EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0031

Direktiva 2006/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 60–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 278 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 278 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 26 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; razveljavil 32014L0065 in veljavnost podaljšana do 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/31/oj

27.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/60


DIREKTIVA 2006/31/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 5. aprila 2006

o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (3) uvaja celovit ureditveni režim za zagotavljanje visoke kakovosti investicijskih transakcij.

(2)

Direktiva 2004/39/ES predvideva, da morajo države članice sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2006. Da bi se zagotovila enotna uporaba v državah članicah, morajo znatno število kompleksnih določb navedene direktive dopolniti izvedbeni ukrepi, ki jih mora sprejeti Komisija v obdobju, namenjenem prenosu v državah članicah. Ker države članice ne morejo pripraviti in dokončati nacionalnih zakonov v celoti, dokler ni jasna vsebina izvedbenih ukrepov, imajo lahko težave pri spoštovanju sedanjega roka za prenos.

(3)

Da bi se uskladili z zahtevami Direktive 2004/39/ES in nacionalno izvedbeno zakonodajo, bodo morda investicijska podjetja in drugi regulirani subjekti morali uvesti nove sisteme informacijske tehnologije, nove organizacijske strukture ter postopke poročanja in vodenja evidence ali pomembne spremembe obstoječih sistemov in postopkov. To bo mogoče le, ko bodo določene vsebine izvedbenih ukrepov, ki jih mora sprejeti Komisija, in nacionalne zakonodaje, ki prenaša direktivo.

(4)

Da bi direktiva dosegla poln učinek, je tudi treba, da se Direktiva 2004/39/ES in njeni izvedbeni ukrepi hkrati prenesejo v nacionalno pravo ali neposredno izvajajo v državah članicah.

(5)

Zato je primerno, da se podaljša rok za prenos Direktive 2004/39/ES v nacionalno pravo. Podobno bi bilo treba rok, v katerem se morajo investicijske družbe in kreditne institucije uskladiti z novimi zahtevami, odložiti na obdobje po tem, ko so države članice zaključile prenos v nacionalno pravo.

(6)

Ob upoštevanju tesne medsebojne povezanosti različnih določb Direktive 2004/39/ES je primerno, da se vsako podaljšanje navedenih rokov uporablja za vse določbe navedene direktive. Vsako podaljšanje rokov za prenos in uporabo bi moralo biti sorazmerno ter ne bi smelo presegati potreb držav članic in reguliranih subjektov. Da bi se izognili razdrobljenosti, ki bi lahko ovirala delovanje notranjega trga vrednostnih papirjev, bi morale države članice hkrati začeti uporabljati določbe Direktive 2004/39/ES.

(7)

V svoji resoluciji o izvajanju zakonodaje o finančnih storitvah z dne 5. februarja 2002 (4) je Evropski parlament zahteval enakovredno vlogo s Svetom pri nadzorovanju načina, s katerim Komisija izvaja svojo izvršilno vlogo, s čimer bi zagotovili spoštovanje zakonodajnih pooblastil Evropskega parlamenta v skladu s členom 251 Pogodbe. V slovesni izjavi, ki jo je istega dne pred Evropskim parlamentom podal predsednik Komisije, je Komisija takšno zahtevo podprla. Komisija je 11. decembra 2002 predlagala spremembe Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5) in nato 22. aprila 2004 predložila spremenjeni predlog. Evropski parlament meni, da njegova zakonodajna pooblastila v tem predlogu niso zagotovljena. Po mnenju Evropskega parlamenta bi morala imeti skupaj s Svetom možnost, da v določenem obdobju ocenita prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo. Zato je primerno, da se obdobje, v katerem lahko Komisija sprejema izvedbene ukrepe, omeji.

(8)

Evropski parlament bi moral imeti tri mesece časa od prvega prejema osnutka predlogov sprememb in izvedbenih ukrepov za njihovo preučitev in oblikovanje mnenja. V nujnih in ustrezno utemeljenih primerih pa bi bilo možno ta rok skrajšati. Če Evropski parlament v tem času sprejme resolucijo, bi morala Komisija osnutek sprememb ali ukrepov ponovno preučiti.

(9)

Potrebne so dodatne spremembe za odložitev roka za razveljavitev Direktive Sveta 93/22/EGS z dne 10. maja 1993 o investicijskih storitvah na področju vrednostnih papirjev (6) in prehodnih določb, določenih v Direktivi 2004/39/ES, ter za razširitev časovnega razporeda obveznosti poročanja Komisije.

(10)

Glede na to, da je bil rok, v katerem so bile države članice obvezane, da prenesejo Direktivo 2004/39/ES v nacionalno pravo, ter rok za investicijske družbe in kreditne institucije, da upoštevajo nove zahteve, odložen, določbe Direktive 2004/39/ES ne bodo začele učinkovati pred 1. novembrom 2007; zato je primerno, da se Direktivo 93/22/EGS razveljavi od 1. novembra 2007 dalje.

(11)

Direktivo 2004/39/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2004/39/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

uvodna izjava 69 se nadomesti z:

„(69)

Evropski parlament bi moral imeti tri mesece časa od prvega prejema osnutka predlogov sprememb in izvedbenih ukrepov za njihovo preučitev in oblikovanje mnenja. V nujnih in ustrezno utemeljenih primerih pa bi bilo možno ta rok skrajšati. Če Evropski parlament v tem času sprejme resolucijo, bi morala Komisija osnutek sprememb ali ukrepov ponovno preučiti.“;

2.

člen 64 se spremeni:

(a)

vstavi se nov odstavek:

„2a.   Noben sprejet izvedbeni ukrep ne sme spremeniti temeljnih določb te direktive.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z:

„3.   Brez poseganja v že sprejete izvedbene ukrepe se najpozneje 1. aprila 2008 začasno odloži uporaba določb, za katere se zahteva sprejetje tehničnih pravil, sprememb in sklepov v skladu z odstavkom 2. Na predlog Komisije lahko Evropski parlament in Svet obnovita zadevne določbe v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe in jih s tem namenom pregledata pred zgoraj navedenim datumom.“;

3. člen 65 se nadomesti z:

„Člen 65

Poročila in revizija

1.   Komisija do 31. oktobra 2007 na podlagi javnega posvetovanja in glede na razprave s pristojnimi organi poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o možni razširitvi področja uporabe določb te direktive v zvezi z obveznostmi glede preglednosti pred in po trgovanju za transakcije z razredi finančnih instrumentov, ki niso delnice.

2.   Komisija do 31. oktobra 2008 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi člena 27.

3.   Komisija do 30. aprila 2008 na podlagi javnih posvetovanj in ob upoštevanju razprav s pristojnimi organi poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o:

(a)

ustreznosti ohranjanja izjeme iz člena 2(1)(k) za podjetja, katerih glavna dejavnost je poslovanje za lastni račun v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago;

(b)

vsebini in obliki sorazmernih zahtev za izdajo dovoljenj in nadzor takih podjetij, kot so investicijska podjetja v smislu te direktive;

(c)

ustreznosti pravil glede imenovanja vezanih zastopnikov pri opravljanju investicijskih storitev in/ali dejavnosti, zlasti glede njihovega nadzora;

(d)

ustreznosti ohranjanja izjeme, predvidene v členu 2(1)(i).

4.   Komisija do 30. aprila 2008 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o stanju pri odstranjevanju ovir, ki bi lahko preprečevale združevanje informacij, ki jih morajo objavljati mesta trgovanja, na evropski ravni.

5.   Na podlagi poročil iz odstavkov 1 do 4 lahko Komisija poda predloge za ustrezno spremembo te direktive.

6.   Komisija do 31. oktobra 2006 ob upoštevanju razprav s pristojnimi organi Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o ustreznosti ohranjanja zahtev glede zavarovanja poklicne odgovornosti, ki veljajo za posrednike v skladu s pravom Skupnosti.“;

4. člen 69 se nadomesti z:

„Člen 69

Razveljavitev Direktive 93/22/EGS

Direktiva 93/22/EGS se razveljavi z učinkom od 1. novembra 2007 dalje. Sklicevanja na Direktivo 93/22/EGS se štejejo za sklicevanja na to direktivo. Sklicevanja na pogoje ali člene iz Direktive 93/22/EGS se štejejo za sklicevanja na ustrezne pogoje, opredeljene v tej direktivi, ali člene te direktive.“;

5.

v členu 70 se prvi odstavek nadomesti z:

„Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. januarja 2007. O njih nemudoma obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. novembra 2007.“;

6.

v členu 71 se odstavki 1 do 5 nadomestijo z:

„1.   Za investicijske družbe, ki so v svoji matični državi članici pridobile dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev pred 1. novembrom 2007, se šteje, da imajo taka dovoljenja za namene te direktive, če zakonodaja te države članice določa, da morajo za začetek opravljanja takih dejavnosti izpolnjevati pogoje, primerljive s tistimi, predvidenimi v členih 9 do 14.

2.   Za regulirani trg ali upravljavca trga, ki je v svoji matični državi članici pridobil dovoljenje pred 1. novembrom 2007, se šteje, da ima tako dovoljenje za namene te direktive, če zakonodaja te države članice določa, da mora regulirani trg ali upravljavec trga, odvisno od primera, izpolnjevati pogoje, primerljive s tistimi, predvidenimi v naslovu III.

3.   Za vezane zastopnike, vpisane v javni register pred 1. novembrom 2007, se šteje, da so tako registrirani za namene te direktive, če zakonodaja zadevnih držav članic določa, da morajo vezani zastopniki izpolnjevati pogoje, primerljive s tistimi, predvidenimi v členu 23.

4.   Za podatke, sporočene pred 1. novembrom 2007 za namene členov 17, 18 ali 30 Direktive 93/22/EGS, se šteje, da so sporočeni za namene členov 31 in 32 te direktive.

5.   Kateri koli obstoječ sistem, ki ustreza opredelitvi MTF, ki ga upravlja tržni upravljavec reguliranega trga, pridobi dovoljenje kot MTF na zahtevo tržnega upravljavca reguliranega trga pod pogojem, da zadosti pravilom, enakovrednim tistim, ki jih zahteva ta direktiva za izdajo dovoljenja in delovanje MTF, in da je zadevna zahteva vložena v roku osemnajstih mesecev po 1. novembru 2007.“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 31. januarja 2007. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. novembra 2007 dalje.

2.   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 5. aprila 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 323, 20.12.2005, str. 31.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 10. marca 2006.

(3)  UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL C 284 E, 21.11.2002, str. 115.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 141, 11.6.1993, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1).


Top