EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0669

2006/669/ES: Odločba Komisije z dne 4. oktobra 2006 o določitvi dokončne dodelitve finančnih sredstev v proračunskem letu 2006 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4348)

UL L 275, 6.10.2006, p. 62–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/669/oj

6.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/62


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. oktobra 2006

o določitvi dokončne dodelitve finančnih sredstev v proračunskem letu 2006 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4348)

(Besedila v angleškem, španskem, češkem, nemškem, grškem, francoskem, italijanskem, madžarskem, portugalskem, slovaškem in slovenskem jeziku so edina verodostojna)

(2006/669/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 14(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena z Uredbo (ES) št. 1493/1999 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (2).

(2)

Pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi pri financiranju ukrepov prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na določeno proračunsko leto nanašajo na plačila, ki jih dejansko izvedejo države članice med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

(3)

Komisija skladno s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 nakaže začetna letna sredstva državam članicam na podlagi objektivnih meril ob upoštevanju določenih pogojev in potreb ter prizadevanj glede na cilj programa.

(4)

Komisija je z Odločbo 2005/716/ES (3) določila okvirna finančna sredstva v vinskem letu 2005/2006.

(5)

Na podlagi člena 17(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1227/2000 so nastali in obračunani stroški držav članic omejeni z višino njim dodeljenih sredstev, ki so določena v Odločbi 2005/716/ES. Za proračunsko leto 2006 se ta omejitev ne uporablja za nobeno državo članico.

(6)

V skladu s členom 17(4) se uporabi kazen, če so dejanski stroški države članice na hektar višji od predvidenih z Odločbo 2005/716/ES. Letošnje leto se kazen uporabi za Grčijo za znesek v višini 1 129 015 EUR, Luksemburg za znesek v višini 1 377 EUR in Malto za znesek v višini 550 EUR.

(7)

Na podlagi člena 16(1)(c) Uredbe (ES) št. 1227/2000 lahko države članice v sklopu tekočega proračunskega leta vložijo naknadne zahtevke. Letos so to storile Nemčija, Španija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija.

(8)

Skladno s členom 17(3) navedene uredbe se zahteve iz člena 16(1)(c) Uredbe (ES) št. 1227/2000 sprejmejo v skladu z zahtevami držav članic z uporabo proračunskih sredstev, po tem ko se je za vse države članice vsota zneskov, uradno prijavljenih skladno s členom 16(1)(a) in (b) navedene uredbe in po potrebi popravljenih skladno s členom 17(1) in (3) navedene uredbe, odštela od skupnega zneska, ki je dodeljen državam članicam. Ta določba se za proračunsko leto 2006 uporabi v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Avstriji in Sloveniji.

(9)

Na podlagi člena 16(1)(b) Uredbe (ES) št. 1227/2000 države članice posredujejo Komisiji najpozneje do 10. julija vsakega leta izjavo o izdatkih za prestrukturiranje in preusmeritev, ki so bili obračunani do 30. junija tekočega finančnega leta, ter zadevno skupno površino. Pravila iz člena 17(2) navedene uredbe določajo, da države članice pripravijo izjavo iz člena 16(1)(b) samo, če znesek, ki so ga prijavile v skladu s členom 16(1)(a), tj. strošek, ki je dejansko nastal 30. junija tekočega finančnega leta, ustreza vsaj 75 % zneska okvirnih dodeljenih sredstev zadevne države članice. Na podlagi izjeme iz Uredbe Komisije (ES) št. 1460/2006 (4) se ta določba ne uporablja za države članice, za katere vinsko leto 2005/2006 predstavlja drugo leto izvajanja sistema za prestrukturiranje in preusmeritev –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dokončna dodeljena finančna sredstva za vinsko leto 2005/2006 zadevnim državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo (ES) št. 1493/1999 v proračunskem letu 2006 so navedena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 4. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1216/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 271, 15.10.2005, str. 45.

(4)  UL L 272, 3.10.2006, str. 9.


PRILOGA

Dokončna dodelitev finančnih sredstev za vinsko leto 2005/2006 (proračunsko leto 2006)

Država članica

Površina (ha)

Dodeljena finančna sredstva

(EUR)

Češka

634

803 923

Nemčija

1 966

12 497 530

Grčija

788

5 700 190

Španija

23 325

158 047 002

Francija

12 302

108 193 418

Italija

14 714

96 673 218

Ciper

191

2 286 674

Luksemburg

7

56 000

Madžarska

1 482

10 645 176

Malta

20

109 815

Avstrija

1 347

6 583 657

Portugalska

6 437

44 412 387

Slovenija

298

2 338 514

Slovaška

221

521 555

SKUPAJ

63 732

448 869 060


Top