EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0753

Uredba Sveta (ES) št. 753/2007 z dne 28 junija 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

OJ L 172, 30.6.2007, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 159 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/753/oj

30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/1


UREDBA SVETA (ES) št. 753/2007

z dne 28 junija 2007

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost na eni strani ter vlada Danske in lokalna vlada Grenlandije na drugi strani so s pogajanji uskladili Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti zagotavlja ribolovne možnosti v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije.

(2)

Kot posledica teh pogajanj je bil 2. junija 2006 parafiran nov Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.

(3)

Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice.

(4)

Za optimalno izrabo ribolovnih možnosti v okviru tega sporazuma bi bilo treba Komisiji dovoliti, da med letnim ribolovnim projektom v skladu z določenimi pogoji in merili ter v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami neizrabljene ribolovne možnosti ene države članice prerazporedi drugi državi članici. Nobena taka prerazporeditev ne bi smela vplivati na razdelitvene ključe za razporeditev ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu z relativno stabilnostjo in ne bi smela posegati v pristojnosti, dodeljenih državam članicam v skladu s členom 20(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2).

(5)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Podrobna pravila za izvajanje upravnih ukrepov, dogovorjenih v skladu s členom 6(3) in členom 10(2)(h) Sporazuma iz člena 1, se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 3

1.   Dodeljevanje in upravljanje ribolovnih možnosti, vključno z dovoljenji, pridobljenimi v skladu s Sporazumom iz člena 1, poteka v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Če prošnje za dovoljenja v državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, dodeljenih državam članicam v skladu z odstavkom 1, vključno s tistimi, ki so bile izmenjane v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 v rokih iz Priloge, lahko Komisija ne glede na odstavek 1 upošteva prošnje za dovoljenja katere koli druge države članice. Komisija lahko nato v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami po poteku rokov iz Priloge opravi prenos neizrabljenih ribolovnih možnosti z države članice imetnice na drugo državo članico.

Ponovna dodelitev ribolovnih možnosti ne posega v ključe za dodelitev glede razporeditve ribolovnih možnosti med državami članicami v skladu z relativno stabilnostjo.

3.   Komisija za vsako vrsto iz Priloge države članice obvesti o stopnji uporabe ribolovnih možnosti v skladu s prošnjami za dovoljenje, prejetimi najpozneje:

(a)

en mesec pred navedenim rokom iz Priloge in

(b)

do navedenega roka iz Priloge.

4.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 do 31. decembra 2007 določi podrobna pravila in merila za uporabo mehanizma ponovne razdelitve. Do sprejetja teh pravil se Komisiji ne sme preprečiti uporabe mehanizma, kakor je določen v odstavku 2.

Člen 4

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v grenlandskem ribolovnem območju, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (3).

Člen 5

Predsednik Sveta se s to uredbo pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2007

Za Svet

Predsednik

S. GABRIEL


(1)  Mnenje z dne 22. maja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(3)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


PRILOGA

Roki, po poteku katerih se uporabljajo določbe iz člena 3(2) in (3) o ponovni dodelitvi ribolovnih možnosti s strani Komisije.

Ribolovne vrste iz Protokola

Časovni razpored

Vzhodni stalež kozice

1. avgust (1)

Vzhodni stalež grenlandske morske plošče

15. september

Navadni jezik

1. september

Zahodni stalež grenlandske morske plošče

15. oktober

Zahodni stalež kozice

1. oktober

Rdeči okun

1. september

Snežni pajek

1. oktober

Trska

31. oktober


(1)  Rok se preloži na 1. september, če je stopnja uporabe ribolovnih možnosti v skladu s prošnjami za dovoljenje 1. avgusta višja od 65 %.


SPORAZUM O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU

med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“, in

VLADA DANSKE TER LOKALNA VLADA GRENLANDIJE, v nadaljnjem besedilu „Grenlandija“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU Protokola o posebni ureditvi za Grenlandijo,

OB SPOZNANJU, da želita Evropska skupnost in Grenlandija okrepiti medsebojne vezi in vzpostaviti partnerstvo in sodelovanje, ki bi pospešilo, dopolnilo in razširilo njune medsebojne odnose in sodelovanje, vzpostavljeno v preteklosti,

OB SKLICEVANJU na Sklep Sveta iz novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti,

OB UPOŠTEVANJU, da je Svet februarja 2003 priznal potrebo po širitvi in krepitvi prihodnjih odnosov med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo, ob upoštevanju pomena ribiškega sektorja in potrebe po strukturnih reformah tega sektorja na Grenlandiji, ki temelji na celovitem partnerstvu za trajnostni razvoj,

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave Evropske skupnosti na eni strani ter vlade Danske in lokalne vlade Grenlandije na drugi strani z dne 27. junija 2006 o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo,

OB SKLICEVANJU na Sklep Sveta z dne 17. julija 2006 o odnosih med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani,

OB SKLICEVANJU na položaj Grenlandije, ki je hkrati avtonomna in sestavni del ene izmed držav članic Skupnosti,

UPOŠTEVAJOČ splošen odnos med Skupnostjo in Grenlandijo in njuno skupno željo, da nadaljujeta to sodelovanje,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in Sporazuma za izvajanje določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem čezconskih staležev rib in izrazito selitvenih staležev rib,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995,

ODLOČENI, da v skupnem interesu sodelujeta pri nadaljevanju odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov,

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki so v skladu s politiko in zagotavljajo sinergijo naporov, ne glede na to, ali se izvajajo skupaj ali posamično,

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev nadaljujeta dialog, da bi izboljšali sektorsko ribiško politiko na Grenlandiji in določili primerna sredstva, ki bodo zagotavljala učinkovito izvajanje te politike ter vključitev gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces,

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v grenlandski izključni ekonomski coni in podporo Skupnosti za nadaljevanje odgovornega ribolova v teh vodah,

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih, z ustanovitvijo in razvijanjem skupnih podjetij, ki bodo vključevala družbe obeh pogodbenic, in spodbujanjem začasnih skupnih podjetij –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Področje uporabe in cilji

Ta sporazum uvaja načela, pravila in postopke, ki urejajo:

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za zagotovitev, da bo izkoriščanje ribolovnih virov omogočilo pogoje za trajnostni gospodarski in socialni razvoj, vključno z razvojem grenlandskega ribiškega sektorja;

pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do grenlandske izključne ekonomske cone (v nadaljevanju „izključna ekonomska cona Grenlandije“);

podrobna pravila za nadzor ribolova plovil Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije za zagotovitev skladnosti s pravili in pogoji, ki se uporabljajo zanje, učinkovitosti ukrepov za ohranjanje ribolovnih virov in upravljanje z njimi ter preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

partnerstva med družbami, ki si prizadevajo za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njim povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu, protokolu in prilogi:

(a)

„grenlandski organi“ pomenijo lokalno vlado Grenlandije;

(b)

„organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

(c)

„plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

(d)

„skupno podjetje“ pomeni vsako podjetje, ki ga ureja grenlandski zakon in vključuje enega ali več lastnikov ladij Skupnosti in enega ali več partnerjev na Grenlandiji, z namenom ribolova in morebitnega izkoriščanja grenlandskih ribolovnih kvot v izključni ekonomski coni Grenlandije s plovili, ki plujejo pod zastavo Grenlandije, za prednostno oskrbo trga Skupnosti;

(e)

„začasna skupna podjetja“ pomenijo vsako združevanje na podlagi pogodbenega sporazuma z omejenim časom veljavnosti med lastniki ladij Skupnosti in fizičnimi ali pravnimi osebami na Grenlandiji, z namenom skupnega ribolova in izkoriščanja grenlandskih ribolovnih kvot s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, ter delitve stroškov, dobička ali izgube pri skupnem izvajanju gospodarske dejavnosti, za prednostno oskrbo trga Skupnosti;

(f)

„Skupni odbor“ pomeni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Grenlandije, katerih funkcije so opisane v členu 10 tega sporazuma.

Člen 3

Načela, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi flotami v teh vodah, brez poseganja v protokol.

2.   Grenlandija bo nadaljevala z načrtovanjem sektorske ribiške politike in upravljala njeno izvajanje z letnimi in večletnimi programi glede na cilje, ki so opredeljeni z medsebojnim soglasjem pogodbenic. Pogodbenici bosta v ta namen nadaljevali politični dialog o potrebnih reformah. Grenlandski organi se obvezujejo, da bodo obvestili organe Skupnosti o sprejetju nadaljnjih bistvenih ukrepov na tem področju.

3.   Pogodbenici na zahtevo ene od njiju sodelujeta, skupaj ali na enostransko pobudo, tudi pri izvajanju vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja.

Člen 4

Sodelovanje na področju znanosti

1.   V obdobju, ki ga zajema ta sporazum, Skupnost in Grenlandija spremljata razvoj stanja virov v izključni ekonomski coni Grenlandije; na zahtevo Skupnega odbora skupni znanstveni odbor pripravi poročilo na podlagi formalnih pogojev, ki jih določi navedeni odbor.

2.   Na podlagi najboljšega strokovnega nasveta se pogodbenici medsebojno posvetujeta znotraj Skupnega odbora, nato pa Grenlandija sprejme ukrepe za ohranjanje in upravljanje, ki se ji zdijo potrebni za doseganje ciljev grenlandske ribiške politike.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, neposredno ali v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije in sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5

Dostop do ribolovnih območij v izključni ekonomski coni Grenlandije

1.   Grenlandija se obvezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolila izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni v skladu s tem sporazumom, vključujoč Protokol in Prilogo. Grenlandski organi podelijo plovilom, ki jih določi Skupnost, dovoljenja, izdana v skladu s Protokolom, sorazmerno z ribolovnimi možnostmi, dodeljenimi v skladu s Protokolom.

2.   Ribolovne možnosti, ki jih Grenlandija dodeljuje Skupnosti v skladu s tem Sporazumom, lahko izkoriščajo plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, Islandije ali Ferskih otokov in so tam registrirana, v obsegu, ki je potreben za pravilno delovanje ribiških sporazumov, ki jih je Skupnost sklenila s temi pogodbenicami. V ta namen se Grenlandija obvezuje, da bo plovilom, ki plujejo pod zastavo Norveške, Islandije in Ferskih otokov in so tam registrirana, dovolila izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni.

3.   Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo zakoni in predpisi Grenlandije. Grenlandski organi si prizadevajo za pridobitev pripomb organov Skupnosti o vseh spremembah navedene zakonodaje pred začetkom veljavnosti zakonodaje, razen če je namen zakonodaje takšen, da upravičuje hiter začetek veljavnosti brez kakršne koli zamude, ki jo lahko povzroči takšno posvetovanje z organi Skupnosti. Grenlandski organi vnaprej in pravočasno obvestijo organe Skupnosti o vseh spremembah navedene zakonodaje.

4.   Grenlandija prevzame odgovornost za učinkovito izvajanje določb za nadzor ribolova, ki so določene v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo s pristojnimi organi, odgovornimi za izvajanje tega nadzora.

5.   Organi Skupnosti se obvežejo, da bodo sprejeli vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so plovila Skupnosti v skladu s tem sporazumom in zakonodajo, ki ureja ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije.

Člen 6

Dovoljenja

1.   Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije izvajajo samo, če imajo veljavno ribolovno dovoljenje, ki je bilo izdano v skladu s tem sporazumom.

2.   Postopek za pridobitev ribolovnega dovoljenja za plovilo, pristojbine ter načini plačevanja, ki jih uporabljajo lastniki ladij, so določeni v Prilogi k Protokolu.

3.   Pogodbenici zagotavljata pravilno izvajanje teh postopkov in pogojev z ustreznim upravnim sodelovanjem med njunimi pristojnimi organi.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Skupnost dodeli Grenlandiji finančni prispevek v skladu z določili in pogoji, določenimi v Protokolu in Prilogi. Ta enotni prispevek sestavljata dva povezana elementa:

(a)

finančni prispevek za dostop plovil Skupnosti do grenlandskih ribolovnih območij, in

(b)

finančna podpora Skupnosti za zagotovitev nadaljnjega odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije.

2.   Del finančnega prispevka iz odstavka 1(b) upravljajo grenlandski organi glede na cilje, ki so bili določeni z medsebojnim soglasjem pogodbenic v skladu s Protokolom in jih je treba doseči v okviru ribiške politike Grenlandije ter v skladu z letnim in večletnim programom njenega izvajanja.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplačuje v letnih zneskih v skladu s Protokolom. Ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola se lahko finančni prispevek spremeni zaradi:

(a)

izjemnih okoliščin, ki niso naravni pojavi in preprečijo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(b)

medsebojnega sporazuma med pogodbenicama o zmanjšanju ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi upravljanja zadevnih staležev, če je to potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja;

(c)

posebne prednostne naloge Skupnosti o dostopu do dodatnih možnostih ulova, poleg tistih, ki jih določa Protokol tega sporazuma, predvidenih z medsebojnim soglasjem pogodbenic znotraj Skupnega odbora, kadar najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje navaja, da stanje virov to dopušča;

(d)

ponovne ocene pogojev finančne podpore Skupnosti za izvajanje ribiške politike na Grenlandiji, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(e)

začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma v skladu s členom 13 Sporazuma.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, trgovsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodju, postopkih konzerviranja ter industrijski predelavi ribiških proizvodov.

3.   Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu in v skladu z veljavno zakonodajo.

Člen 9

Poskusni ribolov

Pogodbenici spodbujata poskusni ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije. Pogodbenici skupaj izvajata poskusni ribolov v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k Protokolu.

Člen 10

Skupni odbor

1.   Ustanovi se Skupni odbor, ki bo pogodbenicama služil kot forum za nadzor uporabe tega sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja.

2.   Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

(a)

nadzira izpolnjevanje, razlago in uporabo Sporazuma ter zlasti določanje in oceno izvajanja letnega in večletnega programa iz člena 7(2);

(b)

zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova;

(c)

deluje kot forum za usklajevanje in mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe Sporazuma;

(d)

pregleduje in s pogajanji uskladi, kjer je to potrebno, raven obstoječih in novih ribolovnih možnosti za ustrezne staleže v izključni ekonomski coni Grenlandije na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja, previdnostnega pristopa in potreb grenlandske ribiške industrije ter posledično ribolovnih možnosti, ki so dostopne Skupnosti, in, kjer je to primerno, finančnega prispevka iz Protokola;

(e)

ocenjuje potrebo po vzpostavitvi obnovitvenih načrtov in dolgoročnih načrtov upravljanja za staleže, vključene v ta sporazum, za zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja staležev in ohranitve vpliva ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme na trajnostnih ravneh;

(f)

nadzira vloge za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij na podlagi tega sporazuma ter zlasti presoja projekte, ki jih pogodbenici predložita za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij v skladu z merili, določenimi v Prilogi k Protokolu tega sporazuma, in pregleduje dejavnosti plovil, ki pripadajo začasnim skupnim podjetjem in skupnim podjetjem ter lovijo v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(g)

za vsak primer posebej določa ustrezne vrste, pogoje in druge parametre, ki so povezani s poskusnim ribolovom;

(h)

dogovarja se o upravnih ukrepih v zvezi z dostopom ribolovnih plovil Skupnosti do izključne ekonomske cone Grenlandije in virov, vključno z dovoljenji, gibanjem ribolovnih plovil Skupnosti in poročanjem o ulovu;

(i)

dogovarja se o načinih za izvajanje finančne podpore Skupnosti, namenjene zagotovitvi nadaljnjega odgovornega ribolova in trajnostnemu izkoriščanju ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Grenlandije;

(j)

ocenjuje pogoje finančne podpore Skupnosti za izvajanje ribiške politike na Grenlandiji, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(k)

katero koli drugo funkcijo, ki jo pogodbenici sporazumno določita.

3.   Skupni odbor zaseda vsaj enkrat letno, izmenično v Skupnosti in na Grenlandiji, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

4.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Grenlandije in v njeni izključni ekonomski coni.

Člen 12

Trajanje in odpoved

1.   Ta sporazum se uporablja za obdobje šestih let od datuma začetka veljavnosti; v veljavi ostane za dodatna obdobja šestih let, razen če se Sporazum odpove v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.   Ta sporazum lahko vsaka izmed pogodbenic odpove zlasti v primeru resnih okoliščin, kot so zmanjšanje zadevnega staleža ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

3.   V primeru odpovedi Sporazuma iz razlogov, navedenih v odstavku 2, zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odstopi od Sporazuma, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega od dodatnih obdobij. V primeru odpovedi Sporazuma iz katerega koli drugega razloga je rok za uradno obvestilo devet mesecev.

Člen 13

Začasna prekinitev

1.   Izvajanje tega sporazuma se lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je po mnenju te pogodbenice druga pogodbenica resno kršila obveze iz tega sporazuma. Pri taki prekinitvi mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj šest mesecev pred začetkom veljave prekinitve. Po prejemu tega uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 in ribolovne možnosti iz člena 5 se zmanjšajo sorazmerno, v skladu s trajanjem začasne prekinitve.

Člen 14

Protokol, Priloga in njeni Dodatki so sestavni del tega sporazuma.

Člen 15

Razveljavitev

Ribiški sporazum z dne 1. februarja 1985 med Evropsko skupnostjo in Grenlandijo o ribolovu v obalnih vodah Grenlandije se razveljavi in nadomesti s tem sporazumom.

Člen 16

Jezik in začetek veljavnosti

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v češkem, bolgarskem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, in začne veljati na dan, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

PROTOKOL

o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   Grenlandski organi od 1. januarja 2007 za obdobje šestih let ribiškim plovilom Skupnosti odobrijo izvajanje ribolovnih dejavnosti v mejah ribolovnih možnosti, določenih v poglavju I Priloge, in tistih, določenih po odstavku 2.

Skupni odbor lahko revidira ravni ribolovnih možnosti, določenih v poglavju I Priloge.

2.   Skupni odbor se najpozneje do 1. decembra 2007 in vsakega naslednjega leta dogovori o ribolovnih možnostih za vrste, navedene v poglavju I Priloge, za naslednjo leto, pri čemer upošteva razpoložljivo znanstveno mnenje, previdnostni pristop, potrebe ribiške industrije in zlasti količine, določene v odstavku 7 tega člena.

Če je raven ribolovnih možnosti, ki jo določi Skupni odbor, nižja od ravni, določene v poglavju I Priloge, Grenlandija v naslednjih letih nadomesti Skupnost z ustreznimi ribolovnimi možnostmi ali v istem letu z drugimi ribolovnimi možnostmi.

Če se pogodbenici ne dogovorita o nadomestilu, se finančna ureditev, vključno s parametri za izračun vrednosti iz člena 2(1) tega protokola, sorazmerno prilagodi.

3.   Kvota za kozice na vzhodni Grenlandiji se lahko nalovi na zahodnem delu Grenlandije, če so bili sporazumi o prenosu kvot med lastniki ladij Grenlandije in Evropske skupnosti določeni za vsako podjetje posebej. Grenlandski organi se zavezujejo, da bodo olajšali sklepanje takšnih sporazumov. Na območju zahodne Grenlandije je prenos kvot omejen na največ 2 000 ton letno. Za ribolov, ki ga izvajajo plovila Skupnosti, veljajo enaki pogoji, kot so opredeljeni v dovoljenju, izdanem grenlandskim lastnikom ladij, ob upoštevanju določb poglavja III Priloge.

4.   Pooblastila za poskusni ribolov so v skladu s Prilogo dodelijo za poskusno obdobje največ šest mesecev.

5.   Če pogodbenici menita, da so poskusne ribolovne dejavnosti dosegle pozitivne rezultate, grenlandski organi dodelijo 50 % ribolovnih možnosti za nove vrste ladjevju Skupnosti do konca veljave tega protokola, z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2.

6.   Grenlandija ponudi Skupnosti dodatne možnosti ulova. Če Skupnost v celoti ali delno sprejme takšno ponudbo, se finančni prispevek iz člena 2(1) sorazmerno poveča. Postopek dodelitve dodatnih možnosti ulova je določen v Prilogi k temu protokolu.

7.   Najmanjše količine za ohranjanje grenlandskih ribolovnih dejavnosti so določene na naslednjih ravneh za vsako leto:

Vrste (v tonah)

Zahodni stalež (NAFO 0/1)

Vzhodni stalež (ICES XIV/V)

Snežni pajek

4 000

 

Trska

30 000 (1)

 

Rdeči okun

2 500

5 000

Grenlandska morska plošča

4 700

4 000

Kozica

25 000

1 500

8.   Grenlandija plovilom Skupnosti izda dovoljenja samo na podlagi tega protokola.

Člen 2

Finančni prispevek – Načini plačevanja

1.   Finančni prispevek Skupnosti iz člena 7 Sporazuma znaša 85 843 464 EUR (2) za obdobje iz člena 1 tega protokola. K temu se doda finančna rezerva 9 240 000 EUR iz katere se, v skladu z načinom iz odstavka 3 spodaj, izplačajo plačila za količine trske in kapelana, ki jih je Grenlandija dejansko dala na razpolago in presegajo količine, določene v poglavju I Priloge k Protokolu.

2.   Odstavek 1 zgoraj se uporablja v skladu z določbami člena 1(2), (5) in (6) ter člena 6 tega protokola. Skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost, ne presega dvakratnega zneska, navedenega v členu 2(1).

3.   Brez poseganja v člen 1(2), (5) in (6) tega protokola Skupnost v obdobju uporabe tega protokola plača finančni prispevek iz odstavka 1 zgoraj v obliki letnega zneska v višini 14 307 244 EUR. V zvezi s trsko in kapelanom Grenlandija vsako leto obvesti organe Skupnosti o količinah trske in kapelana, ki jih je dala na razpolago za ulov, ki presegajo količine iz poglavja I Priloge k Protokolu. Skupnost plača za te dodatne zneske 17,5 % vrednosti prvega iztovarjanja v višini 1 800 EUR na tono za trsko in 100 EUR na tono za kapelan, od česar se odštejejo pristojbine, ki jih plačajo lastniki ladij, do največ 1 540 000 EUR letno za kritje obeh vrst. Del te finančne rezerve, ki je v enem letu ostal neizkoriščen, se lahko prenese za plačilo dodatnih količin trske in kapelana, ki jih je Grenlandija dala na razpolago za ulov v naslednjih dveh letih.

4.   Skupnost plača letni znesek finančnega prispevka najpozneje do 30. junija 2007 v prvem letu in najpozneje do 1. marca v naslednjih letih ter letni znesek finančne rezerve za trsko in kapelan do istih datumov ali kakor hitro je mogoče po uradnem obvestilu o razpoložljivosti zadevnih količin.

5.   Ob upoštevanju člena 4 tega protokola je uporaba tega finančnega prispevka in finančne rezerve v polni pristojnosti grenlandskih organov, razen za letne zneske 500 000 EUR in 100 000 EUR, ki se uporabljajo za delovanje grenlandskega Inštituta za naravne vire in usposabljanje uradnikov v ribiškem sektorju, ter v letu 2007 za znesek 186 022 EUR, ki se uporabi za študije načrta upravljanja trske.

6.   Finančni prispevek se plača na račun državne zakladnice, odprt pri finančni instituciji, ki jo določijo grenlandski organi.

Člen 3

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi višje sile

1.   V primeru, da resne okoliščine, ki niso naravni pojav, preprečujejo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije, lahko Evropska skupnost po predhodnem posvetovanju pogodbenic, če je to izvedljivo, začasno zaustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, pod pogojem, da je Skupnost v celoti poravnala vse zneske, plačljive do dneva začasne zaustavitve plačevanja.

2.   Finančni prispevek se začne ponovno izplačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, ki so preprečevale izvajanje ribolovnih dejavnosti, ni več.

3.   Veljavnost dovoljenj, dodeljenih plovilom Skupnosti v skladu s členom 5 Sporazuma, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 4

Podpora za nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije

1.   Vsako leto se znesek v višini 3 261 449 EUR (za leto 2007 izjemoma 3 224 244 EUR) finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola nameni izboljšanju in izvajanju sektorske ribiške politike na Grenlandiji, da bi zagotovili nadaljevanje odgovornega ribolova v izključni ekonomski coni Grenlandije. Ta prispevek se upravlja z vidika ciljev, določenih z medsebojnim sporazumom med pogodbenicama, ter na to nanašajočih se letnih in večletnih programov.

2.   Za namene odstavka 1 se Skupni odbor takoj, ko ta protokol začne veljati in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti, dogovori o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo dela finančnega prispevka iz odstavka 1;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, da bi sčasoma zagotovili izvajanje odgovornega in trajnostnega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog Grenlandije v okviru njene nacionalne ribiške politike ter vseh drugih politik, ki so povezane ali imajo vpliv na nadaljevanje odgovornega in trajnostnega ribolova;

(c)

merila in postopke za vrednotenje vsakoletnih rezultatov.

3.   Z vsemi predlaganimi spremembami večletnega sektorskega programa morata soglašati obe pogodbenici v okviru Skupnega odbora.

4.   Grenlandija vsako leto dodeli del finančnega prispevka iz odstavka 1 za izvajanje večletnega programa. Za prvo leto uporabe Protokola se ta dodelitev sporoči Skupnosti istočasno z uradnim obvestilom za naslednje leto. Za vsako naslednje leto Grenlandija obvesti Skupnost o dodelitvi najpozneje 1. decembra predhodnega leta.

5.   Evropska skupnost lahko z odobritvijo Skupnega odbora zahteva spremembo uporabe finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, če to upravičuje letna ocena doseženega napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa.

Člen 5

Spori – Začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola ali njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru Skupnega odbora, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 6 tega protokola se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je po mnenju te pogodbenice druga pogodbenica resno kršila obveze iz tega protokola in če s posvetovanjem v okviru Skupnega odbora iz odstavka 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta s posvetovanjem in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če uspeta spor rešiti sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati, znesek finančnega prispevka in ribolovne možnosti pa se znižajo sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 6

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2 tega protokola, se lahko uporaba Protokola začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni grenlandski organi obvestijo organe Skupnosti o neplačevanju. Organi Skupnosti ustrezno preverijo zadevo in, če je potrebno, poravnajo obveznost najpozneje v 30 delovnih dneh od prejema obvestila o neplačevanju.

(b)

Če plačila niso izvedena in če upravičeni razlogi za neplačevanje niso navedeni v roku iz točke (a) zgoraj, imajo pristojni grenlandski organi pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo organe Skupnosti.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 7

Vmesni pregled

Če ena od pogodbenic tako zahteva v letu 2009, se uporaba členov 1, 2 in 4 tega protokola pregleda pred 1. decembrom navedenega leta. Ob navedeni priložnosti se lahko pogodbenici dogovorita o spremembi tega protokola, zlasti glede okvirnih kvot, določenih v poglavju I Priloge k Protokolu, finančne ureditve in določb člena 4.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova Priloga se uporabljata od 1. januarja 2007.


(1)  Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

(2)  K temu znesku se prištejejo naslednja sredstva:

Znesek pristojbin, ki jih morajo lastniki ladij v skladu s točko 3 poglavja II Priloge plačati neposredno Grenlandiji, je ocenjen na približno 2 000 000 EUR letno.

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH DEJAVNOSTI S PLOVILI SKUPNOSTI V IZKLJUČNI RIBOLOVNI CONI GRENLANDIJE

POGLAVJE I

OKVIRNE MOŽNOSTI ULOVA 2007–2012 IN PRILOV

1.   Raven ribolovnih možnosti, ki jo odobri Grenlandija

Vrsta

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Trska (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagični rdeči okun (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Grenlandska morska plošča (NAFO 0/1) južno od 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Grenlandska morska plošča (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Kozica (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Kozica (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Navadni jezik (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Navadni jezik (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Kapelan (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Snežni pajek (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prilov (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Omejitve prilova

Ribiška plovila Skupnosti, ki delujejo v izključni ekonomski coni Grenlandije, spoštujejo pravila glede prilova, ki se uporabljajo za nadzorovane in nenadzorovane vrste. Poleg tega je v izključni ekonomski coni Grenlandije prepovedano zavreči nadzorovane vrste.

Prilov je opredeljen kot vsak ulov vrste, ki ni zajeta v ciljnih vrstah plovila, navedenih na dovoljenju.

Največje količine, dovoljene kot prilov, se odobrijo ob izdaji dovoljenja za ciljne vrste. Največja količina vsake nadzorovane vrste, ki se lahko ulovi kot prilov, bo navedena na izdanem dovoljenju.

Prilov nadzorovanih vrst bo vštet v rezervo prilova, ki se oblikuje kot del ribolovnih možnosti ustrezne vrste, dodeljenih Skupnosti. Prilov nenadzorovanih vrst bo vštet v rezervo prilova nenadzorovanih vrst, oblikovano za Skupnost.

Za prilov ni treba plačati licenčnine. Vendar če ribiško plovilo Skupnosti prekorači največjo dovoljeno količino prilova nadzorovane vrste, se naloži kazen v višini trikratne vrednosti običajne licenčnine za to vrsto v zvezi s količino, ki presega največji dovoljeni prilov.

POGLAVJE II

ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJA DOVOLJENJ

1.

Dovoljenje za ribolov v izključni ekonomski coni Grenlandije lahko pridobijo le tista plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če niti njegovemu lastniku, kapitanu niti plovilu samemu ni prepovedano ribariti v izključni ekonomski coni Grenlandije. Imeti morajo urejene odnose z grenlandskimi organi, se pravi, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti na Grenlandiji ali v izključni ekonomski coni Grenlandije v skladu z ribiškimi sporazumi, sklenjenimi s Skupnostjo.

3.

Formalnosti v zvezi z zahtevkom za dovoljenje in izdajo dovoljenja iz člena 1(3) Sporazuma so določene v upravnem dogovoru v Dodatku 1.

POGLAVJE III

RIBOLOVNA OBMOČJA

Ribolov poteka v ribolovnem območju, opredeljenem kot izključna ekonomska cona Grenlandije, kot je določeno v Uredbi št. 1020 z dne 15. oktobra 2004 v skladu s kraljevo uredbo št. 1005 z dne 15. oktobra 2004 o začetku veljavnosti Zakona o izključnih ekonomskih conah Grenlandije, ki je začel veljati z Zakonom št. 411 z dne 22. maja 1996 o izključnih ekonomskih conah.

Ribolov poteka vsaj 12 navtičnih milj od temeljne črte skladno s členom 7 oddelka 2 Zakona št. 18 z dne 31. oktobra 1996 o ribolovu, ki ga je izdal Landsting, deželni zbor Grenlandije, kakor je bil nazadnje spremenjen z Zakonom št. 28 z dne 18. decembra 2003 istega organa, razen če ni posebej drugače določeno.

Temeljne črte so določene v skladu s kraljevo uredbo št. 1004 z dne 15. oktobra 2004 o spremembi kraljeve uredbe o razmejitvi teritorialnih voda Grenlandije.

POGLAVJE IV

DODATNE MOŽNOSTI ULOVA

V skladu s členom 1(6) Protokola grenlandski organi ponudijo organom Skupnosti dodatne možnosti ulova iz člena 7 Sporazuma.

Organi Skupnosti pošljejo grenlandskim organom svoj odgovor na ponudbo najpozneje šest tednov po prejemu ponudbe. Če organi Skupnosti ponudbo zavrnejo ali v šestih tednih nanjo ne odgovorijo, lahko grenlandski organi možnosti dodatnega ulova ponudijo drugim strankam.

POGLAVJE V

POROČANJE O ULOVU, TEHNIČNI OHRANITVENI UKREPI IN SISTEM OPAZOVANJA

1.

Ribiškim plovilom Skupnosti je v angleščini zagotovljena vrsta ustreznih delov grenlandske zakonodaje v zvezi s pogoji glede poročanja o ulovu, tehničnih ohranitvenih ukrepov in sistema opazovanja.

2.

Kapitani ribiških plovil Skupnosti hranijo na krovu ladijski dnevnik, v katerega morajo beležiti svoje dejavnosti v skladu s pravili, določenimi z grenlandsko zakonodajo.

3.

Ribolovne dejavnosti se izvajajo v skladu s tehničnimi ohranitvenimi ukrepi, kakor so določeni z grenlandsko zakonodajo.

4.

Vse ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije so predmet sistema opazovanja, ki je določen z grenlandsko zakonodajo. Kapitani ribiških plovil Skupnosti sodelujejo z grenlandskimi organi za namene vkrcavanja opazovalcev v pristaniščih, ki jih določijo grenlandski organi.

POGLAVJE VI

SISTEM ZA NADZOR PLOVIL (VMS)

Pogoji v zvezi z VMS so določeni v Dodatku 2.

POGLAVJE VII

ZAČASNA SKUPNA PODJETJA

Pogoji v zvezi z dostopom do virov začasnih skupnih podjetij so določeni v Dodatku 3.

POGLAVJE VIII

POSKUSNI RIBOLOV

Pogoji v zvezi s poskusnim ribolovom so določeni v Dodatku 4.

POGLAVJE IX

NADZOR

Če pristojni organi ugotovijo, da je kapitan ribiškega plovila Skupnosti kršil grenlandsko zakonodajo, o tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo in državo članico zastave. Obvestilo vsebuje podatke o imenu plovila, registrski številki, klicnem signalu ter imenih lastnikov plovila in kapitana plovila. Poleg tega obvestilo vsebuje opis okoliščin, ki so privedle do kršitve in podrobno opredeli uvedene sankcije.

Komisija grenlandskim organom zagotovi seznam pristojnih organov držav članic ter redno posodabljanje tega seznama.


(1)  V primeru obnovitve staleža lahko Skupnost nalovi do pm ton z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2(1) Protokola. Kvota za leto 2007 se lahko uporablja od 1. junija dalje. Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

(2)  Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu. Lovi se s pelagično vlečno mrežo.

(3)  Ta številka se lahko spremeni glede na dogovor o dodelitvi možnosti ulova med obalnimi državami. Ribištvo se upravlja z omejevanjem števila plovil, ki lovijo istočasno.

(4)  1 000 ton, ki jih sme naloviti samo 6 plovil Skupnosti za ribolov s pridnenimi parangali za ulov navadnega jezika in sorodnih vrst. Pogoji za ribolov s plovili za ribolov s pridnenimi parangali se določijo v okviru Skupnega odbora.

(5)  Če je takšen ulov možen, lahko Skupnost nalovi do 7,7 % celotnega dovoljenega ulova kapelana v sezoni, ki traja od 20. junija do 30. aprila naslednjega leta, z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 2(1) Protokola.

(6)  Prilov je opredeljen kot vsak ulov vrste, ki ni zajeta v ciljnih vrstah plovila, navedenih na dovoljenju. Sestava prilova se pregleduje letno v okviru Skupnega odbora. Lovi se lahko na vzhodu ali na zahodu.

Dodatki

(1)

Upravni dogovor o dovoljenjih. Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti s plovili Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije.

(2)

Pogoji v zvezi s satelitskim nadzorom ribiških plovil.

(3)

Pogoji v zvezi z začasnimi skupnimi podjetji.

(4)

Načini izvajanja poskusnega ribolova.

Dodatek 1

Upravni dogovor o dovoljenjih med Evropsko komisijo, vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije.

Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti s plovili Skupnosti v izključni ekonomski coni Grenlandije

A.   Formalnosti v zvezi z zahtevkom za dovoljenje in izdajo dovoljenja

1.

Lastniki ribiških plovil Skupnosti, ki želijo izkoristiti ribolovne možnosti v skladu s tem sporazumom, ali njihov zastopnik, najpozneje do 1. decembra pred ribolovnim letom po elektronski poti prek nacionalnih organov sporočijo Komisiji seznam zadevnih plovil, ki vsebuje podatke iz priloženega obrazca zahtevka. Organi Skupnosti te sezname nemudoma posredujejo grenlandskim organom. Kakršne koli spremembe se sporočijo vnaprej v skladu s tem postopkom.

Lastniki plovil Skupnosti ali njihov zastopnik do 1. marca ali trideset dni pred začetkom ribolovnega potovanja prek nacionalnih organov predložijo organom Skupnosti zahtevek za vsako plovilo, s katerim želijo ribariti na podlagi Sporazuma. Zahtevki se izpišejo na obrazcih, ki jih je v ta namen oblikovala Grenlandija in katerih vzorec je priložen. Vsakemu zahtevku za dovoljenje se priloži dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, povezane z dostopom do ribolovnih dejavnosti, ter pristojbine, ki jih določijo banke za nakazila denarja. Če plovilo ne plača pristojbine za bančno nakazilo, bo treba ta znesek poravnati pri naslednjem zahtevku za dovoljenje tega plovila in je predpogoj za izdajo novega dovoljenja. Grenlandski organi bodo zaračunali upravni strošek v višini enega odstotka licenčnine.

Za plovila Skupnosti istega lastnika ali zastopnika se lahko predloži skupinski zahtevek za dovoljenje pod pogojem, da ta plovila plujejo pod zastavo iste države članice. Vsako dovoljenje, izdano v okviru skupinskega zahtevka, navaja skupno količino vrste, za katero je bila plačana licenčnina in ima zapisano opombo „največja količina, ki si jo delijo plovila … (imena vseh plovil, navedenih v skupinskem zahtevku)“.

Skupinskemu zahtevku mora biti priložen ribolovni načrt, ki navaja ciljno količino za vsako plovilo. Vsaka sprememba ribolovnega načrta se grenlandskim organom sporoči najmanj tri dni, preden sprememba nastopi, kopija pa se pošlje tudi Evropski komisiji in nacionalnim organom.

Organi Skupnosti predložijo grenlandskim organom (skupinski) zahtevek za dovoljenje(-a) za vsako plovilo, s katerim želijo ribariti v okviru Sporazuma.

Grenlandski organi so upravičeni, da začasno prekličejo obstoječe dovoljenje ali ne izdajo novega dovoljenja, če plovilo Skupnosti ni izpolnilo zahtev glede predložitve ustreznih listin ladijskega dnevnika in deklaracij o iztovarjanju grenlandskim organom v skladu s sistemom poročanja o ulovu.

2.

Grenlandski organi sporočijo pred začetkom veljavnosti upravnega dogovora vse podatke o bančnih računih, ki se uporabljajo za plačilo pristojbine.

3.

Dovoljenja se izdajo za določena plovila in niso prenosljiva – ob upoštevanju določb odstavka 4. V dovoljenjih je navedena največja dovoljena količina, ki se sme ujeti in obdržati na krovu. Za spremembo največje količine, navedene na dovoljenju(-ih), je treba predložiti nov zahtevek za dovoljenje. Če plovilo prekorači največjo količino, navedeno na njegovem dovoljenju, plača pristojbino za količino, ki presega največjo količino, navedeno na njegovem dovoljenju. Temu plovilu se novo dovoljenje ne izda, dokler ni plačana pristojbina za prekoračeno količino. Ta pristojbina se izračuna v skladu z delom B 2 in nato potroji.

4.

Vendar pa se v primeru višje sile in na zahtevo Komisije Evropskih skupnosti dovoljenje za plovilo lahko nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo s podobnimi značilnostmi, kot jih je imelo prvo plovilo. Novo dovoljenje navaja:

datum izdaje,

dejstvo, da razveljavlja in nadomešča dovoljenje prejšnjega plovila.

5.

Grenlandski ribiški organi pošljejo dovoljenja Komisiji Evropskih skupnosti v 15 delovnih dneh po prejemu zahtevka.

6.

Originalno dovoljenje ali kopijo je treba ves čas hraniti na krovu in predložiti, če to zahtevajo pristojni grenlandski organi.

B.   Veljavnost dovoljenj in plačilo

1.

Dovoljenja so veljavna od datuma izdaje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo dovoljenje izdano. Izdajo se v 15 delovnih dneh od prejema zahtevka, po plačilu zahtevane letne licenčnine za vsako plovilo.

Kar zadeva ribolov kapelana, se dovoljenja izdajajo od 20. junija do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.

Če zakonodaja Skupnosti, ki določa ribolovne možnosti v določenem letu za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova, ni bila sprejeta do začetka ribolovnega leta, lahko ribiška plovila Skupnosti, ki imajo dovoljenje za ribolov 31. decembra v prejšnjem ribolovnem letu, nadaljujejo svoje dejavnosti z istim dovoljenjem v letu, za katerega zakonodaja še ni bila sprejeta pod pogojem, da znanstveno mnenje to dopušča. Dovoljena bo začasna uporaba ene dvanajstine kvote na mesec pod pogojem, da je licenčnina, ki se uporablja za kvoto, plačana. Začasna kvota se lahko prilagodi glede na znanstveno mnenje in pogoje določenega ribolova.

2.

Licenčnine znašajo 5 % preračunanih cen, ki so naslednje:

Vrsta

Cena žive teže na tono

Trska

1 800

Rdeči okun

1 053

Grenlandska morska plošča

2 571

Kozica

1 600

Navadni jezik (1)

4 348

Kapelan

100

Snežni pajek

2 410

3.

Licenčnine so:

Vrsta

EUR na tono

Trska

90

Rdeči okun

53

Grenlandska morska plošča

129

Kozica

80

Navadni jezik (2)

217

Kapelan

5

Snežni pajek

120

Celotni licenčnini (največja količina, dovoljena za ulov, pomnožena s ceno na tono) se prišteje provizija grenlandske uprave, ki znaša en odstotek licenčnine.

Kadar se največja dovoljena količina ne ulovi, se pristojbina za to največjo dovoljeno količino ne povrne lastniku ladje.

Obrazec zahtevka za ribolovno dovoljenje v izključni ekonomski coni grenlandije

1

Državljanstvo

 

2

Ime plovila

 

3

Številka registra flote Skupnosti

 

4

Zunanje identifikacijske črke in številka

 

5

Pristanišče registracije

 

6

Radijski klicni znak

 

7

Številka Inmarsat (telefon, teleks, e-naslov) (3)

 

8

Leto izdelave

 

9

Vrsta plovila

 

10

Vrsta ribolovnega orodja

 

11

Ciljne vrste in količina

 

12

Ribolovno območje (ICES/NAFO)

 

13

Obdobje veljavnosti dovoljenja

 

14

Lastniki, naslov, telefon, teleks, e-naslov

 

15

Upravljavec plovila

 

16

Ime kapitana

 

17

Število članov posadke

 

18

Moč motorja (KW)

 

19

Dolžina (LOA)

 

20

Tonaža, izražena v GT

 

21

Zastopnik na GrenlandijiIme in naslov

 

22

Naslov, kamor naj se pošlje dovoljenje

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruselj, Telefaks: (32-2) 2962338


(1)  Navadni jezik in sorodne vrste: 3 000 EUR.

(2)  Licenčnina za navadni jezik in sorodne vrste: 150 EUR na tono.

(3)  Lahko se sporoči naknadno, po odobritvi zahtevka.

Dodatek 2

Pogoji v zvezi s satelitskim nadzorom ribiških plovil

1.

Satelitski nadzor se uporablja za ribiška plovila pogodbenic, kadar izvajajo ribolov v vodah druge pogodbenice.

Ribiška plovila nadzira center za nadzor ribištva (v nadaljevanju FMC) njihove države zastave, kadar izvajajo ribolov v vodah, ki so pod jurisdikcijo druge pogodbenice.

2.

Za namen satelitskega nadzora si pogodbenici izmenjata koordinate zemljepisnih širin in dolžin voda, ki so pod njuno jurisdikcijo. Takšne koordinate ne vplivajo na druge zahteve in stališča pogodbenic. Podatki se sporočijo v računalniško berljivi obliki, izraženi v decimalnih stopnjah v WGS-84.

3.

Sestavni deli računalniške in programske opreme sistema za nadzor plovil (VMS) so varovani pred posegi, tj. ne smejo omogočati ponarejanja položajev in ne smejo biti ročno nastavljivi. Sistem je v celoti avtomatski in deluje vseskozi, ne glede na okoljske razmere. Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali kako drugače ovirati satelitsko sledilno napravo.

Kapitani zlasti zagotovijo, da:

se podatki ne spreminjajo,

antena ali antene, povezane s satelitsko sledilno napravo, niso blokirane,

ni prekinjeno električno napajanje satelitske sledilne naprave in

satelitska sledilna naprava ni odstranjena s plovila.

Ribiško plovilo Skupnosti brez delujoče satelitske sledilne naprave ne sme vstopiti v izključno ekonomsko cono Grenlandije. Grenlandski organi so upravičeni, da začasno in s takojšnjim učinkom začasno prekličejo dovoljenje ribiškemu plovilu Skupnosti, ki vstopi v izključno ekonomsko cono Grenlandije brez delujoče satelitske sledilne naprave. Grenlandski organi o tem nemudoma obvestijo zadevno plovilo. Grenlandski organi o začasnem preklicu dovoljenja nemudoma obvestijo tudi Evropsko komisijo in državo članico zastave.

4.

Položaj plovila se določi s toleranco, ki je manjša od 500 metrov, in 99 % stopnjo natančnosti.

5.

Ko plovilo, ki je predmet satelitskega nadzora, vstopi ali izstopi iz voda pod jurisdikcijo druge pogodbenice, država zastave posreduje ustreznemu FMC-ju druge pogodbenice vstopno ali izstopno sporočilo, kot je opisano v Prilogi. Ta sporočila se pošiljajo nemudoma in na podlagi predhodne izsleditve vsako uro. FMC države zastave nadzira plovilo, ki se nahaja v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, vsako uro ali še pogosteje, če pogodbenici tako želita.

6.

Ko plovilo zapluje v vode pod jurisdikcijo druge pogodbenice, FMC države zastave nemudoma, in vsaj vsaki dve uri, pošlje ustreznemu FMC-ju druge pogodbenice zadnje sporočilo o položaju plovila. Ta poročila se bodo obravnavala kot sporočila o položaju, kakor so opisana v Prilogi.

7.

Ko plovilo deluje v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, ne sme izklopiti satelitske sledilne naprave.

Če satelitska sledilna naprava več kot štiri ure posreduje sporočila z istim zemljepisnim položajem, se lahko pošlje sporočilo o položaju, ki vsebuje kodo dejavnosti „ANC“, opisano v Prilogi. Takšno sporočilo o položaju se lahko posreduje enkrat vsakih dvanajst ur. V manj kot eni uri po spremembi položaja se znova poroča vsako uro.

8.

Sporočila so skladno z odstavki 5, 6 in 7 zapisana v računalniško berljivi obliki, z uporabo protokola X 25 ali drugih varnostnih protokolov na podlagi predhodnega dogovora med ustreznimi FMC-ji.

Protokol X 25 se nemudoma zamenja s protokolom HTTPS ali drugimi varnostnimi protokoli takoj, ko se Severovzhodno atlantska komisija za ribištvo (NEAFC) odloči za zamenjavo.

9.

V primeru tehnične napake ali nedelovanja satelitske sledilne naprave, ki je nameščena na krovu plovila, kapitan plovila svojemu FMC-ju države zastave pravočasno sporoči podatke v skladu z odstavkom 7. Vsaj eno poročilo o položaju vsake štiri ure zadošča v takšnih okoliščinah, dokler plovilo ostaja znotraj voda pod jurisdikcijo druge pogodbenice. FMC države zastave ali plovilo brez nepotrebnega odlašanja posreduje takšna sporočila FMC-ju druge pogodbenice.

Takšna okvarjena oprema se popravi ali zamenja, preden plovilo začne novo ribolovno potovanje.

Izjeme so dopustne v primerih, ko je očitno, da opreme ni mogoče popraviti ali zamenjati iz razlogov, na katere kapitan ali lastnik plovila ne moreta vplivati.

10.

FMC države zastave spremlja nadzor svojih plovil v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice. Če se ugotovi, da nadzor plovil ne deluje tako, kot je bilo dogovorjeno, se o tem nemudoma obvesti FMC druge pogodbenice.

11.

Če FMC ugotovi, da druga pogodbenica ne sporoča podatkov v skladu z odstavki 5, 6 in 7, jo o tem nemudoma obvesti.

Shranjena sporočila se posredujejo takoj, ko je elektronska komunikacija med zadevnima FMC-jema ponovno vzpostavljena.

Komunikacijske težave med FMC-jema ne vplivajo na delovanje plovil.

12.

Podatkov o nadzoru, ki se drugi pogodbenici sporočijo v skladu s tem sporazumom, v nobenem primeru ni dovoljeno razkriti organom oblasti, razen organom nadzora in spremljanja, v taki obliki, da je mogoče prepoznati posamezno plovilo.

13.

FMC-ji Evropske skupnosti so FMC države zastave glede pošiljanja sporočil in poročil v skladu z odstavki 5, 6 in 7 iz Evropske skupnosti na Grenlandijo. Za namen pošiljanja takšnih poročil in sporočil iz Grenlandije v Evropsko skupnost bo FMC Evropske skupnosti FMC države članice, v katere vodah plovilo deluje ali je delovalo. FMC Grenlandije je ustanovljen pri nadzorni enoti Direktorata za ribištvo (organi nadzora izdaje ribolovnih dovoljenj Grenlandije) v kraju Nuuk.

14.

Pogodbenici si izmenjata podatke o naslovih in specifikacijah, ki se uporabljajo za elektronsko komunikacijo med njunima FMC-jema v skladu z odstavki 5, 6 in 7. Ti podatki vključujejo, glede na razpoložljivost, tudi imena, telefonske številke in elektronske naslove, ki so lahko koristni za splošno sporazumevanje med obema centroma.

15.

Če plovilo iz odstavka 1, ki pluje pod zastavo ene izmed pogodbenic, ribari ali ima namen ribariti v vodah pod jurisdikcijo druge pogodbenice, ne da bi imelo na krovu nameščeno delujočo satelitsko sledilno napravo in brez pošiljanja sporočil tej drugi pogodbenici, je lahko temu plovilu ukazano, da zapusti vode te pogodbenice. Pogodbenici vzpostavita postopek za izmenjavo podatkov, da bi ugotovili dejansko stanje, ki povzroča takšno pomanjkljivo sporočanje. Z izmenjavo je treba skušati preprečiti neupravičeno izključitev plovila.

16.

Ponavljajoče neizpolnjevanje teh ukrepov se lahko šteje za resno kršitev.

17.

Pogodbenici po potrebi pregledata te pogoje.

Pošiljanje sporočil VMS FMC-ju druge pogodbenice

1)

Sporočilo o „VSTOPU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „ENT“

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju; položaj ± 99.999 (WGS-84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju; položaj ± 999.999 (WGS-84)

Hitrost

SP

O

Podatek o položaju; hitrost plovila v deseticah vozlov

Smer

CO

O

Podatek o položaju; smer plovila glede na 360°

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

2)

Sporočilo/poročilo o „POLOŽAJU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „POS“ (1)

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Zemljepisna širina

LT

O

Podatek o položaju; položaj ± 99.999 (WGS-84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

Podatek o položaju; položaj ± 999.999 (WGS-84)

Dejavnost

AC

N (2)

Podatek o položaju; „ANC“ označuje zmanjšan način poročanja

Hitrost

SP

O

Podatek o položaju; hitrost plovila v deseticah vozlov

Smer

CO

O

Podatek o položaju; smer plovila glede na 360°

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

3)

Sporočilo o „IZSTOPU“

Podatkovni element:

Oznaka polja:

Obvezno (O)/Neobvezno (N)

Opombe:

Začetek zapisa

SR

O

Podatek o sistemu; označuje začetek zapisa

Naslov

AD

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države prejemnice

Pošiljateljica

FR

O

Podatek o sporočilu; 3-črkovna ISO oznaka države pošiljateljice

Številka zapisa

RN

N

Podatek o sporočilu; serijska številka zapisa za ustrezno leto

Datum zapisa

RD

N

Podatek o sporočilu; datum prenosa

Čas zapisa

RT

N

Podatek o sporočilu; čas prenosa

Vrsta sporočila

TM

O

Podatek o sporočilu; vrsta sporočila, „EXI“

Radijski klicni znak

RC

O

Podatek o plovilu; mednarodni radijski klicni znak plovila

Interna referenčna številka

IR

O

Podatek o plovilu. Enotna številka plovila pogodbenice kot 3-črkovna ISO oznaka države zastave, ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

N

Podatek o plovilu; številka na boku plovila

Datum

DA

O

Podatek o položaju; datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD)

Čas

TI

O

Podatek o položaju; čas zabeleženja položaja UTC (UUMM)

Konec zapisa

ER

O

Podatek o sistemu; označuje konec zapisa

4)

Podatki o obliki

Vsako sporočilo v prenosu podatkov je oblikovano na naslednji način:

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

dvojna poševnica (//) in oznaka polja označujeta začetek podatkovnega elementa;

poševnica (/) ločuje oznako polja in podatke;

pari podatkov so ločeni z razmikom;

oznaka ER in dvojna poševnica (//) označujeta konec zapisa.

Vse oznake polja v tej prilogi so v severnoatlantski obliki, kot je določeno v programu NEAFC za nadzor in izvajanje.


(1)  Vrsta sporočila je „MAN“ za poročila, ki jih pošljejo plovila s poškodovano satelitsko sledilno napravo.

(2)  Uporablja se samo, če plovilo sporočila POS pošilja z zmanjšano pogostnostjo.

Dodatek 3

Metode in merila pri ocenjevanju projektov za začasna skupna podjetja in skupna podjetja

1.

Pogodbenici si izmenjata informacije o projektih, ki sta jih predložili za ustanovitev začasnih skupnih podjetij in skupnih podjetij v skladu s členom 2 Sporazuma.

2.

Projekte Skupnosti predstavijo pristojni organi zadevne države članice oz. držav članic.

3.

Skupnost predloži Skupnemu odboru seznam projektov v zvezi z začasnimi skupnimi podjetji in skupnimi podjetji. Skupni odbor oceni projekte na podlagi, med drugim, naslednjih meril:

(a)

tehnologija, primerna za predlagane ribolovne dejavnosti;

(b)

ciljne vrste in ribolovna območja;

(c)

starost plovila;

(d)

v primeru začasnih skupnih podjetij celoten čas trajanja in čas trajanja ribolovnih dejavnosti;

(e)

prejšnje izkušnje lastnikov ladij Skupnosti in vsakega grenlandskega partnerja v ribiškem sektorju.

4.

Skupni odbor po oceni iz točke 3 poda svoje mnenje o projektih.

5.

V primeru začasnih skupnih podjetij, ko je Skupni odbor podal pozitivno mnenje o projektih, grenlandski organi izdajo potrebna pooblastila in ribolovna dovoljenja.

Pogoji za dostop do sredstev začasnih skupnih podjetij na Grenlandiji

1.   Dovoljenja

Čas veljavnosti ribolovnih dovoljenj, izdanih na Grenlandiji, mora biti enak času trajanja začasnih skupnih podjetij. Ribolov se bo izvajal na kvotah, ki jih bodo dodelili grenlandski organi.

2.   Zamenjava plovil

Plovilo Skupnosti, ki se uporablja v začasnem skupnem podjetju, se lahko zamenja z drugim plovilom Skupnosti enakih zmogljivosti in tehničnih lastnosti le na podlagi ustrezno utemeljenih razlogov in po dogovoru obeh pogodbenic.

3.   Opremljanje

Oprema plovil Skupnosti, ki se uporabljajo v začasnem skupnem podjetju, mora ustrezati pravilom in predpisom, ki veljajo na Grenlandiji; ta pravila in predpisi se brez razlikovanja uporabljajo za plovila Grenlandije in plovila Skupnosti.

Dodatek 4

Načini izvajanja poskusnega ribolova

Lokalna vlada Grenlandije in Evropska Komisija se skupaj odločita o gospodarskih subjektih Evropske skupnosti, najprimernejšem času in načinu izvajanja poskusnega ribolova. Da bi olajšala raziskovalno delo plovil, lokalna vlada Grenlandije (prek grenlandskega Inštituta za naravne vire) preskrbi obstoječe znanstvene in druge osnovne informacije.

Ribiški sektor Grenlandije je tesno povezan (usklajevanje in dialog o izvajanju poskusnega ribolova).

Dolžina projektov: največ šest mesecev in najmanj tri mesece, razen če to pogodbenice sporazumno spremenijo.

Izbira kandidatov za izvajanje poskusnih projektov:

Evropska komisija grenlandskim organom sporoči zahteve po dovoljenjih za poskusni ribolov. Tehnična dokumentacija vključuje:

tehnične značilnosti plovila,

strokovno raven ladijskih častnikov glede ribolova,

predlog tehničnih parametrov projekta (dolžina, oprema, področja raziskovanja itn.).

Lokalna vlada Grenlandije organizira tehnični dialog med upravo Grenlandije in organi Skupnosti ter zadevnimi lastniki ladij, če se ji to zdi potrebno.

Lastniki ladij grenlandskim organom in Evropski komisiji pred začetkom projekta predložijo:

izjavo o ulovu, ki je že na krovu,

tehnične lastnosti ribolovne opreme, ki se bo uporabljala med projektom,

zagotovilo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi v zvezi z ribištvom.

Med projektom na morju zadevni lastniki ladij:

predložijo grenlandskemu Inštitutu za naravne vire, grenlandskim organom in Evropski komisiji tedensko poročilo o ulovu po dnevih in po ulovih, vključno z opisom tehničnih parametrov projekta (položaj, globina, datum in ura, ulov in druga opažanja ali pripombe);

sporočijo položaj, hitrost in smer plovila prek VMS;

zagotovijo, da je na krovu prisoten en znanstveni opazovalec Grenlandije ali opazovalec, ki ga izberejo grenlandski organi. Vloga opazovalca bo zbiranje znanstvenih podatkov o ulovih in vzorčenje ulovov. Opazovalec se obravnava kot ladijski častnik in lastnik ladje krije življenjske stroške opazovalca v času njegovega bivanja na plovilu. Čas opazovalčevega bivanja na krovu, trajanje njegovega bivanja ter pristanišče vkrcanja in izkrcanja se določijo v dogovoru z grenlandskimi organi. Plovilo ne bo nikoli obvezano zapluti v pristanišče več kot enkrat na dva meseca, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače;

na zahtevo grenlandskih organov omogočijo, da se na plovilu izvede inšpekcijski pregled, preden zapustijo izključno ekonomsko cono Grenlandije;

zagotovijo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi v zvezi z ribištvom.

Ulovi, ki so v skladu s poskusnim projektom in pridobljeni med poskusnim projektom, ostanejo last lastnika ladje.

Ulove, ki so v skladu s poskusnim projektom, določijo grenlandski organi pred začetkom vsakega projekta in jih sporočijo kapitanu zadevnega(-ih) plovila (plovil).

Grenlandski organi bodo določili kontaktno osebo, odgovorno za reševanje vseh nepredvidenih problemov, ki bi lahko ogrozili razvoj poskusnega ribolova.

Grenlandski organi bodo pred začetkom vsakega projekta predstavili podrobnosti in pogoje projektov poskusnega ribolova v skladu s členom 9 in 10 Sporazuma ter v skladu z grenlandsko zakonodajo.


Top