko;

(r)

400 000 EUR za Romunijo;

(s)

275 000 EUR za Slovaško.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za bakteriološki test (gojenje)

5,0 EUR na test;

(b)

za nakup enega odmerka cepiva

0,05 EUR na odmerek;

(c)

za serotipizacijo ustreznih izolatov Salmonellle spp.

20,0 EUR na test.

Člen 6

Salmoneloza (zoonotska salmonela) v jatah nesnic Gallus gallus

1.   Programi za nadzor nekaterih zoonotskih salmonel v jatah nesnic Gallus gallus, ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške bakterioloških testov in preiskav serotipizacije v okviru uradnega vzorčenja, nadomestila lastnikom za vrednost njihovih izločenih ptic, uničenja jajc, nakup cepiva, ter ne presega:

(a)

750 000 EUR za Belgijo;

(b)

20 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

1 000 000 EUR za Češko;

(d)

2 000 000 EUR za Nemčijo;

(e)

20 000 EUR za Estonijo;

(f)

500 000 EUR za Grčijo;

(g)

3 500 000 EUR za Španijo;

(h)

2 500 000 EUR za Francijo;

(i)

1 000 000 EUR za Italijo;

(j)

80 000 EUR za Ciper;

(k)

300 000 EUR za Latvijo;

(l)

10 000 EUR za Luksemburg;

(m)

2 000 000 EUR za Madžarsko;

(n)

2 000 000 EUR za Nizozemsko;

(o)

1 000 000 EUR za Avstrijo;

(p)

2 000 000 EUR za Poljsko;

(q)

1 000 000 EUR za Portugalsko;

(r)

500 000 EUR za Romunijo;

(s)

1 000 000 EUR za Slovaško;

(t)

80 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za bakteriološki test (gojenje)

5,0 EUR na test;

(b)

za nakup enega odmerka cepiva

0,05 EUR na odmerek;

(c)

za serotipizacijo ustreznih izolatov Salmonellle spp.

20,0 EUR na test.

Člen 7

Klasična prašičja kuga in Afriška prašičja kuga

1.   Programi za nadzor in spremljanje:

(a)

klasične prašičje kuge, ki so jih predložile Bolgarija, Nemčija, Francija, Luksemburg, Romunija, Slovenija in Slovaška, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

(b)

klasične prašičje kuge in afriške prašičje kuge, ki jih predložila Italija, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja viroloških in seroloških preiskav domačih prašičev in divjih prašičev ter v isti višini za programe, ki so jih predložile Bolgarija, Nemčija, Francija, Romunija in Slovaška za stroške nakupa in distribucije cepiva ter vab za cepljenje divjih prašičev, ter ne presega:

(a)

400 000 EUR za Bolgarijo;

(b)

1 000 000 EUR za Nemčijo;

(c)

650 000 EUR za Francijo;

(d)

100 000 EUR za Italijo;

(e)

15 000 EUR za Luksemburg;

(f)

2 500 000 EUR za Romunijo;

(g)

4 000 EUR za Slovenijo;

(h)

525 000 EUR za Slovaško.

3.   Najvišji zneski stroškov za test ELISA, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo 2,5 EUR na test.

Člen 8

Vezikularna bolezen prašičev

1.   Program za izkoreninjenje vezikularne bolezni prašičev, ki ga je predložila Italija, se s to odločbo odobri za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za laboratorijske preiskave znaša 50 % stroškov in ne presega 300 000 EUR.

Člen 9

Aviarna influenca pri perutnini in prostoživečih pticah

1.   Programi za nadzor aviarne influence pri perutnini in prostoživečih pticah, ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav in pavšalni znesek za vzorčenje prostoživečih ptic, ter ne presega:

(a)

127 000 EUR za Belgijo;

(b)

76 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

65 000 EUR za Češko;

(d)

202 000 EUR za Dansko;

(e)

580 000 EUR za Nemčijo;

(f)

8 000 EUR za Estonijo;

(g)

58 000 EUR za Irsko;

(h)

72 000 EUR za Grčijo;

(i)

306 000 EUR za Španijo;

(j)

155 000 EUR za Francijo;

(k)

380 000 EUR za Italijo;

(l)

15 000 EUR za Ciper;

(m)

33 000 EUR za Latvijo;

(n)

43 000 EUR za Litvo;

(o)

12 000 EUR za Luksemburg;

(p)

184 000 EUR za Madžarsko;

(q)

444 000 EUR za Nizozemsko;

(r)

55 000 EUR za Avstrijo;

(s)

81 000 EUR za Poljsko;

(t)

165 000 EUR za Portugalsko;

(u)

465 000 EUR za Romunijo;

(v)

4 300 EUR za Slovenijo;

(w)

50 000 EUR za Slovaško;

(x)

35 000 EUR za Finsko,

(y)

290 000 EUR za Švedsko,

(z)

400 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za teste, predvidene v navedenih programih, ne presegajo:

(a)

test ELISA

1 EUR na test;

(b)

imunodifuzijski agar-gel test:

1,2 EUR na test;

(c)

HI test za H5/H7:

12 EUR na test;

(d)

test izolacije virusa:

30 EUR na test;

(e)

test PCR

15 EUR na test;

(f)

vzorčenje prostoživečih ptic

20 EUR na ptico.

Člen 10

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

1.   Programi za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE), ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 100 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za izvajanje navedenih programov, in ne presega:

(a)

1 950 000 EUR za Belgijo;

(b)

850 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

950 000 EUR za Češko;

(d)

1 600 000 EUR za Dansko;

(e)

9 500 000 EUR za Nemčijo;

(f)

250 000 EUR za Estonijo;

(g)

5 000 000 EUR za Irsko;

(h)

950 000 EUR za Grčijo;

(i)

4 700 000 EUR za Španijo;

(j)

14 750 000 EUR za Francijo;

(k)

3 050 000 EUR za Italijo;

(l)

250 000 EUR za Ciper;

(m)

300 000 EUR za Latvijo;

(n)

550 000 EUR za Litvo;

(o)

150 000 EUR za Luksemburg;

(p)

700 000 EUR za Madžarsko;

(q)

37 000 EUR za Malto;

(r)

3 150 000 EUR za Nizozemsko;

(s)

1 250 000 EUR za Avstrijo;

(t)

3 250 000 EUR za Poljsko;

(u)

1 250 000 EUR za Portugalsko;

(v)

7 500 EUR za Romunijo;

(w)

20 000 EUR za Slovenijo;

(x)

750 000 EUR za Slovaško;

(y)

650 000 EUR za Finsko,

(z)

1 150 000 EUR za Švedsko;

(za)

5 300 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 je namenjen za preiskave in ne presega:

(a)

5 EUR na test, za preiskave pri govedu iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(b)

30 EUR na test, za preiskave pri ovcah in kozah iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(c)

50 EUR na test, za preiskave pri jelenih iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(d)

175 EUR na test, za primarne molekularne diskriminacijske preiskave iz točke 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.

Člen 11

Bovina spongiformna encefalopatija (BSE)

1.   Programi za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije, ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah za stroške nadomestila lastnikom vrednosti njihovih izločenih in uničenih živali v skladu z njihovim programom za izkoreninjenje, in sicer največ 500 EUR na žival ter ne presega:

(a)

50 000 EUR za Belgijo;

(b)

50 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

150 000 EUR za Češko;

(d)

50 000 EUR za Dansko;

(e)

145 000 EUR za Nemčijo;

(f)

50 000 EUR za Estonijo;

(g)

430 000 EUR za Irsko;

(h)

50 000 EUR za Grčijo;

(i)

500 000 EUR za Španijo;

(j)

100 000 EUR za Francijo;

(k)

150 000 EUR za Italijo;

(l)

50 000 EUR za Luksemburg;

(m)

50 000 EUR za Nizozemsko;

(n)

50 000 EUR za Avstrijo;

(o)

100 000 EUR za Poljsko;

(p)

232 000 EUR za Portugalsko;

(q)

1 000 EUR za Slovenijo;

(r)

125 000 EUR za Slovaško;

(s)

25 000 EUR za Finsko;

(t)

176 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

Člen 12

Praskavec

1.   Programi za izkoreninjenje praskavca, ki so jih predložile Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 znaša 50 % stroškov za nadomestila, ki jih zadevne države članice plačajo lastnikom za nadomestilo vrednosti njihovih izločenih in uničenih živali v skladu z njihovim programom za izkoreninjenje, in sicer največ 100 EUR na žival, in v višini 50 % stroškov za analizo vzorcev pri genotipizaciji največ 10 EUR na genotipizacijo, ter ne presega:

(a)

66 000 EUR za Belgijo;

(b)

26 000 EUR za Bolgarijo;

(c)

88 000 EUR za Češko;

(d)

204 000 EUR za Dansko;

(e)

1 000 000 EUR za Nemčijo;

(f)

12 100 EUR za Estonijo;

(g)

550 000 EUR za Irsko;

(h)

700 000 EUR za Grčijo;

(i)

3 800 000 EUR za Španijo;

(j)

3 000 000 EUR za Francijo;

(k)

1 500 000 EUR za Italijo;

(l)

1 100 000 EUR za Ciper;

(m)

1 100 EUR za Latvijo;

(n)

3 000 EUR za Litvo;

(o)

27 000 EUR za Luksemburg;

(p)

343 000 EUR za Madžarsko;

(q)

258 000 EUR za Nizozemsko;

(r)

26 000 EUR za Avstrijo;

(s)

35 000 EUR za Portugalsko;

(t)

881 000 EUR za Romunijo;

(u)

6 100 EUR za Slovenijo;

(v)

302 000 EUR za Slovaško;

(w)

201 000 EUR za Finsko,

(x)

4 000 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

Člen 13

Steklina

1.   Programi za izkoreninjenje stekline, ki so jih predložile Bolgarija, Litva, Madžarska, Avstrija, Poljska, Romunija in Slovaška, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav, nakup cepiva in pasti v okviru programov, ter ne presega:

(a)

700 000 EUR za Bolgarijo;

(b)

700 000 EUR za Litvo;

(c)

1 500 000 EUR za Madžarsko;

(d)

290 000 EUR za Avstrijo;

(e)

3 900 000 EUR za Poljsko;

(f)

2 500 000 EUR za Romunijo;

(g)

575 000 EUR za Slovaško.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za test ELISA

8 EUR na test;

(b)

za test ugotavljanja tetraciklina v kosti

8 EUR na test.

Člen 14

Enzootska goveja levkoza

1.   Programi za izkoreninjenje enzootske goveje levkoze, ki so jih predložile Estonija, Litva in Poljska, se odobrijo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav in nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali, zaklanih v skladu s temi programi, ter ne presega:

(a)

15 000 EUR za Estonijo;

(b)

200 000 EUR za Litvo;

(c)

800 000 EUR za Poljsko.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za test ELISA

0,5 EUR na test;

(b)

za imunodifuzijski agar-gel test

0,5 EUR na test.

Člen 15

Bolezen Aujeszkega

1.   Programi za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki so jih predložile Španija, Madžarska in Poljska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 znaša 50 % stroškov zadevne države za laboratorijske preiskave, in ne presega:

(a)

450 000 EUR za Španijo;

(b)

60 000 EUR za Madžarsko;

(c)

5 000 000 EUR za Poljsko.

3.   Najvišji znesek stroškov za test ELISA, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presega 1 EUR na test.

POGLAVJE II

VEČLETNI PROGRAMI

Člen 16

Steklina

1.   Večletni programi za izkoreninjenje stekline, ki so jih predložile Češka, Nemčija, Estonija, Latvija, Slovenija in Finska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od:

(a)

1. januarja 2008 do 31. decembra 2009 za Češko in Nemčijo;

(b)

1. januarja 2008 do 31. decembra 2010 za Latvijo in Finsko;

(c)

1. januarja 2008 do 31. decembra 2011 za Estonijo;

(d)

1. januarja 2008 do 31. decembra 2012 za Slovenijo.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav, nakup in distribucijo cepiva in pasti v okviru programov.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo zadevni državi članici za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za test ELISA

8 EUR na test;

(b)

za test ugotavljanja tetraciklina v kosti

8 EUR na test.

4.   Prispevek, ki zajema obdobje za izvajanje večletnih programov, ne presega:

(a)

1 000 000 EUR za Češko;

(b)

800 000 EUR za Nemčijo;

(c)

4 750 000 EUR za Estonijo;

(d)

3 700 000 EUR za Latvijo;

(e)

1 750 000 EUR za Slovenijo;

(f)

300 000 EUR za Finsko,

5.   Zneski, ki jih je treba dodeliti za leto 2008 so:

(a)

500 000 EUR za Češko;

(b)

475 000 EUR za Nemčijo;

(c)

1 000 000 EUR za Estonijo;

(d)

1 200 000 EUR za Latvijo;

(e)

35 000 EUR za Slovenijo;

(f)

100 000 EUR za Finsko,

6.   Zneski, ki jih je treba rezervirati za naslednja leta, so odvisni od izvajanja programa v letu 2008. Ti zneski (v eurih) so navedeni spodaj:

Država članica

2009

2010

2011

2012

Češka

500 000

 

 

 

Nemčija

325 000

 

 

 

Latvija

1 250 000

1 250 000

 

 

Finska

100 000

100 000

 

 

Estonija

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovenija

350 000

350 000

350 000

350 000

Člen 17

Bolezen Aujeszkega

1.   Večletni program za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki ga je predložila Belgija, se s to odločbo odobri za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, ki jih bo imela Belgija za izvajanje laboratorijskih preiskav.

3.   Najvišji znesek stroškov za test ELISA, ki se povrne Belgiji za program iz odstavka 1, ne presega 1 EUR za test.

4.   Prispevek, ki zajema obdobje izvajanja večletnega programa iz odstavka 1, ki ga mora izvesti Belgija, ne presega 720 000 EUR.

5.   Znesek, ki ga je treba dodeliti za leto 2008 je 360 000 EUR.

6.   Znesek, ki ga je treba dodeliti za naslednje leto, je odvisen od izvajanja programa v letu 2008. Orientacijska vrednost znaša 360 000 EUR.

Člen 18

Enzootska goveja levkoza

1.   Večletni programi za izkoreninjenje enzootske goveje levkoze, ki so jih predložile Italija, Latvija in Portugalska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2010.

2.   Finančni prispevek Skupnosti znaša 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za stroške izvajanja laboratorijskih preiskav in nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali, zaklanih v skladu s temi programi.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za programe iz odstavka 1, ne presegajo:

(a)

za test ELISA

0,5 EUR na test;

(b)

za imunodifuzijski agar-gel test

0,5 EUR na test.

4.   Prispevek, ki zajema obdobje za izvajanje večletnih programov, ne presega:

(a)

2 000 000 EUR za Italijo;

(b)

170 000 EUR za Latvijo;

(c)

1 000 000 EUR za Portugalsko.

5.   Zneski, ki jih je treba dodeliti za leto 2008 so:

(a)

400 000 EUR za Italijo;

(b)

60 000 EUR za Latvijo;

(c)

300 000 EUR za Portugalsko.

6.   Zneski, ki jih je treba rezervirati za naslednja leta, so odvisni od izvajanja programa v letu 2008. Spodaj so navedene orientacijske vrednosti (v eurih):

Država članica

2009

2010

2011

2012

Italija

800 000

800 000

 

 

Latvija

55 000

55 000

 

 

Portugalska

350 000

350 000

 

 

POGLAVJE III

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 19

1.   Za programe iz členov 1, 2, 3, 5, 6, 14 in 18 so upravičeni stroški za nadomestila lastnikom za vrednost njihovih živali zaradi zakola ali izločanja omejeni, kot je določeno v odstavkih 2 in 3 tega člena.

2.   Povprečno nadomestilo, ki se povrne državam članicam, se izračuna na podlagi števila zaklanih ali izločenih živali v državi članici in sicer:

(a)

za govedo, največ do

375 EUR na žival;

(b)

za ovce in koze, največ do

50 EUR na žival;

(c)

za starševske ptice Gallus gallus, največ do

3,5 EUR na ptico;

(d)

za nesnice Gallus gallus, največ do

1,5 EUR na ptico.

3.   Najvišji znesek nadomestila, ki se povrne državam članicam na žival, ne sme presegati 1 000 EUR za govedo in 100 EUR za ovco ali kozo.

Člen 20

1.   Izdatki, ki jih države članice predložijo za finančni prispevek Skupnosti, so izraženi v eurih ter izključujejo davek na dodano vrednost in druge davke.

2.   Kadar so izdatki države članice izraženi v valuti, ki ni euro, zadevna država članica to valuto preračuna v eure, pri čemer uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka pred prvim dnem v mesecu, v katerem zadevna država članica predloži zahtevek.

Člen 21

1.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz členov 1 do 18 se odobri, pod pogojem, da zadevne države:

(a)

izvedejo programe v skladu z ustreznimi določbami zakonodaje Skupnosti, vključno s predpisi o konkurenci in oddajo javnih naročil;

(b)

najkasneje do 1. januarja 2008 uvedejo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za izvajanje programov iz členov 1 do 18.;

(c)

Komisiji najkasneje do 1. junija 2008 posredujejo vmesna tehnična in finančna poročila za programe iz členov 1 do 18, v skladu s členom 24(7)(a) Odločbe 90/424/EGS;

(d)

za programe iz člena 9 poročajo Komisiji o pozitivnih in negativnih rezultatih preiskav, odkritih med njihovim spremljanjem perutnine ter prostoživečih ptic; poročilo pošljejo preko spletnega sistema Komisije vsake tri mesece v roku štirih tednov po koncu meseca, ki ga zajema poročilo;

(e)

za programe iz členov 10 do 12 vsak mesec pošljejo Komisiji poročilo o rezultatih programa spremljanja TSE in sicer v štirih tednih po koncu meseca, ki ga zajema poročilo;

(f)

za programe iz členov 1 do 18 pošljejo Komisiji najkasneje do 30. aprila 2009 zaključno poročilo o tehnični izvedbi programa z dokazom, ki utemeljuje stroške, ki jih je plačala država članica, in rezultate, dosežene med obdobjem od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008, v skladu s členom 24(7)(b) Odločbe 90/424/EGS;

(g)

učinkovito izvajajo programe iz členov 1 do 18;

(h)

za programe iz členov 1 do 18 ne predložijo nadaljnjih zahtev za druge prispevke Skupnosti za te ukrepe in takih zahtev niso predložile predhodno.

2.   Če država članica ne deluje v skladu z odstavkom 1, Komisija zmanjša finančni prispevek Skupnosti z upoštevanjem narave in resnosti kršitve ter finančne izgube Skupnosti.

Člen 22

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Člen 23

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 397, 30.12.2006, str. 22.

(3)  UL L 347, 12.12.1990, str. 27. Odločba, kot je bila spremenjena z Direktivo 92/65/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(4)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 8).

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 12.

(7)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 378/2007 (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).


Top