EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0944

2006/944/ES: Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o določitvi ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6468)

OJ L 358, 16.12.2006, p. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 796–800 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 144 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 144 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 141 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/944/oj

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/87


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. decembra 2006

o določitvi ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6468)

(2006/944/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (1) ter zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Odločbi 2002/358/ES določa obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij za namene določanja ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in njenim državam članicam v skladu s členom 4 Kjotskega protokola. Priloga B Kjotskega protokola določa obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij za namene določanja ravni emisij, ki se dodelijo državam članicam, ki so pristopile k Skupnosti po 25. aprilu 2002, razen za Ciper in Malto, ki še nimata obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola.

(2)

Ravni emisij, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki se dodelijo Skupnosti in njenim državam članicam, so določene v Prilogi k tej odločbi. Ravni emisij se izračunajo na podlagi pregledanih podatkov za emisije za izhodiščno leto, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 23 Odločbe Komisije 2005/166/ES z dne 10. februarja 2005 o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (2), pomnoženo z obveznostjo količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij, kot določata Priloga II k Odločbi 2002/358/ES in Priloga B h Kjotskemu protokolu, pomnoženo s pet, kar predstavlja pet let prvega obdobja obveznosti Protokola.

(3)

V skladu s členom 3 Odločbe 2002/358/ES mora biti dodeljena količina Skupnosti in vsake države članice enaka njihovim ravnem emisij, ki so določene v Prilogi k tej odločbi.

(4)

Pregled podatkov za emisije za izhodiščno leto v okviru Kjotskega protokola, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 23 Odločbe 2005/166/ES, je zahteval ponovni izračun, ki je pokazal aritmetično razliko 11 403 608 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida med dodeljeno količino Evropski skupnosti in vsoto dodeljenih količin državam članicam, naštetih v Prilogi II k Odločbi 2002/358/ES. Ta razlika se izda kot enote dodeljene količine s strani Skupnosti.

(5)

Vse spremembe končnih ravni emisij Skupnosti in njenih držav članic, ki nastanejo zaradi pregleda ravni emisij v skladu s členom 8 Kjotskega protokola, je treba opredeliti s spremembo te odločbe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ravni emisij, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki se dodelijo Skupnosti in državam članicam za prvo obdobje obveznosti omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola, so določene v Prilogi.

Člen 2

Razlika 11 403 608 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida med ravnijo emisij Skupnosti in vsoto emisij držav članic, naštetih v Prilogi II k Odločbi 2002/358/ES, se izda kot enote dodeljene količine s strani Skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 57.


PRILOGA

Emisije, dodeljene Evropski skupnosti in državam članicam, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida za prvo obdobje obveznosti omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola

Evropska skupnost (1)

19 683 181 601

Belgija

679 368 682

Danska

273 827 177

Nemčija

4 868 520 955

Grčija

694 087 947

Španija

1 663 967 412

Francija

2 819 626 640

Irska

315 158 338

Italija

2 429 132 197

Luksemburg

45 677 304

Nizozemska

1 008 565 720

Avstrija

343 405 392

Portugalska

386 956 503

Finska

355 480 975

Švedska

375 864 317

Združeno kraljestvo

3 412 080 630


Ciper

se ne uporablja

Češka

902 890 649

Estonija

197 902 558

Latvija

119 113 402

Litva

221 275 934

Madžarska

578 260 222

Malta

se ne uporablja

Poljska

2 673 496 300

Slovenija

92 934 961

Slovaška

337 456 459


(1)  Za namene skupnega izpolnjevanja zahtev iz člena 3(1) Kjotskega protokola v skladu z določbami člena 4 Protokola, ki je v skladu z Odločbo 2002/358/ES in se uporablja za države članice, naštete v Prilogi II k navedeni odločbi.


Top