EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_215_R_0015_01

2006/543/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

OJ L 215, 5.8.2006, p. 15–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/15


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/543/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

REPUBLIKA LIBANON

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“)

STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Republiko Libanon, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Republiko Libanon, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon in ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena vplivati na skupni obseg zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon ter na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Republike Libanon ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem Sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega Sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članic

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Republika Libanon, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Republika Libanon prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen, in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi še nadalje neposredno v lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Republika Libanon lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Republika Libanon ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Republike Libanon, v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Republiko Libanon veljajo enakovredno za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državam članicam, da uvedejo davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Republike Libanon, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani Republike Libanon v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadarkoli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1, se pogodbenici strinjata, da se ta Sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Republiko Libanon, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bejrutu, dne sedmega julija leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med Republiko Libanon in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili ua dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum med avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 2. aprila 1969, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Avstrijo);

Sporazum med belgijsko vlado in libanonsko vlado o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 24. decembra 1953, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Belgijo);

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, parafiran 23. maja 1996 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Ciprom);

Sporazum med vlado Češke Republike in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, podpisan v Bejrutu 22. septembra 2003 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Češko republiko);

Sporazum o zračnem prevozu med Dansko in Libanonom, podpisan v Bejrutu 21. oktobra 1955 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Dansko);

Osnutek Sporazuma med vlado Francoske republike in vlado Republike Libanon, parafiran in priložen odobrenemu zapisniku posvetovanj med delegacijama predstavnikov Francoske republike in Republike Libanon, podpisan v Parizu 24. junija 1998 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Francijo);

Sporazum o zračnem prevozu med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Libanon, podpisan v Bejrutu 15. marca 1961, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Nemčijo);

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Republike Libanon, parafiran in priložen odobrenemu zapisniku, podpisan v Bonnu 16. januarja 2002 (v nadaljnjem besedilu revidiran osnutek Sporazuma med Libanonom in Nemčijo);

Sporazum med vlado Kraljevine Grčije in vlado Republike Libanon o vzpostavitvi zračnega prevoza med njunima ozemljema, podpisan v Bejrutu 6. septembra 1948 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Grčijo);

Sporazum med vlado Ljudske Republike Madžarske in Republike Libanon o civilnem zračnem prometu, podpisan v Bejrutu 15. januarja 1966 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Madžarsko);

Sporazum o zračnem prevozu med italijansko vlado in vlado Republike Libanon, podpisan v Bejrutu 24. januarja 1949, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Italijo);

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Libanon in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg, parafiran in kot Dodatek B priložen zaupnemu memorandumu o soglasju, ki je bil podpisan v Bejrutu 23. oktobra 1998 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom);

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med vlado Malte in vlado Republike Libanon, parafiran in kot Dodatek B priložen odobrenemu zapisniku, podpisan v Bejrutu 30. aprila 1999 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Malto);

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Libanon, podpisan v Bejrutu 20. septembra 1949 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Nizozemsko);

Sporazum med vlado Poljske Ljudske Republike in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, podpisan v Bejrutu 25. aprila 1966 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Poljsko);

Sporazum o zračnem prevozu med Švedsko in Libanonom, podpisan v Bejrutu 23. marca 1953 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Švedsko);

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 15. avgust 1951, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Združenim kraljestvom);

(b)

Sporazumi o zračnih prevozih in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med vlado Republike Libanon in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Španijo in Republiko Libanon, podpisan v Madridu 21. avgusta 1997 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Španijo);

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 4 osnutek Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 6 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 5 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Grčijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Italijo;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Nizozemsko;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(c)

Predpisani nadzor:

Člen 7a Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 8 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 6 osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 8 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 10 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 10 revidiranega osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Grčijo;

Člen 14 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Italijo;

Člen 8 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 9 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 5 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropski skupnosti:

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 16 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 12 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 14 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 14 revidiranega osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 13 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 14 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 10 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega Sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


Top