EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0012

Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (Besedilo velja za EGP)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 9–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; razveljavil 32008L0098 . Latest consolidated version: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/9


DIREKTIVA 2006/12/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 5. aprila 2006

o odpadkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Bistveni cilj vseh predpisov o ravnanju z odpadki bi moralo biti varstvo zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi, ki jih povzroča zbiranje, prevoz, obdelava, skladiščenje in odlaganje odpadkov.

(3)

Za izboljšanje učinkovitosti ravnanja z odpadki v Skupnosti je potrebna skupna terminologija in opredelitev pojma odpadki.

(4)

Za premične stvari, ki jih lastniki odstranjujejo ali nameravajo ali morajo odstraniti, bi bilo treba ob upoštevanju določenih izjem uporabljati učinkovite in usklajene predpise o odstranjevanju in predelavi odpadkov.

(5)

Treba bi bilo spodbujati predelavo odpadkov in uporabo s predelavo pridobljenih materialov, da bi ohranjali naravne vire. Morda bo treba sprejeti posebna pravila za odpadke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.

(6)

Da bi dosegle visoko raven varstva okolja, bi morale države članice poleg ukrepov za zagotavljanje odgovornega odstranjevanja in predelave odpadkov sprejeti ukrepe za omejevanje nastajanja odpadkov, zlasti s spodbujanjem čistih tehnologij in izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti ob upoštevanju obstoječih ali potencialnih tržnih možnosti za predelane odpadke.

(7)

Poleg tega lahko neskladje med zakonodajami držav članic o odstranjevanju in predelavi odpadkov vpliva na kakovost okolja in pravilno delovanje notranjega trga.

(8)

Za Skupnost kot celoto je pomembno, da postane samozadostna pri odstranjevanju odpadkov, in zaželeno je, da si države članice same prizadevajo za takšno samozadostnost.

(9)

Za doseganje teh ciljev bi bilo v državah članicah treba izdelati načrte za ravnanje z odpadki.

(10)

Treba bi bilo zmanjšati premeščanje odpadkov in v ta namen lahko države članice v okviru svojih načrtov za ravnanje z odpadki sprejmejo potrebne ukrepe.

(11)

Za zagotovitev visoke ravni varstva in učinkovitega nadzora je treba predpisati dovoljenja in nadzor za podjetja, ki izvajajo odstranjevanje in predelavo odpadkov.

(12)

Nekatera podjetja, ki svoje odpadke sama obdelujejo ali predelujejo pod določenimi pogoji in če izpolnjujejo zahteve o varstvu okolja, je mogoče oprostiti obveznosti pridobitve dovoljenja. Takšna podjetja bi morala biti vpisana v evidenco.

(13)

Zaradi spremljanja in nadzorovanja odpadkov od njihovega nastanka do dokončne odstranitve bi moral tudi za druga podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, kakor so zbiralci odpadkov, prevozniki in posredniki, veljati sistem dovoljenj ali vpisa v evidenco in primeren nadzor.

(14)

Tisti del stroškov, ki jih ne pokrivajo iztržki od obdelave odpadkov, bi moral biti porazdeljen po načelu plačila povzročitelja obremenitve.

(15)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(16)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki so navedeni v delu B Priloge III, v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   V tej direktivi:

(a)

„odpadek“ pomeni vsako snov ali predmet v skupinah, navedenih v Prilogi I, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora zavreči;

(b)

„povzročitelj“ pomeni vsakogar, katerega dejavnosti povzročajo nastajanje odpadkov („izvirni povzročitelj“) in/ali vsakogar, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, katerih posledica je sprememba narave ali sestave odpadkov;

(c)

„imetnik“ pomeni povzročitelja odpadkov ali fizično ali pravno osebo, ki ima odpadke;

(d)

„ravnanje“ pomeni zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov ter dejavnostmi po zaprtju mesta odstranjevanja;

(e)

„odstranjevanje“ pomeni postopke, navedene v Prilogi II A;

(f)

„predelava“ pomeni postopke, navedene v Prilogi II B;

(g)

„zbiranje“ pomeni pobiranje, razvrščanje in/ali mešanje odpadkov za prevoz.

2.   Za namene točke 1(a) Komisija v skladu s postopkom iz člena 18(3) pripravi seznam odpadkov, ki spadajo v skupine, naštete v Prilogi I. Seznam se redno pregleduje in se ga po potrebi po istem postopku spremeni.

Člen 2

1.   Direktiva se ne nanaša na:

(a)

plinaste izpuste v ozračje;

(b)

če jih že ureja druga zakonodaja:

(i)

radioaktivne odpadke;

(ii)

odpadke, ki nastajajo pri iskanju, pridobivanju, predelavi in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov;

(iii)

živalska trupla in naslednje kmetijske odpadke: fekalne in druge naravne, nenevarne snovi, ki se uporabljajo pri kmetovanju;

(iv)

odpadne vode, razen odpadkov v tekočem stanju;

(v)

razgrajena razstreliva.

2.   Posebna ali dopolnilna pravila za posamezne primere o ravnanju z določenimi skupinami odpadkov se lahko določijo s posebnimi direktivami.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da spodbudijo:

(a)

prvič, preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti, predvsem:

(i)

z razvojem čistih tehnologij, ki so varčnejše pri uporabi naravnih virov;

(ii)

s tehničnim razvojem in trženjem izdelkov, zasnovanih tako, da z načinom njihove izdelave, uporabe ali končne odstranitve ne prispevajo ali čim manj prispevajo k povečanju količine ali škodljivosti odpadkov in nevarnosti onesnaževanja;

(iii)

z razvojem primernih tehnologij za končno odstranitev nevarnih snovi, ki jih vsebujejo odpadki za predelavo;

(b)

drugič:

(i)

predelavo odpadkov z recikliranjem, ponovno uporabo ali obnavljanjem ali katerim koli drugim postopkom za pridobivanje sekundarnih surovin; ali

(ii)

uporabo odpadkov kot vir energije.

2.   Razen v primerih, za katere se uporablja Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (6), države članice obvestijo Komisijo o vseh ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti za doseganje ciljev iz odstavka 1. Komisija o takšnih ukrepih obvesti druge države članice in odbor iz člena 18(1).

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev takih načinov predelave ali odstranjevanja odpadkov, ki ne ogroža zdravja ljudi in brez uporabe postopkov ali načinov, ki bi lahko škodovali okolju, predvsem pa:

(a)

ne predstavljajo tveganja za vode, zrak, tla ter rastline in živali;

(b)

niso moteči zaradi hrupa ali vonjav;

(c)

ne vplivajo škodljivo na krajino ali mesta posebnega pomena.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za prepoved puščanja, odmetavanja ali nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Člen 5

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, če je potrebno ali priporočljivo tudi v sodelovanju z drugimi državami članicami, da vzpostavijo celovito in primerno omrežje obratov za odstranjevanje, pri tem pa upoštevajo najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki ne pomeni čezmernih stroškov. Omrežje mora Skupnosti kot celoti omogočiti, da postane samozadostna pri odstranjevanju odpadkov, državam članicam pa, da se temu cilju približujejo posamezno, ob upoštevanju geografskih razmer ali potrebe po specializiranih obratih in napravah za nekatere vrste odpadkov.

2.   Omrežje mora omogočiti odstranitev odpadkov v enem od najbližjih primernih obratov z uporabo najprimernejših načinov in tehnologij, da bi zagotovili visoko raven varstva okolja in javnega zdravja.

Člen 6

Države članice ustanovijo ali določijo pristojni organ ali organe, ki bodo odgovorni za izvajanje te direktive.

Člen 7

1.   Da bi dosegli cilje iz členov 3, 4 in 5, morajo pristojni organi iz člena 6 čim prej pripraviti enega ali več načrtov za ravnanje z odpadki. Takšni načrti zadevajo predvsem:

(a)

vrsto, količino in izvor odpadkov za predelavo ali odstranitev;

(b)

splošne tehnične zahteve;

(c)

posebne ukrepe za posamezne vrste odpadkov;

(d)

primerna mesta ali obrate za odstranjevanje.

2.   Načrti iz odstavka 1 lahko na primer zajemajo:

(a)

fizične ali pravne osebe, pristojne za ravnanje z odpadki;

(b)

predvidene stroške predelave in odstranjevanja;

(c)

primerne ukrepe za spodbujanje racionalizacije zbiranja, razvrščanja in obdelave odpadkov.

3.   Države članice pri pripravi takšnih načrtov po potrebi sodelujejo z drugimi državami članicami in s Komisijo. O načrtih uradno obvestijo Komisijo.

4.   Države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje premeščanja odpadkov, ki ni v skladu z njihovimi načrti za ravnanje z odpadki. O takšnih ukrepih obvestijo Komisijo in države članice.

Člen 8

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da imetnik odpadkov:

(a)

preda svoje odpadke zasebnemu ali javnemu pobiralcu odpadkov ali podjetju, ki izvaja postopke iz Priloge II A ali II B; ali

(b)

sam predela ali odstrani odpadke v skladu z določbami te direktive.

Člen 9

1.   Za izvajanje členov 4, 5 in 7 mora vsako podjetje, ki izvaja postopke iz Priloge II A, pridobiti dovoljenje pristojnega organa iz člena 6.

Takšno dovoljenje zajema predvsem:

(a)

vrste in količine odpadkov;

(b)

tehnične zahteve;

(c)

potrebne varnostne ukrepe;

(d)

mesto odstranjevanja;

(e)

način obdelave.

2.   Dovoljenja je mogoče izdati za določeno obdobje, lahko so obnovljiva, v njih so lahko določeni pogoji in obveznosti, prav tako pa se lahko zavrnejo, predvsem če je predvideni način odstranjevanja nesprejemljiv z vidika varstva okolja.

Člen 10

Za izvajanje člena 4 mora podjetje, ki izvaja postopke iz Priloge II B, pridobiti dovoljenje.

Člen 11

1.   Brez poseganja v Direktivo Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (7) dovoljenja iz člena 9 ali 10 ni treba pridobiti:

(a)

podjetjem, ki sama odstranjujejo svoje odpadke na kraju proizvodnje;

in

(b)

podjetjem, ki predelujejo odpadke.

2.   Oprostitev iz odstavka 1 se lahko uporablja le:

(a)

če so pristojni organi sprejeli splošna pravila za vsako vrsto dejavnosti, ki predpisujejo vrste in količine odpadkov ter pogoje, pod katerimi za posamezno dejavnost ni treba pridobiti dovoljenja;

in

(b)

če so vrste ali količine odpadkov in načini odstranjevanja ali predelave takšni, da so izpolnjeni pogoji iz člena 4.

3.   Podjetja iz odstavka 1 se vpišejo v evidenco pri pristojnih organih.

4.   Države članice obvestijo Komisijo o splošnih pravilih, sprejetih na podlagi odstavka 2(a).

Člen 12

Podjetja, ki poklicno zbirajo ali prevažajo odpadke ali ki urejajo odstranjevanje ali predelavo odpadkov za druge (posredniki), se morajo vpisati v evidenco pri pristojnih organih, če ne potrebujejo dovoljenja.

Člen 13

Pristojni organi redno na ustrezen način pregledujejo podjetja, ki izvajajo postopke iz členov 9 do 12.

Člen 14

1.   Vsa podjetja iz členov 9 in 10 morajo:

(a)

voditi evidenco o količini, naravi, izvoru in po potrebi o nadaljnjem ravnanju, pogostosti zbiranja, načinu prevoza in obdelave za odpadke iz Priloge I ter postopke iz Priloge II A ali II B;

(b)

na zahtevo te podatke posredovati pristojnim organom iz člena 6.

2.   Države članice lahko tudi od proizvajalcev zahtevajo, da ravnajo v skladu z določbami odstavka 1.

Člen 15

V skladu z načelom plačila povzročitelja obremenitve mora stroške odstranjevanja odpadkov nositi:

(a)

imetnik, ki odpadke preda zbiralcu odpadkov, ali podjetju iz člena 9;

in/ali

(b)

prejšnji imetniki odpadkov ali proizvajalec izdelka, iz katerega so nastali odpadki.

Člen 16

Države članice vsaka tri leta pošljejo Komisiji podatke o izvajanju te direktive v okviru področnega poročila, ki zajema tudi druge ustrezne direktive Skupnosti. To poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali vzorca, ki ga pripravi Komisija v skladu s postopkom iz člena 18(2). Vprašalnik ali vzorec se pošlje državam članicam šest mesecev pred začetkom obdobja, ki ga zajema poročilo. Poročilo se pošlje Komisiji v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.

Komisija objavi poročilo Skupnosti o izvajanju direktive v devetih mesecih po prejemu poročil držav članic.

Člen 17

Spremembe, potrebne za prilagajanje prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(3).

Člen 18

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 19

Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 20

Direktiva 75/442/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki so navedeni v delu B Priloge III, v nacionalno pravo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 21

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 22

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 5. aprila 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J.BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 112, 30.4.2004, str. 46.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2004 (UL C 102 E, 28.4.2004, str. 106) in Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006.

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  Glej del A Priloge III.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).


PRILOGA I

SKUPINE ODPADKOV

Q1

Ostanki pri proizvodnji ali porabi, ki tu niso drugače določeni

Q2

Izdelki brez specifikacij

Q3

Izdelki s pretečenim rokom uporabnosti

Q4

Materiali, ki so bili razsuti, razliti, izgubljeni ali drugače poškodovani, vključno z materiali, opremo itd., ki so bili onesnaženi zaradi nezgode

Q5

Materiali, ki so onesnaženi ali umazani kot posledica načrtovanih del (npr. ostanki od čistilnih postopkov, embalaža, posode ipd.)

Q6

Neuporabni deli (npr. zavržene baterije, izrabljeni katalizatorji ipd.)

Q7

Snovi, ki ne delujejo več zadovoljivo (npr. onesnažene kisline, onesnažena topila, izrabljene temperne soli ipd.)

Q8

Ostanki industrijskih postopkov (npr. žlindra, kotlovne usedline ipd.)

Q9

Ostanki iz postopkov za zmanjšanje onesnaževanja (npr. gošče čistilnikov, prah vrečastih filtrov, izrabljeni filtri ipd.)

Q10

Ostanki strojne/končne obdelave (npr. ostružki, valjarniška škaja ipd.)

Q11 )

Ostanki pridobivanja in predelave surovin (npr. ostanki pri rudarjenju, izpiralne tekočine oljnih vrtin ipd.

Q12

Materiali s primesmi (npr. olja, onesnažena s PCB ipd.)

Q13

Materiali, snovi ali izdelki, katerih uporaba je prepovedana z zakonom

Q14

Izdelki, ki jih imetnik ne uporablja več (npr. odpadki iz kmetijstva, stanovanj, uradov, blagovnega prometa, trgovine ipd.)

Q15

Onesnaženi materiali, snovi ali izdelki, nastali pri obnavljanju kakovosti tal

Q16

Materiali, snovi ali izdelki, ki jih prej navedene skupine ne vsebujejo.


PRILOGA II A

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

Opomba: Namen te priloge je našteti postopke odstranjevanja odpadkov, kakršni se pojavljajo v praksi. V skladu s členom 4 morajo biti odpadki odstranjeni tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi in se pri tem ne uporabljajo postopki ali načini, ki bi lahko škodovali okolju.

D1

Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)

D2

Obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji ipd.)

D3

Globinsko injiciranje (npr. injiciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča ipd.)

D4

Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov v jame, ribnike ali lagune ipd.)

D5

Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja ipd.)

D6

Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane

D7

Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno

D8

Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1–D7 in D9–D12;

D9

Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1–D8 in D10–D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija ipd.)

D10

Sežiganje na kopnem

D11

Sežiganje na morju

D12

Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.)

D13

Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov, naštetih pod D1–D12

D14

Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov, naštetih pod D1–D13

D15

Skladiščenje do enega od postopkov, naštetih pod D1–D14 (razen začasnega skladiščenja – do zbiranja – na kraju nastanka odpadkov)


PRILOGA II B

POSTOPKI PREDELAVE

Opomba: Namen te priloge je našteti postopke predelave, kakršni se pojavljajo v praksi. V skladu s členom 4 morajo biti odpadki predelani tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi in se pri tem ne uporabljajo postopki ali načini, ki bi lahko škodovali okolju.

R1

Uporaba načelno kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije

R2

Pridobivanje topil/regeneracija

R3

Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

R4

Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin

R5

Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov

R6

Regeneracija kislin ali baz

R7

Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja

R8

Predelava sestavin iz katalizatorjev

R9

Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

R10

Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje

R11

Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom, naštetim pod R1–R10

R12

Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom, naštetim pod R1–R11

R13

Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov, naštetih pod R1–R12 (razen začasnega skladiščenja – do zbiranja – na kraju nastanka odpadkov)


PRILOGA III

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE SPREMEMBE

(iz člena 20)

Direktiva Sveta 75/442/EGS (UL L 194, 25.7.1975, str. 39)

 

Direktiva Sveta 91/156/EGS (UL L 78, 26.3.1991, str. 32)

 

Direktiva Sveta 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48)

Samo, kolikor se v Prilogi VI nanaša na Direktivo 75/442/EGS

Odločba Komisije 96/350/ES (UL L 135, 6.6.1996, str. 32)

 

Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1)

Samo Priloga III, točka 1

DEL B

ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO PRAVO

(iz člena 20)

Direktiva

Roki za prenos

75/442/EGS

17. julij 1977

91/156/EGS

1. april 1993

91/692/EGS

1. januar 1995


PRILOGA IV

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 75/442/EGS

Ta direktiva

Člen 1, uvodno besedilo

Člen 1(1), uvodno besedilo

Člen 1(a), prvi pododstavek

Člen 1(1)(a)

Člen 1(a), drugi pododstavek

Člen 1(2)

Člen 1(b) do (g)

Člen 1(1)(b) do (g)

Člen 2

Člen 2

Člen 3(1), uvodno besedilo

Člen 3(1), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a), prva alinea

Člen 3(1)(a)(i)

Člen 3(1)(a), druga alinea

Člen 3(1)(a)(ii)

Člen 3(1)(a), tretja alinea

Člen 3(1)(a)(iii)

Člen 3(1)(b), uvodno besedilo

Člen 3(1)(b), uvodno besedilo

Člen 3(1)(b), prva alinea

Člen 3(1)(b)(i)

Člen 3(1)(b), druga alinea

Člen 3(1)(b)(ii)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 4, prvi odstavek, uvodno besedilo

Člen 4(1), uvodno besedilo

Člen 4, prvi odstavek, prva alinea

Člen 4(1)(a)

Člen 4, prvi odstavek, druga alinea

Člen 4(1)(b)

Člen 4, prvi odstavek, tretja alinea

Člen 4(1)(c)

Člen 4, drugi odstavek

Člen 4(2)

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 7(1), uvodno besedilo

Člen 7(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 7(1)(a)

Člen 7(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 7(1)(b)

Člen 7(1), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 7(1)(c)

Člen 7(1), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 7(1)(d)

Člen 7(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 7(2), uvodno besedilo

Člen 7(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 7(2)(a)

Člen 7(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 7(2)(b)

Člen 7(1), drugi pododstavek, tretja alinea

Člen 7(2)(c)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 7(3)

Člen 7(4)

Člen 8, uvodno besedilo

Člen 8, uvodno besedilo

Člen 8, prva alinea

Člen 8(a)

Člen 8, druga alinea

Člen 8(b)

Člen 9(1), prvi pododstavek

Člen 9(1), prvi pododstavek

Člen 9(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 9(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 9(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 9(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 9(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 9(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 9(1), drugi pododstavek, tretja alinea

Člen 9(1), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 9(1), drugi pododstavek, četrta alinea

Člen 9(1), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 9(1), drugi pododstavek, peta alinea

Člen 9(1), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 9(2)

Člen 9(2)

Člen 10

Člen 10

Člen 11(1), prvi pododstavek

Člen 11(1)

Člen 11(1), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 11(2), uvodno besedilo

Člen 11(1), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 11(2)(a)

Člen 11(1), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 11(2)(b)

Člen 11(2)

Člen 11(3)

Člen 11(3)

Člen 11(4)

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14, prvi odstavek, uvodno besedilo

Člen 14(1), uvodno besedilo

Člen 14, prvi odstavek, prva alinea

Člen 14(1)(a)

Člen 14, prvi odstavek, druga alinea

Člen 14(1)(b)

Člen 14, drugi odstavek

Člen 14(2)

Člen 15, uvodno besedilo

Člen 15, uvodno besedilo

Člen 15, prva alinea

Člen 15(a)

Člen 15, druga alinea

Člen 15(b)

Člen 16, prvi odstavek

Člen 16, prvi odstavek, in Člen 18, odstavek 2

Člen 16, drugi odstavek

Člen 16, tretji odstavek

Člen 16, drugi odstavek

Člen 17

Člen 17

Člen 18, odstavek 1

Člen 18, odstavek 1

Člen 18, odstavek 2

Člen 18, odstavek 3

Člen 18, odstavek 3

Člen 18, odstavek 4

Člen 19

Člen 20

Člen 19

Člen 20

Člen 21

Člen 21

Člen 22

Priloga I

Priloga I

Priloga II, del A

Priloga II, del A

Priloga II, del B

Priloga II, del B

Priloga III

Priloga IV


Top