EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0425

Uredba Komisije (ES) št. 425/2007 z dne 19. aprila 2007 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh

OJ L 103, 20.4.2007, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 297–310 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 150 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/425/oj

20.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 425/2007

z dne 19. aprila 2007

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1365/2006 določiti ukrepe za izvajanje navedene uredbe.

(2)

Treba je prilagoditi opredelitve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1365/2006, tako da se dodajo nekatere nove opredelitve in zagotovijo obrazložitve in smernice sporočanja podatkov za zagotovitev usklajenega metodološkega okvira za zbiranje podatkov in urejanje primerljivih statistik na ravni Skupnosti.

(3)

Treba je prilagoditi obseg zbiranja podatkov in vsebino prilog k Uredbi (ES) št. 1365/2006, da se zagotovi ustrezno statistično zajetje tega načina prevoza ter urejanje zadevnih statistik na ravni Skupnosti.

(4)

Treba je podrobno opredeliti opis datotek, format in sredstvo za pošiljanje podatkov, da se zagotovi, da bodo taki podatki hitro in stroškovno učinkovito obdelani.

(5)

Predvideti je treba določbe glede razširjanja statističnih rezultatov.

(6)

Uredbo (ES) št. 1365/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1365/2006 se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚celinska plovna pot‘ pomeni vodotok, ki ni del morja in je zaradi naravnih ali umetno ustvarjenih značilnosti primeren za plovbo, predvsem s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh;

(b)

‚plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh‘ pomeni plavajoče plovilo, namenjeno za prevoz blaga ali javni prevoz potnikov, ki pluje predvsem po celinskih plovnih poteh, znotraj zaščitenih voda ali v bližini teh voda oziroma na območjih, kjer veljajo pristaniški predpisi;

(c)

‚nacionalnost plovila‘ pomeni državo, v kateri je plovilo registrirano;

(d)

‚prevoz po celinskih plovnih poteh‘ pomeni vsak premik blaga in/ali potnikov s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki v celoti ali delno poteka po celinskih plovnih poteh;

(e)

‚nacionalni prevoz po celinskih plovnih poteh‘ pomeni prevoz po celinskih plovnih poteh med dvema pristaniščema na nacionalnem ozemlju, ne glede na nacionalnost plovila;

(f)

‚mednarodni prevoz po celinskih plovnih poteh‘ pomeni prevoz po celinskih plovnih poteh med dvema pristaniščema na različnih nacionalnih ozemljih;

(g)

‚tranzitni prevoz po celinskih plovnih poteh‘ pomeni prevoz po celinskih plovnih poteh čez nacionalno ozemlje med dvema pristaniščema, od katerih je vsako na drugem nacionalnem ozemlju ali nacionalnih ozemljih, če na celotni poti znotraj nacionalnega ozemlja ni pretovarjanja;

(h)

‚promet po celinskih plovnih poteh‘ pomeni vsak premik plovila na določeni celinski plovni poti.“

2.

Priloge A do F k Uredbi (ES) št. 1365/2006 se nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Za izvajanje Uredbe (ES) št. 1365/2006 veljajo dodatne opredelitve, obrazložitve in smernice sporočanja podatkov iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Za namene člena 5 Uredbe (ES) št. 1365/2006 se statistični podatki pošljejo ali vnesejo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke pri Eurostatu v skladu z opisom datotek in sredstva za pošiljanje, opredeljenega v Prilogi III k tej uredbi.

Format pošiljanja podatkov je v skladu z ustreznimi standardi izmenjave podatkov, ki jih je določil Eurostat.

Člen 4

Za namene člena 6 Uredbe (ES) št. 1365/2006 Komisija na katerem koli sredstvu in s kakršno koli strukturo podatkov razširi vse podatke iz prilog A do F k isti Uredbi (ES) št. 1365/2006, ki jih države članice niso označile kot zaupne.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 264, 25.9.2006, str. 1.

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA I

Priloge A do F k Uredbi (ES) št. 1365/2006 se nadomestijo z naslednjim:

PRILOGA A

Preglednica A1.   Prevoz blaga glede na vrsto blaga (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚A1‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Država/regija natovarjanja

alfa-4

NUTS2 (1)

 

Država/regija raztovarjanja

alfa-4

NUTS2 (1)

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Vrsta blaga

dvomestna numerična

NST 2000 (2)

 

Vrsta embalaže

enomestna numerična

1

=

blago v zabojnikih

2

=

blago, ki ni v zabojnikih, in prazni zabojniki

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri

PRILOGA B

Preglednica B1.   Prevoz glede na nacionalnost in vrsto plovila (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚B1‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Država/regija natovarjanja

alfa-4

NUTS2 (3)

 

Država/regija raztovarjanja

alfa-4

NUTS2 (3)

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Vrsta plovila

enomestna numerična

1

=

barža na lastni pogon

2

=

barža brez lastnega pogona

3

=

tankerska barža na lastni pogon

4

=

tankerska barža brez lastnega pogona

5

=

druga plovila za prevoz blaga

6

=

pomorsko plovilo

 

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države) (4)

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri


Preglednica B2.   Ladijski promet (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚B2‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Število premikov natovorjenih plovil

 

 

premiki plovil

Število premikov praznih plovil

 

 

premiki plovil

Plovni kilometri (natovorjena plovila)

 

 

plovni kilometri

Plovni kilometri (prazna plovila)

 

 

plovni kilometri

OPOMBA: Zagotovitev te preglednice B2 ni obvezna.

PRILOGA C

Preglednica C1.   Prevoz v zabojnikih glede na vrsto blaga (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚C1‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Država/regija natovarjanja

alfa-4

NUTS2 (5)

 

Država/regija raztovarjanja

alfa-4

NUTS2 (5)

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Velikost zabojnikov

enomestna numerična

1

=

20 čevljev

2

=

40 čevljev

3

=

> 20 čevljev in < 40 čevljev

4

=

> 40 čevljev

 

Status natovorjenosti

enomestna numerična

1

=

natovorjeni zabojniki

2

=

prazni zabojniki

 

Vrsta blaga

dvomestna numerična

NST 2000 (6)

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

PRILOGA D

Preglednica D1.   Prevoz glede na nacionalnost plovil (četrtletni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚D1‘

 

Država poročevalka

Država poročevalka

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Četrtletje

dvomestna numerična

41

=

četrtletje 1

42

=

četrtletje 2

43

=

četrtletje 3

44

=

četrtletje 4

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države) (7)

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri


Preglednica D2.   Prevoz v zabojnikih glede na nacionalnost plovil (četrtletni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚D2‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Četrtletje

dvomestna numerična

41

=

četrtletje 1

42

=

četrtletje 2

43

=

četrtletje 3

44

=

četrtletje 4

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države) (8)

 

Status natovorjenosti

enomestna numerična

1

=

natovorjeni zabojniki

2

=

prazni zabojniki

 

Prepeljane tone

 

 

tone

Tonski kilometri

 

 

tonski kilometri

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

PRILOGA E

Preglednica E1.   Prevoz blaga (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

‚E1‘

 

Država poročevalka

dvomestna črkovna

NUTS0 (oznaka države)

 

Leto

štirimestna numerična

‚yyyy‘

 

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1

=

nacionalni

2

=

mednarodni (razen tranzitnega)

3

=

tranzitni

 

Vrsta blaga

dvomestna numerična

NST 2000 (9)

 

Skupaj prepeljanih ton

 

 

tone

Skupaj tonskih kilometrov

 

 

tonski kilometri

PRILOGA F

NOMENKLATURA BLAGA

Vrsta blaga se sporoči v skladu s klasifikacijo NST-2000 (10) kakor prikazuje preglednica F.1. Uporabi se dvomestna oznaka stolpca ‚Skupine NST-2000‘.

Vendar se samo leta 2007 državam članicam dovoli uporaba klasifikacije NST/R (11), kakor prikazuje preglednica F.2 za sporočanje vrste blaga. Uporabi se dvomestna oznaka stolpca ‚Skupine blaga‘.

Države članice se lahko tudi odločijo za sporočanje podatkov z uporabo obeh klasifikacij v letu 2007. Od leta 2008 naprej bo veljavna samo klasifikacija NST-2000.

Preglednica F.1.   Klasifikacija NST-2000

Skupine NST-2000

Opis blaga

01

Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi; ribe in drug ribiški ulov

02

Premog in lignit; šota; surova nafta in zemeljski plin; uranova in torijeva ruda

03

Rude in kamnine

04

Hrana, pijače, tobačni izdelki

05

Tekstil, tekstilni in krzneni izdelki, oblačila; usnje, obutev in usnjeni izdelki

06

Les ter leseni in plutovinasti izdelki (razen pohištva); pletarski izdelki; vlaknine, papir in papirni izdelki; tiskano gradivo in posneti nosilci zapisa

07

Koks, naftni derivati, jedrsko gorivo

08

Kemikalije, kemični izdelki in umetna vlakna; izdelki iz gume in plastičnih mas

09

Drugi nekovinski mineralni izdelki

10

Kovine; kovinski izdelki, razen strojev in naprav

11

Stroji in naprave, d. n.; pisarniški stroji in računalniki; električni stroji in naprave, d. n.; radijske, televizijske in komunikacijske naprave in oprema; medicinski, finomehanični in optični instrumenti; ure

12

Vozila in plovila

13

Pohištvo; drugi izdelki, d. n.

14

Sekundarne surovine; komunalni odpadki in drugi odpadki, ki v CPA niso določeni drugje

15

Pošta, paketi

Opomba: ta postavka se običajno uporablja za blago, ki ga prepeljejo poštne uprave in specializirane kurirske službe iz oddelkov 53.10 in 53.20 NACE Rev. 2.

16

Oprema in material, ki se uporablja pri prevozu blaga

Opomba: ta postavka zajema izdelke, kakor so prazni zabojniki, palete, škatle in varnostne kletke. Zajema tudi vozila, ki se uporabljajo, da vsebujejo blago, kadar se vozilo prevaža na drugem vozilu. Obstoj oznake za to vrsto materiala ne posega v vprašanje, ali se ti materiali štejejo kot ‚blago‘, saj je to odvisno od pravil za zbiranje podatkov za vsak način prevoza.

17

Blago, premeščeno med selitvijo gospodinjstev in pisarniških prostorov; prtljaga, prepeljana ločeno od potnikov; motorna vozila, premeščena zaradi popravila; drugo netržno blago, d. n.

18

Blago v skupinah: mešane vrste blaga, ki se prevažajo skupaj

Opomba: ta postavka se uporablja, kadar se šteje, da blago ni primerno za uvrstitev v posamezne skupine 01–16.

19

Nedoločljivo blago: blago, ki ga iz kakršnega koli razloga ni možno določiti in ga zato ni mogoče uvrstiti v skupine 01–16.

Opomba: namen te postavke je zajeti blago, kadar poročevalska enota nima podatkov o vrsti blaga, ki se prevaža.

20

Drugo blago d. n.

Opomba: ta postavka zajema vse predmete, ki jih ni možno uvrstiti v katero koli od skupin 01–19. Ker naj bi skupine 01–19 zajemale vse predvidene kategorije prepeljanega blaga, je treba na skupino 20 gledati kot na neobičajno in bi lahko ustvarila potrebo po nadaljnjem preverjanju podatkov, navedenih pod to postavko.


Preglednica F.2.   Klasifikacija NST/R

Skupine blaga

Poglavje NST/R

Skupine NST/R

Opis

1

0

01

Žita

2

02, 03

Krompir, drugo sveže ali zamrznjeno sadje in zelenjava

3

00, 06

Žive živali, sladkorna pesa

4

05

Les in pluta

5

04, 09

Tekstil, tekstilni izdelki in umetna vlakna, druge živalske in rastlinske surovine

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Živila in krma za živali

7

18

Oljna semena in oljni sadeži in maščobe

8

2

21, 22, 23

Trdna mineralna goriva

9

3

31

Surova nafta

10

32, 33, 34

Naftni derivati

11

4

41, 46

Železova ruda, odpadki železa in jekla in prah iz plavžev

12

45

Rude neželeznih kovin in odpadki

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Kovinski izdelki

14

6

64, 69

Cement, apno, predelani gradbeni materiali

15

61, 62, 63, 65

Surovi in predelani minerali

16

7

71, 72

Naravna in kemična gnojila

17

8

83

Kemične snovi iz premoga, katran

18

81, 82, 89

Kemične snovi, ki niso iz premoga in niso katran

19

84

Papirna masa in odpadni papir

20

9

91, 92, 93

Transportna oprema, stroji, aparati, motorji, sestavljeni ali ne, in njihovi sestavni deli

21

94

Izdelki iz kovine

22

95

Steklovina, stekleni izdelki, keramični izdelki

23

96, 97

Usnje, tekstil, oblačila, drugi proizvedeni izdelki

24

99

Razni izdelki


(1)  Kadar regionalna oznaka ni znana ali ni na voljo, bo uporabljena naslednja kodifikacija:

‚NUTS0 + ZZ‘, kadar obstaja šifra NUTS za partnersko državo,

‚ISO oznaka + ZZ‘, kadar za partnersko državo ne obstaja šifra NUTS,

‚ZZZZ‘, kadar je partnerska država popolnoma neznana.

(2)  Samo za referenčno leto 2007 se lahko klasifikacija NST/R uporabi za sporočanje vrste blaga, kakor je razloženo v Prilogi F.

(3)  Kadar regionalna oznaka ni znana ali ni na voljo, bo uporabljena naslednja kodifikacija:

‚NUTS0 + ZZ‘, kadar obstaja šifra NUTS za partnersko državo,

‚ISO oznaka + ZZ‘, kadar za partnersko državo ne obstaja šifra NUTS,

‚ISO oznaka + ZZ‘, kadar za partnersko državo ne obstaja šifra NUTS.

(4)  Kadar šifra NUTS za državo registracije vozila ne obstaja, bo sporočena oznaka države po ISO. Če nacionalnost plovila ni znana, se uporabi šifra ‚ZZ‘.

(5)  Kadar regionalna oznaka ni znana ali ni na voljo, bo uporabljena naslednja kodifikacija:

‚NUTS0 + ZZ‘, kadar obstaja šifra NUTS za partnersko državo,

‚ISO oznaka + ZZ‘, kadar za partnersko državo ne obstaja šifra NUTS,

‚ZZZZ‘, kadar je partnerska država popolnoma neznana.

(6)  Samo za referenčno leto 2007 se lahko klasifikacija NST/R uporabi za sporočanje vrste blaga, kakor je razloženo v Prilogi F.

(7)  Kadar šifra NUTS za državo registracije vozila ne obstaja, bo sporočena ISO oznaka države. Če nacionalnost plovila ni znana, se uporabi šifra ‚ZZ‘.

(8)  Kadar šifra NUTS za državo registracije vozila ne obstaja, bo sporočena ISO oznaka države. Če nacionalnost plovila ni znana, se uporabi šifra ‚ZZ‘.

(9)  Samo za referenčno leto 2007 se lahko klasifikacija NST/R uporabi za sporočanje vrste blaga, kakor je razloženo v Prilogi F.

(10)  Klasifikacija blaga za statistiko prometa, 2000, sprejeta na štiriinšestdesetem zasedanju (18.–21. februarja 2002) Odbora UN-ECE za notranji promet Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UN-ECE) in revidirana na šestinpetdesetem zasedanju Delovne skupine za prometno statistiko (8.–10. junija 2005) v okviru dokumenta TRANS/WP.6/2004/1/Rev. 2.

(11)  Klasifikacija blaga za statistiko prometa/revidirana, 1967. Objavil Statistični urad Evropskih skupnosti (francoska različica 1968).


PRILOGA II

DODATNE OPREDELITVE, OBRAZLOŽITVE IN SMERNICE SPOROČANJA PODATKOV ZA IZVAJANJE UREDBE (ES) št. 1365/2006

ODDELEK I.   PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

1.   Celinske plovne poti

Ta izraz zajema plovne reke, jezera, kanale in estuarije. Celinsko plovno pot, ki tvori skupno mejo med dvema državama, morata sporočiti obe državi.

2.   Prevoz po celinskih plovnih poteh

V tej uredbi bodo premiki blaga in/ali potnikov z uporabo pomorskih plovil, opravljeni v celoti na celinskih plovnih poteh, šteli za prevoz po celinskih plovnih poteh in bodo zanje veljale enake obveznosti zagotavljanja podatkov, četudi pomorska plovila v drugih opredelitvah niso izrecno omenjena.

Premiki blaga, prepeljanega na objekte in naprave na morju, so izključeni. Shrambe in skladišča za plovila, dobavljena plovilom v pristanišču, so izključena, nafta za oskrbo, prepeljana plovilom na morju, pa je vključena.

3.   Nacionalni prevoz po celinskih plovnih poteh

Nacionalni prevoz po celinskih plovnih poteh lahko vključuje tranzit skozi drugo državo, čeprav je treba za to državo ta prevoz sporočiti kot tranzit. Kabotažni prevoz, opredeljen kot nacionalni prevoz po celinskih vodnih poteh, opravljen s plovilom, registriranim v drugi državi, je vključen.

4.   Mednarodni prevoz po celinskih plovnih poteh

Mednarodni prevoz po celinskih plovnih poteh lahko vključuje tranzit skozi eno ali več tretjih držav. Za slednje države je treba ta prevoz sporočiti kot tranzit.

5.   Tranzitni prevoz po celinskih plovnih poteh

Tranzitni prevoz po celinskih plovnih poteh šteje kot tak samo, če na celotni poti na nacionalnem ozemlju ni pretovarjanja.

6.   Država/regija natovarjanja

To je država ali regija pristanišča (raven NUTS2 (1)), kjer se prepeljano blago natovori na plovilo.

7.   Država/regija raztovarjanja

To je država ali regija pristanišča (raven NUTS2), kjer se prepeljano blago raztovori s plovila.

8.   Vrsta embalaže blaga

Blago na plovilu se lahko prevaža v dveh vrstah embalaže:

v zabojnikih, kakor je opredeljeno v oddelku III.1;

zunaj zabojnikov.

ODDELEK II.   VRSTE PLOVIL

1.   Barža na lastni pogon

Katero koli motorno tovorno vozilo za celinske plovne poti, razen tankerskih barž na lastni pogon.

2.   Barža brez lastnega pogona

Katero koli nemotorno tovorno vozilo za celinske plovne poti, razen tankerskih barž brez lastnega pogona. V to kategorijo spadajo vlečne barže, barže brez lastnega pogona in potisno-vlečne barže.

3.   Tankerska barža na lastni pogon

Tankerska barža na lastni pogon za prevoz tekočin ali plinov v pritrjenih cisternah.

4.   Tankerska barža brez lastnega pogona

Barža brez lastnega pogona za prevoz tekočin ali plinov v pritrjenih cisternah.

5.   Druga plovila za prevoz blaga

Katero koli drugo znano ali neznano tovorno vozilo za celinske plovne poti, namenjeno prevozu blaga, neopredeljenega v prejšnjih kategorijah.

6.   Pomorska plovila

Plovila, razen plovil, ki plujejo predvsem po celinskih plovnih poteh, znotraj zaščitenih voda ali v bližini teh voda oziroma na območjih, kjer veljajo pristaniški predpisi.

ODDELEK III.   ZABOJNIKI

1.   Zabojnik

Tovorni zabojnik je kos transportne opreme:

1.

trajnega značaja in temu ustrezno dovolj trden, da je primeren za večkratno uporabo;

2.

posebno oblikovan, da omogoča prevoz blaga z enim načinom prevoza ali več brez vmesnega pretovarjanja;

3.

opremljen z napravami, ki omogočajo preprosto ravnanje, zlasti pri pretovarjanju z enega načina prevoza na drugega;

4.

tako oblikovan, da se preprosto polni in prazni;

5.

dolg 20 čevljev ali več.

2.   Velikost zabojnikov

V tej uredbi bo velikost zabojnikov sporočena v skladu s štirimi kategorijami:

1.

20-čeveljski zabojniki ISO (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev)

2.

40-čeveljski zabojniki ISO (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev)

3.

zabojniki ISO dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev

4.

zabojniki ISO dolžine več kot 40 čevljev.

Zabojnike, manjše od 20 čevljev ali neznane velikosti, je treba sporočiti pod kategorijo 1.

3.   Status natovorjenosti zabojnikov

Ne glede na velikost imajo lahko zabojniki dva statusa natovorjenosti:

natovorjen, kadar se v zabojniku prevaža kakršno koli blago;

prazen, kadar zabojnik ne vsebuje nobenega blaga.

ODDELEK IV.   PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH

1.   Število premikov natovorjenih plovil

Kot premik natovorjenega plovila šteje premik plovila iz pristanišča natovarjanja katerega koli blaga do naslednjega pristanišča natovarjanja ali raztovarjanja.

2.   Število premikov praznih plovil

Kot premik praznega plovila šteje premik plovila od enega pristanišča do drugega, kadar je bruto bruto teža blaga nič. Premik plovila, ki prevaža prazne zabojnike, ne šteje kot prazno plovilo.

ODDELEK V.   ENOTE

1.   Tona

Enota za merjenje teže prevoza blaga, enakovredna 1 000 kilogramom.

Teža, ki jo je treba upoštevati, je bruto bruto teža blaga. Upoštevana teža je enakovredna skupni teži blaga in embalaže ter tare opreme, kakor so zabojniki, zamenljiva tovorišča in palete. Po izključitvi tare je teža bruto teža.

2.   Tonski kilometri

Enota za merjenje prevoza blaga, enakovredna eni toni blaga, prevoženega na razdalji enega kilometra.

Pri sporočanju tonskih kilometrov je treba upoštevati samo razdaljo, prevoženo na celinskih plovnih poteh.

3.   TEU

Enota za merjenje velikosti zabojnika, enakovredna dvajsetim enotam. V tej uredbi se uporabljajo naslednje enakovrednosti:

1.

=

20-čeveljski zabojniki ISO (dolžina 20 čevljev in širina 8 čevljev)

=

1 TEU;

2.

=

40-čeveljski zabojniki ISO (dolžina 40 čevljev in širina 8 čevljev)

=

2 TEU;

3.

=

zabojniki ISO dolžine več kot 20 in manj kot 40 čevljev

=

1,5 TEU;

4.

=

zabojniki ISO dolžine več kot 40 čevljev

=

2,25 TEU.

4.   TEU/km

Enota za merjenje prevoza blaga z zabojniki, enakovredna enemu TEU, prevoženem na razdalji enega kilometra.

Pri sporočanju TEU-kilometrov je treba upoštevati samo razdaljo, prevoženo po celinskih plovnih poteh.

5.   Plovni kilometri

Enota za merjenje ladijskega prometa, enakovredna premiku plovila na razdalji enega kilometra. Pri sporočanju plovnih kilometrov je treba upoštevati samo razdaljo, prevoženo na celinskih plovnih poteh.


(1)  Nomenklatura teritorialnih enot v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1). Vsaka prihodnja posodobitev te klasifikacije, sprejeta z izvajanjem predpisov Komisije, se bo uporabljala v tej uredbi.


PRILOGA III

OPIS DATOTEK IN SREDSTVA ZA POŠILJANJE ZA IZVAJANJE UREDBE (ES) št. 1365/2006

Opis elementov, ki jih je treba uporabljati v vsaki datoteki

Povzetek elementov, ki jih je treba zagotoviti v vsaki datoteki (preglednici) te uredbe, je prikazan v naslednji preglednici:

Elementi

Format in velikost

Preglednica

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Mere

Številka preglednice

an2

X

X

X

X

X

X

X

Država poročevalka

a2

X

X

X

X

X

X

X

Leto

n4

X

X

X

X

X

X

X

Četrtletje

n2

 

 

 

 

X

X

 

Država/regija natovarjanja

an4

X

X

 

X

 

 

 

Država/regija raztovarjanja

an4

X

X

 

X

 

 

 

Vrsta prevoza

n1

X

X

X

X

X

X

X

Vrsta blaga

n2

X

 

 

X

 

 

X

Vrsta embalaže

n1

X

 

 

 

 

 

 

Vrsta plovila

n1

 

X

 

 

 

 

 

Nacionalnost plovila

a2

 

X

 

 

X

X

 

Velikost zabojnikov

n1

 

 

 

X

 

 

 

Status natovorjenosti

n1

 

 

 

X

 

X

 

Vrednosti

Prepeljane tone

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tonski kilometri

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Število premikov natovorjenih plovil

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Število premikov praznih plovil

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Plovni kilometri (natovorjena plovila)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Plovni kilometri (prazna plovila)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU-km

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Dve polji sta označeni v stolpcu, povezanem z zadevno preglednico:

„X“: polja, ki jih je treba zagotoviti za preglednico,

„“ (presledek): polja, ki za preglednico niso pomembna (jih ni treba zagotoviti).

Format vsakega polja je numeričen (n) ali abeceden (a) ali alfanumeričen (an). Velikost je fiksna („format + številka “– npr.: „n4“) ali variabilna z maksimalnim številom mest („format + ‚..‘ + maksimalno število mest“ – npr: „n..12“).

Opis sredstva za pošiljanje

Format pošiljanja, ki se uporablja, mora biti združljiv s samodejnim pošiljanjem podatkov (pristop EDI).

Format „CSV“ (vrednosti, ločene z vejico) s podpičjem (;) kot ločilom polja je sprejemljiv. Eurostat bi lahko opredelil tudi drug, naprednejši format, temelječ na ustreznem standardu izmenjave. Eurostat bi nato dal na voljo podrobne informacije o načinu izvajanja tega standarda v skladu z zahtevami te uredbe.

Podatki se pošljejo ali vnesejo v elektronski obliki v enotno vstopno točko za podatke pri Eurostatu.

Za vsako preglednico Uredbe in za vsako obdobje je treba poslati ločeno datoteko.

Potreben je naslednji dogovor glede poimenovanja datotek:

„IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format“, pri čemer:

IWW

Za podatke o celinskih plovnih poteh

Preglednica

„A1“, „B1“, „B2“, „C1“, „D1“, „D2“ ali „E1“

Pogostnost

„A“ za letno

„Q“ za četrtletno

Država

Država poročevalka: uporabiti NUTS0

Leto

Leto podatkov s štirimi mesti (npr. 2007)

Obdobje

„0000“ za letno

„0001“ za prvo četrtletje Q01

„0002“ za drugo četrtletje Q02

„0003“ za tretje četrtletje Q03

„0004“ za četrto četrtletje Q04

[_Polje po želji]

Lahko vsebuje katero koli verigo od 1 do 220 znakov (dovoljeni so samo „A“ do „Z“, „0“ do „9“ ali „_“). To polje ni razloženo z orodji Eurostata.

.format

Format datoteke: (npr. „CSV“ za vrednost, ločeno z vejico, „GES“ za GESMES)

Primer:

Datoteka „IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv“ je datoteka, ki vsebuje podatke preglednice D1 Uredbe, za Francijo, za leto 2007, drugo četrtletje.


Top