EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1789

Uredba Komisije (ES) št. 1789/2006 z dne 5. decembra 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007

OJ L 339, 6.12.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 160–164 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 51 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1789/oj

6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1789/2006

z dne 5. decembra 2006

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 določa, da se vsako leto s 1. januarjem odpre avtonomna tarifna kvota 775 000 ton neto teže za uvoz banan (z oznako KN 0803 00 19) s poreklom iz držav AKP po ničelni stopnji.

(2)

Zato je treba za leto 2007 odpreti tarifno kvoto, določeno z Uredbo (ES) št. 1964/2005, in določiti pravila za njeno upravljanje za obdobje do 31. decembra 2007.

(3)

Kot v primeru nepreferencialnih uvozov je treba za spodbujanje razvoja mednarodne trgovine in trgovinskih tokov sprejeti način upravljanja zadevne tarifne kvote. Za ta namen bi bil najprimernejši način, ki predvideva uporabo kvote po kronološkem vrstnem redu datumov prejema izjave o sprostitvi v prosti promet (metoda „prvi pride – prvi dobi“). Da bi zagotovili kontinuiteto trgovine z državami AKP in s tem zadovoljivo oskrbo trga Skupnosti ter se hkrati izognili motnjam v trgovinskih tokovih, je del tarifne kvote v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 219/2006 (2) trenutno rezerviran za izvajalce, ki so v okviru prejšnjega veljavnega uvoznega režima oskrbovali Skupnost z bananami s poreklom iz držav AKP. Ob upoštevanju prehodnega značaja navedene provizije se zdi primerno, da se postopno odpravi in s tem za leto 2007 zagotovi znatno povečanje v delu tarifne kvote, ki se upravlja po metodi „prvi pride – prvi dobi“ s povečanjem deleža uvoza, ki se izvaja po navedenem sistemu iz 60 % na 81 %.

(4)

Zato je treba določiti, da je skupna količina 146 848 ton v okviru tarifne kvote rezervirana za izvajalce, ki so v letu 2006 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP. Ta del tarifne kvote bi bilo treba upravljati s pomočjo uvoznih dovoljenj, ki se vsakemu izvajalcu izdajo v sorazmerju količinami, ki se uvozijo na podlagi dovoljenj, ki jih ti prejmejo v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

(5)

Ob upoštevanju razpoložljivih količin je treba določiti prag za vloge za dovoljenja, ki jih lahko vsak izvajalec vloži za obdobje do 31. decembra 2007.

(6)

Dostop do preostalega dela tarifne kvote mora biti odprt za vse izvajalce s sedežem v Skupnosti po načelu „prvi pride – prvi dobi“ v skladu s členom 308a, 308b in 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(7)

Da bi se zagotovila pravočasna predložitev vlog za izdajo dovoljenj, mora ta uredba začeti veljati takoj.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Tarifna kvota po ničelni stopnji za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 je odprta za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.

Člen 2

Razpoložljive količine

Razpoložljive količine v okviru tarifne kvote so določene na 775 000 ton, od tega se:

(a)

količina 146 848 ton upravlja v skladu z določbami iz poglavja II in ima zaporedno številko 09.4164;

(b)

količina 628 152 ton upravlja v skladu z določbami iz poglavja III in ima zaporedne številke: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

POGLAVJE II

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(A)

Člen 3

Uvozna dovoljenja

1.   Za vsak uvoz v okviru količine, določene v členu 2(a), mora biti predloženo uvozno dovoljenje, izdano v skladu z določbami iz tega poglavja.

2.   Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 (4) se z izjemo člena 8(4) in (5) uporablja ob upoštevanju določb te uredbe.

Člen 4

Predložitev vlog za izdajo dovoljenj

1.   Vloge za uvozna dovoljenja lahko predložijo gospodarski izvajalci s sedežem v Skupnosti, ki so v letu 2006 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP, na podlagi dovoljenj, izdanih v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

2.   Količine, ki jih zahteva vsak izvajalec, ne smejo presegati 110 % količin, ki se uvozijo na podlagi dovoljenj, dodeljenih v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

3.   Vloge za uvozna dovoljenja mora vsak izvajalec 8. in 9. januarja 2007 predložiti pristojnim organom države članice, ki je leta 2006 izdala uvozno dovoljenje za količine iz odstavka 2.

Pristojni organi v vsaki državi članici so našteti v Prilogi. Navedeni seznam spremeni Komisija na zahtevo zadevnih držav članic.

4.   Vlogam za dovoljenja se priloži pravilno overjena kopija dovoljenja ali dovoljenj, ki so bila leta 2006 uporabljena za uvoz banan s poreklom iz držav AKP, dokumenti, ki dokazujejo poreklo AKP za količine na dovoljenjih, in dokazilo o položitvi varščine v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (5). Varščina znaša 150 EUR na tono.

5.   Vloge za izdajo dovoljenj, ki niso predložene v skladu s tem členom, se ne upoštevajo.

6.   V vlogah za izdajo dovoljenj in v dovoljenjih je v polju št. 20 navedeno „Dovoljenje – Uredba (ES) št. 1789/2006 – Poglavje II“.

Člen 5

Izdaja dovoljenj

1.   Države članice Komisiji najpozneje do 15. januarja 2007 sporočijo celotno količino, za katero so bile predložene vloge za dovoljenja, ki so se upoštevale.

2.   Če zahtevane količine presegajo količine iz člena 2(a), Komisija najpozneje do 18. januarja 2007 določi koeficient dodelitve, ki se uporabi za vsako vlogo za dovoljenje.

3.   Pristojni organi od 22. januarja 2007 dalje dodeljujejo uvozna dovoljenja, pri čemer po potrebi uporabijo koeficient dodelitve iz odstavka 2.

4.   Če se pri uporabi koeficienta dodelitve dovoljenje izda za količino, ki je nižja od zahtevane, se varščina iz člena 4(4) nemudoma sprosti za nedodeljene količine.

Člen 6

Obdobje veljavnosti dovoljenj in sporočilo držav članic

1.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 5(3), so veljavna do 31. decembra 2007.

2.   Od februarja 2007 do vključno januarja 2008 države članice Komisiji najpozneje 15. dne vsakega meseca sporočijo količine banan, ki so bile sproščene v promet v predhodnem mesecu na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 5(3).

Informacije iz prvega pododstavka se predložijo s pomočjo elektronskega sistema, ki ga določi Komisija.

3.   Države članice najkasneje do 26. januarja 2007 pošljejo Komisiji seznam izvajalcev, ki delujejo v skladu s to uredbo.

Komisija lahko te sezname pošlje drugim državam članicam.

Člen 7

Formalnosti glede sprostitve v prosti promet

1.   Carinski uradi, pri katerih se vložijo uvozne izjave glede sprostitve banan v prosti promet:

(a)

hranijo izvod vsakega dovoljenja in izpisek uvoznega dovoljenja, ki je bil izdan ob prejemu izjave o sprostitvi v prosti promet; in

(b)

ob zaključku vsakega dvotedenskega obdobja predložijo drugi izvod vsakega uvoznega dovoljenja in izdanega izpiska uvoznega dovoljenja organom svoje države članice, naštetim v Prilogi.

2.   Organi iz odstavka 1(b) predložijo ob koncu vsakega dvotedenskega obdobja izvod dovoljenj in prejetih izpiskov pristojnim organom držav članic, ki so izdale zadevne dokumente.

3.   V primeru dvoma glede pristnosti dovoljenj, izpiskov, informacij ali podpisov na zadevnih dokumentih ali glede identitete izvajalcev, ki opravljajo formalnosti glede sprostitve v prosti promet ali za katere se te naloge izvajajo, in tudi v primeru suma nepravilnosti, carinski uradi, kjer so bili dokumenti predloženi, o tem takoj obvestijo pristojne organe svoje države članice. Ti takoj predložijo zadevne informacije Komisiji in pristojnim organom države članice, ki so izdali dokumente, z namenom, da se izvede temeljito preverjanje.

4.   Na podlagi informacij, prejetih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, izvedejo pristojni organi držav članic iz Priloge dodatna preverjanja, da se zagotovi dobro upravljanje režima tarifne kvote in se zlasti preveri količina, uvožena v okviru tega režima, zlasti z natančno primerjavo izdanih dovoljenj in izpiskov z uporabljenimi dovoljenji in izpiski. Organi zato zlasti preverijo, da so uporabljeni dokumenti izvirni in skladni ter da so jih uporabili izvajalci.

POGLAVJE III

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(B)

Člen 8

Način upravljanja

1.   Količina iz člena 2(b) se razdeli na šest delov po 104 692 ton, in sicer:

Zaporedna številka

Kvotno obdobje

09.1634

od 1. januarja do 28. februarja

09.1638

od 1. marca do 30. aprila

09.1639

od 1. maja do 30. junija

09.1640

od 1. julija do 31. avgusta

09.1642

od 1. septembra do 31. oktobra

09.1644

od 1. novembra do 31. decembra

2.   Deli iz odstavka 1 se upravljajo v skladu z določbami člena 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 316, 2.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 38, 9.2.2006, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2006 (UL L 230, 24.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

(5)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


PRILOGA

Pristojni organi držav članic:

 

Belgija

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Češka

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Nemčija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grčija

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francija

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irska

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italija

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Ciper

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvija

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luksemburg

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur“

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nizozemska

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Avstrija

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Poljska

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalska

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finska

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Švedska

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Združeno kraljestvo

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bolgarija

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Romunija

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


Top