EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0433

2007/433/ES: Odločba Komisije z dne 18. junija 2007 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2496)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 276 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2019; razveljavil 32019D2032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/433/oj

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/66


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. junija 2007

o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2496)

(2007/433/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar država članica meni, da obstaja nevarnost vnosa škodljivega organizma, ki ni naveden v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES, na njeno ozemlje ali njegovega širjenja, lahko začasno sprejme kakršne koli dodatne ukrepe, potrebne za zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(2)

Španija je zaradi prisotnosti glive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell v anamorfni obliki, poznani tudi kot Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, v gozdnem reprodukcijskem materialu na severu Iberskega polotoka 16. junija 2006 obvestila države članice in Komisijo, da je 26. maja 2006 na podlagi nacionalnega programa za izkoreninjenje in nadzor sprejela uradne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega vnosa navedenega organizma na njeno ozemlje in njegovega širjenja.

(3)

Gliva Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell („navedeni organizem“) ni navedena v Prilogi I in II k Direktivi 2000/29/ES. Poročilo o oceni nevarnosti škodljivega organizma pa je na podlagi omejenih razpoložljivih znanstvenih podatkov pokazalo, da navedeni organizem lahko povzroča znatno smrtnost pri Pinus spp. in škodo na drevesih Pseudotsuga menziesii. Te rastline so v Evropi zelo razširjene, dovzetnost več vrst pa je visoka. Zato je treba nemudoma sprejeti začasne ukrepe proti vnosu navedenega organizma v Skupnost in njegovemu širjenju v Skupnosti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, morajo veljati za vnos ali širjenje navedenega organizma, razmejitev okuženih območij v Skupnosti in nadzor navedenih organizmov na teh območjih, za uvoz, pridelavo in premeščanje navedenih rastlin, vključno s semeni, v Skupnosti ter ugotavljanje prisotnosti ali nadaljnje odsotnosti navedenega organizma v državah članicah.

(5)

Primerno je, da se rezultati ukrepov v letih 2007 in 2008 redno ocenjujejo, zlasti na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice. Morebitni nadaljnji ukrepi bodo proučeni glede na rezultate navedene ocene.

(6)

Države članice morajo za dosego skladnosti s to odločbo po potrebi prilagoditi svojo zakonodajo.

(7)

Rezultati ukrepov bodo preverjeni do 1. aprila 2008.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Opredelitve

Za namen te odločbe:

1.

„navedeni organizem“ je Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell;

2.

„navedene rastline“ so rastline rodu Pinus L. in rastline Pseudotsuga menziesii, namenjene sajenju, vključno s semeni in storži za namene razploditve;

3.

„mesto pridelave“ je:

vsak prostor ali skupina njiv, ki se upravlja kot posamezna pridelovalna enota rastlin; vključuje lahko proizvodna območja, ki se ločeno upravljajo za fitosanitarne namene, ali

razmejene gozdne površine.

Člen 2

Ukrepi proti navedenemu organizmu

Vnos navedenega organizma v Skupnost in njegovo širjenje v Skupnosti sta prepovedana.

Člen 3

Uvoz navedenih rastlin

Navedene rastline se lahko vnesejo v Skupnost samo, če:

(a)

so v skladu z zahtevami iz oddelka I Priloge I; in

(b)

je bil zanje pri vstopu v Skupnost opravljen inšpekcijski pregled in po potrebi testiranje prisotnosti navedenega organizma v skladu s členom 13a(1) Direktive 2000/29/ES, ki ni potrdilo njegove prisotnosti.

Člen 4

Premeščanje navedenih rastlin v Skupnosti

Brez poseganja v določbe oddelka II Priloge II k tej odločbi se lahko navedene rastline s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 3 te odločbe premeščajo po Skupnosti samo, če izpolnjujejo pogoje iz oddelka II Priloge I.

Člen 5

Pregledi in uradna obvestila

1.   Države članice opravijo uradne letne preglede o prisotnosti navedenega organizma oziroma dokazih infekcije s tem organizmom na svojem ozemlju.

Brez poseganja v člen 16(2) Direktive 2000/29/ES se o rezultatih navedenih pregledov ter o seznamu razmejenih območij iz člena 6 in ukrepih iz oddelka II Priloge II vsako leto do 15. decembra uradno obvesti Komisijo in druge države članice.

2.   Vsak sum ali potrjena prisotnost navedenega organizma se z uradnim obvestilom nemudoma sporočita pristojnim uradnim organom.

Člen 6

Vzpostavitev razmejenih območij

Če rezultati pregledov iz člena 5(1) ali uradno obvestilo iz člena 5(2) potrdijo prisotnost navedenega organizma na območju ali obstajajo kakršni koli drugi dokazi o pojavu organizma, države članice opredelijo razmejena območja in sprejmejo uradne ukrepe iz oddelkov I in II Priloge II.

Člen 7

Skladnost

Države članice po potrebi spremenijo sprejete ukrepe za zaščito pred vnosom in širjenjem škodljivega organizma tako, da so navedeni ukrepi skladni s to odločbo, in o prilagojenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 8

Pregled

Ta odločba se pregleda najkasneje do 31. marca 2008.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. junija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).


PRILOGA I

NUJNI UKREPI IZ ČLENOV 3 IN 4 TE ODLOČBE

I.   Posebne uvozne zahteve

Brez poseganja v določbe iz dela A(1) Priloge III, dela A(I)(8.1), (8.2), (9), (10) Priloge IV in dela B(7), (8), (9), (10), (11), (12), (16) in (17) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES mora navedene rastline s poreklom iz tretjih držav spremljati spričevalo iz člena 13(1) Direktive, ki v rubriki „Dopolnilna izjava“ potrjuje, da imajo navedene rastline poreklo na mestu pridelave, ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla, ter

(a)

so v svoji celotni življenjski dobi rasle v državah, v katerih pojav navedenega organizma ni znan; ali

(b)

so v svoji celotni življenjski dobi rasle na neokuženem območju, ki ga je nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime neokuženega območja se navede v rubriki „kraj porekla“; ali

(c)

imajo poreklo na mestu pridelave, kjer pri uradnih inšpekcijskih pregledih v dveh letih pred uvozom in testiranjih neposredno pred uvozom ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma.

II.   Pogoji za premeščanje

Brez poseganja v določbe iz oddelka II Priloge II k tej odločbi, oddelka II(4) in (5) dela A Priloge IV, dela B(7), (8), (9), (10), (11), (12), (16) in (17) Priloge IV, oddelkov I(2.1) in II(1.1) dela A Priloge V k Direktivi 2000/29/ES se lahko vse navedene rastline bodisi s poreklom iz Skupnosti ali uvožene v Skupnost v skladu s členom 3 te odločbe premešča v Skupnosti, z izjemo manjših količin rastlin za nekomercialno uporabo lastnika ali prejemnika, pod pogojem, da ni tveganja širjenja navedenega organizma, samo če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive 92/105/EGS (1), in

(a)

so v svoji celotni življenjski dobi ali od vnosa v Skupnost na mesto pridelave rasle v državi članici, v kateri pojav organizma ni znan; ali

(b)

so v svoji celotni življenjski dobi ali od vnosa v Skupnost na mesto pridelave rasle na neokuženem območju, ki ga je odgovorni uradni organ v državi članici vzpostavil v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe; ali

(c)

imajo poreklo na mestu pridelave, kjer pri uradnih inšpekcijskih pregledih v dveh letih pred premeščanjem in testiranjih neposredno pred premeščanjem ni bilo opaziti znakov prisotnosti navedenega organizma.


(1)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/17/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 23).


PRILOGA II

NUJNI UKREPI IZ ČLENA 6 TE ODLOČBE

I.   Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Razmejena območja iz člena 6 obsegajo naslednje dele:

(a)

okuženo območje, na katerem je bila potrjena prisotnost navedenega organizma in ki vključuje vse navedene rastline, ki kažejo znake okužbe z navedenim organizmom; ter

(b)

varovalni pas najmanj 1 km od okuženega območja.

V primeru, da se več varovalnih pasov prekriva ali so si geografsko blizu, se opredeli večje razmejeno območje, ki vključuje ustrezna razmejena območja in območja med njimi.

2.

Natančna razmejitev območij iz odstavka 1 temelji na ustreznih znanstvenih načelih, biologiji navedenega organizma in njegovih prenašalcev, stopnji infekcije, obdobju leta in zlasti porazdelitvi rastlin v zadevni državi članici.

3.

Če je prisotnost navedenega organizma potrjena izven okuženega območja, se temu ustrezno preveri razmejitev območij.

4.

Če se v razmejenem območju z letnimi pregledi iz člena 5(1) prisotnosti navedenega organizma v obdobju najmanj dveh zaporednih let ne ugotovi, se območje ukine in ukrepi iz oddelka II te priloge niso več potrebni.

II.   Ukrepi v razmejenih območjih

Uradni ukrepi iz člena 6, ki jih je treba sprejeti v razmejenih območjih, so vsaj naslednji:

ustrezni ukrepi, namenjeni izkoreninjenju navedenega organizma,

intenzivno spremljanje prisotnosti organizma s primernimi inšpekcijskimi pregledi.


Top