EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0260

Uredba Sveta (ES) št. 260/2007 z dne 9. marca 2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 72, 13.3.2007, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 206–214 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 36 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 13/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/260/oj

13.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/1


UREDBA SVETA (ES) št. 260/2007

z dne 9. marca 2007

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAČASNI UKREPI

(1)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 1350/2006 (2) („začasna uredba“) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih volframovih elektrod, trenutno uvrščenih pod oznaki KN ex81019910 in ex85159000 (oznaki KN od 1. januarja 2007), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Treba je opozoriti, da je preiskava dampinga in škode zajela obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 („obdobje preiskave“ ali „OP“). Glede na gibanja, pomembna za oceno škode, je Komisija analizirala podatke, ki zajemajo obdobje od 1. januarja 2001 do konca obdobja preiskave („obravnavano obdobje“).

B.   NAKNADNI POSTOPEK

(3)

Po uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz LRK so nekatere zainteresirane stranke predložile pisne pripombe. Strankam je bila na zahtevo dana tudi možnost ustnega zaslišanja.

(4)

Komisija je nadaljevala z iskanjem in preverjanjem vseh informacij, za katere je menila, da so potrebne za njene dokončne ugotovitve. Po proučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile stranke, so bile začasne ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene. V ta namen je Komisija opravila nadaljnje preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

(a)

Nepovezani uvoznik v Skupnosti:

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francija.

(b)

Povezani družbi v Skupnosti:

Alexander Binzel Schweiβtechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Nemčija,

Binzel France Sarl, Strasbourg, Francija.

(5)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz LRK in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Določeno je bilo tudi obdobje, v katerem lahko podajo svoja stališča v zvezi s tem razkritjem.

(6)

Po proučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile stranke, so bile ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

C.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(7)

Zadevni izdelek so volframove varilne elektrode („VE“), vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas. % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine. Trenutno se uvršča pod oznaki KN ex81019910 in ex85159000 (oznaki KN od 1. januarja 2007). Zadevni izdelek se uporablja pri varjenju in podobnih postopkih, vključno z obločnim varjenjem z volframom v zaščiti inertnega plina, varjenjem s plazemskim oblokom ter rezanjem in vročim brizganjem.

(8)

En uvoznik se ni strinjal z ugotovitvijo iz uvodne izjave (13) začasne uredbe, da se vse VE za namene tega postopka šteje kot en izdelek. Ta uvoznik je opozoril na spreminjajoče se lastnosti različnih vrst VE in zlasti ene patentirane vrste, ki jo je razvil prav on.

(9)

Vendar pa se je Komisija od začetka preiskave zavedala, da obstaja več vrst VE. Poleg tega, da se VE prodaja v različnih dolžinah in debelinah, je lahko iz čistega volframa ali zlitina z majhnim deležem kovine, kot so torij, lantan, cerij, cirkonij, ali kombinacije navedenih kovin. To legiranje vpliva na lastnosti elektrod, zlasti glede vnetljivosti, stabilnosti in trdnosti, ter jim omogoča, da so prilagojene posamezni uporabi. Ne glede na razlike v tehničnih lastnostih različnih vrst VE se šteje, da njihove skupne osnovne fizikalne lastnosti in stopnja zamenljivosti zadostujejo, da se za namene tega postopka obravnavajo kot en izdelek, saj imajo enake osnovne fizikalne in kemijske lastnosti.

(10)

Vendar pa je treba opozoriti, da so se različne vrste VE, kakor je navedeno zgoraj, upoštevale za namen izračunavanja stopenj dampinga in škode.

(11)

Uvoznik iz uvodne izjave (8) je prav tako opozoril na razlike v proizvodnih postopkih med evropskimi in kitajskimi proizvajalci ter trdil, da so ti vzrok za večjo kakovost kitajskih VE. Poleg tega je proizvajalec izvoznik trdil, da so njegove elektrode boljše kakovosti kot elektrode njegovih konkurentov in v vsakem primeru ustreznejše za glavni izdelek, ki ga proizvaja skupina, in sicer varilni gorilnik TIG. V zvezi s slednjo trditvijo je treba poudariti, da glede na razpoložljive dokaze nobena kakovostna razlika ni takšna, da bi v tem primeru onemogočila uporabo elektrod, ki so jih proizvedli drugi proizvajalci, čeprav ne bi zagotovila optimalne namestitve v gorilnike. Kar zadeva domnevne splošne kakovostne razlike, ki jih je navajal uvoznik, med VE, ki jih proizvede in proda industrija Skupnosti v Skupnosti, in VE, uvoženimi v Skupnost iz LRK, ni bilo na voljo objektivnih informacij, ki bi potrdile ali ocenile takšno zaznano splošno kakovostno razliko. Zato so se VE, ki jih proizvede in proda industrija Skupnosti v Skupnosti, in VE, uvožene v Skupnost iz LRK, obravnavale enako v smislu člena 1(4) osnovne uredbe in glede tega pri izračunu škode ni bilo prilagoditev.

(12)

Ker ni bilo nobene druge pripombe v zvezi z zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom, se uvodne izjave (12) do (15) začasne uredbe potrdijo.

D.   DAMPING

1.   Tržnogospodarska obravnava („TGO“)

(13)

Proizvajalec izvoznik, ki mu je bil TGO zavrnjen, ker ni izpolnjeval drugega merila TGO iz člena 2(7)(c) osnovne uredbe, je trdil, da so v njegovem računovodskem sistemu ugotovljena neskladja zadevala zgolj nekaj primerov in da je medtem izboljšal svoj sistem, da bi tako izpolnil mednarodne računovodske standarde. Vendar pa ta družba svoje trditve ni utemeljila in ni zagotovila nobenega dokaza. Poleg tega je na podlagi dokazov, zbranih med preveritvenim obiskom na kraju samem, jasno, da ugotovljene prakse kršijo mednarodne računovodske standarde in kitajska računovodska pravila, čeprav so bile po OP popravljene.

(14)

Ker ni bilo nobenih drugih argumentov v zvezi z odobritvijo TGO, se ugotovitve iz uvodnih izjav (16) do (21) začasne uredbe potrdijo.

2.   Individualna obravnava („IO“)

(15)

Po začasnem razkritju je industrija Skupnosti nasprotovala odobritvi IO za proizvajalca izvoznika, omenjenega v uvodni izjavi (13), saj so bila ugotovljena neskladja v računovodskih izkazih družbe tudi v zvezi z beleženjem izvozne prodaje. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je družba izpolnila merila iz člena 9(5) osnovne uredbe in zato ni bilo razloga za zavrnitev njihovega zahtevka za IO. Poleg tega bi se lahko med preverjanjem glavnega protidampinškega vprašalnika na kraju samem pridobili vsi dokazi, povezani z nizkim številom izvoznih transakcij družbe v Skupnost v obdobju IO, v njegovih izvoznih podatkih pa bi se lahko takoj opravil zgolj en potreben popravek. Zato je bila zahteva industrije Skupnosti zavrnjena.

(16)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobene druge pripombe, se ugotovitve glede IO iz uvodnih izjav (22) do (25) začasne uredbe potrdijo.

3.   Normalna vrednost

(a)   Določitev normalne vrednosti za proizvajalca izvoznika v LRK, ki mu je bila odobrena TGO

(17)

Po začasnem razkritju je zadevni proizvajalec izvoznik predstavil mesečno normalno vrednost, tako da je povezal povprečno normalno vrednost v OP z gibanjem cen glavne surovine, amonijevega paravolframata („APT“); s tem je želel ponazoriti, da v primerjavi z mesečnimi izvoznimi cenami proti koncu OP ni bilo več dampinga. Poleg tega je ta mesečna normalna vrednost kazala na to, da je začasno ugotovitev dampinga v glavnem povzročilo precejšnje povečanje cene APT, na katero se družba s povečanjem svojih izvoznih prodajnih cen ni odzvala takoj, ampak šele na koncu OP. Družba je Komisijo prosila, da to upošteva in razmisli o izračunavanju stopnje dampinga na osnovi samo zadnjih šestih mesecev ali zadnje četrtine OP. Vendar pa je bilo treba to zahtevo zavrniti, saj bi bil odmik od OP diskriminatoren do vseh drugih preiskovanih družb, na katere je splošno povišanje cen APT vplivalo enako. Zahteva je prav tako v nasprotju z načelom obdobja preiskave. Pomeni selektivno izbirati podatke iz dela obdobja preiskovanja in tako vzbuja dvome o reprezentativnosti ugotovitev.

(18)

V zvezi s tem je po začasnem razkritju industrija Skupnosti trdila, da je treba prilagoditi stroške surovin, uporabljenih za oblikovanje normalne vrednosti družb, ki jim je bil odobren TGO. Po mnenju industrije Skupnosti bi takšna prilagoditev bila upravičena v skladu s členoma 2(3) in 2(5) osnovne uredbe, saj na kitajski trg volframa posega država na makroekonomski ravni in zato domače cene glavne surovine APT ves čas ostajajo nižje kot izvozne cene APT.

(19)

Zgoraj navedene trditve so bile preverjene z analizo učinkov politik kitajske vlade na makroekonomski ravni, ki bi lahko vodile do različnih cenovnih ravni APT na domačem in izvoznem trgu. Preiskava je pokazala, da kitajska politika povračila DDV pri izvozu do neke mere zavira izvoz volframa in povezanih izdelkov, kot je APT, saj se izvoznikom na doma nabavljeno surovino povrne zgolj del plačanega DDV. To tudi pomeni, da imajo proizvajalci VE pri izvozu dodatne stroške. Zato se je opravila prilagoditev normalne vrednosti v skladu s členom 2(10)(b) osnovne uredbe, ki odraža skupen strošek, nastal na podlagi zgoraj omenjenega sistema DDV. Šteje se, da nadaljnje prilagoditve niso potrebne.

(20)

Razen za zgoraj omenjene prilagoditve normalne vrednosti, se splošna metodologija iz uvodnih izjav (26) do (33) začasne uredbe potrdi.

(b)   Določitev normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike v LRK, ki jim ni bila odobrena TGO

(i)   Primerljiva država

(21)

Ker ni bilo ustreznih pripomb glede uporabe ZDA kot primerljive države, se uvodne izjave (34) do (38) začasne uredbe potrdijo.

(ii)   Normalna vrednost

(22)

Ker ni bilo pripomb o določitvi normalne vrednosti za proizvajalce izvoznike, ki jim ni bil odobren TGO, se uvodne izjave (39) do (46) začasne uredbe dokončno potrdijo.

4.   Izvozne cene

(23)

Izvozne cene ene družbe, ki ji je bila odobrena IO, in sodelujoče družbe, ki ji TGO/IO nista bili odobreni, njena stopnja dampinga pa je bila uporabljena kot osnova stopnje dampinga na ravni države, kakor je pojasnjeno v uvodnih izjavah (54) do (56) začasne uredbe, so bile pregledane, pri tem pa sta bili izključeni dve transakciji, ki nista spadali v OP.

(24)

Po začasnem razkritju je proizvajalec izvoznik, ki mu je bila odobrena TGO in je v Skupnost izvažal prek povezanega uvoznika in nato nadalje prodajal povezanim in nepovezanim družbam v Skupnosti, trdil, da so bili stroški PSA njegovih povezanih družb, uporabljeni za oblikovanje izvozne cene v skladu s členom 2(9) osnovne uredbe, precenjeni in niso odražali stroškov od prodaje VE. Proizvajalec izvoznik je zahteval, da Komisija uporabi originalne stroške PSA, navedene v izpolnjenih vprašalnikih povezanih distributerjev, ki zaradi pomanjkanja dokazov za metodo razporeditve stroškov na začetku niso bili sprejemljivi. Družba je predložila ustrezne dokaze za prvotno uporabljeno metodo razporeditve stroškov, osnovano na internih standardih, ki so jih družbe uporabljale v preteklosti. Predloženi dokaz je bil naknadno preverjen na kraju samem in ugotovljeno je bilo, da je prvotna metoda razporeditve stroškov ustrezala stroškom, povezanim s prodajo VE. Zato je bil zahtevek sprejet, stroški PSA povezanih distributerjev pa so bili ustrezno prilagojeni.

(25)

V zvezi s stopnjo dobička dveh nepovezanih uvoznikov, ena od teh je bila uporabljena za oblikovano izvozno ceno zgoraj omenjenega proizvajalca izvoznika, je bilo ugotovljeno, da se navedenih stopenj dobička ne sme uporabljati, saj njihove poslovne dejavnosti niso dovolj primerljive s poslovnimi dejavnostmi zadevnega povezanega uvoznika. Dejansko je večina uvoženih VE s strani povezanega uvoznika nadalje vgrajenih v glavni izdelek, ki ga proizvaja skupina, in sicer varilni gorilnik. Prav tako je treba opozoriti, da je VE v primerjavi s končnim izdelkom vredna malo. Na tej osnovi je bilo sklenjeno, da bi stopnja dobička povezanega uvoznika predstavljala natančnejšo osnovo za oblikovanje izvozne cene.

(26)

V zvezi z izvoznimi cenami ni bilo drugih pripomb, zato se splošna metodologija iz uvodnih izjav (47) in (48) osnovne uredbe, razen uporabe stopnje dobička povezanega uvoznika za konstruirano izvozno ceno proizvajalca, ki mu je bil odobren TGO, kakor je opisano zgoraj, potrdi.

5.   Primerjava

(27)

Normalne vrednosti, kakor so opisane v uvodnih izjavah (17) do (20) in (22), in izvozne cene, pregledane in pojasnjene v uvodnih izjavah (23) do (26), so se primerjale na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave med normalno vrednostjo in izvozno ceno so bile v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevane razlike v dejavnikih, za katere je bilo ugotovljeno in dokazano, da vplivajo na cene in primerljivost cen. Prilagoditve so bile odobrene za posredne davke iz uvodne izjave (19), stroške prevoza, zavarovanja, manipulativne stroške in druge tozadevne stroške, stroške pakiranja, kredita in bančne stroške.

6.   Stopnja dampinga

(a)   Za sodelujočega proizvajalca izvoznika, ki mu je bila odobrena TGO

(28)

Na podlagi zgoraj navedenega je dokončna stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednja:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17 %

(b)   Za sodelujoča proizvajalca izvoznika, ki jima je bila odobrena TGO

(29)

Po prilagoditvi izvozne cene druge družbe, ki ji je bila odobrena TGO, so dokončne stopnje dampinga, izražene kot odstotek cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednje:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

128,4 %

(c)   Za vse ostale proizvajalce izvoznike

(30)

Po prilagoditvi izvozne cene sodelujočega proizvajalca izvoznika, ki mu TGO/IO nista bili odobreni, je dokončna stopnja dampinga na ravni države določena na 160,2 % cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve.

E.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti

(31)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s proizvodnjo Skupnosti, se uvodni izjavi (57) in (58) začasne uredbe potrdita.

2.   Opredelitev industrije Skupnosti

(32)

Ker ni bilo pripomb v zvezi z opredelitvijo industrije Skupnosti, se uvodna izjava (59) začasne uredbe potrdi.

3.   Poraba Skupnosti

(33)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s potrošnjo Skupnosti, se uvodna izjava (60) začasne uredbe potrdi.

4.   Uvoz iz zadevne države v Skupnost

(34)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z uvozom iz zadevne države, se uvodne izjave (61) do (66) začasne uredbe potrdijo.

5.   Položaj industrije Skupnosti

(35)

Ker ni bilo pripomb v zvezi s položajem industrije Skupnosti, se uvodne izjave (67) do (93) začasne uredbe potrdijo.

F.   VZROČNA ZVEZA

(36)

Ker ni bilo predloženih novih in bistvenih informacij ali utemeljitev v zvezi s tem, se uvodne izjave (94) do (114) začasne uredbe potrdijo.

G.   INTERES SKUPNOSTI

(37)

Trije izvozniki, eno združenje izvoznikov in en uvoznik so ponovno izrazili svojo zaskrbljenost nad tem, da bi začasne dajatve izključile kitajske izvoznike iz trga Skupnosti. Glede na to, da obstajata le dva proizvajalca Skupnosti in da uvoza iz drugih držav dejansko ni, bi to domnevno preprečilo konkurenco na trgu Skupnosti v škodo uporabnikov. Poleg tega se je trdilo, da sta ta dva proizvajalca Skupnosti v preteklosti s protikonkurenčnimi praksami nadzorovala cene na trgu Skupnosti. Vendar pa te stranke niso zagotovile nobenih dodatnih dokazov v podporo svojim trditvam niti se med preiskavo ni našlo ničesar, kar bi kazalo na tovrstne prakse.

(38)

Kakor je navedeno v začasni uredbi, namen protidampinških ukrepov ni preprečiti dostop izvoznikom v tretjih državah na trg Skupnosti, ampak ponovno vzpostaviti raven enakih pogojev delovanja, ki so jih izkrivile nepoštene trgovinske prakse.

(39)

Med preiskavo niso bili odkriti dokazi v podporo trditvam o protikonkurenčnemu ravnanju niti ni industrija Skupnosti imela nenormalno visokih dobičkov, še preden se je kitajski uvoz močno uveljavil na trgu Skupnosti. Stopnje uvedenih ukrepov morajo poleg dvema obstoječima proizvajalcema Skupnosti omogočiti nadaljevanje prodaje zadevnega izdelka na trgu Skupnosti vsaj še nekaterim proizvajalcem izvoznikom iz LRK. Dejansko je edini namen dajatev, ki temeljijo na škodi, dvigniti uvozne cene na raven, ki industriji Skupnosti omogoča dosegati normalen dobiček.

(40)

En uvoznik je nadalje trdil, da bi dajatve ogrozile obstoj njegove družbe. Poleg tega ta uvoznik trguje z redko vrsto visoko kakovostnih elektrod in trdi, da bi bili končni uporabniki VE oškodovani v smislu inovativnosti in kakovosti storitev, če bi on prenehal poslovati.

(41)

Vendar pa bi moralo, kakor je navedeno v začasni uredbi, kakršno koli povečanje cen uvoza zadevnega izdelka na uvoznike vplivati le tako, da bi se obnovila poštena konkurenca s proizvajalci Skupnosti, uvoznikom pa ne bi smelo preprečiti prodaje zadevnega izdelka. Poleg tega je zaradi visokih stopenj dobička, ugotovljenih na ravni sodelujočih uvoznikov, težko verjetno, da bi ti prenehali poslovati, čeprav bi se obseg izvoza zaradi uvedbe ukrepov zmanjšal. Vloga distributerja/trgovca na trgu varilnih elektrod je pomembna, saj končnemu uporabniku omogoča, da na enem mestu kupi vse, kar potrebuje v zvezi z varjenjem. Zato je zelo verjetno, da bodo navedeni posredniki ostali pomemben dejavnik na trgu tudi po uvedbi ukrepov.

(42)

Ena stranka je tudi trdila, da so VE, ki jih je uvozila njihova skupina, komplementarne varilnim gorilnikom, ki jih proizvaja ista družba. Če bodo protidampinški ukrepi povzročili, da se bodo uporabniki odločali za cenejše elektrode drugih dobaviteljev, bo to slabo vplivalo na učinkovitost in vzdržljivost gorilnikov družbe, kar pa bo imelo negativne posledice za celotno poslovanje. Vendar pa se šteje, da relativno nizka raven predlaganih dajatev za tega izvoznika najverjetneje ne bo spodbudila strank teh uporabnikov, da bi se odločale za druge vire ponudbe, četudi se ne bi zavedale takšnih škodljivih tehničnih posledic. Poleg tega dokazi o domnevnih negativnih posledicah niso bili predloženi.

(43)

Ker v zvezi s tem niso bile posredovane bistvene nove zadevne informacije ali argumenti, se uvodne izjave (115) do (132) začasne uredbe potrdijo.

H.   DOKONČNI PROTIDAMPINŠKI UKREPI

1.   Stopnja odprave škode

(44)

Industrija Skupnosti je po razkritju začasnih ugotovitev trdila, da je prilagoditev za dejavnost uvoznikov iz uvodne izjave (136) začasne uredbe pretirana iz dveh razlogov:

Vsi uvozniki ne bi izvajali vseh dejavnosti iz navedene uvodne izjave, zlasti pakiranja, skladiščenja, nadzora kakovosti in v nekaterih primerih fizične predelave elektrod. V nekaterih primerih bi bile elektrode iz LRK izvožene v takšni obliki, da uvozniku večine od tega ne bi bilo treba opraviti.

Če pa bi določeni uvoznik moral opraviti takšne dejavnosti, bi bili stroški po ocenah industrije Skupnosti znatno manjši kot znesek prilagoditve, ki ga je začasno oblikovala Komisija.

(45)

Komisija je še nadalje raziskala to vprašanje, tako da je med drugim pridobila natančne informacije s strani dodatnega nepovezanega uvoznika. Preiskava je pokazala, da se v Skupnosti proizvedene elektrode in uvožene elektrode prodajajo na številne načine in so pogosto večkrat ponovno prodane v verigi med proizvajalcem in končnim uporabnikom. Akterji so v te dejavnosti na trgu, kot so nadzor kakovosti, skladiščenje in logistika, ponovno pakiranje, trženje in poprodajna podpora, vključeni v različnem obsegu. Po proučitvi vseh dosegljivih informacij se je štelo, da je upoštevanje dejavnosti uvoznikov za primerjavo uvoznih cen in cen industrije Skupnosti, prilagojenih skupni ravni trgovine, bolj sistematično in enotno.

(46)

V ta namen se je prodaja podobnega izdelka industrije Skupnosti na trgu Skupnosti uporabila kot osnova za oceno razlik v cenah, ki so posledica različnih ravni trgovine, tj. trgovcev, trgovcev na drobno, končnih uporabnikov in proizvajalcev originalne opreme. Ta prilagoditev ravni trgovine se je tako uporabila namesto prilagoditve iz uvodne izjave (136) začasne uredbe.

(47)

En izvoznik je opozoril na napako v podatkih o prodaji, uporabljenih za izračunavanje njegove stopnje škode. Popravljene so bile tudi druge stvarne napake v podatkih, uporabljenih za stopnjo škode. Posledica teh popravkov je bilo zmanjšanje stopnje škode enega izvoznika in stopnja škode na ravni države.

(48)

Ugotovljeno je bilo tudi, da je zaradi pomanjkljivega časovnega vzorca izvoza nekaterih izvoznikov LRK in razvoja menjalnega tečaja USD/EUR v OP uporaba mesečnih menjalnih tečajev dala znatno točnejše rezultate kot uporaba enotnega letnega tečaja. Izračuni za vse izvoznike so se temu ustrezno pregledali.

(49)

En izvoznik in eno združenje izvoznikov sta trdila, da je časovno obdobje od nabave surovin in do prodaje volframove elektrode trgovcu za izvoznike LRK v primerjavi z industrijo Skupnosti zaradi daljšega prevoznega časa in carinskih postopkov znatno daljše. To pa bi pomenilo, da je za prilagoditev cen izvoznikov LRK rasti cene surovine potrebno daljše obdobje kot za prilagoditev navedenih cen industrije Skupnosti; izvoznik je trdil, da je treba to upoštevati pri izračunavanju škode.

(50)

Čeprav se priznava, da je zakasnitev med proizvodnjo izdelka in njegovo dostavo stranki večja za kitajske izvoznike, pa se to dejstvo ne šteje za pomemben dejavnik pri določanju škode. Podatki, ki se uporabljajo v preiskavi, so opredeljeni z datumom izdaje računa, ki navadno ustreza datumu, ko je bilo blago odposlano iz tovarne. Tudi med časom pogajanja o ceni na osnovi trenutnih ravni cen surovin in datumom, ko je bilo blago odposlano, prihaja do zakasnitve, vendar pa ni razloga za domnevo, da bi bila ta večja za kitajske proizvajalce kot za proizvajalce v Skupnosti. Zato je treba to trditev zavrniti.

(51)

V skladu s tem je dokončno tehtano povprečje stopenj škode za družbe, ki sta jim bila IO ali TGO odobrena, naslednje:

Družba

Dokončna stopnja škode

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Vse druge družbe

63,5 %

2.   Oblika in stopnja dajatev

(52)

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na stopnji, ki omogoča odpravo škode, ki jo je ta uvoz povzročil, ne da bi se presegla ugotovljena stopnja dampinga.

(53)

Na podlagi zgoraj navedenega so dokončne dajatve naslednje:

Družba

Dokončna dajatev

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Vse druge družbe

63,5 %

(54)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe, navedene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev sedanje preiskave. Zato odražajo stanje, v kakršnem sta bili med preiskavo ti dve družbi. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvijo za celotno državo, ki se uporablja za „vse druge družbe“) se tako uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države, ki jih proizvajajo družbe, in posamezne navedene pravne osebe. Uvoženi izdelki, ki jih proizvaja katera koli druga družba, ki ni posebej navedena z imenom in naslovom v izvedbenem delu te uredbe, vključno s subjekti, povezanimi s tistimi, ki so izrecno navedeni, teh stopenj ne morejo koristiti in za njih velja stopnja dajatve, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(55)

Vsak zahtevek za uporabo teh stopenj protidampinške dajatve za posamezne družbe (npr. zaradi spremembe imena družbe ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih obratov) je treba nemudoma vložiti pri Komisiji (3) skupaj z vsemi potrebnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje ter domače in izvozne prodaje, ki je na primer povezana s to spremembo imena ali spremembo proizvodnih in prodajnih obratov. Če bo primerno, se bo ta uredba ustrezno spremenila s posodobljenim seznamom družb, ki so upravičene do individualnih stopenj dajatve.

(56)

Za zagotavljanje ustreznega uveljavljanja protidampinške dajatve bi morala stopnja preostale dajatve veljati ne le za nesodelujoče izvoznike, ampak tudi za družbe, ki niso izvažale v OP. Slednje so pozvane, da potem, ko izpolnijo zahteve iz drugega odstavka člena 11(4) osnovne uredbe, predložijo zahtevek za pregled v skladu z navedenim členom, da bi bilo njihovo stanje proučeno individualno.

3.   Zaveze

(57)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov na podlagi katerih naj bi se priporočila uvedba dokončne protidampinških dajatev, sta dva proizvajalca izvoznika v LRK ponudila cenovni zavezi v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

(58)

Za zadevni izdelek je značilno večje število vrst izdelka z znatnimi razlikami v cenah. Oba proizvajalca izvoznika sta ponudila samo minimalno uvozno ceno (MIP) za vse vrste izdelka na stopnji, ki ne bi zagotovila odprave škodljivega dampinga za vse izdelke. Opozoriti je treba tudi, da veliko število vrst izdelka praktično onemogoča vzpostavitev smiselnih MIP za vsako vrsto izdelka, ki bi jih ustrezno spremljala Komisija, tudi če bi proizvajalca izvoznika za vsako od njih ponudila drugačen MIP.

(59)

Poleg tega so bile v OP cene zadevnega izdelka zelo spremenljive, zaradi česar ni primeren za fiksno cenovno zavezo. Da bi družbi premostili to težavo, sta predlagali indeksiranje MIP na podlagi spremenljivosti cen APT. Ker pa med spremenljivostjo cen APT in spremenljivostjo cen TE med OP za enega od proizvajalcev izvoznikov ni bilo mogoče ugotoviti tesne povezave, indeksiranje MIP na podlagi cen ATP za tega proizvajalca izvoznika ni bilo izvedljivo.

(60)

Poleg tega ima eden od proizvajalcev izvoznikov več povezanih družb v ES, ki prav tako prodajajo izdelke istim strankam. Takšna kompleksa prodajna struktura povečuje tveganje izogibanja.

(61)

Na podlagi zgoraj navedenega je bilo sklenjeno, da se ponujene zaveze zavrnejo.

4.   Dokončno pobiranje začasnih dajatev in posebno spremljanje

(62)

Glede na višino ugotovljenih stopenj dampinga in glede na stopnjo škode, povzročene industriji Skupnosti, se šteje, da je treba zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, tj. Uredbo (ES) št. 1350/2006, dokončno pobrati v višini zneska dokončno uvedenih dajatev. Kjer so dokončne dajatve nižje od začasnih dajatev, se začasno zavarovani zneski, ki presegajo dokončno stopnjo protidampinških dajatev, sprostijo. Kjer so dokončne dajatve višje kot začasne dajatve, se dokončno poberejo samo zneski, zavarovani na stopnji začasnih dajatev.

(63)

Za zmanjšanje tveganja izogibanja družbe zaradi prevelikih razlik v stopnjah dajatev se šteje, da so v tem primeru potrebni posebni ukrepi za zagotovitev ustrezne uporabe protidampinških dajatev. Ti posebni ukrepi, ki se uporabljajo samo za družbe, za katere je uvedena individualna stopnja dajatve, vključujejo naslednje: Predložitev veljavne trgovske fakture carinskim organom držav članic, ki je skladna z zahtevami, navedenimi v Prilogi k tej uredbi. Uvoz, ki ga taka faktura ne spremlja, je predmet preostale protidampinške dajatve, ki se uporablja za ves drugi uvoz.

(64)

Treba je opozoriti, da se bo v primeru znatnega povečanja obsega izvoza družb, za katere veljajo nižje individualne stopnje dajatev, znatno povečal obseg izvoza družb, takšno povečanje obsega obravnavalo kot sprememba v vzorcu trgovanja, nastala zaradi uvedbe ukrepov v smislu člena 13(1) osnovne uredbe. V takšnih okoliščinah in če so izpolnjeni pogoji, se lahko začne preiskava proti izogibanju. S to preiskavo se lahko med drugim prouči potrebo po odpravi individualnih stopenj dajatve in posledično uvedbo dajatve na ravni države –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz volframovih varilnih elektrod, vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas. % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine, uvrščenih pod oznaki KN ex81019910 in ex85159000 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Skupnosti, pred plačilom dajatve, za izdelke, ki jih proizvajajo spodaj naštete družbe, je:

Družba

Protidampinška dajatev

Dodatna oznaka TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Vse druge družbe

63,5 %

A999

3.   Uporaba individualnih stopenj dajatve, ki so določene za družbe, navedene v odstavku 2, je pogojena s predložitvijo veljavne trgovinske fakture carinskim organom držav članic, ki je skladna z zahtevami, navedenimi v Prilogi. Kadar družbe take fakture ne predložijo, se uporablja stopnja dajatve, ki velja za vse druge družbe.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasnimi protidampinškimi dajatvami, iz Uredbe (ES) št. 1350/2006 na uvoz določenih volframovih elektrod, vključno z volframovimi palicami za varilne elektrode, ki vsebujejo 94 mas % ali več volframa, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, razrezane ali nerazrezane na določene dolžine, uvrščenih pod oznaki KN ex81019910 in ex85159000 (oznaki TARIC 8101991010 in 8515900010) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se dokončno poberejo. Zavarovani zneski, ki presegajo znesek dokončnih protidampinških dajatev, se sprostijo. Kjer so dokončne dajatve višje kot začasne dajatve, se dokončno poberejo samo zneski, zavarovani na stopnji začasnih dajatev.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 250, 14.9.2006, str. 10.

(3)  

Evropska komisija

Generalni direktorat za trgovino

Direkcija H, pisarna J-79 5/16

1049 Bruselj/Belgija


PRILOGA

Veljavna trgovinska faktura iz člena 1(3) te uredbe mora vključevati izjavo v naslednji obliki, ki jo podpiše uradnik družbe:

1.

Ime in položaj uradnika družbe, ki je izdala trgovinsko fakturo.

2.

„Podpisani potrjujem, da je (količina) volframovih elektrod, prodanih za izvoz v Evropsko skupnost, ki jih zajema ta trgovinska faktura, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so podatki v tej trgovinski fakturi popolni in resnični.“


Top