EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0951

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

OJ L 178, 1.7.2006, p. 24–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 86–100 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 116 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 192 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/951/oj

1.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 951/2006

z dne 30. junija 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti členov 23(4) in 40(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 318/2006 vzpostavlja določbe, ki se uporabljajo za uvozna in izvozna dovoljenja, dodeljevanje izvoznih nadomestil in upravljanje uvoza v sektorju sladkorja. Da bi izboljšali preglednost pravil, ki se uporabljajo pri trgovini s tretjimi državami v sektorju sladkorja, je treba podrobna pravila za uporabo navedenih določb zbrati v eno samo uredbo.

(2)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 predvideva možnost dodelitve nadomestil za izvoz v tretje države, da bi se pokrila razlika med cenami na svetovnem trgu in cenami znotraj Skupnosti. Za začetek veljavnosti reforme ureditve trga sladkorja je treba določiti podrobna pravila za izvajanje za trgovino s tretjimi državami v sektorju sladkorja.

(3)

Za zagotovitev enakega obravnavanja pri določanju zneska izvoznega nadomestila je treba določiti standardno metodo za določanje vsebnosti saharoze v nekaterih proizvodih. Treba je določiti tudi posebna merila, ki bodo pokrivala primere, pri katerih standardna metoda ne omogoča določitve skupne vsebnosti saharoze. V primeru sirupov z razmeroma nizko stopnjo čistosti je treba vsebnost saharoze določiti pavšalno na osnovi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati.

(4)

Sladkor kandis, ki se proizvaja iz belega sladkorja ali rafiniranega surovega sladkorja, ima stopnjo polarizacije pogosto manjšo kot 99,5 %. Glede na visoko stopnjo čistosti uporabljenih surovin, mora biti nadomestilo za sladkor kandis kar se da blizu nadomestilu za beli sladkor. Zato je treba sladkor kandis natančno opredeliti.

(5)

V primeru odobritve izvoznega nadomestila za izoglukozo je treba določiti meje glede na vsebnost fruktoze in polisaharidov, da se zagotovi dodeljevanje nadomestil le za dejanski proizvod kot tak.

(6)

Člen 23(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da je za uvoz v Skupnost ali izvoz iz nje, katerega koli proizvoda navedenega v členu 1(1), razen tistih pod točko (h) te uredbe, potrebno predložiti uvozno ali izvozno dovoljenje. Treba je določiti podrobna pravila zlasti za določitev podatkov, ki morajo biti navedeni na zahtevkih za dovoljenja in dovoljenjih, pogoje, ki se uporabljajo pri izdaji dovoljenj, vključno z varščinami, ki se položijo, kot tudi pogoje veljavnosti izdanega dovoljenja.

(7)

V skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 318/2006 je upoštevanje obveznosti v zvezi z izvoznimi količinami, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, treba zagotoviti na podlagi sistema. V ta namen je treba dovoljenja, za katera je bil vložen zahtevek, izdati po obdobju premisleka, ki omogoča Komisiji, da oceni količine iz zahtevkov in sprejme ukrepe, če bi bila posledica sprejetja zadevnih zahtevkov prekoračitev ali nevarnost prekoračitve količin in/ali odobrenih proračunskih sredstev, določenih v navedenih sporazumih za zadevno tržno leto. Zato morajo države članice nemudoma priglasiti vse zahtevke za dovoljenja, ki vključujejo periodična nadomestila. Vlagatelji zahtevka morajo imeti možnost, da svoj zahtevek pod nekaterimi pogoji umaknejo, če je bil določen odstotek sprejetja zahtevkov.

(8)

Natančno in redno spremljanje trgovine s tretjimi državami je edini način za skrbno spremljanje razvoja dogodkov v luči omejitev, ki izhajajo iz obveznosti Skupnosti v okviru sporazumov o kmetijstvu, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, in za sprejetje, če je to primerno, potrebnih ukrepov, zlasti za uporabo člena 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zato mora Komisija redno prejemati pomembne podatke, ne samo o uvozu in izvozu proizvodov, za katere so bila določena nadomestila v skladu s členoma 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006, temveč tudi o uvozu in izvozu proizvodov, izvoženih brez nadomestila, z dovoljenjem ali brez, v prostem prometu na trgu Skupnosti, ter o tistih, ki so predmet postopka aktivnega oplemenitenja.

(9)

Da bi zagotovili stabilnost trgov s sladkorjem v Skupnosti in se izognili padcu tržnih cen pod referenčne cene za sladkor, je treba določiti uporabo dodatnih uvoznih dajatev.

(10)

Člen 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da je za uvoz, ki poteka po ceni, ki je nižja od sprožitvene cene, ki se prijavi pri Svetovni trgovinski organizaciji, mogoče zaračunati dodatno uvozno dajatev. Za uporabo dodatne uvozne dajatve je treba upoštevati uvozno ceno CIF za zadevno pošiljko. Tako uvozno ceno CIF je treba preveriti glede na reprezentativne cene za zadevni proizvod na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti za zadevni proizvod. V ta namen je potrebno predpisati merila za določanje reprezentativne uvozne cene CIF za proizvode, pri katerih je mogoče uporabiti dodatno uvozno dajatev.

(11)

Za določitev reprezentativnih uvoznih cen CIF mora Komisija upoštevati vse podatke, ki so ji na razpolago bodisi neposredno bodisi s sporočanjem takšnih pomembnih podatkov s strani držav članic.

(12)

Uredba Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (2) odpira letno kvoto v višini 600 000 ton melas s poreklom iz AKP, v okviru katere se uvozne dajatve znižajo za 100 %. Glede na to in ob upoštevanju dejstva, da uvoz melase znotraj te količinske omejitve verjetno ne bo povzročil motenj na trgu Skupnosti, je neprimerno, da bi za tak uvoz uvedli dodatne dajatve, saj bi bilo to v nasprotju s samim namenom omogočanja uvoza iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) v Skupnost. Skupno uvozno dajatev, ki se uporablja za trsne melase s poreklom iz navedenih držav, je zato treba znižati na nič.

(13)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) je kodificirala pravila za upravljanje s tarifnimi kvotami, oblikovana za uporabo po časovnem zaporedju datumov sprejetja carinskih deklaracij.

(14)

Podrobna pravila iz te uredbe nadomeščajo pravila iz uredb Komisije (EGS) št. 784/68 z dne 26. junija 1968 o podrobnih pravilih za izračunavanje cen CIF za beli in surovi sladkor (4), (EGS) št. 785/68 z dne 26. junija 1968 o standardni kakovosti in podrobnih pravilih za izračunavanje cene CIF za melaso (5), (ES) št. 1422/95 (6), (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (7), (ES) št. 1464/95 z dne 27. junija 1995 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju sladkorja (8) in (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o podrobnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (9). Navedene uredbe je zato treba razveljaviti zaradi preglednosti in pravne jasnosti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa, v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 318/2006, posebna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dodeljevanje izvoznih nadomestil in upravljanje uvoza, vključno z uporabo dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sladkorja.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi

1.

„periodično nadomestilo“ pomeni izvozno nadomestilo, določeno v rednih časovnih razmakih iz člena 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006;

2.

„sladkor kandis“ pomeni sladkor, ki:

(a)

vsebuje velike, najmanj 5 mm dolge kristale, ki se pridobijo s hlajenjem in počasno kristalizacijo zadostno koncentrirane raztopine sladkorja; in

(b)

vsebuje v suhem stanju 96 ali več masnih % saharoze, določene s polarimetrično metodo.

POGLAVJE II

IZVOZNA NADOMESTILA

Člen 3

Določitev vsebnosti saharoze v različnih sladkornih sirupih, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil

1.   Izvozno nadomestilo za 100 kilogramov proizvodov iz člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 318/2006 je enako osnovnemu znesku, pomnoženemu z vsebnostjo saharoze v zadevnem proizvodu, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izračunano v ekvivalentu saharoze.

2.   Brez poseganja v odstavka 3 in 4 je vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, enaka skupni vsebnosti sladkorja, določeni z metodo po Laneu in Eynonu (metoda redukcije bakra) v invertni raztopini po Clerget-Herzfeldu. Skupna vsebnost sladkorja, določena v skladu s to metodo, se pretvori v saharozo tako, da se pomnoži s koeficientom 0,95.

3.   Pri sirupih s čistostjo vsaj 85 %, vendar manj od 94,5 %, se vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, določi pavšalno v višini 73 masnih % v suhem stanju. Čistost sirupov v odstotkih se izračuna tako, da se skupna vsebnost sladkorja deli z vsebnostjo suhe snovi, rezultat pa pomnoži s 100. Skupna vsebnost sladkorja se določi v skladu z metodo iz odstavka 2, vsebnost suhe snovi pa v skladu z areometrično metodo.

4.   Pri karamelnem sladkorju, pridobljenem izključno iz nedenaturiranega sladkorja pod oznako KN 1701, se vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, določi na osnovi vsebnosti suhe snovi. Vsebnost suhe snovi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena. Rezultat določanja vsebnosti suhe snovi se izrazi kot saharoza tako, da se pomnoži s koeficientom 1.

Vendar pa se za karamelni sladkor iz prvega pododstavka na zahtevo lahko določi dejansko uporabljena količina saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, če je bil ta sladkor proizveden po postopku carinskega skladiščenja ali postopku proste cone, ki zagotavlja enakovredna jamstva.

5.   Osnovni znesek iz odstavka 1 se ne uporablja za sirupe s čistostjo pod 85 %.

Člen 4

Izvozno nadomestilo za izoglukozo

Izvozna nadomestila se lahko dodelijo samo za proizvode iz člena 1(1)(d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006, če:

(a)

so proizvodi pridobljeni z izomerizacijo glukoze;

(b)

vsebnost fruktoze v proizvodih v suhem stanju ni manjša od 41 masnih %;

(c)

skupna vsebnost polisaharidov in oligosaharidov, vključno z di- in trisaharidi, v proizvodih v suhem stanju ne presega 8,5 masnega %.

Vsebnost suhe snovi v izoglukozi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena, ali, pri proizvodih z zelo visoko konsistenco, s sušenjem.

POGLAVJE III

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 5

Zahtevki za dovoljenja

1.   Za celoten izvoz proizvodov iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006, razen tistih iz točke (h) navedenega člena, je potrebna izdaja izvoznega dovoljenja.

2.   Za namene uporabe člena 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (10) se ustanovijo naslednje skupine proizvodov:

(a)

skupina proizvodov I: proizvodi iz točke (b) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(b)

skupina proizvodov II: proizvodi iz točke (c) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(c)

skupina proizvodov III: proizvodi iz točk (d) in (g) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006.

Člen 6

Izvozna dovoljenja z nadomestilom

1.   Če je nadomestilo določeno na podlagi razpisa, odprtega znotraj Skupnosti, se zahtevek za izvozno dovoljenje vloži pri pristojnem organu države članice, v kateri je bila izdana izjava o dodelitvi iz razpisa.

2.   Oddelek 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje naslednje navedbe:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“.

3.   Izvozno dovoljenje se izda za količino, navedeno v ustrezni izjavi o dodelitvi iz razpisa. V oddelku 22 dovoljenja se navede stopnja izvoznega nadomestila, kakor je določena v tej izjavi, izražena v eurih. V ta namen vsebuje naslednjo navedbo:

„Višina nadomestila: …“.

4.   Člen 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (11) se ne uporablja.

Člen 7

Izvozno dovoljenje za sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup brez nadomestila

Če se sladkor, izoglukoza in inulinski sirup, ki so v prostem prometu na trgu Skupnosti in se ne štejejo kot „izven kvote“, izvažajo brez nadomestila, oddelek 22 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje naslednjo navedbo glede na zadevni proizvod in posamezni primer:

„[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

Člen 8

Veljavnost izvoznih dovoljenj

1.   Izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 318/2006 v zvezi s količinami, ki presegajo 10 ton, so veljavna od dejanskega dne izdaje do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

2.   Izvozna dovoljenja za količine proizvodov iz člena 1(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 318/2006, ki ne presegajo 10 ton, so veljavna od dne izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

V primeru iz prvega pododstavka zadevna stranka ne more uporabiti več kot eno tako dovoljenje za isti izvoz.

3.   Izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(a), (d), (e), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so veljavna od dneva izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

Člen 9

Začasna odložitev izdaje izvoznih dovoljenj

1.   Če obstaja pri izdaji izvoznih dovoljenj tveganje, da bodo preseženi razpoložljivi proračunski zneski, ali največje količine in/ali obveznosti glede izdatkov, določene v Sporazumu o kmetijstvu Svetovne trgovinske organizacije (12), za zadevno obdobje, lahko Komisija:

(a)

določi odstotek sprejetja za količine, za katere so vloženi zahtevki, vendar za njih dovoljenja še niso bila izdana;

(b)

zavrne zahtevke, za katere izvozna dovoljenja še niso bila izdana;

(c)

začasno odloži vložitev zahtevkov za dovoljenja za pet delovnih dni; v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 lahko odredi začasno odložitev za daljše časovno obdobje.

2.   Ukrepi, predvideni z odstavkom 1, se lahko sprejmejo tudi, če se zahtevki za izvozna dovoljenja nanašajo na količine, ki presegajo ali skoraj presegajo normalne trgovinske vzorce za en namembni kraj ali skupino namembnih krajev, in bi izdaja zahtevanega dovoljenja predstavljala nevarnost špekulacij, izkrivljanja konkurence med podjetji ali motnje zadevne trgovine ali trga Skupnosti.

3.   Če so količine, za katere je vložen zahtevek, zmanjšane ali zavrnjene, se mora varščina za vse količine, za katere zahtevek ni bil sprejet, takoj sprostiti.

4.   Če je določeni odstotek sprejetja zahtevkov manjši od 80 %, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke za dovoljenje v desetih delovnih dneh po objavi odstotka sprejetja zahtevkov v Uradnem listu Evropske unije, kakor je navedeno pod točko (a) v odstavku 1. Države članice nato sprostijo varščino.

POGLAVJE IV

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 10

Uvozna dovoljenja in njihova veljavnost

1.   Za celoten uvoz proizvodov iz člena 1(1), razen tistih iz točke (h) Uredbe (ES) št. 318/2006, v Skupnost je potrebna predložitev uvoznega dovoljenja.

2.   Uvozna dovoljenja za količine, ki presegajo 10 ton proizvodov iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006, so veljavna od dejanskega dneva izdaje do konca meseca, ki sledi mesecu izdaje.

Uvozna dovoljenja za količine, ki ne presegajo 10 ton proizvodov iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006, in uvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(a), (c), (d), (e), (f) in (g) navedene uredbe so veljavna od dneva izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca meseca, ki sledi mesecu izdaje.

POGLAVJE V

SKUPNA PRAVILA ZA IZVOZNA IN UVOZNA DOVOLJENJA

ODDELEK 1

Izdaja dovoljenj in varščina

Člen 11

Vložitev zahtevkov in izdaja izvoznih in uvoznih dovoljenj

1.   Dovoljenja za sladkor pod oznako KN 1701 za količine, ki presegajo 10 ton, se izdajo:

(a)

za uvozna dovoljenja na tretji delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen;

(b)

za izvozna dovoljenja na peti delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen;

(c)

za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila na peti delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen, pod pogojem, da v tem času Komisija ni sprejela nobenih posebnih ukrepov iz člena 9(1) te uredbe.

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

(a)

sladkor kandis;

(b)

aromatizirani sladkor; sladkor z dodanimi barvili;

(c)

preferenčni sladkor za uvoz v Skupnost v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 950/2006 (13).

2.   Če se zahtevek za dovoljenje za proizvode, za katere velja prvi pododstavek odstavka 1, nanaša na količine, manjše od 10 ton, zadevna stranka na isti dan in pri istem pristojnem organu ne more vložiti več kot enega takšnega zahtevka.

Člen 12

Varščina, potrebna za izvozna in uvozna dovoljenja

1.   Varščina za dovoljenja za proizvode, navedene v členu 1(1), razen tistih iz točke (h) Uredbe (ES) št. 318/2006, je na 100 kilogramov neto proizvoda ali na 100 kilogramov neto suhe snovi izoglukoze ali na 100 kilogramov neto suhe snovi sladkornega/izoglukoznega ekvivalenta inulinskega sirupa naslednja:

(a)

če je to uvozno dovoljenje:

0,30 EUR za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702 in 2106, razen oznak KN 1702 50 00 in 1702 90 10, ter inulinskega sirupa,

0,06 EUR za proizvode pod oznakami KN 1212 91, 1212 99 20 in 1703,

0,60 EUR za inulinski sirup pod oznakama KN ex 1702 60 80 in 1702 90 80;

(b)

če je to dovoljenje za izvoz:

11,00 EUR za proizvode pod oznako KN 1701,

0,90 EUR za proizvode pod oznakami KN 1212 91, 1212 99 20 in 1703,

4,20 EUR za proizvode pod oznakami KN 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 in 2106 90 59, razen za inulinski sirup,

4,20 EUR za proizvode pod oznakami KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30,

8,00 EUR za inulinski sirup pod oznako KN 1702 60 80 in 0,60 EUR za inulinski sirup pod oznako KN 1702 90 80.

2.   Za proizvode pod oznako KN 1701 imetnik dovoljenja položi dodatno varščino, če:

(a)

ni izpolnjena obveznost izvoza, ki izhaja iz izvoznih dovoljenj, ki niso izdana v zvezi z razpisom, odprtim v Skupnosti, razen v primerih višje sile; in

(b)

je vrednost varščine iz prve in druge alinee odstavka 1(b) nižja od vrednosti izvoznega nadomestila, veljavne zadnji dan veljavnosti dovoljenja, po zmanjšanju nadomestila, navedenega v dovoljenju.

Vrednost dodatne varščine je enaka razliki med vrednostima pod točko (b) prvega pododstavka.

ODDELEK 2

Dovoljenja za posebne („IZ/UV“) operacije rafiniranja

Člen 13

Splošna pravila

1.   Z odstopanjem od člena 2 Uredbe (ES) št. 1291/2000 se v primerih, ko na podlagi odobritve v skladu s členom 116 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (14) izvozu belega sladkorja pod oznako KN 1701 99 10 sledi uvoz surovega sladkorja pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 in 1701 12 90, za izvoz belega sladkorja in uvoz surovega sladkorja zahtevajo dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000, pravice, ki izhajajo iz izvoznih in uvoznih dovoljenj iz odstavka 1, niso prenosljive.

Člen 14

Zahteveki za dovoljenja

1.   Zahtevek za izvozno dovoljenje za beli sladkor se sprejme samo ob predložitvi odobritve iz člena 13(1) in hkratni predložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje za surovi sladkor.

2.   Zahtevek za uvozno dovoljenje se nanaša na količino surovega sladkorja standardne kakovosti, ki ob upoštevanju njegovega donosa ustreza količini belega sladkorja, navedeni v zahtevku za izvozno dovoljenje. Donos surovega sladkorja se izračuna tako, da se od količine, dobljene s pomnožitvijo stopnje polarizacije sladkorja z dve, odšteje 100.

Če uvoženi surovi sladkor ne ustreza standardni kakovosti, se količina surovega sladkorja, ki se bo uvozila v okviru dovoljenja, izračuna tako, da se količina surovega sladkorja standardne kakovosti iz dovoljenja pomnoži s korekcijskim faktorjem. Korekcijski faktor se dobi tako, da se 92 deli z odstotkom donosa dejansko uvoženega surovega sladkorja.

3.   Oddelek 20 zahtevka za izvozno dovoljenje in izvoznega dovoljenja za beli sladkor ter zahtevka za uvozno dovoljenje in uvoznega dovoljenja za surovi sladkor vsebuje naslednjo navedbo:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

Oddelek 20 izvoznega dovoljenja vsebuje tudi številko ustreznega uvoznega dovoljenja, ustrezni oddelek uvoznega dovoljenja pa številko ustreznega izvoznega dovoljenja.

4.   Preklic iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se istočasno uporablja tako za uvozno dovoljenje in izvozno dovoljenje, kot je navedeno v odstavku 1.

Člen 15

Veljavnost dovoljenj

1.   Z odstopanjem od členov 9 in 11 izvozno dovoljenje za beli sladkor in uvozno dovoljenje za surovi sladkor veljata:

(a)

do 30. junija, če je bil zahtevek v smislu člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 vložen 1. oktobra zadevnega tržnega leta ali po tem datumu;

(b)

do 30. septembra, če je bil zahtevek v smislu člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 vložen 1. julija zadevnega tržnega leta ali po tem datumu.

2.   Pri uporabi člena 561 Uredbe (EGS) št. 2454/93 je rok, v katerem mora biti izveden uvoz surovega sladkorja, ki ustreza predhodnemu izvozu belega sladkorja, enak obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja za surovi sladkor.

Člen 16

Varščina

1.   Z odstopanjem od člena 12(1) in brez poseganja v naslednje odstavke je varščina za uvozna dovoljenja iz člena 13(1) enaka 11,50 EUR na 100 kilogramov neto teže.

2.   Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja za izvozna dovoljenja iz člena 13(1) te uredbe. Člen 35(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja za uvozna dovoljenja iz člena 13(1) te uredbe.

3.   Z odstopanjem od člena 8(5) in člena 35(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000:

(a)

se celotna varščina za uvozno dovoljenje sprosti samo, če je količina surovega sladkorja, ki se dejansko uvozi, enaka količini ali večja od količine belega sladkorja, ki se dejansko izvozi, pri čemer se upošteva donos surovega sladkorja;

(b)

če je količina dejansko uvoženega surovega sladkorja manjša od količine dejansko izvoženega belega sladkorja, varščina zapade za znesek, ki ustreza razliki med količino belega sladkorja, ki se dejansko izvozi, in količino surovega sladkorja, ki se dejansko uvozi.

Točka (b) prvega pododstavka se uporablja ob upoštevanju donosa zadevnega surovega sladkorja.

POGLAVJE VI

POROČILA DRŽAV ČLANIC

Člen 17

Poročila o izdaji izvoznih dovoljenj

V zvezi z izvozom v tretje države vsaka država članica obvesti Komisijo do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec:

(a)

o količinah, za katere so bila dejansko izdana dovoljenja, skupaj z zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, razčlenjenih na:

beli sladkor pod oznakami KN 1701 91 00, 1701 99 10 in 1701 99 90,

surovi sladkor tel quel pod oznakama KN 1701 11 90 in 1701 12 90,

saharozne sirupe, izražene kot beli sladkor, pod oznakami KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 in 2106 90 59,

izoglukozo, izraženo kot suha snov, pod oznakami KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30,

inulinski sirup, izražen kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze v suhi snovi, pod oznako KN ex 1702 60 90;

(b)

o količinah belega sladkorja pod oznako KN 1701 99 10, za katere je bilo dejansko izdano dovoljenje, skupaj z zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(c)

o količinah belega sladkorja, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, o količinah surovega sladkorja in saharoznega sirupa, izraženih kot beli sladkor, in o količinah izoglukoze, izraženih kot suha snov, za katere je bilo izvozno dovoljenje dejansko izdano za izvoz v obliki proizvodov iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (15).

Člen 18

Poročila o izvoženih količinah

Vsaka država članica obvesti Komisijo:

1.

najpozneje konec vsakega koledarskega meseca za pretekli koledarski mesec o količinah belega sladkorja iz člena 17(b), izvoženih v skladu s členom 8(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1291/2000;

2.

za vsak koledarski mesec in najpozneje do konca tretjega koledarskega meseca po zadevnem koledarskem mesecu:

(a)

o količinah, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, sladkorja in sirupa, izraženih kot beli sladkor, iz četrte alinee člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000, izvoženih brez nadaljnje predelave in brez izvoznega dovoljenja;

(b)

o količinah sladkorja, zajetih v kvotah in izvoženih kot beli sladkor ali v obliki predelanih proizvodov, izraženih kot beli sladkor, za katere je bilo izdano izvozno dovoljenje za izvajanje pomoči Skupnosti in nacionalne pomoči v hrani v okviru mednarodnih konvencij ali drugih dopolnilnih programov ter za izvajanje drugih ukrepov Skupnosti za prosto preskrbo s hrano;

(c)

pri izvozu iz drugega odstavka člena 4 Uredbe (ES) št. 800/1999 o količinah sladkorja in saharoznih sirupov, izraženih kot beli sladkor, in izoglukoze, izražene kot suha snov, izvoženih brez nadaljnje predelave, skupaj z zneski ustreznih nadomestil;

(d)

o količinah, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, belega sladkorja, o količinah surovega sladkorja in saharoznega sirupa, izraženih kot beli sladkor, in o količinah izoglukoze, izraženih kot suha snov, izvoženih v obliki proizvodov iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1255/1999 (16) in v obliki proizvodov iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005 (17);

(e)

pri izvozu iz točke (c) člena 17 in točke (d) tega člena o količinah, izvoženih brez nadomestil.

Obvestila iz točk (d) in (e) se Komisiji predložijo ločeno za vsako uredbo, ki se uporablja za zadevni predelani proizvod.

Člen 19

Poročila o uvoznih dovoljenjih

Vsaka država članica obvesti Komisijo:

1.

vsak mesec za pretekli mesec o količinah belega sladkorja in surovega sladkorja tel quel, razen preferenčnega sladkorja, sladkornih sirupov, izoglukoze in inulinskega sirupa, za katere je bilo uvozno dovoljenje dejansko izdano;

2.

vsak teden za prejšnji teden o količinah belega sladkorja in surovega sladkorja tel quel, za katere je bilo v skladu s členom 13 izdano uvozno ali izvozno dovoljenje;

3.

za vsako četrtletje, in sicer najpozneje do konca drugega koledarskega meseca po zadevnem četrtletju, ločeno o količinah sladkorja, uvoženih iz tretjih držav in izvoženih kot pridobljeni proizvodi v okviru postopka aktivnega oplemenitenja iz člena 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 20

Ad hoc poročila o izvoznih dovoljenjih z nadomestilom

Na zahtevo Komisije in za označeno obdobje države članice Komisijo nemudoma pričnejo dnevno obveščati:

(a)

pri količinah, ki presegajo 10 ton, o vseh zahtevkih za izvozna dovoljenja za proizvode, upravičene do periodičnega nadomestila;

(b)

o količinah, ki jih zadevajo ukrepi, sprejeti pri uporabi člena 9(1).

Člen 21

Način sporočanja

Sporočila držav članic iz tega naslova se sporočajo s pomočjo elektronske pošte z uporabo obrazcev, ki jih Komisija da na voljo državam članicam.

POGLAVJE VII

UPRAVLJANJE UVOZA

ODDELEK 1

Izračun cen CIF za beli in surovi sladkor

Člen 22

Določitev cen CIF

Komisija določi cene CIF za beli sladkor in surovi sladkor na osnovi najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu. Te cene se izračunajo v skladu s členi 23 do 26.

Člen 23

Podatki, ki se upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se upoštevajo vsi podatki, ki so Komisiji na voljo bodisi neposredno bodisi s pomočjo pristojnih agencij v državah članicah, v zvezi s:

(a)

ponudbami na svetovnem trgu;

(b)

kotacijami na borzah, pomembnimi za mednarodno trgovino s sladkorjem;

(c)

cenami, doseženimi na pomembnih trgih v tretjih državah;

(d)

prodajo v okviru mednarodne trgovine.

Člen 24

Podatki, ki se ne upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti se podatki ne upoštevajo:

(a)

če proizvodi niso primerne tržne kakovosti; ali

(b)

če se možnost nakupa po ceni, navedeni v ponudbi, nanaša zgolj na majhno količino, ki ni reprezentativna za trg; ali

(c)

če splošno gibanje cen ali podatki, ki so Komisiji na voljo, slednjo privedejo do ocene, da cena, navedena v ponudbi, ni reprezentativna za dejanska tržna gibanja.

Člen 25

Prilagoditev rotterdamskemu pristanišču

1.   Cene, ki ne veljajo za dobavo v razsutem stanju CIF Rotterdam, se prilagodijo.

Pri prilagajanju je treba upoštevati zlasti razliko v stroških prevoza blaga od pristanišča odpreme do namembnega pristanišča in od pristanišča odpreme do Rotterdama.

2.   Če cena velja za blago v vrečah, se zmanjša za 0,88 EUR na 100 kilogramov.

Člen 26

Prilagoditev standardni kakovosti

1.   Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti:

(a)

se za beli sladkor uporablja zvišanje ali znižanje, določeno v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 318/2006;

(b)

se za surovi sladkor uporabljajo korekcijski faktorji, ki jih dobimo tako, da 92 delimo z odstotki donosa sladkorja, za katerega velja cena.

2.   Donos se izračuna v skladu z metodo iz točke III(3) Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

ODDELEK 2

Določitev standardne kakovosti in izračun cen CIF za melase

Člen 27

Standardna kakovost melas

Melase standardne kakovosti:

(a)

so primerne tržne kakovosti;

(b)

imajo skupno vsebnost sladkorja 48 %.

Člen 28

Določitev cen CIF

Komisija določi cene CIF za melase na osnovi najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu. Te cene se izračunajo v skladu s členi 29 do 33.

Člen 29

Podatki, ki se upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se upoštevajo vsi podatki v zvezi s:

(a)

ponudbami na svetovnem trgu;

(b)

cenami, doseženimi na pomembnih trgih v tretjih državah;

(c)

prodajo v okviru mednarodne trgovine, s katero je bila Komisija seznanjena bodisi neposredno bodisi s strani pristojnih agencij držav članic.

Člen 30

Podatki, ki se ne upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se podatki ne upoštevajo:

(a)

če proizvodi niso primerne tržne kakovosti; ali

(b)

če se možnost nakupa po ceni, navedeni v ponudbi, nanaša zgolj na majhno količino, ki ni reprezentativna za trg; ali

(c)

če splošno gibanje cen ali podatki, ki so Komisiji na voljo, slednjo privedejo do ocene, da cena, navedena v ponudbi ni reprezentativna za dejanska tržna gibanja.

Člen 31

Prilagoditve amsterdamskemu pristanišču

Cene, ki ne veljajo za dobavo v razsutem stanju CIF Amsterdam, se prilagodijo.

Pri prilagajanju je treba upoštevati zlasti razliko v stroških prevoza blaga od pristanišča odpreme do namembnega pristanišča in od pristanišča odpreme do Amsterdama.

Člen 32

Prilagoditve standardni kakovosti

Cene, določene pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti in ki ne veljajo za standardno kakovost, se:

(a)

zvišajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupne vsebnosti sladkorja, če je vsebnost sladkorja zadevnih melas manj kot 48 %;

(b)

znižajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupne vsebnosti sladkorja, če je vsebnost sladkorja zadevnih melas več kot 48 %.

Člen 33

Povprečna cena

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se za osnovo lahko vzame povprečje različnih cen, če se to povprečje lahko šteje za reprezentativno za dejanska tržna gibanja.

ODDELEK 3

Dodatna uvozna dajatev

Člen 34

Dodatna dajatev za melase

1.   Dodatne uvozne dajatve iz člena 27(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 se uporabljajo za melase pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00.

2.   V tej uredbi reprezentativne cene za melase na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 pomenijo cene CIF za omenjene proizvode, ki jih je določila Komisija v skladu z oddelkom 2, v nadaljnjem besedilu „reprezentativne cene melas“.

Navedene cene so določene za vsako tržno leto v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006. Komisija jih lahko v tem obdobju spremeni, če njej dostopni podatki kažejo na spremembo reprezentativnih cen, ki so bile prej določene, najmanj 0,5 EUR na 100 kilogramov.

3.   Države članice do petnajstega vsakega meseca sporočijo Komisiji podatke iz člena 29, ki so na voljo.

Člen 35

Sprožitvene cene za melase

Za 100 kilogramov melas standardne kakovosti iz člena 27 te uredbe je sprožitvena cena iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 enaka:

(a)

7,90 EUR za melase pod oznako KN 1703 10 00;

(b)

8,20 EUR za melase pod oznako KN 1703 90 00.

Člen 36

Dodatna dajatev za proizvode iz sladkorja

1.   Dodatne uvozne dajatve iz člena 27(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 se uporabljajo za proizvode pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 in 1702 90 99.

2.   V tej uredbi reprezentativne cene za beli sladkor in surovi sladkor na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 pomenijo cene CIF za omenjene proizvode, določene v skladu z oddelkom 1, v nadaljnjem besedilu „reprezentativne cene sladkorja“.

Navedene cene so določene za vsako tržno leto v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006. Komisija jih lahko v tem obdobju spremeni, če nihanje elementov izračuna povzroči dvig ali padec za 1,20 EUR ali več za 100 kilogramov glede na predhodno določene reprezentativne cene sladkorja.

3.   Reprezentativna cena sladkorja za proizvode pod oznako KN 1702 90 99 je reprezentativna cena, določena za beli sladkor za 1 % vsebnosti saharoze na 100 kilogramov neto teže zadevnega proizvoda.

Člen 37

Sprožitvene cene za proizvode iz sladkorja

Za 100 kilogramov neto proizvoda je sprožitvena cena iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 enaka:

(a)

53,10 EUR za beli sladkor pod oznakama KN 1701 99 10 in 1701 99 90 standardne kakovosti iz točke II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(b)

64,7 EUR za sladkor pod oznako KN 1701 91 00;

(c)

54,10 EUR za surovi pesni sladkor pod oznako KN 1701 12 90 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(d)

41,30 EUR za surovi pesni sladkor pod oznako KN 1701 12 10 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(e)

55,20 EUR za surovi trsni sladkor pod oznako KN 1701 11 90 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(f)

41,80 EUR za surovi trsni sladkor pod oznako KN 1701 11 10 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(g)

1,184 EUR za proizvode pod oznako KN 1702 90 99 na 1 % vsebnosti saharoze.

Člen 38

Dokazila

1.   Znesek dodatnih uvoznih dajatev za vsako vrsto melase iz člena 34(1) in proizvode iz sladkorja iz člena 36(1) se določi na osnovi uvozne cene CIF za zadevno pošiljko v skladu z določbami člena 39.

Pri melasah se uvozna cena CIF zadevne pošiljke preračuna v ceno melas standardne kakovosti s prilagoditvijo iz člena 32.

Pri belem ali surovem sladkorju se uvozna cena CIF zadevne pošiljke preračuna v ceno sladkorja standardne kakovosti, kakor je opredeljena v točkah II in III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006, ali v ustrezno ceno za proizvode pod oznako KN 1702 90 99, odvisno od primera.

2.   Če je uvozna cena CIF na 100 kilogramov zadevne pošiljke višja od veljavne reprezentativne cene melas iz člena 34(2) ali reprezentativne cene sladkorja iz člena 36(2), uvoznik predloži pristojnim organom države članice uvoznice vsaj naslednja dokazila:

(a)

kupno pogodbo ali kateri koli drug enakovreden dokument;

(b)

zavarovalno pogodbo;

(c)

račun;

(d)

potrdilo o poreklu (če je to ustrezno);

(e)

prevozno pogodbo;

(f)

pri pomorskem prevozu ladijsko nakladnico.

Za preverjanje uvoznih cen CIF zadevne pošiljke lahko organi oblasti države članice uvoznice zahtevajo katere koli druge podatke in dokumente, za katere menijo, da so potrebni.

3.   V primeru iz odstavka 2 uvoznik položi varščino, navedeno v členu 248(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, enakovredno razliki med zneskom dodatne uvozne dajatve, izračunane na osnovi reprezentativne cene, ki se uporablja za zadevni proizvod, in zneskom dodatne uvozne dajatve, izračunane na osnovi uvozne cene CIF zadevne pošiljke.

4.   Položena varščina se sprosti do obsega, za katerega je pristojnim organom predloženo zadovoljivo dokazilo o odprodaji. V nasprotnem primeru varščina zapade za plačilo dodatnih uvoznih dajatev.

5.   Če pristojni organi pri preverjanju ugotovijo, da niso bile izpolnjene zahteve tega člena, izterjajo zapadle dajatve v skladu s členom 220 Uredbe (EGS) št. 2913/92. Znesek dajatve, ki se izterja ali ostane odprt za izterjavo, vključuje obresti od dneva, ko je bilo blago sproščeno v promet, do dneva povrnitve. Uporabi se obrestna mera za izterjavo, ki je v veljavi po nacionalni zakonodaji.

Člen 39

Izračun dodatne uvozne dajatve

Če je razlika med zadevno sprožitveno ceno iz člena 34 za melase ali člena 36 za proizvode iz sladkorja in uvozno ceno CIF zadevne pošiljke:

(a)

10 % sprožitvene cene ali manj, znaša dodatna dajatev nič;

(b)

več kot 10 %, vendar manj kot ali enaka 40 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 30 % zneska nad 10 %;

(c)

več kot 40 %, vendar manj kot ali enaka 60 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 50 % zneska nad 40 %, čemur se prišteje dodatna dajatev iz točke (b);

(d)

več kot 60 %, vendar manj kot ali enaka 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 70 % zneska nad 60 %, čemur se prištejeta dodatni dajatvi iz točk (b) in (c);

(e)

več kot 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 90 % zneska nad 75 %, čemur se prištejejo dodatne dajatve iz točk (b), (c) in (d).

ODDELEK 4

Začasna odložitev ali znižanje uvoznih dajatev za mélase

Člen 40

Začasna odložitev uporabe uvoznih dajatev za melase

Če reprezentativna cena melase iz člena 34(2) in uvozna dajatev, ki se uporablja za trsno melaso pod oznako KN 1703 10 00 ali pesno melaso pod oznako KN 1703 90 00, za zadevni proizvod presegata 8,21 EUR na 100 kg, se uvozne dajatve začasno odpravijo in nadomestijo z zneskom razlike, ki jo ugotovi Komisija. Ta znesek se določi hkrati z reprezentativnimi cenami iz člena 34(2).

Če pa obstaja tveganje, da utegne imeti začasna odprava uvoznih dajatev škodljiv vpliv na trg Skupnosti za melaso, se lahko po enakem postopku iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi, da se za določeno obdobje navedena začasna odložitev ne uporablja.

Člen 41

Preferencialni uvoz melase

1.   Skupna uvozna dajatev, ki se uporablja za trsno melaso pod oznako KN 1703 10 00 ali za pesno melaso pod oznako KN 1703 90 00 z izvorom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), se za kvoto 600 000 ton na tržno leto zniža na nič. Vendar pa bo ta kvota v tržnem letu 2006/2007 znašala 750 000 ton.

2.   Za namene tega člena opredelitev pojma „izdelek s poreklom“ in metode upravnega sodelovanja določa Protokol št. 1, ki je priložen Kotonovskemu sporazumu.

3.   Tarifno kvoto iz odstavka 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

ODDELEK 5

Izračun vsebnosti saharoze v surovem sladkorju in nekaterih sirupih

Člen 42

Metode izračuna

1.   Če se donos uvoženega surovega sladkorja, določen v skladu s točko III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006, razlikuje od donosa, določenega za standardno kakovost, se dajatev carinske tarife za proizvode pod oznakama KN 1701 11 10 in 1701 12 10 ter dodatna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 in 1701 12 90, ki se naloži na 100 kilogramov omenjenega surovega sladkorja, izračunata tako, da se ustrezna dajatev za surovi sladkor standardne kakovosti pomnoži s korekcijskim koeficientom. Korekcijski koeficient se izračuna tako, da se odstotek donosa uvoženega surovega sladkorja deli z 92.

2.   Za proizvode iz člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 318/2006 se vsebnost saharoze, vključno z drugimi sladkorji, izraženimi kot saharoza, določi z uporabo metode po Laneu in Eynonu (metoda redukcije bakra) v invertni raztopini po Clerger-Herzfeldu. Tako določena skupna vsebnost sladkorja se izrazi kot saharoza, tako da se pomnoži z 0,95.

Vendar se vsebnost saharoze, vključno z drugimi sladkorji, izraženimi kot saharoza, v proizvodih, ki vsebujejo manj kot 85 % saharoze ali drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, in invertni sladkor, izražen kot saharoza, določita z ugotavljanjem vsebnosti suhe snovi. Vsebnost suhe snovi se določi na podlagi specifične teže raztopine, razredčene v razmerju 1 proti 1 po teži, za trdne proizvode pa s sušenjem. Vsebnost suhe snovi se izrazi kot saharoza, tako da se pomnoži s koeficientom 1.

3.   Za proizvode iz člena 1(1)(d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 se vsebnost suhe snovi določi v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 tega člena.

4.   Za proizvode iz člena 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 318/2006 se pretvorba v ekvivalent saharoze dobi tako, da se suha snov, določena v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 tega člena, pomnoži s koeficientom 1,9.

POGLAVJE VIII

RAZVELJAVITEV IN KONČNE DOLOČBE

Člen 43

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 784/68, Uredba (EGS) št. 785/68, Uredba (ES) št. 1422/95, Uredba (ES) št. 1423/95, Uredba (ES) št. 1464/95 in Uredba (ES) št. 2135/95 se razveljavijo.

Uredba (ES) št. 1464/95 pa se še naprej uporablja za dovoljenja, izdana v skladu z njenimi določbami pred 1. julijem 2006.

Člen 44

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 145, 27.6.1968, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 260/96 (UL L 34, 13.2.1996, str. 16).

(5)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.

(6)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(7)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1951/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 45).

(8)  UL L 144, 28.6.1995, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 96/2004 (UL L 15, 22.1.2004, str. 3).

(9)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.

(10)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

(11)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(12)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(13)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(14)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(15)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

(16)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

(17)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

A.

Navedbe iz člena 6(2):

—   v španščini: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   v češčini: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   v danščini: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   v nemščini: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   v estonščini: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   v grščini: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   v angleščini: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   v francoščini: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   v italijanščini: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   v latvijščini: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   v litovščini: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   v madžarščini: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   v nizozemščini: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   v poljščini: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   v portugalščini: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   v slovaščini: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   v slovenščini: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   v finščini: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   v švedščini: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Navedbe iz člena 6(3):

—   v španščini: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   v češčini: „sazba použitelné náhrady“

—   v danščini: »Restitutionssats«

—   v nemščini: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   v estonščini: “Kohaldatav toetuse määr”

—   v grščini: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   v angleščini: ‘rate of applicable refund’

—   v francoščini: «Taux de la restitution applicable»

—   v italijanščini: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   v latvijščini: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   v litovščini: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   v madžarščini: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   v nizozemščini: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   v poljščini: „stawka stosowanej refundacji”

—   v portugalščini: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   v slovaščini: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   v slovenščini: „višina nadomestila“

—   v finščini: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švedščini: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Navedbe iz člena 7:

—   v španščini: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   v češčini: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   v danščini: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   v nemščini: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   v estonščini: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   v grščini: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   v angleščini: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   v francoščini: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   v italijanščini: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   v latvijščini: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   v litovščini: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   v madžarščini: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   v nizozemščini: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   v poljščini: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   v portugalščini: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   v slovaščini: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   v slovenščini: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   v finščini: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švedščini: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Navedbe iz člena 14(3):

—   v španščini: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   v češčini: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   v danščini: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   v nemščini: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   v estonščini: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   v grščini: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   v angleščini: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   v francoščini: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   v italijanščini: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   v latvijščini: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

—   v litovščini: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   v madžarščini: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   v nizozemščini: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   v poljščini: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   v portugalščini: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   v slovaščini: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   v slovenščini: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   v finščini: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   v švedščini: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


Top