EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0512

2006/512/ES: Sklep Sveta z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

UL L 200, 22.7.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 76M, 16.3.2007, p. 100–102 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; implicitno zavrnjeno 32011R0182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/512/oj

22.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/11


SKLEP SVETA

z dne 17. julija 2006

o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

(2006/512/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretje alinee člena 202 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je sprejel Sklep 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2). Omenjeni sklep je predvidel omejeno število postopkov za izvajanje te pristojnosti.

(2)

Omenjeni sklep je treba spremeniti, da bi se vanj vključila nova vrsta postopka za uresničevanje izvedbenih pooblastil, torej regulativni postopek s pregledom, ki bo zakonodajalcu omogočil, da nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov, ko naznani, da ta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, ali da ta osnutek ni skladen s ciljem ali z vsebino akta ali da v njem nista upoštevani načeli subsidiarnosti ali sorazmernosti.

(3)

Novi regulativni postopek s pregledom je treba uporabiti v primeru ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(4)

V tem okviru je treba izboljšati obveščanje Evropskega parlamenta o delu odborov –

SKLENIL:

Člen 1

Sklep 1999/468/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

Na koncu uvodne izjave (5) se dodajo naslednje besede: „razen v primeru tistih, ki urejajo regulativni postopek s pregledom“.

2.

Za uvodno izjavo (7) se vstavi naslednja uvodna izjava:

„(7a)

Regulativni postopek s pregledom je treba uporabiti v primeru ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb. Ta postopek mora obema vejama zakonodajne oblasti omogočiti pregled teh ukrepov še pred njihovim sprejetjem. Bistvene določbe zakonodajnega akta lahko spremeni samo zakonodajalec na podlagi Pogodbe.“

3.

Uvodna izjava (10) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(10)

Tretji cilj tega sklepa je izboljšati obveščanje Evropskega parlamenta in v ta namen se določi, da ga mora Komisija redno obveščati o postopkih v odborih, mu posredovati dokumente, ki se nanašajo na dejavnosti odborov, in ga obvestiti, kadar Svetu predloži ukrepe ali osnutke ukrepov, ki bi jih bilo potrebno sprejeti; posebno pozornost je treba nameniti obveščanju Evropskega parlamenta o delu odborov v okviru regulativnega postopka s pregledom in tako zagotoviti, da bo lahko Evropski parlament odločitve sprejemal v predvidenem roku.“

4.

V členu 1 se v zadnji vrstici med „5“ in „6“ vstavi „5a“.

5.

V členu 2 se:

(a)

besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: „1. Brez poseganja v odstavek 2, je pri izbiri postopkov za sprejem izvedbenih ukrepov treba upoštevati naslednja merila:“;

(b)

doda naslednji odstavek:

„2.   Če je v temeljnem aktu, sprejetem po postopku iz člena 251 Pogodbe, predvideno sprejetje ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb tega akta, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb, se takšni ukrepi sprejmejo po regulativnem postopku s pregledom.“

6.

V členih 4(2) in 5(2) se za besedo „205(2)“ dodajo besede „in (4)“.

7.

Za členom 5 se vstavi naslednji člen:

„Člen 5a

Regulativni postopek s pregledom

1.   Komisiji pomaga odbor za regulativni postopek s pregledom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda mnenje o njem v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Odbor poda mnenje z večino, določeno v členu 205(2) in (4) Pogodbe, ki se uporablja za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

3.   Če so ukrepi, ki jih načrtuje Komisija, skladni z mnenjem odbora, se uporabi naslednji postopek:

(a)

Komisija nemudoma predloži osnutek ukrepov Svetu in Evropskemu parlamentu v pregled.

(b)

Evropski parlament z večino svojih članov ali Svet s kvalificirano večino lahko nasprotujeta sprejetju navedenega osnutka Komisije in v svoji odločitvi navedeta, da osnutek ukrepov, ki ga je predložila Komisija, presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, da ta osnutek ni skladen s ciljem ali z vsebino temeljnega akta ali da v njem nista upoštevani načeli subsidiarnosti ali sorazmernosti.

(c)

Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta osnutku ukrepov v roku treh mesecev od njihove predložitve, jih Komisija ne sprejme. V tem primeru lahko Komisija odboru predloži spremenjeni osnutek ukrepov ali zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe.

(d)

Če Evropski parlament ali Svet po izteku tega roka ne nasprotujeta osnutku ukrepov, jih Komisija sprejme.

4.   Če ukrepi, ki jih načrtuje Komisija, niso skladni z mnenjem odbora, ali če mnenja ni, se uporabi naslednji postopek:

(a)

Komisija nemudoma predloži predlog v zvezi s potrebnimi ukrepi Svetu in hkrati tudi Evropskemu parlamentu.

(b)

Svet o tem predlogu odloča s kvalificirano večino v roku dveh mesecev od njegove predložitve.

(c)

Če Svet v tem roku s kvalificirano večino nasprotuje predlaganim ukrepom, se slednji ne sprejmejo. V tem primeru lahko Komisija Svetu predloži spremenjeni predlog ali zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe.

(d)

Če namerava Svet sprejeti predlagane ukrepe, te nemudoma predloži Evropskemu parlamentu. Če Svet ne odloči v roku dveh mesecev, Komisija ukrepe nemudoma predloži v Evropskemu parlamentu.

(e)

Evropski parlament lahko v roku štirih mesecev od predložitve predloga v skladu s točko (a) z večino svojih članov nasprotuje sprejetju navedenih ukrepov in v svoji odločitvi navede, da predlagani ukrepi presegajo izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, da ti ukrepi niso skladni s ciljem ali z vsebino temeljnega akta ali da v njem nista upoštevani načeli subsidiarnosti ali sorazmernosti.

(f)

Če Evropski parlament v tem roku nasprotuje predlaganim ukrepom, se slednji ne sprejmejo. V tem primeru lahko Komisija odboru predloži spremenjeni osnutek ukrepov ali zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe.

(g)

Če Evropski parlament po izteku navedenega roka ne nasprotuje predlaganim ukrepom, jih lahko sprejmeta, odvisno od primera, Svet ali Komisija.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 lahko temeljni akt v izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih predvidi:

(a)

podaljšanje rokov iz odstavkov 3(c), 4(b) in 4(e) tega člena za dodaten mesec, če je to upravičeno zaradi kompleksnosti ukrepov, ali

(b)

skrajšanje rokov iz odstavkov 3(c), 4(b) in 4(e) tega člena, če je to potrebno zaradi večje učinkovitosti.

6.   V temeljnem aktu je lahko predvideno, da se v nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati rokov za regulativni postopek s pregledom iz odstavkov 3, 4 in 5, uporabi naslednji postopek:

(a)

Če so ukrepi, ki jih načrtuje Komisija, skladni z mnenjem odbora, jih Komisija sprejme in se ti začnejo nemudoma izvajati. O ukrepih takoj obvesti Evropski parlament in Svet.

(b)

Evropski parlament z večino svojih članov ali Svet s kvalificirano večino lahko v roku meseca dni po prejemu tega sporočila nasprotujeta ukrepom, ki jih je sprejela Komisija, in v svoji odločitvi navedeta, da presegajo izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, da ta osnutek ni skladen s ciljem ali z vsebino temeljnega akta ali da v njem nista upoštevani načeli subsidiarnosti ali sorazmernosti.

(c)

V primeru nasprotovanja Evropskega parlamenta ali Sveta, Komisija ukrepe razveljavi. Vendar se lahko ukrepi začasno ohranijo, če so utemeljeni z varovanjem zdravja, varnostjo ali varstvom okolja. V tem primeru Komisija odboru nemudoma predloži spremenjeni osnutek ukrepov ali zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe. Začasni ukrepi ostanejo veljavni, dokler jih ne nadomesti dokončni akt.“

8.

Na koncu prvega stavka člena 7(3) se vstavi:

„na način, ki zagotavlja preglednost sistema posredovanja ter identifikacijo posredovanih informacij in posameznih faz postopka“.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 184 z dne 17.7.1999, str. 23.


Top