EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0037

Direktiva Komisije 2007/37/ES z dne 21. junija 2007 o spremembi prilog I in III k Direktivi Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (Besedilo velja za EGP)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; implicitno zavrnjeno 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/37/oj

22.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/60


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/37/ES

z dne 21. junija 2007

o spremembi prilog I in III k Direktivi Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti druge alinee člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (2) je ena od posameznih direktiv za postopek ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo 70/156/EGS.

(2)

Direktiva 2006/40/ES določa, da je treba v zvezi z emisijami iz klimatskih naprav homologirati vozila, opremljena s klimatskimi napravami, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja nad 150.

(3)

Po uvedbi navedenega postopka ES-homologacije in sprejetju Uredbe Komisije (ES) št. 706/2007 z dne 21. junija 2007 o določitvi upravnih določb za ES-homologacijo vozil in usklajenega preskusa za meritve uhajanj iz nekaterih klimatskih naprav v skladu z Direktivo 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) je treba dodati nove elemente na seznam informacij v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS in zahteve opisnega lista za namene ES-homologacije vozila v Prilogi III navedene Direktive.

(4)

Za zagotovitev skladnosti postopka ES-homologacije se morajo nove zahteve, uvedene s to direktivo uporabljati od istega datuma kot ukrepi, sprejeti v skladu z Direktivo 2006/40/ES in Uredbo (ES) št. 706/2007.

(5)

Direktivo 70/156/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in III k Direktivi 70/156/EGS se spremenita v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 4. januarja 2008. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 5. januarja 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. junija 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

(2)  UL L 161, 14.6.2006, str. 12.

(3)  Glej stran 33 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Direktiva 70/156/EGS se spremeni:

1.

V Prilogi I se vstavijo naslednje točke:

9.10.8   Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi: …

9.10.8.1   Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: DA/NE (1)

9.10.8.2   Če je odgovor DA, izpolnite naslednje točke:

9.10.8.2.1   Risba in kratek opis klimatske naprave, vključno z referenčno številko ali številko dela in materialom, iz katerih so izdelani sestavni deli, pri katerih lahko pride do uhajanja:

9.10.8.2.2   Uhajanje iz klimatske naprave:

9.10.8.2.3   V primeru preskusa dela: seznam sestavnih delov, pri katerih lahko pride do uhajanja, vključno z ustrezno referenčno številko ali številko dela ter materialom z zadevnimi vrednostmi uhajanja na leto in podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., št. homologacije itd.): …

9.10.8.2.4   V primeru preskusa vozila: referenčna številka ali številka dela ter material delov naprave ter podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., št. homologacije itd.): …

9.10.8.3   Skupno uhajanje iz celotne naprave v g/l: …“

2.

V Prilogi III se vstavijo naslednje točke:

9.10.8   Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi: …

9.10.8.1   Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: DA/NE (1)

Če je odgovor da, skupno uhajanje iz celotne naprave v g/l: …“


Top