EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1009

2006/1009/ES: Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o nevključitvi dimetenamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6895) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 142M , 5.6.2007, p. 862–863 (MT)
OJ L 379, 28.12.2006, p. 125–126 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 276 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 288 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1009/oj

28.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/125


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o nevključitvi dimetenamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6895)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/1009/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje dimetenamid.

(3)

Vplivi dimetenamida na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 703/2001 za vrsto uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za dimetenamid je bila Nemčija, vse potrebne informacije pa so bile predložene 16. oktobra 2003.

(4)

Poročilo o oceni so pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 15. decembra 2005 predložili Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo dimetenamid (4). To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 23. maja 2006 v obliki poročila Komisije o pregledu za dimetenamid.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pojavili številni pomisleki. To zlasti velja za vpliv in obnašanje te aktivne snovi v okolju, kar lahko vodi do onesnaženja podtalnice zaradi nastanka neopredeljenih spojin pri razgradnji navedene snovi v tleh z možno povprečno letno koncentracijo izcednih voda večjo od 0,1 μg/l. Poleg tega ocene tveganja za potrošnike ni bilo mogoče zaključiti zaradi pomanjkanja podatkov o omenjenih razgradnih produktih.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej podpiral uporabo navedene snovi ali ne. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub njegovim argumentom navedene težave niso bile rešene, po ocenah, nastalih na podlagi predloženih informacij in ovrednotenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, pa ne kaže pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva z dimetenamidom pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Dimetenamid zato ne sme biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe, s katerimi se bo zagotovilo, da se obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva z dimetenamidom prekličejo v predpisanem roku ter se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije za taka sredstva.

(9)

Vsakršno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev z dimetenamidom, ki ga odobrijo države članice, je treba omejiti na obdobje največ dvanajst mesecev, tako da se omogoči uporaba obstoječih zalog v največ eni nadaljnji rastni sezoni.

(10)

Ta odločba ne vpliva na noben ukrep, ki ga Komisija pozneje lahko sprejme v zvezi s to aktivno snovjo v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi dajanja v promet in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi (5).

(11)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za dimetenamid v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi morebitne uvrstitve v Prilogo I navedene direktive.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dimetenamid se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo:

(a)

da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo dimetenamid, prekličejo najpozneje do 22. junija 2007;

(b)

da se po 28. decembru 2006 za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo dimetenamid, ne izda ali podaljša nobena registracija na podlagi odstopanja iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

Vsakršno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in poteče najpozneje 22. junija 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/136/ES (UL L 349, 12.12.2006, str. 42).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.

(4)  Znanstveno poročilo EFSA (2005) 53, 1–73, Sklep o strokovnem pregledu ocene nevarnosti pesticidov z dimetenamidom.

(5)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


Top