EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0226

2007/226/ES: Odločba Komisije z dne 11. aprila 2007 v zvezi s podaljšanjem roka za dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso bile preučene v desetletnem programu dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1545)

OJ L 97, 12.4.2007, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/226/oj

12.4.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. aprila 2007

v zvezi s podaljšanjem roka za dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso bile preučene v desetletnem programu dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1545)

(Besedilo v francoskem in poljskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/226/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 16(2) in člen 16(3) Direktive 98/8/ES (v nadaljevanju „Direktive“) določata, da se v primeru, ko zahtevane informacije in podatki za presojo aktivne snovi niso predloženi v predpisanem roku, lahko odloči, da se taka aktivna snov ne vključi v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi. Države članice morajo po takšni odločitvi preklicati vsa dovoljenja za biocidne pripravke, ki vsebujejo to aktivno snov.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 1896/2000 (2) in (ES) št. 2032/2003 (3) določata podrobna pravila za izvajanje prve in druge faze desetletnega programa dela iz člena 16(2) Direktive. Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 določa 1. september 2006 kot datum, s katerim države članice prekličejo obstoječa dovoljenja za biocidne proizvode, ki vsebujejo ugotovljene obstoječe aktivne snovi, za katere ni bila sprejeta nobena prijava ali zanje nobena država članica ni izrazila zanimanja.

(3)

Člen 4a Uredbe (ES) št. 2032/2003, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1048/2005 (4), določa pogoje, na podlagi katerih lahko države članice Komisijo zaprosijo za podaljšanje obdobja postopne odprave, določenega v njenem členu 4(2) in pogoje odobritve takšnega podaljšanja.

(4)

Za nekatere aktivne snovi, katerih uporaba v biocidnih pripravkih se prepove po 1. septembru 2006, so vlogo za podaljšanje obdobja postopne odprave Komisiji vložile posamezne države članice in jim priložile podatke, ki dokazujejo potrebo po nadaljnji uporabi zadevnih snovi.

(5)

Poljska je predložila podatke, ki dokazujejo, da za ciflutrin, ki se uporablja kot insekticid za zaščito gradbenega lesa na zgodovinskih in drugih stavbah, trenutno ni na voljo drugih ustreznih možnosti. Kratko podaljšanje obdobja postopne odprave za to snov se zdi primerno, da se lahko predložijo podatki o učinkovitosti drugih snovi in da se omogoči njihovo dajanje v promet na Poljskem v skladu z nacionalno zakonodajo.

(6)

Francija je predložila podatke, ki dokazujejo potrebo, da se zagotovi čim širši možni spekter larvicidov za zatiranje komarjev, ki so vektorji hudih bolezni, prisotnih med prebivalstvom čezmorskih departmajev države članice, in zahtevala, da temefos še naprej ostane na trgu teh območij. Podaljšanje obdobja postopne odprave za to snov se zdi primerno zaradi njene nadomestitve z drugimi ustreznimi snovmi.

(7)

Francija je predložila podatke, ki dokazujejo potrebo po začasni nadaljnji uporabi amoniaka kot veterinarsko higiensko biocidnega proizvoda za preprečevanje infekcij živine s kokcidiji, oocistami (cryptosporidium) in glistami (nematoda). Podaljšanje obdobja postopne odprave za to snov se zdi primerno zaradi njene postopne nadomestitve z drugimi snovmi, prijavljenimi za presojo v programu preverjanja iz Direktive.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 4(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 lahko države članice, navedene v stolpcu B Priloge k tej odločbi, odobrijo ali obdržijo obstoječa dovoljenja za dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo snovi, navedene v stolpcu A Priloge, za uporabe bistvenega pomena, navedene v stolpcu D, in sicer do datumov, navedenih v stolpcu C navedene priloge.

Člen 2

1.   Države članice, ki uporabljajo odstopanje iz člena 1 te odločbe, zagotovijo, da se upoštevajo naslednji pogoji:

(a)

nadaljnja uporaba je mogoča le pod pogojem, da so proizvodi, ki vsebujejo snov, odobreni za predvideno uporabo bistvenega pomena;

(b)

nadaljnja uporaba je sprejemljiva le, če nima nesprejemljivega učinka na zdravje ljudi ali živali ali na okolje;

(c)

ob odobritvi dovoljenj se uvedejo vsi primerni ukrepi za zmanjšanje tveganja;

(d)

biocidni pripravki, ki ostanejo na trgu po 1. septembru 2006, se ponovno označijo, da ustrezajo pogojem za omejeno uporabo;

(e)

po potrebi države članice zagotovijo, da si imetniki dovoljenj ali zadevne države članice prizadevajo najti druge možnosti za tovrstne uporabe ali da se pripravi dosje, ki bo v skladu s postopkom iz člena 11 Direktive 98/8/ES predložen najpozneje do 14. maja 2008.

2.   Po potrebi zadevne države članice vsako leto obvestijo Komisijo o uporabi odstavka 1 in zlasti o ukrepih, sprejetih v skladu s točko (e).

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 11. aprila 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/140/ES (UL L 414, 30.12.2006, str. 78).

(2)  UL L 228, 8.9.2000, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2032/2003 (UL L 307, 24.11.2003, str. 1).

(3)  Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1849/2006 (UL L 355, 15.12.2006, str. 63).

(4)  UL L 178, 9.7.2005, str. 1.


PRILOGA

Seznam dovoljenj iz člena 1

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

Stolpec D

Aktivna snov

Država članica

Datumi

Uporaba

Ciflutrin

št. ES 269-855-7

št. CAS 68359-37-5

Poljska

1.9.2007

Za zaščito gradbenega lesa pred insekti; samo za poklicno uporabo.

Temefos

št. ES 222-191-1

št. CAS 3383-96-8

Francija

14.5.2009

Za zatiranje komarjev vektorjev; samo za uporabo v čezmorskih departmajih Francije.

Amoniak

št. ES 231-635-3

št. CAS 7664-41-7

Francija

14.5.2008

Veterinarsko higienski biocidni pripravek za preprečevanje infekcij živine s kokcidiji, oocistami (cryptosporidium) in glistami (nematoda); samo ko ni na voljo drugih sredstev s podobnim učinkom.


Top