EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0068

Direktiva 2006/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala (Besedilo velja za EGP)

OJ L 264, 25.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 150 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 150 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2012; razveljavil 32012L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/68/oj

25.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 264/32


DIREKTIVA 2006/68/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 6. septembra 2006

o spremembi Direktive Sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Druga direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (3), vzpostavlja zahteve za nekatere ukrepe, povezane s kapitalom, ki jih sprejmejo takšna podjetja.

(2)

Komisija v svojem Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 21. maja 2003 z naslovom „Posodabljanje prava družb in izboljšanje upravljanja podjetij v Evropski uniji – načrt za napredek“ ugotavlja, da bi poenostavitev in posodobitev Direktive 77/91/EGS pomembno prispevala k pospeševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti brez zmanjšanja zaščite delničarjev in upnikov. Ti cilji imajo prednost, vendar ne vplivajo na potrebo po takojšnjem splošnem pregledu izvedljivosti alternativ režimu ohranjanja kapitala, ki bi ustrezno zaščitile interese upnikov in delničarjev delniške družbe.

(3)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dovolijo delniškim družbam, da le-te dodelijo delnice za vložke, ki niso plačani v denarju, ne da bi jim bilo treba pridobiti posebno strokovno vrednotenje v primerih, ko so določene jasne referenčne točke za vrednotenje takšnih vložkov. Treba pa je zagotoviti pravico manjšinskih delničarjev do zahteve za takšno vrednotenje.

(4)

Delniškim družbam bi moralo biti dovoljeno, da pridobijo lastne delnice do meje, ki jo postavljajo meje razdeljivih rezerv, in obdobje, v katerem je taka pridobitev odobrena s strani skupščine, pa bi moralo biti daljše, da bi okrepilo prilagodljivost ter zmanjšalo upravno breme za podjetja, ki se morajo nemudoma odzvati na razvoj trga, ki vpliva na cene delnic.

(5)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da dovolijo delniškim družbam odobritev finančne pomoči za pridobitev lastnih delnic s strani tretjih strank do omejitve razdeljivih rezerv podjetja, saj omogoča to prilagodljivost v zvezi s spremembami v lastniški strukturi delniškega kapitala družb. Za to možnost bi morali obstajati zaščitni ukrepi, pri čemer se upošteva cilj te direktive o zaščiti tako delničarjev kot tretjih strank.

(6)

Upnikom bi moralo biti omogočeno, da se pod določenimi pogoji zatečejo k pravnim ali upravnim postopkom, če so ogroženi njihovi zahtevki zaradi zmanjšanega kapitala delniške družbe, kar bi pomenilo izboljšano standardizirano zaščito upnikov v vseh državah članicah.

(7)

Da bi preprečile tržno zlorabo, bi morale države članice v namene izvajanja te direktive upoštevati določbe Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (4), Uredbe Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izjemah za programe odkupa in stabilizacijo finančnih instrumentov (5) ter Direktive Komisije 2004/72/ES z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dovoljenih tržnih ravnanj, opredelitve notranjih informacij v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, sestave seznama o osebah z dostopom do notranjih informacij, poročanja o transakcijah poslovodnih delavcev in obveščanja o sumljivih poslih (6).

(8)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Direktivo 77/91/EGS.

(9)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (7) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/91/EGS se spremeni:

1.

v členu 1(1) se 21. alinea nadomesti z:

„—

na Madžarskem:

nyilvánosan működő részvénytársaság;“

;

2.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 10a

1.   Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo člena 10(1), (2) in (3), če so po sklepu upravnega ali poslovodnega organa prenosljivi vrednostni papirji, kakor so opredeljeni v točki 18 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (8), ali instrumenti denarnega trga, kakor so opredeljeni v točki 19 člena 4(1) navedene direktive, prispevani kot vložek, ki ni plačan v denarju, in so ti varnostni papirji ali instrumenti denarnega trga vrednoteni po tehtani povprečni ceni, po kateri so bili prodani na enem ali več reguliranih trgih, kakor je opredeljeno v točki 14 člena 4(1) navedene direktive v zadostnem obdobju, ki ga določi nacionalna zakonodaja, pred datumom učinkovanja prispevka ustreznega vložka, ki ni plačan v denarju.

Če so na ceno vplivale izjemne okoliščine, ki bi lahko znatno spremenile vrednost sredstev na datum učinkovanja prispevka, vključno z razmerami, ko trg za takšne prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga postane nelikviden, se izvede ponovno vrednotenje na pobudo ali pod pristojnostjo upravnega ali poslovodnega organa. Za namene tega ponovnega vrednotenja se uporablja člen 10(1), (2) in (3).

2.   Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo člena 10(1), (2) in (3), če so po sklepu upravnega ali poslovodnega organa sredstva, razen prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov trga denarja iz odstavka 1, prispevana kot vložki, ki niso plačani v denarju, že bila predmet vrednotenja s strani neodvisnega priznanega izvedenca in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

poštena vrednost je določena za datum, ne več kot 6 mesecev pred datumom učinkovanja prispevanja sredstev;

(b)

vrednotenje je bilo izvedeno v skladu s splošno sprejetimi standardi vrednotenja in z načeli države članice, ki veljajo za vrsto sredstva, ki bo prispevano.

V primeru novih kvalifikacijskih okoliščin, ki bi znatno spremenile pošteno vrednost sredstva na datum učinkovanja njegovega prispevka, je treba opraviti ponovno vrednotenje na pobudo in odgovornost upravnega ali poslovodnega organa. Za namene tega ponovnega vrednotenja se uporablja člen 10(1), (2) in (3).

V primeru, da ni takega ponovnega ovrednotenja, lahko eden ali več delničarjev, ki imajo v lasti skupni delež vsaj 5 % vpisanega kapitala družbe na dan sklepa o povečanju kapitala, zahteva, da vrednotenje opravi neodvisni izvedenec, v takem primeru pa se uporablja člen 10(1), (2) in (3). Ti delničarji lahko vložijo zahtevo vse do datuma učinkovanja prispevanja sredstev, pod pogojem, da imajo v trenutku vložitve zahteve še vedno v lasti skupni delež vsaj 5 % vpisanega tistega kapitala družbe, ki je obstajal na dan sklepa o povečanju kapitala.

3.   Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo člena 10(1), (2) in (3), če so po sklepu upravnega ali poslovodnega organa sredstva, razen prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov trga denarja iz odstavka 1, prispevana kot vložki, ki niso plačani v denarju, katerih poštena vrednost izvira iz posameznega sredstva iz zakonskega računa prejšnjega finančnega leta, pod pogojem, da so zakonski računi bili predmet revizije v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (9).

Drugi in tretji pododstavek odstavka 2 se uporabljata smiselno.

Člen 10b

1.   Če pride do vložkov, ki niso plačani v denarju iz člena 10a brez poročila izvedenca, kakor je navedeno v členu 10(1), (2) in (3), poleg pogojev iz točke (h) člena 3 in v roku enega meseca po datumu učinkovanja prispevanja sredstev, se objavi izjava z naslednjimi podatki:

(a)

opis vložka, ki ni plačan v denarju ob izdaji;

(b)

njegova vrednost, vir tega vrednotenja ter, kjer je to primerno, metoda vrednotenja;

(c)

izjava o tem, ali se prispele vrednosti ujemajo vsaj s številom, z nominalno vrednostjo ali, če ni nominalne vrednosti, z računovodsko vrednostjo delnic ter, če je to primerno, s premijami za delnice, ki bodo izdane za te vložke;

(d)

izjava o tem, da se niso pojavile nove kvalifikacijske okoliščine v zvezi z izvirnim vrednotenjem.

Objavo je treba opraviti, kakor določa zakonodaja vsake države članice v skladu s členom 3 Direktive 68/151/EGS.

2.   Če je predlaga vložek, ki ni plačan v denarju brez poročila izvedenca, kakor je navedeno v členu 10(1), (2) in (3), v povezavi s predlaganim povečanjem kapitala v skladu s členom 25(2), se objavi obvestilo, ki vsebuje datum sprejema sklepa o povečanju ter podatke iz odstavka 1, kakor določa zakonodaja vsake države članice v skladu s členom 3 Direktive 68/151/EGS, preden prispevanje sredstev kot vložkov, ki niso plačani v denarju, začne učinkovati. V takem primeru je izjava iz odstavka 1 omejena na izjavo o tem, da se od objave navedenega obvestila niso pojavile nove kvalifikacijske okoliščine.

3.   Vsaka država članica jamči ustrezne zaščitne ukrepe za ravnanje v skladu s postopkom iz člena 10a in iz tega člena, ko pride do prispevanja v vložkih, ki niso plačana v denarju, brez poročila izvedenca, kakor je to navedeno v členih 10(1), (2) in (3).

3.

v členu 11(1) se prvi pododstavek spremeni, kakor sledi:

(a)

besedilo „členu 10“ se nadomesti z besedilom „členu 10(1), (2) in (3)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Člena 10a in 10b se uporabljata smiselno.“

;

4.

v členu 19 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v načelo enakega obravnavanja delničarjev, ki so v enakem položaju, in v Direktivo 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (10), lahko države članice dovolijo družbi pridobitev lastnih delnic, na lastno pest ali prek zastopnika, ki deluje v svojem imenu, vendar na račun družbe. Države članice v mejah dovoljenih pridobitev predpišejo za take pridobitve naslednje pogoje:

(a)

skupščina delničarjev izda odobritev, ki navaja pogoje in določbe takih pridobitev, še zlasti najvišje število delnic za pridobitev, trajanje obdobja, za katerega je izdana odobritev, katere trajanje je določeno z nacionalno zakonodajo, vendar ne sme presegati 5 let, in najvišje in najnižje nadomestilo v primeru pridobitve za vrednost. Člani upravnega ali poslovodnega organa se morajo prepričati, da so v času, ko pride do pooblaščene pridobitve, upoštevani pogoji iz točk (b) in (c);

(b)

pridobitve, vključno z delnicami, ki jih je podjetje že pridobilo in jih ima v lasti, in z delnicami, ki jih pridobi oseba, ki deluje v svojem imenu, vendar na račun družbe, ne smejo zmanjšati neto sredstev pod znesek, iz točk (a) in (b) člena 15(1);

(c)

v transakcijo so lahko vključene le v celoti plačane delnice.

Države članice lahko nadalje določijo, da veljajo za pridobitve v smislu prvega pododstavka nekateri ali vsi našteti pogoji:

(i)

da nominalna vrednost ali, v odsotnosti le-te, računovodska vrednost pridobljenih delnic, vključno z delnicami, ki jih je podjetje že pridobilo in delnice, ki jih je pridobila oseba, ki deluje v svojem imenu, vendar na račun družbe, ne sme presegati meje, ki jo določi država članica. Ta meja ne sme biti nižja od 10 % vpisanega kapitala;

(ii)

da so v statutu ali ustanovitvenem aktu družbe določeni pooblastitev družbi, da pridobi lastne delnice v smislu prvega pododstavka, največje možno število delnic, ki se jih lahko pridobi, trajanje obdobja, za katerega ta pooblastitev velja, ali najvišje in najnižje nadomestilo;

(iii)

da družba izpolnjuje ustrezne zahteve glede poročanja in objavljanja;

(iv)

da se lahko od nekaterih družb, ki jih določijo države članice, zahteva, da prekličejo pridobljene delnice, če se znesek, enak nominalni vrednosti preklicanih delnic, vključi v zalogo, ki je ni možno razdeliti med delničarje, razen v primeru zmanjšanja vpisanega kapitala. To zalogo se lahko uporabi le za povečanje vpisanega kapitala s kapitalizacijo zalog;

(v)

da pridobitev ne posega v izpolnitev terjatev upnikov.

5.

v členu 20(3) se besedilo „členu 15(1)(a)“ nadomesti z besedilom „točkah (a) in (b) člena 15(1)“;

6.

v členu 23 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V državah članicah, kjer je družbi dovoljeno, da posredno ali neposredno nakaže denarna sredstva ali da posojila ali predloži zavarovanja v namen pridobitve delnic družbe s strani tretje stranke, je treba poskrbeti, da so te transakcije predmet pogojev iz drugega, tretjega, četrtega in petega pododstavka.

Transakcije se izvršijo pod odgovornostjo upravnega ali poslovodnega organa pod poštenimi tržnimi pogoji, še zlasti v zvezi z obrestmi, ki jih podjetje prejme, in v zvezi z varščino, ki jo podjetje prejme za posojila in akontacije iz prvega pododstavka. Kreditno sposobnost tretje stranke ali, v primeru večstranskih transakcij, vseh sodelujočih strank je treba primerno raziskati.

Upravni ali poslovodni organ odda transakcije v predhodno odobritev skupščini delničarjev, pri čemer ravna le-ta v skladu s pravili sklepčnosti in večine iz člena 40. Upravni ali poslovodni organ mora skupščini delničarjev predložiti pisno poročilo, v katerem obrazloži razloge za transakcijo, interes družbe za izvedbo take transakcije, pogoje, pod katerimi je transakcija izvedena, tveganja ob transakciji v zvezi z likvidnostjo in s plačilno sposobnostjo družbe in ceno, po kateri bo tretja stranka pridobila delnice. Poročilo se odda v register za objavo v skladu s členom 3 Direktive 68/151/EGS.

Skupna finančna pomoč, dodeljena tretjim strankam, ne sme nikoli povzročiti zmanjšanja neto sredstev pod znesek, določen v točkah (a) in (b) člena 15(1), ob upoštevanju vsakega zmanjšanja neto sredstev, ki se lahko pojavi pri pridobitvi lastnih delnic s strani podjetja v skladu s členom 19(1). Podjetje vključi med pasive v bilanci stanja tudi rezervo zneska iz skupne finančne pomoči, ki ni na voljo za razdeljevanje.

Če se pridobi lastne delnice podjetja v smislu člena 19(1) ali delnice, izdane v postopku povečanja vpisanega kapitala, vpiše tretja stranka s finančno pomočjo podjetja, mora do pridobitve priti po pošteni ceni.“

;

7.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 23a

V primerih, ko so posamezni člani upravnega ali poslovodnega organa družbe, ki je stranka v transakciji iz člena 23(1), ali člani upravnega ali poslovodnega organa matičnega podjetja v smislu iz člena 1 Direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (11) ali matično podjetje samo ali posamezniki, ki delujejo z lastnim imenom, vendar v imenu članov takih organov ali v imenu take družbe, na nasprotnih straneh transakcije, morajo države članice prek zadostnih zaščitnih ukrepov zagotoviti, da taka transakcija ni v nasprotju z interesom družbe.

8.

v členu 27(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporabljata se člen 10(2) in (3) ter člena 10a in 10b.“

;

9.

v členu 32 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V primeru zmanjšanja vpisanega kapitala so upniki, katerih zahtevki so starejšega datuma kot objava odločitve o zmanjšanju, imajo vsaj pravico do pridobitve jamstva za zahtevke, ki do dneva te objave niso zapadli. Države članice take pravice ne smejo izključiti, razen če ima upnik ustrezna jamstva ali če ta jamstva niso potrebna glede na sredstva družbe.

Države članice določijo pogoje za izvajanje pravice iz prvega pododstavka. V vsakem primeru morajo države članice zagotoviti, da upniki pri ustreznemu upravnemu ali sodnemu organu zaprosijo za zadostna jamstva, v primeru da lahko verodostojno prikažejo, da je zaradi zmanjšanja vpisanega kapitala ogrožena varnost njihovih zahtevkov in da niso dobili ustreznih jamstev s strani družbe.“

;

10.

v členu 41 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice lahko odstopajo od člena 9(1), prvega stavka točke (a) člena 19(1) in členov 25, 26 in 29 v taki meri, da so ta odstopanja potrebna za sprejetje ali uporabo določb, namenjenih spodbujanju sodelovanja zaposlenih ali drugih skupin oseb, ki jih določa nacionalna zakonodaja, v kapitalu podjetij.“

.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. aprila 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 6. septembra 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednica

P. LEHTOMÄKI


(1)  UL C 294, 25.11.2005, str. 1.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 24. julija 2006.

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

(5)  UL L 336, 23.12.2003, str. 33.

(6)  UL L 162, 30.4.2004, str. 70.

(7)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(8)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/31/ES (UL L 114, 27.4.2006, str. 60).

(9)  UL L 157, 9.6.2006, str. 87.“;

(10)  UL L 96, 12.4.2003, str. 16.“;

(11)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/43/ES.“;


Top