EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_358_R_0060_01

2006/943/Euratom: Odločba Komisije z dne 17. novembra 2006 o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5557)
Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER
Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

OJ L 358, 16.12.2006, p. 60–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/60


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. novembra 2006

o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5557)

(2006/943/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členov 101, 124 in 192 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v svojem Sklepu z dne 25. septembra 2006 odobril sklenitev Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Sporazum ITER“), Dogovora o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Dogovor o začasni uporabi“) ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER s strani Komisije.

(2)

Člen 3 Dogovora o začasni uporabi izraža željo podpisnic Sporazuma ITER („podpisnice“) prizadevati si za največje možno sodelovanje, kot je določeno v Sporazumu ITER, dokler ne bodo zaključeni vsi domači ukrepi, potrebni pred ratifikacijo, sprejetjem ali odobritvijo Sporazuma ITER.

(3)

Člen 4 Dogovora o začasni uporabi izraža zavezanost podpisnic, da bodo v čim večjem možnem obsegu in skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi spoštovale pogoje Sporazuma ITER še preden bo začel veljati.

(4)

Člen 1 Sporazuma ITER določa, da je sedež Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Organizacija ITER“) mesto St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, v Franciji.

(5)

Kot gostitelj ITER ima Euratom posebno odgovornost za zagotovitev pravočasnega izvajanja projekta ITER.

(6)

Sporazumi, ki jih sklene Skupnost, so zavezujoči za institucije Skupnosti in za države članice.

(7)

V skladu s členom 192 Pogodbe države članice omogočajo lažje izpolnjevanje nalog Skupnosti.

(8)

V skladu s členom 101 Pogodbe ima Komisija pooblastilo za sklepanje mednarodnih sporazumov. Poleg tega mora Komisija v skladu s soglasjem Sveta zagotoviti tudi začasno uporabo takšnih sporazumov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Organizacija ITER v okviru svojih začasnih pristojnosti v Skupnosti:

(a)

uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje za (i) sklepanje pogodb, zlasti za zaposlovanje osebja, (ii) pridobivanje in imetje nepremičnin ter razpolaganje z njimi, (iii) pridobivanje dovoljenj in (iv) sprožanje pravnih postopkov, kolikor je potrebna za izvedbo ukrepov, potrebnih za pravočasno izvajanje projekta ITER pred uradno ustanovitvijo Organizacije ITER; ob upoštevanju, da do uradne ustanovitve Organizacije ITER vse pravice in obveznosti, ki jih je prevzela Organizacija ITER v okviru začasnih pristojnosti, ostanejo v veljavi kot pravice in obveznosti Organizacije ITER v skladu s pogoji Sporazuma ITER;

(b)

skupaj s svojim osebjem in predstavniki podpisnic na ozemlju držav članic do uradne ustanovitve Organizacije ITER uživa privilegije in imunitete, določene v Sporazumu o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER, zlasti glede obdavčenja, preseljevanja in prijave;

(c)

spoštuje določbe Sporazuma ITER; in zlasti spoštuje veljavne nacionalne zakone in druge predpise države gostiteljice na področjih javnega zdravja in varnosti ter zdravja in varnosti pri delu, jedrske varnosti, varstva pred sevanjem, izdaje licenc, jedrskih snovi, varstva okolja in varstva pred zlonamernimi dejanji.

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. novembra 2006

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


SPORAZUMA

o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Vsebina

Preambula

Člen 1

Ustanovitev Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER

Člen 2

Cilj Organizacije ITER

Člen 3

Naloge Organizacije ITER

Člen 4

Člani Organizacije ITER

Člen 5

Pravna osebnost

Člen 6

Svet

Člen 7

Generalni direktor in osebje

Člen 8

Viri Organizacije ITER

Člen 9

Predpisi o upravljanju projektnih virov

Člen 10

Informacije in intelektualna lastnina

Člen 11

Podpora lokaciji

Člen 12

Privilegiji in imunitete

Člen 13

Področne skupine

Člen 14

Javno zdravje, varnost, izdajanje dovoljenj in varstvo okolja

Člen 15

Odgovornost

Člen 16

Razgradnja

Člen 17

Finančna revizija

Člen 18

Ocena upravljanja

Člen 19

Mednarodno sodelovanje

Člen 20

Miroljubna uporaba in neširjenje

Člen 21

Uporaba v zvezi z Euratomom

Člen 22

Začetek veljavnosti

Člen 23

Pristop

Člen 24

Trajanje in prenehanje

Člen 25

Reševanje sporov

Člen 26

Odpoved

Člen 27

Priloge

Člen 28

Spremembe

Člen 29

Depozitar

Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlada Ljudske republike Kitajske, Vlada Republike Indije, Vlada Japonske, Vlada Republike Koreje, Vlada Ruske federacije in Vlada Združenih držav Amerike SO SE –

OB PONOVNI POTRDITVI, da je z uspešnim zaključkom dejavnosti tehničnega projektiranja ITER pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „IAEA“) pogodbenicam na voljo podroben, popoln in v celoti integriran tehnični načrt raziskovalne ustanove, katere namen je prikazati izvedljivost fuzije kot vira energije;

OB POUDARJANJU dolgoročnega potenciala fuzijske energije kot resnično neomejenega, okoljsko sprejemljivega in ekonomsko konkurenčnega vira energije;

V PREPRIČANJU, da je ITER naslednji pomemben korak v razvoju fuzijske energije ter da je zdaj primeren čas za začetek izvajanja projekta ITER na podlagi napredka raziskav in razvoja na področju fuzijske energije;

OB UPOŠTEVANJU skupne deklaracije predstavnikov strank v pogajanjih ITER na ministrskem srečanju za ITER 28. junija 2005 v Moskvi;

OB PRIZNAVANJU, da so bile na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 vlade pozvane, da spodbujajo obsežnejše raziskave in razvoj na področju različnih energetskih tehnologij, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo in naprednimi energetskimi tehnologijami;

OB POUDARJANJU pomena skupnega izvajanja projekta ITER za prikaz znanstvene in tehnološke izvedljivosti fuzijske energije za miroljubne namene ter spodbujanje interesa mladih generacij za fuzijo;

ODLOČENE, da si bo Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER prizadevala za doseganje splošnega programskega cilja projekta ITER s skupnim mednarodnim raziskovalnim programom, ki temelji na znanstvenih in tehnoloških ciljih ter se razvija in izvaja v sodelovanju z vodilnimi raziskovalci iz vseh pogodbenic;

OB POUDARJANJU pomena varnega in zanesljivega izvajanja gradnje, delovanja, izkoriščanja, deaktivacije ter razgradnje naprav ITER za prikaz varnosti in spodbujanje družbene sprejemljivosti fuzije kot vira energije;

OB SPOZNANJU pomena pravega partnerstva pri izvajanju tega dolgoročnega in obsežnega projekta zaradi raziskav ter razvoja fuzijske energije;

OB PRIZNAVANJU, da bodo kljub enakomerni razdelitvi znanstvenih in tehnoloških prednosti med pogodbenice za namene raziskav fuzijske energije druge prednosti, povezane z izvajanjem projekta, pravično razdeljene;

V ŽELJI po nadaljevanju uspešnega sodelovanja z IAEA pri teh prizadevanjih –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Ustanovitev Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER

1.   Ustanovi se Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER (v nadaljnjem besedilu „Organizacija ITER“).

2.   Sedež Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „sedež“) je v mestu St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, v Franciji. V tem sporazumu je Euratom „gostitelj“, Francija pa „gostiteljica“.

Člen 2

Cilj Organizacije ITER

Cilj Organizacije ITER je zagotoviti in spodbujati sodelovanje med članicami iz člena 4 (v nadaljnjem besedilu „članice“) pri projektu ITER, ki je mednarodni projekt in katerega cilj je prikazati znanstveno in tehnološko izvedljivost fuzijske energije za miroljubne namene ter katerega bistvena značilnost je doseganje trajnostne proizvodnje fuzijske energije.

Člen 3

Naloge Organizacije ITER

1.   Organizacija ITER:

(a)

zgradi, upravlja, izkorišča in deaktivira naprave ITER v skladu s tehničnimi cilji in splošnim načrtom iz Končnega poročila o dejavnostih tehničnega projektiranja ITER (ITER EDA, dokumentacijska serija št. 21) ter dopolnilnimi tehničnimi dokumenti, ki se lahko po potrebi sprejmejo v skladu s tem sporazumom, in zagotovi razgradnjo naprav ITER;

(b)

spodbuja izkoriščanje naprav ITER s strani laboratorijev, drugih ustanov in osebja, ki sodelujejo pri programih za raziskave in razvoj fuzijske energije članic;

(c)

spodbuja javno razumevanje in sprejemanje fuzijske energije; ter

(d)

v skladu s tem sporazumom izvaja vse druge dejavnosti, ki so potrebne za doseganje cilja Organizacije.

2.   Pri opravljanju nalog Organizacija ITER posebej upošteva vzdrževanje dobrih odnosov z lokalnimi skupnostmi.

Člen 4

Člani Organizacije ITER

Pogodbenice tega sporazuma so članice Organizacije ITER.

Člen 5

Pravna osebnost

1.   Organizacija ITER je mednarodna pravna oseba, ki ima tudi pravno sposobnost sklepati sporazume z državami in/ali mednarodnimi organizacijami.

2.   Organizacija ITER je pravna oseba in na območjih držav članic uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje, vključno s sposobnostjo:

(a)

sklepati pogodbe;

(b)

pridobivati, imeti premoženje in z njim razpolagati;

(c)

pridobivati dovoljenja; ter

(d)

začeti pravne postopke.

Člen 6

Svet

1.   Svet je glavni organ Organizacije ITER in je sestavljen iz predstavnikov članic. Vsaka članica imenuje v Svet največ štiri predstavnike.

2.   Depozitar iz člena 29 (v nadaljnjem besedilu „depozitar“) skliče prvo sejo Sveta najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti tega sporazuma, če od vseh pogodbenic prejme obvestila iz člena 12(5).

3.   Svet med svojimi člani izvoli predsednika in podpredsednika za dobo enega leta, ki sta lahko največ trikrat ponovno izvoljena za obdobje največ štirih let.

4.   Svet soglasno sprejme svoj poslovnik.

5.   Svet se sestane dvakrat na leto, razen če se ne odloči drugače. Svet se lahko odloči za sklic izredne seje na zahtevo članice ali generalnega direktorja. Seje Sveta potekajo na sedežu, razen če Svet ne odloči drugače.

6.   Svet se lahko odloči za sklic seje na ministrski ravni, če je to potrebno.

7.   Svet je v skladu s tem sporazumom odgovoren za spodbujanje, splošno usmerjanje in nadzor dejavnosti Organizacije ITER pri uresničevanju njenih ciljev. Svet lahko sprejme odločitve in priporočila o kakršnih koli vprašanjih, zadevah ali spornih vprašanjih v skladu s tem sporazumom. Svet zlasti:

(a)

odloča o imenovanju, zamenjavi in podaljšanju mandata generalnega direktorja;

(b)

na predlog generalnega direktorja po potrebi sprejme in spreminja kadrovske predpise ter predpise o upravljanju projektnih virov Organizacije ITER;

(c)

na predlog generalnega direktorja odloča o glavni upravljalni strukturi Organizacije ITER in dopolnitvi osebja;

(d)

imenuje višje uslužbence na predlog generalnega direktorja;

(e)

imenuje člane Odbora za finančno revizijo iz člena 17;

(f)

v skladu s členom 18 odloča o obsegu pristojnosti za izvajanje ocene upravljanja Organizacije ITER in zato imenuje ocenjevalca upravljanja;

(g)

na predlog generalnega direktorja odloča o skupnem proračunu za različne faze projekta ITER in dopustnem obsegu prilagoditve za letne posodobitve iz pododstavka j) ter odobri začetni projektni načrt in okvirni načrt virov ITER iz člena 9;

(h)

odobri spremembe delitve skupnih stroškov;

(i)

s soglasjem zadevnih članic odobri spremembe dodelitve javnih naročil brez spremembe delitve skupnih stroškov;

(j)

odobri letne posodobitve projektnega načrta in okvirnega načrta virov ITER ter v skladu s tem odobri letni program in sprejme letni proračun Organizacije ITER;

(k)

odobri letne računovodske izkaze Organizacije ITER;

(l)

sprejme letna poročila;

(m)

po potrebi sprejme dodatne tehnične dokumente iz člena 3(1)(a);

(n)

ustanovi pomožne organe Sveta, ki so potrebni;

(o)

odobri sklepanje sporazumov ali dogovorov o mednarodnem sodelovanju v skladu s členom 19;

(p)

odloča o pridobitvi, prodaji in hipoteki na zemljo ter drugih pravicah do nepremičnin;

(q)

na predlog generalnega direktorja sprejme pravila o upravljanju intelektualne lastnine in širjenju informacij v skladu s členom 10;

(r)

na predlog generalnega direktorja odobri podrobnosti ustanovitve področnih skupin s soglasjem zadevnih članic v skladu s členom 13. Svet redno proučuje nadaljnji obstoj katere koli od ustanovljenih področnih skupin;

(s)

na predlog generalnega direktorja odobri sporazume ali dogovore, ki urejajo odnose med Organizacijo ITER in članicami ali državami, na ozemlju katerih so sedež in področne skupine Organizacije ITER;

(t)

na predlog generalnega direktorja odobri prizadevanja za spodbujanje sodelovanja med ustreznimi domačimi programi članic za raziskave fuzije ter med takšnimi programi in Organizacijo ITER;

(u)

odloča o pristopu držav ali mednarodnih organizacij k temu sporazumu v skladu s členom 23;

(v)

pogodbenicam priporoči spremembe tega sporazuma v skladu s členom 28;

(w)

odloča o jemanju ali odobritvi posojil, zagotavljanju zavarovanj in jamstev ter dodatnega jamstva in poroštva zanje;

(x)

odloča o predlogu, da pristojni mednarodni organi za nadzor izvoza proučijo vključitev materiala, opreme in tehnologije na svoje kontrolne sezname, ter pripravi politiko, ki podpira miroljubno uporabo in neširjenje v skladu s členom 20;

(y)

odobri odškodninske sporazume iz člena 15, in

(z)

odloča o odreku imunitete v skladu s členom 12(3) ter ima druga pooblastila, ki so potrebna za izpolnjevanje cilja in izvajanje nalog Organizacije ITER v skladu s tem sporazumom.

8.   Svet soglasno odloča o vprašanjih iz pododstavkov (a), (b), (c), (g), (h), (o), (u), (v), (w), (x), (y) in (z) odstavka 7 ter o ponderiranem sistemu glasovanja iz člena 10.

9.   Članice si čim bolj prizadevajo, da o vprašanjih, razen vprašanj iz odstavka 8, dosežejo soglasje. Če soglasja ni mogoče doseči, o vprašanju odloči Svet v skladu s ponderiranim sistemom glasovanja iz odstavka 10. Za odločitve o vprašanjih, ki so povezana s členom 14, je potrebno soglasje gostitelja.

10.   Ustrezno ponderiranje glasov članic izraža njihove prispevke v Organizacijo ITER. Ponderirani sistem glasovanja, ki vključuje razdelitev glasov in pravila o sprejemanju odločitev, je določen v pravilniku Sveta.

Člen 7

Generalni direktor in osebje

1.   Generalni direktor je glavni izvršni direktor in predstavnik Organizacije ITER pri uveljavljanju njene pravne sposobnosti. Generalni direktor ravna v skladu s tem sporazumom in odločitvami Sveta ter je v zvezi z opravljanjem svojih dolžnosti odgovoren Svetu.

2.   Generalnemu direktorju pomaga osebje. Osebje je sestavljeno iz neposrednih zaposlenih pri Organizaciji ITER in osebja, ki ga začasno dodelijo članice.

3.   Generalni direktor je imenovan za dobo petih let. Imenovanje generalnega direktorja se lahko enkrat podaljša za nadaljnje obdobje do petih let.

4.   Generalni direktor sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za upravljanje Organizacije ITER, izvrševanje njenih dejavnosti, izvajanje politike in izpolnjevanje njenega cilja. Generalni direktor zlasti:

(a)

pripravi in predloži Svetu:

skupni proračun za različne faze projekta ITER in dopusten obseg prilagoditev;

projektni načrt in okvirni načrt virov ITER ter njune letne posodobitve;

letni proračun v okviru potrjenega skupnega proračuna, vključno z letnimi prispevki, in letne računovodske izkaze;

predloge o imenovanju višjih uslužbencev in glavni upravljalni strukturi Organizacije ITER;

kadrovske predpise;

predpise o upravljanju virov projekta; in

letna poročila;

(b)

imenuje, usmerja in nadzoruje osebje;

(c)

odgovarja za varnost ter sprejme vse organizacijske ukrepe, ki so potrebni za spoštovanje zakonov in predpisov iz člena 14;

(d)

se obveže, da bo, če bo potrebno v sodelovanju z gostiteljico, pridobil dovoljenja in licence, ki so potrebna za gradnjo, delovanje in izkoriščanje naprav ITER;

(e)

spodbuja sodelovanje med ustreznimi domačimi programi članic za raziskave fuzije ter med takšnimi programi in Organizacijo ITER;

(f)

zagotavlja kakovost in primernost sestavnih delov ter sistemov, ki jih Organizacija ITER nabavi za uporabo;

(g)

kadar je potrebno, predloži Svetu dodatne tehnične dokumente iz člena 3(1)(a);

(h)

po predhodni odobritvi Sveta sklene sporazume ali dogovore o mednarodnem sodelovanju v skladu s členom 19 in nadzoruje njihovo izvajanje;

(i)

pripravi vse potrebno za seje Sveta;

(j)

na zahtevo Sveta pomaga pomožnim organom Sveta pri opravljanju njihovih nalog; ter

(k)

spremlja in nadzoruje izvajanje letnih programov v zvezi s časovno razporeditvijo, rezultati in kakovostjo ter potrdi dokončanje nalog.

5.   Generalni direktor se udeleži srečanj Sveta, razen če Svet odloči drugače.

6.   Brez poseganja v člen 14 so odgovornosti generalnega direktorja in osebja v zvezi z Organizacijo ITER izključno mednarodne. Pri opravljanju svojih dolžnosti ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere koli vlade ali organa, ki ni vključen v Organizacijo ITER. Vsaka članica spoštuje mednarodni značaj odgovornosti generalnega direktorja in osebja ter ne poskuša vplivati na njihovo opravljanje dolžnosti.

7.   Osebje podpira generalnega direktorja pri opravljanju nalog in mu je podrejeno.

8.   Generalni direktor imenuje osebje v skladu s kadrovskimi predpisi.

9.   Vsak član osebja je imenovan za največ pet let.

10.   Osebje Organizacije ITER je sestavljeno iz usposobljenega znanstvenega, tehničnega in upravnega osebja, ki je potrebno za izvajanje dejavnosti Organizacije ITER.

11.   Osebje je imenovano na podlagi usposobljenosti ob upoštevanju primerne razdelitve delovnih mest med članice glede na njihove prispevke.

12.   V skladu s tem sporazumom in ustreznimi predpisi lahko članice začasno dodelijo osebje ter Organizaciji ITER pošljejo gostujoče raziskovalce.

Člen 8

Viri Organizacije ITER

1.   Viri Organizacije ITER vključujejo:

(a)

stvarne prispevke iz dokumenta „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“, ki vključujejo: (i) posebne sestavne dele, opremo, materiale ter drugo blago in storitve v skladu s potrjenimi tehničnimi specifikacijami ter (ii) osebje, ki ga začasno dodelijo članice;

(b)

finančne prispevke članic v proračun Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „prispevki v gotovini“) iz dokumenta „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“;

(c)

dodatne vire, ki jih prejme v gotovini ali v naravi v mejah in pod pogoji, ki jih odobri Svet.

2.   Prispevki posameznih članic med trajanjem tega sporazuma so navedeni v dokumentih „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“ ter „Delitev stroškov za vse faze projekta ITER“ in se lahko posodobijo na podlagi soglasne odločitve Sveta.

3.   Viri Organizacije ITER se uporabljajo izključno za spodbujanje cilja in izvajanje nalog Organizacije ITER v skladu s členoma 2 in 3.

4.   Vsaka članica zagotovi prispevke Organizaciji ITER prek ustrezne pravne osebe navedene članice, v nadaljnjem besedilu „notranja agencija“, razen če se Svet strinja z drugačno rešitvijo. Odobritev Sveta ni potrebna, če članice zagotovijo prispevke v gotovini neposredno Organizaciji ITER.

Člen 9

Predpisi o upravljanju projektnih virov

1.   Namen predpisov o upravljanju projektnih virov je zagotoviti dobro finančno poslovodenje Organizacije ITER. Ti predpisi med drugim vključujejo glavna pravila o:

(a)

proračunskem letu;

(b)

obračunski enoti in valuti, ki jo uporablja Organizacija ITER za računovodstvo, vrednotenje proračuna in virov;

(c)

predstavitvi in strukturi projektnega načrta ter okvirnega načrta virov ITER;

(d)

postopku priprave in sprejetja letnega proračuna, izvajanju letnega proračuna ter notranjem finančnem nadzoru;

(e)

prispevkih članic;

(f)

dodeljevanju naročil;

(g)

upravljanju prispevkov; in

(h)

upravljanju sklada za razgradnjo.

2.   Generalni direktor vsako leto pripravi in predloži Svetu posodobitev projektnega načrta ter okvirnega načrta virov ITER.

3.   Projektni načrt ITER določa načrt izvajanja vseh nalog Organizacije ITER in zajema čas trajanja tega sporazuma. Projektni načrt:

(a)

vključuje splošni načrt za izpolnjevanje cilja Organizacije ITER, vključno s časovnim razporedom in glavnimi mejniki, ter povzema napredek projekta ITER glede na splošni načrt;

(b)

predstavlja posebne cilje in razporede programa dejavnosti Organizacije ITER za naslednjih pet let ali obdobje gradnje, kar koli bo trajalo dlje; in

(c)

zagotovi ustrezne pripombe, vključno z oceno tveganja za projekt ITER ter opisi ukrepov za preprečevanje ali ublažitev tveganja.

4.   Okvirni načrti virov ITER vključujejo celovito analizo virov, ki so že porabljeni in bodo v prihodnje potrebni za izvajanje projektnega načrta ITER, ter načrtov za zagotavljanje virov.

Člen 10

Informacije in intelektualna lastnina

1.   V skladu s tem sporazumom ter Prilogo o informacijah in intelektualni lastnini Organizacija ITER in članice podpirajo najobsežnejše primerno razširjanje informacij in intelektualne lastnine, ki jo ustvarijo med izvajanjem tega sporazuma. Izvajanje tega člena ter Priloge o informacijah in intelektualni lastnini je enako in nediskriminacijsko za vse članice in Organizacijo ITER.

2.   Pri izvajanju svojih dejavnosti Organizacija ITER zagotovi, da se vsi znanstveni rezultati objavijo ali drugače dajo splošno na voljo po razumnem obdobju, da se omogoči pridobitev ustreznega varstva. Vse avtorske pravice za dela, ki temeljijo na teh rezultatih, so v lasti Organizacije ITER, razen če posebne določbe tega sporazuma in Priloge o informacijah in intelektualni lastnini ne določajo drugače.

3.   Pri sklepanju pogodb za delo, ki ga je treba opraviti v skladu s tem sporazumom, Organizacija ITER in članice v te pogodbe vključijo določbe o kakršni koli intelektualni lastnini, ki je rezultat tega dela. Te določbe obravnavajo med drugim pravice dostopa in tudi razkritja ter uporabe takšne intelektualne lastnine in so v skladu s tem sporazumom ter Prilogo o informacijah in intelektualni lastnini.

4.   Intelektualna lastnina, ustvarjena ali vključena v skladu s tem sporazumom, se obravnava v skladu z določbami Priloge o informacijah in intelektualni lastnini.

Člen 11

Podpora lokaciji

1.   Gostitelj zagotovi ali poskrbi, da se Organizaciji ITER zagotovi podpora lokaciji, potrebna za izvajanje projekta ITER, kot je to povzeto v Prilogi o podpori lokaciji in pod pogoji iz navedene priloge. Gostitelj lahko imenuje subjekt, ki za ta namen deluje v njegovem imenu. Takšno imenovanje ne vpliva na obveznosti gostitelja iz tega člena.

2.   Podrobnosti podpore lokaciji ter postopki sodelovanja med Organizacijo ITER in gostiteljem ali njegovim imenovanim subjektom pri tej podpori so zajeti v Sporazumu o podpori lokaciji, ki ga sklenejo zadevne stranke in ga mora odobriti Svet.

Člen 12

Privilegiji in imunitete

1.   Premoženje in sredstva Organizacije ITER uživajo na ozemlju vsake članice takšne privilegije in imunitete, kot so potrebni za izvajanje njenih nalog.

2.   Generalni direktor in osebje Organizacije ITER ter predstavniki članic v Svetu in pomožnih organih ter njihovi namestniki in strokovnjaki uživajo na ozemlju vsake članice takšne privilegije in imunitete, kot so potrebni za izvajanje njihov nalog v zvezi z Organizacijo ITER.

3.   Imunitete iz odstavkov 1 in 2 se lahko odrečejo, kadar organ, pristojen, da odreče imuniteto, meni, da bi takšna imuniteta ovirala potek postopka in da odrek imunitete ne bi posegal v namene, za katere je bila priznana, in kadar v primeru Organizacije ITER, generalnega direktorja in osebja Svet določi, da odrek ne bi bil v nasprotju z interesi Organizacije ITER in njenih članic.

4.   Privilegiji in imunitete, dodeljeni v skladu s tem sporazumom, ne zmanjšujejo dolžnosti Organizacije ITER, generalnega direktorja ali osebja, da ravnajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi iz člena 14, ali vplivajo nanjo.

5.   Vsaka pogodbenica pisno obvesti depozitarja, potem ko sta začela veljati odstavka 1 in 2.

6.   Depozitar obvesti pogodbenice, ko so bila prejeta obvestila vseh pogodbenic v skladu s členom 5.

7.   Sporazum o sedežu skleneta Organizacija ITER in država gostiteljica.

Člen 13

Področne skupine

Vsaka članica gosti področno skupino, ki jo je ustanovila in upravlja Organizacija ITER, kot je to potrebno za izvajanje nalog Organizacije ITER in izpolnitev njenega namena. Sporazum o področni skupini skleneta Organizacija ITER in posamezna članica.

Člen 14

Javno zdravje, varnost, izdajanje dovoljenj in varstvo okolja

Organizacija ITER spoštuje veljavne nacionalne zakone in druge predpise države gostiteljice na področjih javnega zdravja in varnosti ter zdravja in varnosti pri delu, jedrske varnosti, varstva pred sevanjem, izdaje licenc, jedrskih snovi, varstva okolja in varstva pred zlonamernimi dejanji.

Člen 15

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost Organizacije ITER urejajo ustrezne pogodbene določbe, sestavljene v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za pogodbo.

2.   V primeru nepogodbene odgovornosti Organizacija ITER ustrezno povrne škodo ali zagotovi druga pravna sredstva za škodo, ki jo je povzročila, v takšnem obsegu, kot je določen za Organizacijo ITER glede na pravno odgovornost na podlagi ustrezne zakonodaje, s podrobnostmi odškodninskih sporazumov, ki jih mora odobriti Svet. Ta odstavek se ne razlaga kot odrek imunitete s strani Organizacije ITER.

3.   Vsako plačilo Organizacije ITER kot nadomestilo za odgovornost iz odstavkov 1 in 2 ter vsi s tem povezani stroški in odhodki se štejejo kot „stroški poslovanja“, kot so opredeljeni v predpisih o upravljanju projektnih virov.

4.   Če stroški nadomestila škode iz odstavka 2 presegajo sredstva, ki jih ima Organizacija ITER na voljo v letnem proračunu za delovanje in/ali prek zavarovanja, se članice posvetujejo s Svetom, zato da lahko Organizacija ITER izvede nadomestilo v skladu z odstavkom 2 tako, da zaprosi za povečanje proračuna, ki ga mora odobriti Svet s soglasno odločitvijo v skladu s členom 6(8).

5.   Članstvo v Organizaciji ITER ne povzroči, da so članice odgovorne za dejanja, opustitve dejanj ali obveznosti Organizacije ITER.

6.   Nobena določba tega sporazuma ne zmanjšuje imunitet ali ne sme biti sestavljena kot odrek imunitete, ki jo uživajo članice na ozemlju drugih držav ali na svojem ozemlju.

Člen 16

Razgradnja

1.   Med delovanjem ITER Organizacija ITER ustvari sklad (v nadaljnjem besedilu „sklad“) za zagotovitev razgradnje naprav ITER. Načini ustvarjanja sklada, njegova ocena in posodabljanje, pogoji za spreminjanje in njegov prenos v državo gostiteljico so določeni v predpisih o upravljanju projektnih virov iz člena 9.

2.   Po zadnji stopnji poskusnih delovanj ITER Organizacija ITER v petih letih ali prej, če je dogovorjeno z državo gostiteljico, vzpostavi takšno stanje naprav ITER, kot je dogovorjeno med Organizacijo ITER in državo gostiteljico, in po potrebi posodobljeno, potem Organizacija ITER preda državi gostiteljici sklad in naprave ITER, da jih razgradi.

3.   Potem ko država gostiteljica sprejme sklad skupaj z napravami ITER, Organizacija ITER ni odgovorna za naprave ITER, razen kadar se Organizacija ITER in država gostiteljica dogovorita drugače.

4.   Ustrezne pravice in obveznosti Organizacije ITER in države gostiteljice ter načini njihovega medsebojnega delovanja v zvezi z razgradnjo so določeni v Sporazumu o sedežu iz člena 12, v katerem se Organizacija ITER in država gostiteljica med drugim dogovorita, da:

(a)

po predaji naprav ITER državo gostiteljico še naprej zavezujejo določbe iz člena 20; in

(b)

država gostiteljica redno poroča vsem članicam, ki so prispevale v sklad, o poteku razgradnje ter o napredku in tehnologijah, ki so bile uporabljene ali ustvarjene za razgradnjo.

Člen 17

Finančna revizija

1.   Ustanovi se Odbor za finančno revizijo (v nadaljnjem besedilu „Odbor“) za opravljanje revizije letnih računovodskih izkazov Organizacije ITER v skladu s tem členom in predpisi o upravljanju projektnih virov.

2.   Vsako članico v Odboru predstavlja en član. Člane Odbora imenuje Svet na priporočilo posameznih članic za obdobje treh let. Imenovanje se lahko podaljša enkrat za nadaljnje obdobje treh let. Svet med člani imenuje predsednika Odbora za obdobje dveh let.

3.   Člani Odbora so neodvisni in ne zahtevajo ali sprejemajo navodil nobene članice ali druge osebe ter poročajo le Svetu.

4.   Cilji revizije so:

(a)

ugotoviti, ali so vsi prihodki/odhodki bili prejeti/so nastali zakonito in pravilno ter bili upoštevani;

(b)

ugotoviti, ali je bilo finančno poslovodenje dobro;

(c)

zagotoviti izjavo o zanesljivosti letnih poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov;

(d)

ugotoviti, ali so odhodki v skladu s proračunom; in

(e)

proučiti vse zadeve, ki lahko imajo finančne posledice za Organizacijo ITER.

5.   Revizija temelji na priznanih mednarodnih načelih in računovodskih standardih.

Člen 18

Ocena vodenja

1.   Svet vsaki dve leti imenuje ocenjevalca vodenja, ki oceni vodenje dejavnosti Organizacije ITER. Obseg ocene določi Svet.

2.   Izvedbo takšnih ocen lahko zahteva tudi generalni direktor po posvetovanju s Svetom.

3.   Ocenjevalec vodenja je neodvisen in ne zahteva ali sprejema navodil nobene članice ali osebe ter poroča le Svetu.

4.   Cilj ocene je ugotoviti, ali je bilo vodenje Organizacije ITER dobro, zlasti v zvezi z učinkovitostjo in uspešnostjo vodenja glede na število osebja.

5.   Ocena temelji na dokumentih Organizacije ITER. Ocenjevalcu vodenja se zagotovi popoln dostop do osebja, knjig in dokumentov, za katere meni, da ustrezajo temu namenu.

6.   Organizacija ITER zagotovi, da ocenjevalec vodenja upošteva njene zahteve v zvezi z obravnavo občutljivih in/ali zaupnih poslovnih informacij, zlasti njenih politik v zvezi z intelektualno lastnino, miroljubno uporabo in neširjenjem.

Člen 19

Mednarodno sodelovanje

V skladu s tem sporazumom in na podlagi soglasne odločitve Sveta lahko Organizacija ITER, v podporo svojemu cilju, sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami in ustanovami, nepogodbenicami ter z organizacijami in ustanovami nepogodbenic ter v zvezi s tem sklene z njimi sporazume ali dogovore. Podrobne ureditve takšnega sodelovanja za vsak posamezen primer določi Svet.

Člen 20

Miroljubna uporaba in neširjenje

1.   Organizacija ITER in članice uporabljajo kakršen koli material, opremo ali tehnologijo, ustvarjeno ali prejeto v skladu s tem sporazumom, le za miroljubne namene. Nobena določba v tem odstavku se ne razlaga, kakor da vpliva na pravice članic do uporabe materiala, opreme ali tehnologije, ki so jo pridobile ali razvile neodvisno od tega sporazuma za svoje namene.

2.   Material, oprema ali tehnologija, ki so jo Organizacija ITER in članice prejele ali ustvarile v skladu s tem sporazumom, se ne prenese nobeni tretji stranki za uporabo pri izdelavi ali kakršnem koli drugem načinu pridobivanja jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za kakršen koli nemiroljuben namen.

3.   Organizacija ITER in članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za učinkovito in pregledno izvajanje tega člena. V ta namen se Svet poveže z ustreznimi mednarodnimi forumi in oblikuje politiko, ki podpira miroljubno uporabo in neširjenje.

4.   Zato da se podpre uspeh projekta ITER in politika neširjenja, se pogodbenice dogovorijo, da se bodo posvetovale o vsaki zadevi, povezani z izvajanjem tega člena.

5.   Nobena določba tega sporazuma od članic ne zahteva, da prenesejo material, opremo ali tehnologijo v nasprotju z nacionalnim nadzorom izvoza ali s tem povezanimi zakoni in drugimi predpisi.

6.   Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov v zvezi z neširjenjem jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav.

Člen 21

Uporaba v zvezi z Euratomom

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se ta sporazum uporablja na ozemljih, ki jih zajema navedena pogodba. V skladu z navedeno pogodbo in drugimi ustreznimi sporazumi se uporablja tudi za Republiko Bolgarijo, Romunijo ter Švicarsko konfederacijo, ki sodelujejo v programu Euratoma za fuzijo kot polno pridružene tretje države.

Člen 22

Začetek veljavnosti

1.   Pogodbenice morajo ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum v skladu s postopki posamezne podpisnice.

2.   Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma s strani Ljudske republike Kitajske, Euratoma, Republike Indije, Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije in Združenih držav Amerike.

3.   Če ta sporazum ne začne veljati v enem letu od podpisa, depozitar skliče srečanje podpisnic, na katerem se odločijo o nadaljnjem ukrepanju za hitrejši začetek veljavnosti Sporazuma.

Člen 23

Pristop

1.   Po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko vsaka država ali mednarodna organizacija pristopi k temu sporazumu in postane njegova pogodbenica po soglasni odločitvi Sveta.

2.   Vsaka država ali mednarodna organizacija, ki želi pristopiti k temu sporazumu, uradno obvesti generalnega direktorja, ki obvesti članice o tej prošnji vsaj šest mesecev prej, preden se prošnja predloži Svetu, da o njej odloči.

3.   Svet določi pogoje pristopa vsake države ali mednarodne organizacije.

4.   Pristop države ali mednarodne organizacije k temu sporazumu začne veljati 30 dni potem, ko je depozitar prejel listino o pristopu in obvestilo iz člena 12(5).

Člen 24

Trajanje in prenehanje

1.   Ta sporazum se sklene za začetno obdobje 35 let. Zadnjih pet let tega obdobja ali manj, če je tako dogovorjeno z državo gostiteljico, je namenjenih deaktivaciji naprav ITER.

2.   Svet vsaj osem let pred potekom tega sporazuma ustanovi poseben odbor, ki mu predseduje generalni direktor in ki svetuje, ali je treba trajanje tega sporazuma podaljšati glede na napredek projekta ITER. Posebni odbor oceni tehnično in znanstveno stanje naprav ITER in razloge za možno podaljšanje tega sporazuma ter, preden priporoči podaljšanje tega sporazuma, finančne vidike v smislu potrebnega proračuna in vpliva na stroške deaktivacije in razgradnje. Posebni odbor predloži svoje poročilu Svetu v enem letu po ustanovitvi.

3.   Na podlagi poročila Svet vsaj šest let pred potekom soglasno odloči, ali se bo trajanje tega sporazuma podaljšalo.

4.   Svet lahko podaljša trajanje tega sporazuma za skupno največ deset let, trajanja pa ne sme podaljšati, če bi to spremenilo naravo dejavnosti Organizacije ITER ali okvir finančnih prispevkov članic.

5.   Vsaj šest let pred potekom tega sporazuma Svet potrdi predvideni datum poteka tega sporazuma in določi postopek faze deaktivacije ter prenehanja delovanja Organizacije ITER.

6.   Ta sporazum lahko preneha veljati z dogovorom vseh pogodbenic, ki omogoča potreben čas za deaktivacijo in zagotavlja potrebna sredstva za razgradnjo.

Člen 25

Reševanje sporov

1.   Vsa vprašanja med pogodbenicami ali med eno ali več pogodbenicami in Organizacijo ITER, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so z njim povezana, se rešujejo s posvetovanjem, poravnavo ali drugimi dogovorjenimi postopki, kot je arbitraža. Zadevne stranke se sestanejo in razpravljajo o naravi takšnega vprašanja, da bi vprašanje hitro rešile.

2.   Če zadevne stranke ne morejo rešiti spora po posvetovanju, lahko katera koli stranka zahteva, da predsednik Sveta (ali če je bil izvoljen predsednik iz članice, ki je stranka v sporu, član Sveta, ki predstavlja članico, ki ni stranka v sporu) na sestanku nastopi v vlogi posrednika in poskusi rešiti spor. Takšen sestanek se skliče v tridesetih dneh po zahtevi stranke za posredovanje in zaključi v šestih dneh, posrednik pa takoj po zaključku predloži poročilo, ki ga pripravi po posvetovanju s članicami, ki niso stranke v sporu, in vključuje priporočilo za rešitev spora.

3.   Če zadevne stranke ne morejo rešiti spora s posvetovanji ali posredovanjem, se lahko dogovorijo, da bodo spor predložile v dogovorjeni obliki rešitve spora v skladu s postopkom, o katerem se dogovorijo.

Člen 26

Odpoved

1.   Vsaka pogodbenica razen države gostiteljice lahko obvesti depozitarja o svoji nameri o odpovedi tega sporazuma, potem ko je veljal deset let.

2.   Odpoved ne vpliva na prispevek pogodbenice, ki odpoveduje sporazum, k stroškom gradnje naprav ITER. Če ga pogodbenica odpove v obdobju delovanja ITER, tudi prispeva svoj dogovorjeni delež k stroškom razgradnje naprav ITER.

3.   Odpoved ne vpliva na nobeno trajno pravico, obveznost ali pravni položaj pogodbenice, ki je nastal z izvajanjem tega sporazuma pred odpovedjo.

4.   Odpoved začne veljati ob koncu proračunskega leta po letu, v katerem je bilo predloženo obvestilo iz odstavka 1.

5.   Podrobnosti odpovedi dokumentira Organizacija ITER po posvetovanju s pogodbenico, ki odpoveduje ta sporazum.

Člen 27

Priloge

Priloga o informacijah in intelektualni lastnini ter Priloga o podpori lokaciji sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 28

Spremembe

1.   Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembo tega sporazuma.

2.   Predlagane spremembe prouči Svet in jih priporoči pogodbenicam, da jih soglasno sprejmejo.

3.   Spremembe je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti v skladu s postopkom vsake pogodbenice in začnejo veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi s strani vseh pogodbenic.

Člen 29

Depozitar

1.   Depozitar tega sporazuma je generalni direktor IAEA.

2.   Izvirnik tega sporazuma se deponira pri depozitarju, ki overjene izvode Sporazuma pošlje podpisnicam in generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki Sporazum registrirajo ter objavijo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

3.   Depozitar obvesti vse podpisnice in pristopne države ter mednarodne organizacije o:

(a)

datumu deponiranja posamezne listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

(b)

datumu deponiranja posameznega obvestila, prejetega v skladu s členom 12(5);

(c)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in sprememb, kot je določeno v členu 28;

(d)

vsakem obvestilu pogodbenice o njeni nameri, da odstopi od tega sporazuma; in

(e)

prenehanju tega sporazuma.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku.

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije

Za Vlado Združenih držav Amerike

PRILOGA I

Priloge o informacijah in intelektualni lastnini

Člen 1

Vsebina in opredelitve pojmov

1.1

Ta priloga zajema razširjanje, izmenjavo, uporabo in varovanje informacij ter intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, ki jo je mogoče varovati, pri izvajanju tega sporazuma. Če ni drugače določeno, imajo izrazi, uporabljeni v tej prilogi, enak pomen kot v tem sporazumu.

1.2

Informacije pomenijo objavljene podatke, risbe, načrte, izračune, poročila in druge dokumente, dokumentirane podatke ali metode raziskav in razvoja ter opise izumov in odkritij, ki jih je treba varovati ali ne in ki jih ne zajema izraz intelektualna lastnina, kot je opredeljen v odstavku 1.3 spodaj.

1.3

Intelektualna lastnina ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967. Za namene te priloge lahko intelektualna lastnina vključuje zaupne informacije, kot so znanje in izkušnje ali poslovne skrivnosti, če niso objavljene in so v pisni ali drugače dokumentirani obliki ter

(a)

jih njihov lastnik ni razkril,

(b)

javnosti niso na splošno znane ali na voljo iz drugih virov in/ali niso splošno na voljo javnosti v tiskanih publikacijah in/ali drugih dokumentih, ki jih je mogoče brati,

(c)

jih lastnik ni dal na voljo drugim pogodbenicam, ne da bi jih zavezal k njihovi zaupnosti in

(d)

niso na voljo prejemni pogodbenici, ki ni zavezana k njihovi zaupnosti.

1.4

Obstoječa intelektualna lastnina pomeni intelektualno lastnino, ki je bila ali je pridobljena, razvita ali proizvedena pred začetkom veljavnosti tega sporazuma ali zunaj področja uporabe tega sporazuma.

1.5

Ustvarjena intelektualna lastnina pomeni intelektualno lastnino, ki jo je ustvarila ali pridobila s polnim lastništvom članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ali Organizacija ITER ali članica in Organizacija ITER skupaj v skladu s tem sporazumom in med izvajanjem tega sporazuma.

1.6

Izboljšave pomenijo vse tehnološke napredke na področju obstoječe intelektualne lastnine, vključno z deli, ki izhajajo iz nje.

1.7

Subjekt ali subjekti pomenijo vsak subjekt, s katerim je notranja agencija ali Organizacija ITER sklenila pogodbo za dobavo blaga ali storitev za namene tega sporazuma.

Člen 2

Splošne določbe

2.1.

Ob upoštevanju določb te priloge članice podpirajo najobsežnejše možno razširjanje ustvarjene intelektualne lastnine.

2.2.

Vsaka članica zagotovi, da lahko druge članice in Organizacija ITER pridobijo pravice do intelektualne lastnine, ki jim pripadajo v skladu s to prilogo. Pogodbe, sklenjene z vsako članico ali Organizacijo ITER in vsakim subjektom, so v skladu z določbami te priloge. Zlasti morajo vse članice in Organizacija ITER ravnati v skladu z ustreznimi postopki javnih naročil, da se zagotovi skladnost s to prilogo.

Organizacija ITER ustrezno in pravočasno določi obstoječo intelektualno lastnino pogodbenih subjektov, zato da Organizacija ITER in članice dobijo dostop do te obstoječe intelektualne lastnine v skladu s to prilogo.

Vsaka članica ustrezno in pravočasno določi obstoječo intelektualno lastnino pogodbenih subjektov, zato da Organizacija ITER in članice dobijo dostop do te obstoječe intelektualne lastnine v skladu s to prilogo.

Vsaka članica in Organizacija ITER zagotovijo dostop Organizaciji ITER in drugim članicam do izumov in druge intelektualne lastnine, ustvarjenih ali vključenih v okviru izvajanja pogodb, če so pravice izumiteljev spoštovane, v skladu s to prilogo.

2.3

Ta priloga ne spreminja ali posega v dodeljevanje pravic med članicami in njenimi državljani. Ali ima pravice v zvezi z intelektualno lastnino članica ali njeni državljani, določijo članice same v skladu s svojimi veljavnimi zakoni in predpisi.

2.4

Če članica ustvari ali pridobi polno lastništvo nad intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, članica pravočasno obvesti vse druge članice in Organizacijo ITER ter zagotovi podrobnosti o tej intelektualni lastnini.

Člen 3

Razširjanje informacij in znanstvenih publikacij, ki so ali niso varovane z avtorskimi pravicami

Vsaka članica ima pravico prevajati, kopirati in javno razširjati informacije, ki izhajajo neposredno iz izvajanja tega sporazuma, če ne bodo uporabljene za komercialne namene. Na vseh izvodih del, varovanih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da niso navedeni.

Člen 4

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari ali vključi članica, notranja agencija ali subjekt

4.1

Ustvarjena intelektualna lastnina:

4.1.1

Če je vsebino, ki jo je mogoče varovati, ustvarila članica, notranja agencija ali subjekt med izvajanjem tega sporazuma, ima članica, notranja agencija ali subjekt pravico, da si pridobi vse pravice, naziv in interes v vseh državah v zvezi z intelektualno lastnino v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

4.1.2

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, odobri na enaki in nediskriminacijski podlagi drugim članicam in Organizaciji ITER nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino, pri čemer imata Organizacija ITER in druga članica pravico izdati podlicenco na svojem ozemlju, za namene javno sponzoriranih programov za raziskave in razvoj fuzije.

4.1.3

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, da na voljo na enaki in nediskriminacijski podlagi neizključno licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino drugim članicam za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam na ozemlju takšne članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.1.4

Vsako članico, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino v skladu s tem sporazumom, se spodbudi k sklenitvi poslovnih dogovorov z drugimi članicami, notranjimi agencijami, subjekti in tretjimi strankami, da se omogoči uporaba ustvarjene intelektualne lastnine na področjih, ki niso področje fuzije.

4.1.5

Članice in njihove notranje agencije ali subjekti, ki so izdale licenco ali podlicenco za ustvarjeno ali obstoječo intelektualno lastnino v skladu s to prilogo, bodo vodili evidenco vseh teh licenc, ki bo na voljo drugim članicam, na primer prek Organizacije ITER.

4.2

Obstoječa intelektualna lastnina:

4.2.1

Obstoječa intelektualna lastnina ostaja v lasti pogodbenice, ki je lastnica te intelektualne lastnine.

4.2.2

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječo intelektualno lastnino, razen zaupnih informacij, kot so znanje in izkušnje ter poslovne skrivnosti, v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječa intelektualna lastnina je potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

odobri na enaki in nediskriminacijski podlagi drugim članicam in Organizaciji ITER nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za takšno obstoječo intelektualno lastnino, pri čemer imata Organizacija ITER in druga članica pravico izdati podlicenco svojim raziskovalnim in visokošolskim ustanovam na svojem ozemlju za namene javno sponzoriranih programov za raziskave in razvoj fuzije.

4.2.3

(a)

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječe zaupne informacije v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječe zaupne informacije so potrebne za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje predmeta,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom, ali

za varnost, zaradi zagotovitve in nadzora kakovosti, kot to zahtevajo regulativni organi,

zagotovi, da ima Organizacija ITER na voljo nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo takšnih obstoječih zaupnih informacij, vključno s priročniki ali materialom za usposabljanje za gradnjo, delovanje, vzdrževanje in popravljanje naprav ITER.

(b)

Ko so zaupne informacije dane na voljo Organizaciji ITER, mora biti to jasno označeno in posredovano v skladu z dogovorom o zaupnosti. Prejemnik takšne informacije uporablja le za namene iz točke 4.2.3(a) in ohrani njihovo zaupnost v obsegu, kot je določen v navedenem dogovoru. Nadomestilo za škodo, ki je posledica zlorabe takšnih obstoječih zaupnih informacij s strani Organizacije ITER, plača Organizacija ITER.

4.2.4

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječe zaupne informacije, kot so znanje in izkušnje ali poslovne skrivnosti, v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječe zaupne informacije so potrebne za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

si čim bolj prizadeva za odobritev komercialne licence za takšne obstoječe zaupne informacije ali dobavo enakih predmetov, ki vključujejo obstoječe zaupne informacije, prejemnim pogodbenicam z uporabo zasebnih pogodb z denarnim nadomestilom za javno sponzorirane programe za raziskave in razvoj fuzije članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda dovoljenje za takšne obstoječe zaupne informacije ali dobavo enakih predmetov tretjim strankam na ozemlju članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ali dobave predmetov ne sme zavrniti. Licenco, če je odobrena, je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.2.5

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječo intelektualno lastnino, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami, med izvajanjem tega sporazuma, si čimbolj prizadeva za zagotovitev, da je element, ki vključuje obstoječo intelektualno lastnino, na voljo pod sprejemljivimi pogoji, ali si čim bolj prizadeva za odobritev na enaki in nediskriminacijski podlagi neizključne licence drugim članicam za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda licenco za takšno obstoječo intelektualno lastnino tretjim strankam na ozemlju takšne članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, kadar pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.2.6

Vsako članico, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, se spodbudi, da za komercialne namene, ki niso določeni v členu 4.2.5, da na voljo drugim članicam vso obstoječo intelektualno lastnino, vključeno v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječa intelektualna lastnina je bila potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom.

Licenca za takšno obstoječo intelektualno lastnino, če jo izdajo lastniki članicam, se izda na enaki in nediskriminacijski podlagi.

4.3

Izdaja licence tretjim strankam iz nečlanic:

Za vsako licenco za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo članice odobrijo tretjim strankam iz nečlanic, veljajo pravila o izdaji licenc tretjim strankam, ki jih je določil Svet. Takšna pravila se določijo s soglasno odločitvijo Sveta.

Člen 5

Intelektualna lastnina, ki jo je ustvarila ali vključila Organizacija ITER

5.1

Ustvarjena intelektualna lastnina:

5.1.1

Če je intelektualno lastnino ustvarila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, je lastnica te lastnine Organizacija ITER. Organizacija ITER razvije ustrezne postopke za evidentiranje, poročanje in varstvo intelektualne lastnine.

5.1.2

Za takšno intelektualno lastnino Organizacija ITER izda licenco članicam na enaki, nediskriminacijski, nepreklicni, neizključni in brezplačni podlagi, pri čemer imajo članice pravico do izdaje podlicence na svojem ozemlju za namene raziskav in razvoja fuzije.

5.1.3

Članicam se na enaki, nediskriminacijski in neizključni podlagi za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo je razvila ali pridobila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, izda licenca za komercialno uporabo, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi Organizacija ITER izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

5.2

Obstoječa intelektualna lastnina:

5.2.1

Če ima ustrezne pravice, ko Organizacija ITER vključi obstoječo intelektualno lastnino, ki je potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

ustvarjanje izboljšav in del, ki izhajajo iz nje,

popravljanje in vzdrževanje naprav ITER ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

organizacija ITER pripravi vse potrebno, da za obstoječo intelektualno lastnino izda na enaki in nediskriminacijski podlagi nepreklicno, neizključno in brezplačno podlicenco članicam, pri čemer imajo članice pravico do izdaje podlicence na svojem ozemlju za namene raziskav in razvoja fuzije. Organizacija ITER si čim bolj prizadeva za pridobitev ustreznih pravic.

5.2.2

Pri obstoječi intelektualni lastnini, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami, ki jih je vključila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, si Organizacija ITER čim bolj prizadeva, da članicam na enaki in nediskriminacijski podlagi da na voljo neizključno licenco za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi Organizacija ITER izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

5.2.3

Organizacija ITER si čim bolj prizadeva, da za namene, ki niso določeni v členu 5.2.2, da članicam na voljo vso obstoječo intelektualno lastnino, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami. Licenca za takšno obstoječo intelektualno lastnino, če jo izda Organizacija ITER članicam, se izda na enaki in nediskriminacijski podlagi.

5.3

Izdaja licence tretjim strankam iz nečlanic:

Za vsako licenco, ki jo odobri Organizacija ITER tretjim strankam iz nečlanice, veljajo pravila o izdaji licenc tretjim strankam, ki jih je določil Svet. Takšna pravila se določijo s soglasno odločitvijo Sveta.

Člen 6

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari osebje Organizacije ITER in drugi raziskovalci

6.1

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari neposredno zaposleno in začasno premeščeno osebje Organizacije ITER, je v lasti Organizacije ITER in se obravnava v ustreznih pogodbah o zaposlitvi ali predpisih v skladu z določbami iz tega sporazuma.

6.2

Intelektualna lastnina, ki jo ustvarijo gostujoči raziskovalci, ki sodelujejo v dejavnostih Organizacije ITER prek dogovora z Organizacijo ITER za opravljanje posebnih dejavnosti in ki so neposredno vključeni v splošne programe izkoriščanja Organizacije ITER, je v lasti Organizacije ITER, razen če se je Svet dogovoril drugače.

6.3

Za intelektualno lastnino, ki jo ustvarijo gostujoči raziskovalci, ki niso vključeni v splošne programe izkoriščanja Organizacije ITER, velja dogovor z Organizacijo ITER v skladu s pogoji, ki jih določi Svet.

Člen 7

Varstvo intelektualne lastnine

7.1

Ko si članica pridobi varovanje ustvarjene intelektualne lastnine, ki jo je razvila ali pridobila, ali zaprosi zanj, članica o tem varovanju pravočasno obvesti vse druge članice in Organizacijo ITER ter jim zagotovi podrobnosti o njem. Če se članica odloči, da svoje pravice do varovanja ustvarjene intelektualne lastnine ne bo uveljavila v nobeni državi ali regiji, o svoji odločitvi pravočasno obvesti Organizacijo ITER, ki lahko nato zaprosi za pridobitev takšnega varovanja neposredno ali prek članic.

7.2

Za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo je razvila ali pridobila Organizacija ITER, Svet sprejme, takoj ko je to izvedljivo, primerne postopke za poročanje, varovanje in evidentiranje takšne intelektualne lastnine, na primer z izdelavo zbirke podatkov, do katere lahko dostopajo članice.

7.3

V primeru skupnega ustvarjanja imajo sodelujoče članice in/ali Organizacija ITER pravico, da si prizadevajo za pridobitev solastništva nad intelektualno lastnino v kateri koli državi, ki jo izberejo.

7.4

Intelektualna lastnina je v solasti, če sta jo ustvarili dve ali več članic ali ena ali več članic skupaj z Organizacijo ITER in če elementov takšne intelektualne lastnine ni mogoče ločiti za namene zaprošanja za, pridobitve in/ali ohranjanja v veljavi varovanja ustrezne pravice intelektualne lastnine. V takem primeru skupni avtorji sprejmejo medsebojni dogovor o solastništvu v zvezi z dodelitvijo in pogoji uveljavljanja lastništva zadevne intelektualne lastnine.

Člen 8

Razgradnja

8.1

Za fazo razgradnje po prenosu naprav državi gostiteljici gostiteljica drugim članicam zagotovi vse ustrezne informacije, ki so objavljene ali ne in ustvarjene ali uporabljene med razgradnjo naprav ITER.

8.2

Ta priloga ne vpliva na intelektualno lastnino, ki jo ustvari država gostiteljica med fazo razgradnje.

Člen 9

Prenehanje in umik

9.1

Svet, če je potrebno, obravnava vsako vprašanje v zvezi s prenehanjem tega sporazuma ali umikom pogodbenice, če je povezano z intelektualno lastnino, ki ga ta sporazum ne obravnava v celoti.

9.2

Pravice intelektualne lastnine in obveznosti članic in Organizacije ITER, dodeljene in naložene z določbami te priloge, zlasti vse odobrene licence, obstajajo še naprej po prenehanju tega sporazuma ali po umiku pogodbenice.

Člen 10

Licenčnine

Licenčnine, prejete pri izdaji licence za intelektualno lastnino s strani Organizacije ITER, so vir Organizacije ITER.

Člen 11

Reševanje sporov

Vsak spor, ki izhaja iz te priloge ali v zvezi z njo, se rešuje v skladu s členom 25 tega sporazuma.

Člen 12

Nagrade izumiteljem

Svet določi primerne pogoje za nagrajevanje osebja, ki ustvarja intelektualno lastnino.

Člen 13

Odgovornost

Pri pogajanju o licenčnih dogovorih Organizacija ITER in članice, kot je primerno, vključijo ustrezne določbe, ki urejajo njihovo odgovornost, pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja teh licenčnih dogovorov.

PRILOGA II

Priloge o podpori lokaciji

Člen 1

Sporazum o podpori lokaciji

1.   Gostitelj zagotovi ali poskrbi, da se Organizaciji ITER zagotovijo zemljišče, objekti, stavbe, blago in storitve za podporo lokaciji, kot je povzeto v tej prilogi. Gostitelj lahko imenuje subjekt, ki za ta namen deluje v njegovem imenu.

2.   Podrobnosti takšne podpore ter postopki sodelovanja med Organizacijo ITER in gostiteljem ali njegovim imenovanim subjektom (v nadaljnjem besedilu „gostitelj“) so zajeti v sporazumu (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o podpori lokaciji“), ki ga sklenejo navedene strani.

Člen 2

Trajanje Sporazuma

Gostitelj zagotovi Organizaciji ITER podporo lokaciji v celotnem obdobju od ustanovitve Organizacije ITER do poteka ali prenehanja Sporazuma.

Člen 3

Odbor za zvezo

Organizacija ITER in gostitelj ustanovita odbor za zvezo, da omogočita učinkovito zagotavljanje podpore iz te priloge v skladu s pogoji iz Sporazuma o podpori lokaciji.

Člen 4

Zemljišča, stavbe, objekti in dostop

Gostitelj na lastne stroške zagotovi lokacijo ITER v skladu s pogoji iz lokacijskih zahtev in predpostavk lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu „Referenčni pogoji“), ki jih je leta 2000 sprejel Svet, ustanovljen v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, Vlado Japonske, Vlado Ruske federacije in Vlado Združenih držav Amerike o sodelovanju pri dejavnostih tehničnega projektiranja mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (v nadaljnjem besedilu „ITER EDA“), ter druge spodaj določene posebne objekte in storitve:

(a)

zemljišče, ki mora biti brezplačno na voljo Organizaciji ITER in omogoča gradnjo, uporabo ter možno razširitev vseh stavb in pomožnih storitev ITER iz končnega poročila ITER EDA;

(b)

glavne storitve, ki jih je treba dovesti do meje lokacije: voda, elektrika, kanalizacija, alarmni sistemi;

(c)

ceste, poti in mostovi, vključno s prenovitvami ceste med Port Autonome de Marseille in lokacijo ITER, če je to potrebno, da se zagotovi dostop do meje lokacije za opremo največje velikosti in mase, ki jo je treba dostaviti za projekt ITER, ter osebje in obiskovalce;

(d)

prevozne storitve iz Port Autonome de Marseille ali, v primeru letalskega prevoza, z letališča Marignane na lokacijo ITER za sestavne dele, ki jih prispevajo pogodbenice;

(e)

začasna nastanitev, ki jo potrebuje Organizacija ITER na lokaciji ITER ali v njeni bližini, dokler ne bodo končne stavbe in objekti Organizacije ITER pripravljeni na vselitev;

(f)

sistem za oskrbo z električno energijo: namestitev sistema do meje lokacije ter vzdrževanje sistema za oskrbo z električno energijo z zmogljivostjo do 500 MW za impulzno obremenitev in možnostjo zagotavljanja 120 MW neprekinjene električne energije iz omrežja brez prekinitev zaradi vzdrževanja povezave;

(g)

sistem za vodno hlajenje za sprostitev povprečno 450 MW (termalne) energije v okolje; ter

(h)

povezava z računalniškim omrežjem in telekomunikacijskimi zvezami visoke zmogljivosti.

Člen 5

Storitve

Razen postavk iz člena 4 te priloge gostitelj na lastne stroške ali po določeni ceni, v skladu s Sporazumom o podpori pripravi lokacije, dobavi tehnične, upravne in splošne storitve, ki jih potrebuje Organizacija ITER. Te storitve vključujejo, vendar niso omejene na:

(a)

podporno osebje, razen osebja, ki ga gostitelj nameni Organizaciji ITER v skladu s členom 8 tega sporazuma;

(b)

objekte za zdravstvene storitve;

(c)

službe za ukrepanje ob nesrečah;

(d)

varnostni alarmni sistem ter objekte in naprave za sistem;

(e)

okrepčevalnico;

(f)

podporo postopku izdaje dovoljenj;

(g)

podporo obvladovanju varnosti;

(h)

podporo jezikovnim tečajem;

(i)

storitve za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje, ki nastanejo pri postopkih ITER;

(j)

podporo premestitvi in nastanitvi;

(k)

avtobusne storitve za prevoz na delo in z dela;

(l)

objekte za rekreacijo, socialne in zdravstvene objekte;

(m)

komunalne storitve in oskrbo;

(n)

knjižnico in multimedijske storitve;

(o)

spremljanje stanja okolja, vključno s spremljanjem sevanja; in

(p)

storitve na lokaciji (odstranjevanje odpadkov, čiščenje in urejanje vrtov).

Člen 6

Izobraževanje

Gostitelj na lastne stroške ustanovi mednarodno šolo za izobraževanje otrok osebja in zagotovi preduniverzitetno izobraževanje v skladu z mednarodnim osnovnim učnim načrtom, ki ga je treba razviti v sodelovanju z izobraževalnimi organi pogodbenic, ki niso gostiteljica, ter omogoči izvajanje dodatnih prvin učnega načrta, ki so posebej povezane s pogodbenicami, ki niso gostiteljice, in jih te podpirajo. Pogodbenice, ki niso gostiteljice, si čim bolj prizadevajo, da bi pomagale pri razvoju šole in potrditvi učnega načrta s strani zadevnih organov.

Dogovor o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Člen 1

Pogodbenice tega dogovora so vse podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu „Sporazum ITER“) med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlado Ljudske republike Kitajske, Vlado Republike Indije, Vlado Japonske, Vlado Republike Koreje, Vlado Ruske federacije in Vlado Združenih držav Amerike.

Člen 2

Sporazum ITER bo v skladu s svojimi določili začel veljati trideset dni potem, ko Ljudska republika Kitajska, Euratom, Republika Indija, Japonska, Republika Koreja, Ruska federacija in Združene države Amerike deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

Člen 3

Pogodbenice tega dogovora si prizadevajo za največje možno sodelovanje, kot je določeno v Sporazumu ITER, dokler ne bodo zaključeni vsi domači ukrepi, potrebni pred ratifikacijo, sprejetjem ali odobritvijo Sporazuma ITER.

Člen 4

Zato se pogodbenice tega dogovora zavežejo, da bodo v čim večjem možnem obsegu in skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi spoštovale pogoje Sporazuma ITER še preden bo začel veljati.

Člen 5

Pogodbenica lahko od tega dogovora odstopi pod pogojem, da o tem 120 dni vnaprej pisno obvesti druge pogodbenice.

Člen 6

Ta dogovor začne veljati ob podpisu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta dogovor.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku.

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije

Za Vlado Združenih držav Amerike


SPORAZUM

o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Evropska Skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlada Ljudske republike Kitajske, Vlada Republike Indije, Vlada Japonske, Vlada Republike Koreje in Vlada Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“) SO SE –

KER člen 12 Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu „Sporazum ITER“) od pogodbenic navedenega Sporazuma zahteva, da morajo uveljaviti privilegije in imunitete,

KER je cilj tega sporazuma za pogodbenice k temu sporazumu opredeliti vsebino ter področje uporabe takšnih privilegijev in imunitet v skladu s členom 12 Sporazuma ITER,

KER so pogodbenice potrdile namero, da bodo ta sporazum sklenile na ministrskem srečanju ITER v Bruslju 24. maja 2006 –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   V skladu s členom 5 Sporazuma ITER je Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER (v nadaljnjem besedilu „Organizacija ITER“) mednarodna pravna oseba, ki ima tudi pravno sposobnost sklepati sporazume z državami in/ali mednarodnimi organizacijami.

2.   Organizacija ITER je pravna oseba in na območjih držav članic uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje, vključno s sposobnostjo:

(a)

sklepati pogodbe;

(b)

pridobivati, imeti premoženje in z njim razpolagati;

(c)

pridobivati dovoljenja; in

(d)

začeti pravne postopke.

Člen 2

Stavbe in prostori Organizacije ITER so nedotakljivi.

Člen 3

Arhivi in dokumenti Organizacije ITER so nedotakljivi.

Člen 4

1.   Organizacija ITER ima imuniteto pred sodnim in izvršilnim postopkom, razen:

(a)

v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru;

(b)

v zvezi s civilno tožbo tretje stranke za odškodnino zaradi nesreče, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada Organizaciji ITER ali se uporablja v njenem imenu, ali v zvezi s prometnim prekrškom, v katerega je vključeno takšno vozilo;

(c)

v zvezi z izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23; in

(d)

v primeru rubeža plače zaradi izterjave dolga člana osebja Organizacije ITER, če je takšen rubež izveden na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe v skladu s pravili, ki veljajo na območju izvršitve.

2.   Premoženje in sredstva Organizacije ITER, ne glede na to, kje so, uživajo imuniteto pred kakršno koli obliko odvzema, zaplembe, razlastitve in zasega, razen:

(a)

v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru;

(b)

v zvezi s civilno tožbo iz odstavka 1(b); in

(c)

v zvezi z izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23.

3.   Organizacija ITER uživa imuniteto tudi pred kakršno koli obliko upravnih ali začasnih sodnih prisilnih ukrepov, razen v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru, in če je to potrebno v zvezi s:

(a)

preprečevanjem in preiskavo nesreč, v katere so vključena motorna vozila, ki pripadajo Organizaciji ITER ali se uporabljajo v njenem imenu; in

(b)

izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23.

Člen 5

1.   V okviru uradnih dejavnosti so Organizacija ITER, njeno premoženje in prihodki oproščeni neposrednih davkov.

2.   Pri nakupu ali uporabi blaga ali storitev, ki so nujno potrebne za opravljanje uradnih dejavnosti Organizacije ITER, s strani ali v imenu Organizacije ITER ter kadar cena takšnega blaga ali storitev vključuje davke ali dajatve, pogodbenica sprejme, kadar je to mogoče, ustrezne ukrepe za odobritev oprostitve plačila teh davkov ali dajatev ali za njihovo povračilo.

Člen 6

1.   Blago, ki je uvoženo ali izvoženo s strani ali v imenu Organizacije ITER za njene uradne dejavnosti, je oproščeno vseh dajatev in davkov. Blago, ki ga uvozi ali izvozi Organizacija ITER za svoje uradne dejavnosti, je izvzeto iz prepovedi ter omejitev uvoza in izvoza, razen če so te prepovedi in omejitve v skladu z zakoni, predpisi ter politiko iz členov 14 in 20 Sporazuma ITER.

2.   Blago, za katerega se uporablja oprostitev iz člena 5 ali je uvoženo v skladu z odstavkom 1, se ne proda ali odda, razen če je to v skladu s pogoji, določenimi s strani pogodbenic, ki so odobrile oprostitve.

Člen 7

1.   Za izvajanje členov 5 in 6 uradne dejavnosti Organizacije ITER vključujejo upravne dejavnosti, vključno s postopki, povezanimi s kakršnim koli sistemom socialne varnosti, ki ga vzpostavi, in dejavnostmi, ki jih izvaja Organizacija ITER za doseganje svojega cilja, opredeljenega v Sporazumu ITER.

2.   Določbe iz členov 5 in 6 se ne uporabljajo za davke in dajatve na področju komunalnih storitev.

Člen 8

Oprostitev v skladu s členoma 5 ali 6 se ne odobri za kupljeno ali uvoženo blago ali storitve za osebno korist osebja Organizacije ITER.

Člen 9

Brez poseganja v zakone, predpise ter politiko iz členov 14 in 20 Sporazuma ITER se v nobenem primeru ne omeji pošiljanje publikacij in drugega informativnega gradiva, ki ga pošlje ali prejme Organizacija ITER.

Člen 10

1.   Organizacija ITER lahko prejme in ima kakršna koli denarna sredstva, valuto, gotovino ali vrednostne papirje; z njimi lahko prosto razpolaga za doseganje kakršnega koli cilja iz Sporazuma ITER ter lahko posluje z računi v kateri koli valuti, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti.

2.   Pri uresničevanju pravic iz odstavka 1 Organizacija ITER ustrezno upošteva kakršna koli stališča katere koli članice, če se šteje, da se lahko ta stališča uveljavijo brez škode za interese Organizacije ITER.

Člen 11

1.   Obravnavanje Organizacije ITER pri njenem uradnem sporazumevanju in prenosu vseh dokumentov ni manj ugodno, kot ga posamezna pogodbenica priznava drugim mednarodnim organizacijam.

2.   Uradno sporazumevanje Organizacije ITER s katerimi koli sredstvi sporazumevanja ni cenzurirano.

Člen 12

Pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi osebju Organizacije ITER olajšajo vstop na svoje območje, bivanje na njem in odhod z njega.

Člen 13

1.   Predstavniki pogodbenic uživajo med opravljanjem svojih nalog ter med potovanji v kraj zasedanja, ki ga organizira Organizacija ITER, in iz njega naslednje privilegije in imunitete:

(a)

imuniteto pred prijetjem in pridržanjem ter odvzemom osebne prtljage;

(b)

imuniteto pred sodnim postopkom glede dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju misije; vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori predstavnik pogodbenice, ali v primeru škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada predstavniku ali ga ta vozi;

(c)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(d)

pravico do prejemanja dokumentov ali korespondence po posebnem kurirju ali v zapečateni torbi;

(e)

oprostitev predstavnikov in njihovih zakoncev od ukrepov za omejevanje priseljevanja ter od formalnosti za prijavo tujcev;

(f)

enake ugodnosti glede valute in deviznega nadzora, kot se priznavajo predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah;

(g)

enake carinske olajšave glede osebne prtljage, kot se priznavajo diplomatskim predstavnikom.

2.   Privilegiji in imunitete se predstavnikom pogodbenice ne priznajo za osebne koristi, ampak za zagotavljanje njihove polne neodvisnosti pri opravljanju nalog, povezanih z Organizacijo ITER. V skladu s členom 12 Sporazuma ITER pogodbenica odreče imuniteto svojim predstavnikom, kadar bi ta po njenem mnenju ovirala potek postopka in če jo lahko odreče brez poseganja v namene, za katere je bila priznana.

Člen 14

Osebje Organizacije ITER uživa naslednje privilegije in imunitete:

(a)

imuniteto pred sodnim postopkom glede dejanj, ki ga stori pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju dela pri Organizaciji ITER; vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori član osebja Organizacije ITER, ali v primeru škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada članu osebja ali ga ta vozi;

(b)

oprostitev od vseh obveznosti v zvezi z vojaško službo;

(c)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(d)

enake ugodnosti v zvezi z oprostitvijo od ukrepov za omejevanje priseljevanja in prijavo tujcev, kot se običajno priznavajo članom osebja mednarodnih organizacij, enake ugodnosti uživajo tudi njihovi družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu;

(e)

enake privilegije v zvezi z deviznimi predpisi, ki so primerljivi s privilegiji, priznanimi osebju mednarodnih organizacij;

(f)

enake ugodnosti pri vrnitvi v domovino v času mednarodne krize, kot jih uživajo diplomatski predstavniki, enake ugodnosti uživajo tudi njihovi družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu;

(g)

pravico do uvoza pohištva in osebnih stvari brez plačila dajatev, ko prvič nastopijo službo v zadevni državi, ter pravico do izvoza svojega pohištva in osebnih stvari brez dajatev ob prenehanju opravljanja nalog v tej državi, pri čemer v obeh primerih veljajo pogoji, ki so potrebni po mnenju države, na ozemlju katere se ta pravica uresničuje.

Člen 15

Poleg privilegijev in imunitet iz člena 14 uživa generalni direktor Organizacije ITER in, če je njegov položaj prost, oseba, ki je imenovana namesto njega, privilegije in imunitete, ki so priznani diplomatskim predstavnikom primerljivega položaja.

Člen 16

Strokovnjaki, ki opravljajo naloge, povezane z Organizacijo ITER, ali so na misijah za Organizacijo ITER, uživajo naslednje privilegije in imunitete, v obsegu, kot je potreben za opravljanje njihovih nalog, tudi med potovanji, ki jih opravijo pri izvajanju nalog, in med takšnimi misijami:

(a)

imuniteta pred sodnim postopkom glede dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju opravljanja nalog za Organizacijo ITER, vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori strokovnjak, ali škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada strokovnjaku ali ga ta vozi;

(b)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(c)

enake ugodnosti glede denarnih in deviznih predpisov ter osebne prtljage, kot se priznavajo uradnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah.

Člen 17

1.   Plače in honorarji, ki jih plača Organizacija ITER, so oproščeni davka na prihodek, kolikor so obdavčeni v korist Organizacije ITER. Pogodbenice si pridržujejo pravico, da upoštevajo navedene plače in honorarje pri odmeri zneska davka, ki se obračuna na prihodek iz drugih virov.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za rente in pokojnine, ki jih Organizacija ITER plača nekdanjim generalnim direktorjem in osebju.

Člen 18

Člena 14 in 17 se uporabljata za vse kategorije osebja, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi Organizacije ITER. Svet Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „Svet“) določi kategorije strokovnjakov, za katere se uporablja člen 16. Članice Organizacije ITER so občasno obveščene o imenih, nazivih in naslovih osebja ter strokovnjakov iz tega člena.

Člen 19

Če Organizacija ITER vzpostavi svoj sistem socialne varnosti, so generalni direktor in osebje oproščeni vseh obveznih prispevkov nacionalnim organom za socialno varnost, pri čemer veljajo sporazumi, sklenjeni s pogodbenicami in/ali državo gostiteljico.

Člen 20

Nobena pogodbenica ni dolžna priznati privilegijev in imunitet iz člena 13, člena 14 b, d, e, f in g, člena 15, člena 16 c in člena 19 svojim državljanom ali osebam, ki imajo, ko nastopijo službo osebja Organizacije ITER v tej pogodbenici, v njej stalno prebivališče.

Člen 21

1.   Privilegiji in imunitete iz tega sporazuma niso priznani generalnemu direktorju, osebju in strokovnjakom Organizacije ITER za osebne koristi. Predvideni so le zato, da se v vseh okoliščinah zagotovi neovirano delovanje Organizacije ITER ter polna neodvisnost oseb, ki so jim priznani.

2.   V skladu s členom 12 Sporazuma ITER Svet odreče ustrezno imuniteto, kadar bi po njegovem mnenju ovirala potek postopka ter če odrek ni v nasprotju z interesi Organizacije ITER in njenih članic.

Člen 22

Organizacija ITER vedno sodeluje s pristojnimi organi pogodbenic in države gostiteljice iz člena 1(2) Sporazuma ITER, da olajša pravilno delovanje sodnega sistema, zagotovi upoštevanje policijskih predpisov ter predpisov o javnem zdravju in varnosti, izdajanju dovoljenj, varstvu okolja, delovni inšpekciji ali druge podobne nacionalne zakonodaje ter prepreči kakršno koli zlorabo privilegijev in imunitet iz tega sporazuma. Postopek sodelovanja iz tega člena se lahko določi v sporazumih o sedežu in terenskih skupinah ali dopolnilnih sporazumih.

Člen 23

1.   Pri sklepanju pisnih pogodb, razen pogodb, ki so sklenjene v skladu s kadrovskimi predpisi, lahko Organizacija ITER določi arbitražo. Arbitražna klavzula ali poseben sporazum o arbitraži, ki je sklenjen za ta namen, določa pravo, ki se uporablja, in državo, v kateri odločajo arbitri.

2.   Izvršitev arbitražne odločbe urejajo pravila, ki veljajo v državi, na ozemlju katere je treba izvršiti odločbo.

Člen 24

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se ta sporazum uporablja na ozemljih, ki jih zajema navedena pogodba. V skladu z navedeno pogodbo in drugimi ustreznimi sporazumi se uporablja tudi za Republiko Bolgarijo, Romunijo ter Švicarsko konfederacijo, ki sodelujejo v programu Euratoma za fuzijo kot polno pridružene tretje države.

Člen 25

1.   Pogodbenice morajo ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum v skladu s postopki posamezne podpisnice.

2.   Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma s strani Ljudske republike Kitajske, Euratoma, Republike Indije, Japonske, Republike Koreje in Ruske federacije.

3.   Če ta sporazum ne začne veljati v enem letu od podpisa, depozitar skliče srečanje podpisnic, na katerem odločijo o nadaljnjem ukrepanju za lažji začetek veljavnosti Sporazuma.

Člen 26

1.   Ko Svet sprejme odločitev v skladu s členom 23(1) Sporazuma ITER, lahko zadevna država ali mednarodna organizacija pristopi in postane pogodbenica tega sporazuma.

2.   Pristop začne veljati na dan deponiranja listine o pristopu pri depozitarju.

Člen 27

Ta sporazum velja tako dolgo kot Sporazum ITER. Iztek tega sporazuma ne vpliva na imuniteto iz člena 13(1)(b), člena 14(a) in člena 16(a).

Člen 28

Vsa vprašanja med pogodbenicami ali med eno ali več pogodbenicami in Organizacijo ITER, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so z njim povezana, se rešujejo s posvetovanjem, poravnavo ali drugimi dogovorjenimi postopki, kot je arbitraža. Zadevne stranke se sestanejo in razpravljajo o naravi takšnega vprašanja, da bi hitro rešile zadevno vprašanje.

Člen 29

1.   Depozitar tega sporazuma je generalni direktor IAEA.

2.   Izvirnik tega sporazuma se deponira pri depozitarju, ki overjene izvode Sporazuma pošlje podpisnicam in generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki Sporazum registrirajo ter objavijo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

3.   Depozitar obvesti vse podpisnice in pristopne države ter mednarodne organizacije o:

(a)

datumu deponiranja posamezne listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu; in

(b)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije


Top