EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0133

Uredba Komisije (ES) št. 133/2006 z dne 26. januarja 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

UL L 312M, 22.11.2008, p. 21–22 (MT)
UL L 23, 27.1.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; implicitno zavrnjeno 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/133/oj

27.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 133/2006

z dne 26. januarja 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3149/92 (2) določa podrobna pravila za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb.

(2)

Da bi zagotovili dobro izvajanje letnega načrta razdeljevanja za leto 2006, ki ga vzpostavlja Uredba Komisije (ES) št. 1819/2005 z dne 8. novembra 2005 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti za proračunsko leto 2006, (3) je treba prilagoditi določene roke za izskladiščenje mlečnih proizvodov iz intervencijskih zalog.

(3)

Proizvodi, ki se izskladiščijo iz intervencijskih zalog v okviru letnega načrta, se lahko dobavijo nepredelani ali predelani za proizvodnjo živil ali se lahko izskladiščijo kot plačilo za dobavo ali proizvodnjo živil, sproščenih na trgu Skupnosti. V zadnjem primeru je treba podrobneje navesti proizvode v intervencijskih zalogah, ki se lahko izskladiščijo kot plačilo za proizvodnjo žitnih proizvodov. Pogoji javnega razpisa iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 3149/92 za organizacijo dobav v državah članicah morajo zato biti ustrezno določeni.

(4)

Ker prevozne stroške znotraj Skupnosti krije Skupnost na podlagi dejanskih stroškov, kakor so določeni z javnim razpisom, ni za njihovo povračilo več potrebno predvideti predložitve dokazil glede prevoženih razdalj.

(5)

Člen 3(1) Uredbe (EGS) št. 3149/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1903/2004 (4), določa, da se obdobje izvajanja letnega načrta konča 31. decembra. Zato je treba ustrezno prilagoditi rok za pošiljanje letnih poročil iz člena 10 Uredbe (EGS) št. 3149/92.

(6)

Uredbo (ES) št. 3149/92 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenji zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3149/92 se spremeni:

1.

V členu 3(2) se tretjemu pododstavku doda naslednji stavek:

„Za maslo, dodeljeno državam članicam v okviru letnega načrta za leto 2006, je treba pri dodelitvah, ki presegajo količine nad 500 ton, 70 % količin masla umakniti iz intervencijskih zalog pred 1. marcem 2006.“

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1(b) se za tretjim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:

„Kadar v intervencijskih zalogah ni na voljo žit, lahko Komisija prav tako odobri dvig riža iz intervencijskih zalog kot plačilo za dobavo žit in žitnih proizvodov, sproščenih na trgu.“

(b)

v odstavku 2(a) se četrtemu pododstavku doda naslednji stavek:

„Kadar dobava zajema žita ali žitne proizvode v zameno za riž, umaknjen iz intervencijskih zalog, javni razpis določa, da je proizvod, ki se umakne, riž, ki ga hrani intervencijski organ.“

3.

V členu 7(2) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V ta namen vloga za povračilo vključuje vsa potrebna dokazila, zlasti glede opravljenega prevoza.“

4.

V členu 10 se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim:

„Najpozneje 30. junija vsakega leta države članice pošljejo Komisiji poročilo o izvajanju načrta na njihovem ozemlju v predhodne proračunskem letu.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1608/2005 (UL L 256, 1.10.2005, str. 13).

(3)  UL L 293, 9.11.2005, str. 3.

(4)  UL L 328, 30.10.2004, str. 77.


Top