EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1968R(01)

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1968/2006 z dne 21. decembra 2006 o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) ( UL L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1968/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/31


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1968/2006 z dne 21. decembra 2006 o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010)

( Uradni list Evropske unije L 409 z dne 30. decembra 2006 ))

Uredba (ES) št. 1968/2006 se glasi:

UREDBA SVETA (ES) št. 1968/2006

z dne 21. decembra 2006

o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodni sklad za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sklad“) je bil ustanovljen leta 1986 s Sporazumom z dne 18. septembra 1986 med Vlado Irske in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o Mednarodnem skladu za Irsko (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) za pospeševanje gospodarskega in socialnega napredka ter za spodbujanje stikov, dialoga in sprave med nacionalisti in unionisti na celotnem ozemlju Irske kot enega od ciljev, določenih v anglo-irskem sporazumu z dne 15. novembra 1985.

(2)

Skupnost je ob priznanju, da so cilji Sklada odraz ciljev, ki jih sama zasleduje, od leta 1989 dalje zagotavljala finančne prispevke za ta sklad. V obdobju od leta 2005 do leta 2006 je bilo iz proračuna Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) 177/2005 z dne 24. januarja 2005 o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko vsako leto dodeljenih 15 milijonov EUR (1). Navedena uredba bo prenehala veljati 31. decembra 2006.

(3)

Ocene, izdelane v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 177/2005, so potrdile potrebo po nadaljnji podpori dejavnosti sklada ter povečanju sinergije ciljev in usklajevanja intervencij iz strukturnih skladov Skupnosti, zlasti posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem in v obmejnih okrajih Irske (v nadaljnjem besedilu program „PEACE“), oblikovanega v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (2).

(4)

Mirovni proces na Severnem Irskem zahteva nepretrgano podporo Skupnosti skladu tudi po 31. decembru 2006. Ob priznanju posebnega prizadevanja v mirovnem procesu je bila programu PEACE dodeljena dodatna pomoč iz strukturnih skladov za obdobje od leta 2007 do leta 2013, kot določa odstavek 22 Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.

(5)

Evropski svet je na zasedanju 15. in 16. decembra 2005 v Bruslju pozval Komisijo k sprejetju potrebnih ukrepov, s katerimi bi Skupnost nadaljevala s podporo skladu, ko bo ta začel z odločilno zadnjo fazo svojega dela do leta 2010.

(6)

Glavni namen te uredbe je podpora miru in sprave s pomočjo dejavnosti, ki so bolj raznolike kot dejavnosti iz strukturnih skladov in ki presegajo področje uporabe politike Skupnosti o gospodarski in socialni koheziji.

(7)

Prispevek Skupnosti v sklad naj bi bil v obliki finančnih prispevkov za leta 2007, 2008, 2009 in 2010, tako da se bo zaključil hkrati z ukinitvijo sklada.

(8)

Pri razdeljevanju prispevka Skupnosti naj bi sklad dajal prednost čezmejnim ali medskupnostnim projektom, in sicer tako, da bi dopolnjeval dejavnosti, ki se financirajo iz programa PEACE za obdobje od leta 2007 do leta 2010.

(9)

V skladu s sporazumom vsi plačniki prispevkov v sklad sodelujejo kot opazovalci na sestankih sveta Mednarodnega sklada za Irsko.

(10)

Pomembno je zagotoviti ustrezno usklajevanje med dejavnostmi sklada in tistimi, ki se financirajo v okviru strukturnih skladov Skupnosti, kot določa člen 159 Pogodbe, zlasti programa PEACE.

(11)

Pomoč iz sklada naj bi veljala za učinkovito samo, če bi zagotavljala trajnosten gospodarski in socialni napredek in se ne bi uporabljala kot nadomestek za druge javne ali zasebne izdatke.

(12)

Oceno določb o ukinitvi sklada bi bilo treba opraviti pred 1. julijem 2008.

(13)

Referenčni finančni znesek v smislu točke 38 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3) je vključen v to uredbo za celotno obdobje trajanja programa, kar ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa, kakor so opredeljene s Pogodbo.

(14)

Znesek prispevka Skupnosti v sklad, izražen v tekočih vrednostih, je 15 milijonov EUR na leto za leta 2007, 2008, 2009 in 2010.

(15)

Strategija za sklad z naslovom „Sharing the Space“ („Skupno življenje na tem prostoru“), s katero se začenja zadnja faza dejavnosti sklada (2006–2010), je osredotočena na štiri ključna področja: postavitev temeljev za spravo v najbolj marginaliziranih skupnostih, gradnja mostov, da bi vzpostavili stike med ločenimi skupnostmi, prizadevanja za bolj integrirano družbo in ustvarjanje zapuščine za prihodnost. Končni cilj sklada in te uredbe je torej spodbujanje sprave med skupnostmi.

(16)

Podpora Skupnosti bo prispevala k večji solidarnosti med državami članicami in njihovimi narodi.

(17)

Če naj se med delovanjem skupnega trga dosežejo cilji Skupnosti, je treba sprejeti to uredbo. Ker Pogodba posebej ne določa potrebnih pooblastil, bi bilo treba to uredbo sprejeti na podlagi člena 308 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Referenčni finančni znesek za delovanje Mednarodnega sklada za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sklad“) za obdobje 2007–2010 znaša 60 milijonov EUR.

Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Člen 2

Sklad bo prispevek uporabil v skladu s Sporazumom z dne 18. septembra 1986 med Vlado Irske in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o Mednarodnem skladu za Irsko (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

Pri razdeljevanju prispevka mora dati sklad prednost čezmejnim ali medskupnostnim projektom, in sicer tako, da bo dopolnjeval dejavnosti, ki se financirajo iz strukturnih skladov Skupnosti, zlasti dejavnosti programa PEACE za Severno Irsko in obmejne okraje Irske.

Prispevek se uporablja tako, da zagotavlja trajnostni gospodarski in socialni napredek na zadevnih območjih. Ne uporablja se kot nadomestek za druge javne in zasebne izdatke.

Člen 3

Komisija predstavlja Skupnost kot opazovalka na sestankih sveta sklada (v nadaljnjem besedilu „svet“).

Sklad je po potrebi opazovalec na sestankih nadzornega odbora programa PEACE in drugih intervencij strukturnih skladov.

Člen 4

Komisija v sodelovanju s svetom sklada na vseh ravneh določi ustrezne postopke za spodbujanje usklajevanja med skladom ter organi upravljanja in izvajanja, ustanovljenimi v okviru zadevnih intervencij strukturnih skladov, zlasti v okviru programa PEACE.

Člen 5

Komisija v sodelovanju s svetom sklada določi ustrezne postopke oglaševanja in obveščanja, da se obvesti javnost o prispevku Skupnosti za projekte, ki se financirajo iz sklada.

Člen 6

Sklad najpozneje do 30. junija 2008 predloži Komisiji strategijo o zaključku dejavnosti sklada, ki vključuje:

(a)

akcijski načrt z načrtovanimi plačili in predvidenim datumom zaključka dejavnosti;

(b)

postopek razveljavitve dodelitve proračunskih sredstev;

(c)

ravnanje s kakršnimi koli preostalimi zneski in prejetimi obrestmi ob ukinitvi sklada.

Poznejša plačila skladu so odvisna od tega, ali Komisija odobri strategijo o ukinitvi. Če se strategija o ukinitvi ne predloži do 30. junija 2008, se plačila skladu prekinejo do prejema strategije.

Člen 7

1.   Prispevke upravlja Komisija.

Ob upoštevanju odstavka 2 se letni prispevki plačajo v naslednjih obrokih:

(a)

prvo predplačilo v višini 40 %, ko Komisija prejme izjavo o obvezi, ki jo podpiše predsednik sveta sklada, da sklad izpolnjuje pogoje za odobritev prispevka iz te uredbe;

(b)

drugo predplačilo šest mesecev kasneje v višini 40 %;

(c)

končno plačilo v višini 20 %, ko Komisija prejme in potrdi letno poročilo o dejavnostih sklada in revidiran zaključni račun za zadevno leto.

2.   Komisija pred izplačilom obroka izvede oceno finančnih potreb sklada na podlagi gotovinskega stanja sklada v času, načrtovanem za vsako plačilo. Če po tej oceni finančne potrebe sklada ne upravičujejo plačila enega od teh obrokov, se zadevno plačilo zadrži. Komisija obravnava to odločitev na podlagi novih informacij, ki jih predloži sklad, in nadaljuje s plačili takoj, ko se štejejo za upravičena.

Člen 8

Prispevek iz sklada se lahko dodeli za aktivnost, ki prejme finančno pomoč ali je predvideno, da jo prejme v okviru intervencije strukturnih skladov, če znesek navedene finančne pomoči skupaj s 40 % prispevka sklada ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov aktivnosti.

Člen 9

Končno poročilo je treba Komisiji predložiti šest mesecev pred datumom zaključka, predvidenem v strategiji o zaključku dejavnosti iz točke (a) prvega odstavka člena 6, ali šest mesecev po zadnjem plačilu Skupnosti, kar se zgodi prej, in mora vključevati vse potrebne informacije, ki bi Komisiji omogočile, da oceni izvajanje pomoči in uresničevanje ciljev.

Člen 10

Končni letni prispevek se plača po analizi finančnih potreb iz člena 7(2) in pod pogojem, da delovanje sklada upošteva strategijo o ukinitvi iz člena 6.

Člen 11

Končni datum upravičenosti izdatkov je 31. december 2013.

Člen 12

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

Uredba preneha veljati 31. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 30, 3.2.2005, str. 1.

(2)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3) ter razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1083/2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25) s 1. januarjem 2007.

(3)  UL L 139, 14.6.2006, str. 1.


Top