EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Uredba Komisije (ES) št. 2008/2006 z dne 22. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2007 za proizvode iz mlade govedine s poreklom iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije ter Črne gore in Kosova

UL L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 338M, 17.12.2008, p. 834–847 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/105


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2008/2006

z dne 22. decembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2007 za proizvode iz mlade govedine s poreklom iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije ter Črne gore in Kosova

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 (2), predvideva letno preferencialno tarifno kvoto 11 475 ton mlade govedine, razdeljene med Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Kosovo.

(2)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani, ki je bil odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2005/40/ES, Euratom (3), in Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, ki je bil odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2004/239/ES, Euratom (4), predvidevata letni preferencialni tarifni kvoti 9 400 ton in 1 650 ton mlade govedine.

(3)

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 2248/2001 z dne 19. novembra 2001 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško (5) in člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 153/2002 z dne 21. januarja 2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (6) predvidevata določitev podrobnih pravil za izvedbo koncesij za mlado govedino.

(4)

Zaradi nadzora je treba po Uredbi (ES) št. 2007/2000 za uvoz mlade govedine po kvotah za Bosno in Hercegovino, Srbijo ter Črno goro in Kosovo predložiti potrdilo o pristnosti, ki potrjuje, da gre za blago s poreklom iz države, ki je izdala potrdilo, in da natančno ustreza opredelitvi iz Priloge II k navedeni uredbi. Zaradi usklajevanja je treba pri kvotah za mlado govedino s poreklom iz Hrvaške in Nekdanje republike Makedonije predložiti tudi potrdilo, ki potrjuje, da gre za blago s poreklom iz države, ki je izdala potrdilo, in da natančno ustreza opredelitvi iz Priloge III k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu s Hrvaško ali Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Določiti je treba tudi vzorec potrdil o pristnosti in podrobna pravila za njihovo uporabo.

(5)

Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, je pod mednarodno civilno upravo Misije Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) in je tako kot Črna gora vzpostavilo ločeno carinsko upravo. Torej je potrebno tudi posebno potrdilo o pristnosti blaga s poreklom s carinskega območja Črne gore in Kosova.

(6)

Zadevne kvote je treba upravljati z uporabo uvoznih dovoljenj. V ta namen se ob upoštevanju te uredbe uporabljata Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (7) in Uredba Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (8).

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (9) se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot od 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobne določbe o zahtevkih za uvozna dovoljenja, statusu vlagateljev in izdaji dovoljenj. Ta uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj z zadnjim dnem obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 morajo veljati za uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih ta določa. Če je potrebno, je treba določbe te uredbe uskladiti z Uredbo (ES) št. 1301/2006.

(8)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje uvoza zadevnih proizvodov, se mora izdaja uvoznih dovoljenj obvezno preverjati, zlasti vpisi o potrdilih o pristnosti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 se odprejo naslednje tarifne kvote:

(a)

9 400 ton mlade govedine, izražene v masi trupov, s poreklom iz Hrvaške;

(b)

1 500 ton mlade govedine, izražene v masi trupov, s poreklom iz Bosne in Hercegovine;

(c)

1 650 ton mlade govedine, izražene v masi trupov, s poreklom iz Nekdanje republike Makedonije;

(d)

9 975 ton mlade govedine, izražene v masi trupov, s poreklom iz Srbije, Črne gore in Kosova.

Kvote iz prvega pododstavka imajo zaporedne številke 09.4503, 09.4504, 09.4505 in 09.4506.

Za dodeljevanje teh kvot se 100 kilogramov žive mase šteje kot enakovredno 50 kilogramom mase trupa.

2.   Carina, ki se uporablja po kvotah iz odstavka 1, je 20 % carine ad valorem in 20 % posebne carine, kakor je določena v skupni carinski tarifi.

3.   Uvoz po kvotah iz odstavka 1 je rezerviran za nekatere žive živali in nekatere vrste mesa, ki spadajo pod oznake KN iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2007/2000 in Priloge III k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu, sklenjenemu s Hrvaško, in iz Priloge k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 in ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 in ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Člen 2

Če ta uredba ne določa drugače, se za uvoz po kvotah iz člena 1 uporabljajo uredbi (ES) št. 1445/95, (ES) št. 1291/2000 ter poglavji I in III Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Člen 3

1.   Oddelek 8 zahtevkov za dovoljenje in dovoljenj prikazuje državo ali izvorno carinsko območje in pozitivno mnenje se označi s križcem. Dovoljenja obvezujejo, da se uvaža iz navedene države ali carinskega območja.

Oddelek 20 zahtevkov za dovoljenja ali dovoljenj prikazuje enega od vpisov v Prilogi I.

2.   Izvirnik potrdila o pristnosti, sestavljenega v skladu s členom 4, in njegovo kopijo je treba predložiti pristojnemu organu skupaj z zahtevkom za prvo uvozno dovoljenje, povezano s potrdilom o pristnosti.

Potrdila o pristnosti se smejo uporabiti za izdajo več kakor enega uvoznega dovoljenja za količine, ki ne presegajo količin, navedenih v potrdilu. Če se izda več kot eno dovoljenje v zvezi s potrdilom, pristojni organ vnese v potrdilo o pristnosti dodeljeno količino.

3.   Pristojni organi lahko izdajo uvozna dovoljenja šele potem, ko so se prepričali, da podatki na potrdilih o pristnosti ustrezajo podatkom, ki jih vsak teden dobijo od Komisije o zadevnem uvozu. Dovoljenja se izdajo takoj zatem.

Člen 4

1.   Vse zahtevke za uvozna dovoljenja po kvotah iz člena 1 spremljajo potrdila o pristnosti, ki so jih izdali organi države izvoznice ali carinskega območja, navedeni v Prilogi II, ki potrjujejo, da gre za blago s poreklom iz te države ali carinskega območja in da ustreza dani opredelitvi, kot je ustrezno, iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2007/2000, Priloge III k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu s Hrvaško ali Priloge III k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

2.   Potrdila o pristnosti se sestavijo v izvirniku in dveh kopijah ter natisnejo in izpolnijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti v skladu z ustreznim vzorcem v prilogah III do VI za zadevne države izvoznice in carinska območja. Natisnjeni in izpolnjeni so lahko v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države izvoznice ali carinskega območja.

Pristojni organi države članice, v kateri se vloži zahtevek za uvozno dovoljenje, lahko zahtevajo, da se priskrbi prevod potrdila.

3.   Izvirnik in kopije potrdila o pristnosti so lahko izpolnjeni strojno ali ročno. V slednjem primeru jih je treba izpolniti s črnim črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

Mere obrazca potrdila so 210 × 297 mm. Teža papirja ne sme biti manjša od 40 g/m2. Izvirnik je bel, prva kopija rožnata, druga pa rumene barve.

4.   Vsako potrdilo ima svojo individualno serijsko številko, sledi pa ime države izdajateljice ali carinskega območja.

Kopije morajo imeti isto serijsko številko in isto ime kot izvirnik.

5.   Potrdila so veljavna le, če jih pravilno potrdi organ za izdajo potrdil iz Priloge II.

6.   Potrdila se štejejo za pravilno potrjena, če navajajo datum in kraj izdaje ter imajo žig organa za izdajo potrdil in podpis za to pooblaščene osebe ali oseb.

Člen 5

1.   Organi za izdajo potrdil iz Priloge II morajo:

(a)

biti za to priznani s strani zadevne države izvoznice ali carinskega območja;

(b)

preveriti v potrdilih navedene podatke;

(c)

najmanj enkrat na teden pošiljati Komisiji vse podatke, ki omogočajo preverjanje vpisov v potrdila o pristnosti, zlasti v zvezi s številko potrdila, izvoznikom, prejemnikom, namembno državo, proizvodom (žive živali/meso), neto maso in datumom podpisa.

2.   Komisija ponovno pregleda seznam v Prilogi II, če zahteve iz odstavka 1(a) niso več izpolnjene, če organ za izdajo potrdil ne izpolni ene ali več obveznosti, ki jih je dolžan izpolnjevati, ali če se določi nov organ za izdajo potrdil.

Člen 6

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja veljajo tri mesece od datuma izdaje.

Člen 7

Zadevna država izvoznica ali carinsko območje pošlje Komisiji vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo organi za izdajo potrdil, ter imena in podpise oseb, pooblaščenih za podpisovanje potrdil o pristnosti. Komisija sporoči navedene podatke pristojnim organom držav članic.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1946/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 1).

(3)  UL L 26, 28.1.2005, str. 1.

(4)  UL L 84, 20.3.2004, str. 1.

(5)  UL L 304, 21.11.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 26).

(6)  UL L 25, 29.1.2002, str. 16. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 30).

(7)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(8)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(9)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Vsebina v skladu s členom 3(1)

:

v bolgarščini

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

v španščini

:

„Baby beef“ (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

v češčini

:

„Baby beef“ (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

v danščini

:

„Baby beef“ (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

v nemščini

:

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

v estonščini

:

„Baby beef“ (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

v grščini

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

v angleščini

:

„Baby beef“ (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

v francoščini

:

„Baby beef“ (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

v italijanščini

:

„Baby beef“ (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

v latvijščini

:

„Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

v litovščini

:

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

v madžarščini

:

„Baby beef“ (2008/2006/EK rendelet)

:

v malteščini

:

„Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

v nizozemščini

:

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

v poljščini

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

v portugalščini

:

„Baby beef“ (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

v romunščini

:

„Baby beef“ (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

v slovaščini

:

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

v slovenščini

:

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

v finščini

:

„Baby beef“ (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

v švedščini

:

„Baby beef“ (Förordning (EG) nr 2008/2006)


PRILOGA II

Organi za izdajo potrdil:

Republika Hrvaška: Hrvaški center za rejne živali, Zagreb, Hrvaška.

Bosna in Hercegovina:

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija:

Srbija (1): Jugoslovanski inštitut za higieno in tehnologijo mesa, Kačanskog 13, Beograd, Jugoslavija.

Črna gora:

Srbija/Kosovo:


(1)  Razen Kosova, kakor je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA III

Image


PRILOGA IV

Image


PRILOGA V

Image


PRILOGA VI

Image


PRILOGA VII

Image


PRILOGA VIII

Image


Top