EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0050_01

2006/958/ES: Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o reviziji Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

OJ L 386, 29.12.2006, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 386/50


SKLEP SVETA

z dne 19. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o reviziji Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

(2006/958/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je v imenu Skupnosti pogajala o Sporazumu s Švicarsko konfederacijo o reviziji Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo.

(2)

Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o reviziji Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(e), pooblaščene(-ih) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(e), pooblaščene(-ih) za posredovanje, v imenu Evropske skupnosti, diplomatske note iz člena 2 Sporazuma.

V Bruslju, 19. december 2006.

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


PREVOD

Sporazum o reviziji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti

EVROPSKA SKUPNOST IN ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

po sklenitvi Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti,

(v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) –

KER je Sporazum začel veljati 1. junija 2002;

KER obstaja potreba po poenostavitvi delovanja Sporazuma;

KER se Sporazum v členih 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 sklicuje na organe za ugotavljanje skladnosti iz Priloge 1;

KER se Sporazum v členu 2 sklicuje na opredelitve iz Vodnika ISO/IEC 2 iz leta 1996 in iz evropskega standarda EN 45020 iz leta 1993;

KER je s členom 4 Sporazuma njegova uporaba omejena na proizvode s poreklom iz pogodbenic, skladno s pravili o ne-preferencialnem izvoru;

KER se Sporazum v členu 6 sklicuje na postopke iz člena 11;

KER se Sporazum v členu 8 sklicuje na predsednika Odbora;

KER se Sporazum v členu 9 sklicuje na usklajevalno in primerjalno delo med organi za ugotavljanje skladnosti priznanimi s Sporazumom;

KER je s členom 10 Sporazuma ustanovljen Odbor za odločanje o vključitvi organov za ugotavljanje skladnosti v Prilogo 1 in za njihovo črtanje iz Priloge 1;

KER je s členom 11 Sporazuma določen postopek za vključitev organov za ugotavljanje skladnosti v Prilogo 1 in za njihovo črtanje iz Priloge 1;

KER so s členom 12 Sporazuma določene obveznosti za izmenjavo informacij;

GLEDE NA spremembe člena 11 Sporazuma je treba izraz „organi za ugotavljanje skladnosti iz Priloge 1“ črtati in nadomestiti s sklicevanjem na izraz „priznani organi za ugotavljanje skladnosti“ v členih 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11;

GLEDE NA to, da bi se želeli izogniti spreminjanju Sporazuma zaradi sprememb opredelitev v zadevnih Vodnikih ISO/IEC, se sklicevanje na posebne izdaje teh vodnikov iz člena 2 črta in nadomesti s splošnim sklicevanjem na opredelitve iz ISO in IEC;

GLEDE NA to, da sklicevanje na opredelitve iz evropskih standardov 45020 (iz leta 1993) ni več veljavno, se to sklicevanje iz člena 2 črta;

GLEDE NA to, da je zaradi olajšanja trgovanja med pogodbenicama in poenostavitve delovanja Sporazuma treba iz člena 4 črtati omejitev uporabe Sporazuma za proizvode s poreklom iz pogodbenic;

GLEDE NA to, da je treba zaradi poenostavitve Sporazuma nekatere določbe člena 6 črtati, da bi se izognili podvajanju z ustreznimi določbami iz člena 11;

GLEDE NA to, da je potrebno odraziti so-predsedovanje pogodbenic v Odboru, se iz člena 8 črta sklicevanje na predsednika Odbora;

GLEDE NA to, da je zaradi olajšanja trgovanja med pogodbenicama in zagotavljanja preglednosti delovanja Sporazuma treba v člen 8 vključiti obveznost navedbe morebitnih začasnih preklicev priznanih organov za ugotavljanje skladnosti na seznamu priznanih organov za ugotavljanje skladnosti;

GLEDE NA to, da je zaradi olajšanja delovanja Sporazuma v člen 9 treba vključiti določbo, da si organi za uradno imenovanje po najboljših močeh prizadevajo zagotoviti primerno sodelovanje priznanih organov za ugotavljanje skladnosti;

GLEDE NA to, da je zaradi poenostavitve delovanja Sporazuma v člen 10 treba vključiti določbo, da Odbor sprejema odločitve o priznanju ali preklicu priznanja organov za ugotavljanje skladnosti le v primerih, ki jih je izpodbijala druga pogodbenica;

GLEDE NA to, da je zaradi poenostavitve delovanja Sporazuma s členom 11 treba vzpostaviti poenostavljen postopek za priznavanje, preklic priznavanja, spremembo obsega in začasen preklic organov za ugotavljanje skladnosti;

GLEDE NA to, da je zaradi povečanja preglednosti treba v členu 12 dodati obveznost pisnega uradnega obveščanja o vseh spremembah glede zadevnih zakonodajnih, regulativnih in upravnih določb, kakor tudi glede organov za uradno imenovanje in pristojnih organov –

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJI REVIZIJI SPORAZUMA:

Člen 1

Revizija Sporazuma

1.   Člen 1 se spremeni, kakor sledi:

(i)

V odstavku 1 se besede „organi, našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „organi, priznani v skladu s postopki iz tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu:“ priznani organi za ugotavljanje skladnosti).

(ii)

V odstavku 2 se besede „organi, našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „priznani organi za ugotavljanje skladnosti“.

2.   Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitve iz ISO in IEC se lahko uporabljajo za določanje pomena splošnih izrazov iz tega sporazuma v zvezi z ugotavljanjem skladnosti.“.

3.   Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Poreklo

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za izdelke, zajete s tem sporazumom, ne glede na njihovo poreklo.“.

4.   Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Priznani organi za ugotavljanje skladnosti

Pogodbenici se strinjata, da organi za ugotavljanje skladnosti, priznani v skladu s postopkom iz člena 11, izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje skladnosti.“.

5.   Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Organi za uradno imenovanje

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta svojim organom za uradna imenovanja zagotovili potrebna pooblastila in pristojnosti za imenovanje, trajni ali začasni preklic ali umik začasnega preklica imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti, ki so v njihovi pristojnosti.

2.   Pri imenovanjih organov za ugotavljanje skladnosti, organi za uradna imenovanja upoštevajo splošna načela za imenovanja iz Priloge 2, ob upoštevanju ustreznih določb oddelka IV Priloge 1. Ti organi za uradna imenovanja upoštevajo enaka načela tudi pri trajnem ali začasnem preklicu ali umiku začasnega preklica imenovanja.“.

6.   Člen 7 se spremeni, kakor sledi:

V odstavku 1 se besede „organi za ugotavljanje skladnosti v njuni pristojnosti, ki so našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „priznani organi za ugotavljanje skladnosti v njuni pristojnosti“.

7.   Člen 8 se spremeni, kakor sledi:

(i)

V prvem pododstavku odstavka 1 se besede „ki so našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „priznanih organov za ugotavljanje skladnosti“.

(ii)

V drugem pododstavku odstavka 1 se črtajo besede „in predsedniku Odbora“.

(iii)

V odstavku 4 se za prvim stavkom doda nov stavek: „Takšen začasen preklic se navede v skupnem seznamu priznanih organov za ugotavljanje skladnosti iz Priloge 1.“.

8.   Člen 9 se spremeni, kakor sledi:

(i)

V odstavku 2 se besede „organi za ugotavljanje skladnosti v njihovi pristojnosti, našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „priznani organi za ugotavljanje skladnosti v njihovi pristojnosti“.

(ii)

V odstavku 3 se besede „Organi za ugotavljanje skladnosti, našteti v Prilogi 1“ nadomestijo z besedami „Priznani organi za ugotavljanje skladnosti“, za prvim stavkom pa se doda naslednji stavek: „Organi za uradno imenovanje si po najboljših močeh prizadevajo zagotoviti primerno sodelovanje priznanih organov za ugotavljanje skladnosti.“.

9.   Člen 10(4) se nadomesti z naslednjim:

9.„4.   Odbor lahko preuči vse zadeve, povezane s tem sporazumom. Predvsem je odgovoren za:

(a)

pripravo postopka za izvajanje preverjanja iz člena 7;

(b)

pripravo postopka za izvajanje preverjanja iz člena 8;

(c)

odločitev o priznanju organov za ugotavljanje skladnosti, izpodbijanih na podlagi člena 8;

(d)

odločitev o preklicu priznanja priznanih organov za ugotavljanje skladnosti, izpodbijanih na podlagi člena 8;

(e)

preučitev vseh zakonskih in drugih predpisov, o katerih ena pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico v skladu s členom 12, zaradi ocene njihovih učinkov na Sporazum in sprememb ustreznih oddelkov iz Priloge 1.“.

10.   Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Priznanje, preklic priznanja, sprememba obsega in začasen preklic organov za ugotavljanje skladnosti

10.1.   Za priznanje organov za ugotavljanje skladnosti se v povezavi z zahtevami iz ustreznih poglavij Priloge 1 uporablja naslednji postopek:

(a)

pogodbenica, ki želi priznati kateri koli organ za ugotavljanje skladnosti v ta namen o svojem predlogu in z dodanimi ustreznimi informacijami v pisni obliki uradno obvesti drugo pogodbenico;

(b)

če se druga pogodbenica s predlogom strinja ali v roku 60 dni od prejema uradnega obvestila ne poda ugovora, se organ za ugotavljanje skladnosti šteje za priznan organ za ugotavljanje skladnosti na podlagi pogojev iz člena 5;

(c)

če druga pogodbenica v roku 60 dni poda pisni ugovor, se uporablja člen 8.

2.   Pogodbenica lahko prekliče ali začasno prekliče priznanje ali umakne začasni preklic priznanja organov za ugotavljanje skladnosti v njeni pristojnosti. Zadevna pogodbenica o svoji odločitvi, skupaj z datumom takšne odločitve, nemudoma pisno uradno obvesti drugo pogodbenico. Preklic, začasni preklic ali umik začasnega preklica začne veljati na ta dan. Takšen preklic ali začasen preklic se navede v skupnem seznamu priznanih organov za ugotavljanje skladnosti iz Priloge 1.

3.   Pogodbenica lahko predlaga spremembo obsega dejavnosti priznanega organa za ugotavljanje skladnosti v njeni pristojnosti. Za povečanje in zmanjšanje obsega se uporabljajo ustrezni postopki iz člena 11(1) in 11(2).

4.   V izjemnih okoliščinah ima vsaka pogodbenica pravico izpodbijati strokovno usposobljenost priznanega organa za ugotavljanje skladnosti, ki je v pristojnosti druge pogodbenice. V tem primeru se uporablja člen 8.

5.   Pogodbenicama ni treba priznati poročil, potrdil, dovoljenj in oznak o skladnosti, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti po datumu preklica ali začasnega preklica priznanja. Poročila, potrdila, dovoljenja in oznake o skladnosti, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti pred datumom preklica priznanja, pogodbenici nadalje priznavata, razen če jih je pristojni organ za uradna imenovanja razveljavil ali omejil njihovo veljavnost. Pogodbenica, v pristojnosti katere deluje pristojni organ za uradno imenovanje, drugo pogodbenico pisno uradno obvesti o vseh takšnih spremembah v zvezi z omejitvijo veljavnosti ali razveljavitvijo.“.

11.   Člen 12 se spremeni, kakor sledi:

(i)

V odstavku 2 se pred besedo „obvesti“ dodata besedi „pisno uradno“.

(ii)

Za odstavkom 2 se vstavi odstavek 2a: „Vsaka pogodbenica o spremembah v zvezi s svojimi organi za uradna imenovanja in pristojnimi organi pisno uradno obvesti drugo pogodbenico.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi notranjimi postopki. Veljati začne prvi dan drugega meseca po dnevu, ko sta si pogodbenici izmenjali diplomatski noti, s katerima potrjujeta, da so bili ustrezni postopki za sprejetje tega sporazuma zaključeni.

Člen 3

Jeziki

1.   Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

2.   Ta sporazum in Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti se bosta takoj, ko bo to mogoče, prevedla v češki, estonski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, poljski, slovaški in slovenski jezik. Odbor je pooblaščen za odobritev teh jezikovnih različic. Po odobritvi so tudi različice v teh jezikih enako verodostojne kakor to velja za jezike iz odstavka 1.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.


Top